Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC ─ informacja

 

Szanowni Państwo,

 

pozwalam sobie krótko poinformować Państwa o stanie prac na temat Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC, 2018 r. Nad tematem dyskusji w sprawie ujednolicenia poprawnego, systemowego i godnego nazewnictwa szkół SPMN w RC zacząłem pracować już w 2012 r., który zaproponowałem naszemu społeczeństwu w ramach Zaolziańskiego Okrągłego Stołu (ZOS) w 2014 roku. Temat ten ─ Ujednolicenie oficjalnego nazewnictwa polskich placówek szkolnych na Zaolziu ─ został przyjęty do opracowania przez ZOS i był konsultowany z fachowcami w dziedzinie szkolnictwa. Pomimo kłód rzucanych mi pod nogi, przez podprzeciętnych organizatorów ZOS, wyniki tej obszernej pracy w języku polskim zostały przesłane, na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. e-mailami, pod dyskusję naszym, wszystkim, znaczącym organizacjom społecznym, do wszystkich polskich szkół podstawowych, przeszkoli, jedynego gimnazjum oraz dziesiątkom internautów. Nie było ich ale, ze względów niepożądanego, przedwczesnego publicznego ujawnienia, opublikowanych w prasie. Na tę pracę nie otrzymałem ani jednej negatywnej oceny. Praca ta została przede wszystkim przesłana drogą e-mailową, organizatorom ZOS, jako jedyna ze wszystkich jego grup dyskusyjnych. Tą pracą zainteresowali się przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dr inż. Stanisław Gawlik przekazał ją, w nieznanej nam formie, bez konsultacji ze mną, bez pozostawienia w ZG PZKO kopii listu przekazującego, senatorowi Senatu Parlamentu RC, Petrowi Gawlasowi, który miał ją przekazać właściwym prawnikom do rozpatrzenia. Kopię listu, jak sam dr inż. Stanisław Gawlik twierdzi, niestety, zgubił.

Żadna instytucja, np.: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (CP), Kongres Polaków w Republice Czeskiej (KP) w RC i jego Komisja Szkolna (KS) KP w RC, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (PZKO) w RC, Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej (TNP) w RC, Macierz Szkolna w RC (MS) w RC, nie podjęła się opracowania tego tematu, ponieważ uważali go za sprawę błahą? Tą, jakże poważną sprawą, nie zajął się ─ przez KS KP w RC w artykule „Szkolne obrady” w „Głosie Ludu” z dnia 20.9.2014 r. ─ http://www.glos.live/content/news/109-GL-20140920.pdf, ani jeden z preferowanych, wszystkich fachowców w dziedzinie szkolnictwa na naszym terenie, którzy według niej „razem tworzą szerokie, otwarte, a przede wszystkim w pełni profesjonalne forum do omawiania aktualnych problemów szkolnictwa, propozycji, ich rozwiązywania i szerokiej dyskusji na jakiekolwiek związane z tą problematyką tematy”. Uczestnicy ZOS, według przedstawicieli KS KP w RC, „starają się dyletanckimi próbami „naprawiać” sytuację i kondycję naszego SPMN w RC”. KS KP w RC zanegowała znaczący i większy od jej fachowców potencjał umysłowy całej reszty polskiej społeczności na Zaolziu! Ten artykuł zniechęcił do działania ofiarnych aktywistów, a KS KP w RC, która omawiała na tym zebraniu w punkcie 3) Możliwość ewentualnego ujednolicanie oficjalnego nazewnictwa polskich placówek, przestała się tą problematyką również interesować. Niesystemowe, nieujednolicone i niegodne nazwy szkół SPMN w RC, które powinny być symbolami naszej, polskiej tożsamości narodowej, nadal straszą swoją okolicę. To w pierwszym rzędzie nasi nauczyciele i rodzice z MK MS w RC powinni angażować się w walce o systemowe, ujednolicone i godne nazwy swych szkół! Oczywiście, miałyby się na tej akcji implementacyjnej nazw szkół udzielać aktywnie wszystkie nasze organizacje społeczne i samorządy gmin i miast. Dlaczego stale do dzisiaj tak nie jest?

Pod koniec 2016 r. Komisja Praw Mniejszości Narodowych (KPMN) KP w RC otrzymała zadanie opracować odpowiedniki nazw czeskich instytucji rządowych i samorządowych w języku polskim w gminach i miastach, gdzie na to ustawy RC zezwalają. Ponieważ już przedtem opracowywałem tematy tego, ogólnego  nazewnictwa w języku czeskim i polskim, zgłosiłem się do współpracy z członkami tej komisji i przekazałem im już przeze mnie opracowane tematy. Podzbiorem tych nazw są, oczywiście, i nazwy szkół SPMN w RC, ale i szkół czeskich na naszym terenie, które również były już częściowo przeze mnie rozpracowane. Na zebraniu KS KP w RC zwróciła się do mnie długoletnia dyrektor szkoły, przewodnicząca TNP w RC, aktualna przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP w RC, mgr Małgorzata Rakowska, oraz dyrektor jedynej polskiej szkoły średniej, pod jej nową, niesystemową, nieujednoliconą i niegodną (z błędami rzeczowymi, logicznymi i gramatycznymi) nazwą z 2014 r., Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, i zarazem przewodniczący KS KP w RC, mgr Andrzej Bizoń, czy bym zgodził się na opracowanie systemowych, ujednoliconych i godnych nazw szkół SPMN w RC. Czy nie o wiele lepiej brzmiałaby proponowana przeze mnie samodzielna i równoprawna, systemowa, ujednolicona i godna nazwa tego Gimnazjum w obu językach?

 

Polské gymnázium Juliusze Słowackého Český Těšín, p.o.

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ob.

 

Zgodziłem się na tę propozycję, która była uwarunkowana tym, że opracowanie to powstanie pod patronatem nie KS KP w RC, ale KPMN KP w RC. Czekała mnie żmudna praca nad ogólnymi nazwami w języku polskim wyżej wspomnianych instytucji oraz nad zupełnie nowym opracowaniem systemowych, ujednoliconych i godnych nazw szkół SPMN w RC w języku czeskim i polskim. Aby jak najprędzej mogła się rozpocząć odpowiedzialna praca przy negocjacjach naszych odpowiedzialnych przedstawicieli z właściwymi przedstawicielami instytucji państwowych, i z organami samorządowymi gmin, miast, i Województwa Morawsko-Śląskiego, zacząłem tę problematykę opracowywać pod ogólną nazwą polską

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC

 

Rozprava nad analýzou a syntézou názvů škol Polského národnostního

školství (PNŠ) v ČR

 

i pod kolejnymi nazwami powstałych podzbiorów, najpierw w języku czeskim. Rozprawę... tę przesłałem e-mailami już w połowie 2017 r., przede wszystkim: KP w RC, KPMN w RC, KS KP w RC, Ośrodkowi Dokumentacyjnemu (OD) KP w RC, CP, wszystkim szkołom i przedszkolom, ZG PZKO, MK PZKO, ZG MS w RC, Coexistentii, Koexistencii opp oraz bardzo dużej liczbie internautów. Osobiście jeszcze 30.6.2016 r. mgr Małgorzacie Rakowskiej i mgr. Andrzejowi Bizoniowi. Wcale mi nie odpowiedzieli przewodniczący KPMN KP w RC, mgr Dariusz Branny, ani przewodniczący KS KP w RC, mgr Andrzej Bizoń. KPMN KP w RC zeszła się tylko 3 razy. Na kolejne zebrania nie otrzymali jej członkowie zaproszeń! Na e-maile adresowane do kancelarii KP w RC i do przewodniczącego KPMN KP w RC nikt nie odpowiadał! O nieczynności KPMN KP w RC poinformowałem e-mailem mgr Małgorzatę Rakowską, która mi odpisała. Prawie cała Rozprawa..., wraz z legendą, na razie, w języku czeskim, jest zamieszczona na stronach internetowych COEXISTENTII ─ http://coexistentia.cz/0szkol/legenda.html. Niektóre jej fragmenty są sporadycznie zamieszczane w języku polskim i czeskim w zeszytach WTZ Koexistencii opp, które również są zamieszczone na stronach internetowych COEXISTENTII. Na tłumaczeniach głównych części Rozprawy... na język polski współpracował ze mną, wielce zapracowany działacz społeczny, inż. Tadeusz Toman, a na obsłudze stron internetowych pracował, również wielki działacz społeczny, pan Władysław Drong, za to im z tego miejsca serdecznie dziękuję. Do 14 dni miałaby być cała Rozprawa... w języku czeskim i polskim przesłana e-mailami na wyżej wskazane adresy, internautom oraz również zamieszczona na stronach internetowych COEXISTENTII.

Aby móc efektywnie walczyć o prawa polskiej mniejszości narodowej, np. obecnie podczas wdrażania ekwiwalentnych nazw polskich instytucji państwowych i samorządowych, włącznie systemowych, ujednoliconych i dostojnych nazw szkół SPMN w RC, jest potrzebne uzyskanie odpowiedniego grantu „własnego” KP w RC do pozyskania w tej sprawie jakościowych propagatorów i negocjatorów, których pono mamy do dyspozycji wielką liczbę! Ale jakoś ich nie widać. Mogę im posłużyć jako autor, gwarant opracowanej Rozprawy... i jako konsultant i biegły w tej problematyce. Opracowanie ogólnych, systemowych, ujednoliconych i godnych odpowiedników zewnętrznych i wewnętrznych nazw wyżej wspomnianych instytucji w języku polskim, ale już bez nazw szkół SPMN w RC, wyżąda sobie opracowania innej jeszcze analogicznej Rozprawy dla gmin, miast i Województwa Morawsko-Śląskiego. Jakościowa obrona potrzeby wdrażania dostojnych nazw instytucji w języku czeskim i polskim żąda sobie bezwarunkowo nie tylko przeczytania całej Rozprawy..., ale i dokładnego jej przestudiowania!

 

Jabłonków, 30.9.2018 r.                                                             Bogusław Kaleta