Go to content

 

Main menu:Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. o činnosti 

a hospodaření za rok 2016

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1) Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 21.04.2016 ve Vendryni,

2) zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 19.12.2016 v Českém Těšíně,

3) uspořádání semináře „Skanzen, park, hospic…. pod nátlakem nebo z vlastní vůle“, akce se konala dne 21.04.2016 ve Vendryni,

4) spolupořádání „Povstalecké vatry k výročí 1. Slezského povstání“, akce se konala 21.08.2016 v Petrovicích u Karviné,

5) vydání 9 ks čísel novin členů COEX „WTZ“: 72 (6.2.2016), 73 (15.2.2016), 74 (14.4.2016), 75 (14.5.2016), 76 (2.6.2016), 77 (18.7.2016), 

78 (25.8.2016), 79 (23.9.2016), 80 (14.12.2016), náklad cca 50 ks.

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno 

Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Českém Těšíně dne 27.02.2017

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1) Výdaje: 6 650 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 32 127 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 38 777 Kč

2) Příjmy: celkem 1 601 Kč

3) Výsledek hospodaření: – 37 176 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

1 558 Kč (dobrovolné příspěvky), 3 Kč (právnický subjekt – úrok v bance)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti 

doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění 

obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1) V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2) Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny


 

 


Back to content | Back to main menu