Go to content

 

Main menu:Protokół ze wspólnych obrad zarządu i rady nadzorczej 

Koexistencia opp. z 29.11.2018 r.

 

Obrady przebiegały we czwartek 29.11.2018 r. od godz. 15:30 w salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie, Strzelnicza 209/28. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman, członkowie zarządu Koexistencii opp.: Zoltan Domonkos (przewodniczący), Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, członkowie rady nadzorczej opp.: Bogusław Kaleta (przewodniczący), Józef Pietrus, Arpad Kosár.

   Lista obecności z tych obrad jest załącznikiem protokołu. Rokowanie miało kworum. Protokolantem został wybrany Tadeusz Toman, weryfikatorem protokołu Władysław Niedoba.

   Obrady zagaił i przywitał obecnych przewodniczący zarządu Koexistencii opp. Zoltan Domonkos.

   Następnie dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 16.5.2018 do 29.11.2018 r.

Zrealizowane akcje:

1)   obrady zarządu i rady nadzorczej, Czeski Cieszyn, 16.5.2018 r.,

działalność wydawnicza:

1)   „WTZ“ numer 91 z 27.7.2018 r.,

2)   „WTZ“ numer 92 z 17.8.2018 r.,

3)   „WTZ“ numer 93 z 17.9.2018 r.,

4)   „WTZ“ numer 94 z 3.10.2018 r.,

5)   „WTZ“ numer 95 z 26.10.2018 r.,

do końca 2018 roku wydane będzie „WTZ“ numer 96,

działalność prelekcyjna i naukowa – nie przebiegała.

   Następnie Władysław Niedoba, księgowy Koexistencii opp. przekazał informację o sytuacji finansowej organizacji. Na koncie w banku jest 404 Kč, w kasie podręcznej jest 200 Kč, razem 604 Kč. Ze względu na ograniczone środki finansowe uzgodniono ograniczyć działalność wydawniczą i skoncentrować się na działalności prelekcyjnej.

   Następnie Stanisław Gawlik, sekretarz Koexistencii opp. przedstawił wniosek planu działalności na następny rok – do 31.12.2019 r.:

1)   wydanie czterech numerów „WTZ“ (97, 98, 99, 100),

2)   wydanie publikacji książkowej,

3)   wydanie ulotki do wyborów do Parlamentu Europejskiego,

4)   zorganizowanie dwóch wykładów naukowych,

5)   współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnych PZKO.

Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres czasu od 16.5.2018 do 29.11.2018 r. i wniosek planu działalności Koexistencii opp. na 2019 rok. Posiedzenie zakończono o godzinie 16:30.

 

Zanotował: Tadeusz Toman

Protokół zweryfikował: Władysław Niedoba

 

Zápis ze společného jednání správní rady a dozorčí rady 

Koexistencie o.p.s. z 29.11.2018

 

Jednání se konalo ve čtvrtek 29.11.2018 od 15:30 h v Českém Těšíně, Střelniční 209/28, zasedací místnost Hlavního výboru PZKO. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman, členové správní rady Koexistencie o.p.s.: Zoltán Domonkos (předseda), Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Tadeusz Kornuta, Pavel Wania, členové dozorčí rady Koexistencie o.p.s.: Bohuslav Kaleta (předseda), Josef Pietrus, Arpád Kosár.

   Prezenční listina z tohoto jednání je přílohou zápisu. Jednání bylo usnášení schopné. Zapisovatelem byl zvolen Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu Vladislav Niedoba.

   Jednání zahájil uvítáním přítomných předseda správní rady Koexistencie o.p.s., Zoltán Domonkos.

   Následně ředitel Koexistencie o.p.s., Tadeusz Toman přenesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 16.5.2018 do 29.11.2018.

Uskutečněné akce:

1)   jednání správní rady a dozorčí rady, Český Těšín, 16.5.2018,

vydavatelská činnost:

1)   „WTZ“ číslo 91 z 27.7.2018,

2)   „WTZ“ číslo 92 z 17.8.2018,

3)   „WTZ“ číslo 93 z 17.9.2018,

4)   „WTZ“ číslo 94 z 3.10.2018,

5)   „WTZ“ číslo 95 z 26.10.2018,

do konce roku 2018 bude vydáno „WTZ“ číslo 96,

přednášková a vědecká činnost – nekonala se.

   Následně Vladislav Niedoba, účetní Koexistencie o.p.s. sdělil informaci o finanční situaci společnosti. Na účtu v bance je 404 Kč, v příruční pokladně je 200 Kč, celkem 604 Kč. S ohledem na omezené finanční prostředky bylo dohodnuto omezit vydavatelskou činnost a soustředit se na přednáškovou činnost.

   Následně Stanislav Gawlik, tajemník Koexistencie o.p.s. předložil návrh plánu činnosti na následující roční období – do 31.12.2019:

1)   vydání čtyř čísel „WTZ“ (97, 98, 99, 100),

2)   vydání knižní publikace,

3)   vydání letáku k volbám do Evropského parlamentu,

4)   uspořádání dvou vědeckých přednášek,

5)   spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO.

   Účastníci jednání přijali zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 16.5.2018 do 29.11.2018 a návrh plánu činnosti Koexistencie o.p.s. na rok 2019. Zasedání bylo ukončeno v 16:30 h.

 

Zapsal: Tadeusz Toman

Zápis ověřil: Vladislav Niedoba

 


 

 


Back to content | Back to main menu