Go to content

 

Main menu:Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. 

o činnosti a hospodaření za rok 2017

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1) Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 28.6.2017 v Českém Těšíně,

2) zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 13.12.2017 v Českém Těšíně,

3) spolupořádání mezinárodní vědecké konference „Vliv reformace na soudobé křesťanství“, akce se konala dne 25.3.2017 v Návsí,

4) spolupořádání vědecké konference „Władysław Raczkiewicz, politik a státník“, akce se konala 14.11.2017 v Jablunkově,

5) vydání 8 ks čísel novin členů COEX „WTZ“: 81 (30.1.2017), 82 (6.3.2017), 83 (6.4.2017), 84 (15.5.2017), 85 (30.6.2017), 86 (19.9.2017), 87 (2.11.2017), 88 (13.12.2017), náklad cca 40 ks.

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně dne 19.2.2018

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1) Výdaje: 3 226 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 4 350 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 7 576 Kč

2) Příjmy: celkem 1 535 Kč

3) Výsledek hospodaření: – 6 041 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

1 534 Kč (dobrovolné příspěvky), 1 Kč (právnický subjekt – úrok v bance)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1) V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2) Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny

 


 

 


Back to content | Back to main menu