Go to content

 

Main menu:
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2009

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

1)      Zasedání správní rady 23.5.2009 v Karviné

2)      Zasedání správní rady a dozorčí rady 7.10.2009 v Chuchelné

3)   Spolu s politickým hnutím Coexistentia (COEX) uspořádání mezinárodního semináře „Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“, který se konal pod záštitou Frakce ELS-ED Evropského parlamentu v Praze, Dům národnostních menšin, dne 10.1.2009 s následujícím programem: zahájení (Ladislav Kocsis – předseda COEX), pozdravné projevy (Árpád Duka Zólyomi – poslanec Evropského parlamentu, László Szöke – velvyslanec Maďarské republiky v ČR, Ondřej Klípa – vedoucí sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR), referát o menšinové politice Evropské unie a situaci maďarské a polské menšiny v ČR (Edith Bauer – poslankyně Evropského parlamentu), referáty nt. Benešových dekretů a jejich důsledků (historik Rudolf Kučera, Miklos Duray – poslanec Strany maďarské koalice v parlamentu Slovenské republiky, Stanislav Gawlik – COEX), referát předsedkyně Svazu Maďarů žijících v českých zemích Anny Rákóczi, referát předsedy Polského svazu kulturně osvětového Zygmunta Stopy, diskuze

4)      Vydání novin členů COEX „WTZ“: číslo 26 (10.1.2009), číslo 27 (18.2.2009), číslo 28 (14.3.2009), číslo 29 (18.6.2009), číslo 30 (18.8.2009), číslo 31 (21.9.2009), číslo 32 (7.10.2009), číslo 33 (22.11.2009), číslo 34 (11.12.2009), celkem 9 čísel, náklad cca 60 výtisků xero

5)      S přispěním Nadace Rákóczi vydání publikace „Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“, náklad 310 výtisků

6)      Tisk propagačních materiálů xero na Kongres COEX

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob předáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně 22.3.2010.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

1)      Výdaje: 48 274 Kč (vlastní vydavatelská činnost), 24 582 Kč (organizace výstav, besed, přednášek, konferencí), celkem 72 856 Kč

2)      Příjmy: 71 993 Kč (příjmy právnických subjektů), 9 840 Kč (dobrovolné příspěvky), celkem 81 833 Kč

3)      Výsledek hospodaření: + 8 974 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů

1)      25 939 Kč (Evropský parlament, Group PPE-ED)

2)      26 054 Kč (Evropský parlament, Group PPE-ED)

3)      20 000 (Nadace Rákóczi)

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k niˇž došlo v průběhu roku

1)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 nedošlo ke změnám

2)     Ve složení řídících orgánů nedošlo ke změnám – správní rada působí ve složení: Ing. Wiesław Sikora (předseda), Ing. Tadeusz Toman (člen), František Monuš (člen), dozorčí rada působí ve složení: Stanislav Gawlik (předseda), Wladyslaw Niedoba (člen), PhDr. Ladislav Kocsis (člen)

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny

 

 

 

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

o činnosti a hospodaření za rok 2008

 

Přehled činnosti vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti

7)      Zasedání správní rady 28.5.2008 v Českém Těšíně

8)      Zasedání správní rady a dozorčí rady 6.8.2008 v Ostravě

9)      Vydání novin členů COEX „WTZ“: číslo 19 (1.2.2008), číslo 20 (5.4.2008), číslo 21 (3.5.2008), číslo 22 (21.6.2008), číslo 23 (16.8.2008), číslo 24 (27.9.2008), číslo 25 (9.10.2008), celkem 7 čísel, náklad cca 60 výtisků xero

10)  Vydání mimořádného čísla „WTZ“ PF 2008, náklad 300 výtisků

11)  Vydání vázané publikace „Komitety ds. Mniejszości Narodowych...“, únor 2008, náklad cca 30 výtisků xero

12)  Vydání vázané publikace „Coexistentia-Wspólnota w wyborach 2008...“, listopad 2008, náklad cca 30 výtisků xero

13)  Tisk propagačních materiálů ke krajským volbám 2008

 

Roční účetní závěrka a zhodnocení základních údajů v ní obsažených – přiznání k dani z příjmu právnických osob předáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně 19.3.2009.

 

Výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována – podle zákona č.248/1995 Sb. není nutný

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

4)      Výdaje: 10 717 Kč (vlastní vydavatelská činnost), celkem 10 717 Kč

5)      Příjmy: 11 285 Kč (dobrovolné příspěvky), celkem 11 285 Kč

6)      Výsledek hospodaření: + 568 Kč

 

Přehled rozsahu příjmu (výnosů) v členění podle zdrojů – příjmy právnických subjektů nejsou

 

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti – nejsou

 

Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti – majetek ani závazky nejsou

 

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činnosti doplňkových služeb a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti – veškeré náklady použity pro plnění obecně prospěšných služeb

 

Změny zakládací listiny a složení řídících orgánů, k niˇž došlo v průběhu roku

3)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 ze dne 19.5.1999 byly dne 29.1.2008 doplněny následující údaje: druh obecně prospěšných služeb – podpora výzkumu dějin polské a maďarské menšiny v ČR, získávání finančních prostředků z obecních a krajských samospráv, ze státních fondů a fondů Evropské unie, doplňková činnost – podpora rozhlasového a televizního vysílání pro polskou národnostní menšinu a maďarskou národnostní menšinu v ČR

4)      V rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl O, vložka 74 ze dne 19.5.1999 byly doplněny řídící orgány: správní rada: Ing. Wiesław Sikora (předseda), Ing. Tadeusz Toman (člen), František Monuš (člen), dozorčí rada: Stanislav Gawlik (předseda), Wladyslaw Niedoba (člen), PhDr. Ladislav Kocsis (člen), zakladatel: Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Ing. Edwin Macura, Wladyslaw Niedoba

5)      Dne 23.1.2008 byl Městským úřadem Český Těšín vydán živnostenský list pro předmět podnikání: vydavatelská činnost

 

Další údaje stanovené správní radou – nebyly stanoveny

 

 


Back to content | Back to main menu