Go to content

 

Main menu:
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2013

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)      Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 2.5.2013 v Českém Těšíně

2)       Zasedání statutárních orgánů o.p.s. dne 7.11.2013 v Českém Těšíně

3)       Vzpomínková slavnost 23.1.2013 ve Stonavě, připomínající smrt zajatců zavražděných v 1919 roce vojsky gen. Šnejdárka – spolupořadatel

4)       Seminář „Sikorski – voják, státník, politik“ dne 6.7.2013 v Návsí – spolupořadatel

5)       Seminář u příležitosti odhalení pamětní desky Wincenta Witose v Hrádku dne 14.9.2013 – spolupořadatel

6)       Vzpomínková slavnost 26.10.2013 v Mostech u Jablunkova k 70. výročí zavraždění členů AK a občanů židovského vyznání – spolupořadatel

7)        Seminář s přednáškou nt. prvních komunálních voleb v Československu v 1923 roce a k činnosti kněze Franciszka Michejdy dne 10.12.2013 v Českém Těšíně – spolupořadatel

8)        Přihláška Izabely Wałaské do soutěže „Tacy jesteśmy“ za myšlenku a realizaci projektu „Zaolzie potrafi“ (dopis z 8.10.2013)

9)        Tisk písemných materiálů na Kongres politického hnutí COEXISTENTIA dne 27.4.2013

10)       Vydání novin členů COEX „WTZ“: 6 ks čísel, náklad cca 50 ks xero – 57 (30.1.2013), 58 (4.4.2013), 59 (27.4.2013), 60 (24.6.2013), 61 (26.9.2013), 62 (21.11.2013)

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně dne 10.2.2014.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)         Výdaje: 8 435 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 4 852 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 13 287 Kč

2)          Příjmy: celkem 10 445 Kč

3)         Výsledek hospodaření:  – 2 842 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů – 10 442 Kč (dobrovolné příspěvky), 3 Kč (právnický subjekt – úrok v bance)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k nimž došlo v průběhu roku

1)       V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2)       Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanovenyBack to content | Back to main menu