Arpád Kosár przedstawi³ sprawozdanie Wêgierskiej Sekcji Narodowej a