Go to content

 

Main menu:
Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. /
 
Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.p.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. / Protokół z zebrania zarządu i rady nadzorczej organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p.

 

Datum jednání: 21.4.2016 / data obrad: 21.4.2016 r.,

místo jednání: Vendryně (stará škola u Kostela sv. Kateřiny) / miejsce obrad: Wędrynia (stara szkoła przy Kościele pw. Św Katarzyny),

zahájení jednání 18:10 h / początek obrad: godz. 18.10,

ukončení jednání 18:40 h / zakończenie obrad: godz. 18.40,

přítomní (prezenční listina) / obecni (lista obecności)

 

   Jednání řídil Tadeusz Toman ředitel Koexistencia o.p.s., / Obrady prowadził Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.p.

   Program: zhodnocení vydavatelské a přednáškové činnosti, splněné úkoly, nesplněné a nové úkoly. / Program: ocena działalności wydawniczej i prelekcyjnej, spełnione zadania, niespełnione i nowe zadania.

   Zhodnocení vydavatelské a přednáškové činnosti: 1) Vydání knihy „Navrátit čest Jánosi Esterházymu / Visszaadni Esterházy Jánosnak Becsületét“ – sborník referátů z mezinárodního  vědeckého semináře ze dne 27.6.2015 v Praze: zahájení a referát „Kdo byl János Esterházy“ László Kocsise, pozdravný projev Tibora Petö, velvyslance Maďarska v Praze, pozdravný projev Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, referát Aleše Kýra „Pátrání po ostatcích Jánose Esterházyho“, referát Miklóse Patrubányho, předsedy Světového svazu Maďarů, pozdravný projev Anny Rákóczi, předsedkyně Svazu Maďarů žijících v českých zemích, referát Árpáda Martényiho, předsedy Památného výboru Jánose Esterházyho při Rákócziho svazu v Budapešti, referát Imre Knirse, místostarosty Komárna, referát Miklóse Durayho, předsedy Společnosti pro společné cíle, referát Zdeňka Hazdry, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, referát Andreje Tótha „János Esterházy, vedoucí politik maďarské menšiny v meziválečném Československu“, referát Attily Simona „Vrcholná fáze v politické kariéře Jánose Esterházyho – roky 1940-1945“, referát László Szarky „Ochrana menšin a revize v činnosti Esterházyho ve funkci předsedy strany“, referát Evy Irmanové „Osobnost Jánose Esterházyho v zajetí tradičních představ české veřejnosti“, referát Imre Molnára „Hrdinné vyznání víry Jánose Esterházyho“, referát Istvána Janeka „János Esterházy a problematika židovské otázky na Slovensku“, závěrečné slovo Andreje Tótha. Ředitel Koexistencia o.p.s. kriticky zhodnotil kvalitu knihy i formální nedostatky – schází překlady do polského jazyka, schází referát Lukáše Novotného „Paralelní životní příběh Wenzela Jaksche“, nízká kvalita maďarských a českých textů, referát Arkadiusze Adamczyka „János Esterházy – symbol nebo antihrdina“ zveřejněn pouze v polském jazyce, 2) vydání „WTZ 70“, kromě informačních článků obsahuje články a úvod mezinárodního vědeckého semináře ze dne 27.6.2015 a tiskovou zprávu z Kongresu COEX ze dne 16.5.2015 v Jablunkově, 3) uspořádání vědecké konference „Dvojjazyčnost – samozřejmost, ale co takto trojjazyčnost?“ dne 12.11.2015 v Českém Těšíně, 4) vydání „WTZ 71“, obsahuje referáty Ladislava Langnera a Dariusze Branného z konference z 12.11.2015, 5) vydání „WTZ 72“, 6) vydání „WTZ 73“, obsahuje referát Arkadiusze Adamczyka a jeho překlad do českého jazyka z konference 27.6.2015, 7) vydání „WTZ 74“ s přílohou výsledcích zápisů do 1. tříd polských základních škol v České republice, obsahuje překlad referátu Imre Knirse a Miklóse Duraye z 27.6.2025 do polského jazyka, 8) uspořádání vědecké konference „Skanzen, park, stacionář… násilím nebo z vlastní vůle“ 21.4.2016 ve Vendryni, hlavní referát Jarosława Jot-Drużyckého. / Ocena działalności wydawniczej i prelekcyjnej: 1) Wydanie książki „Navrátit čest Jánosi Esterházymu / Visszaadni Esterházy Jánosnak Becsületét“ – zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej z 27.6.2015 r. w Pradze: zagajenie i referat „Kim był János Esterházy“ László Kocsisa, przemówienie powitalne Tibora Petö, ambasadora Węgier w Pradze, pozdrowienie powitalne Naděždy Kavalírowej, przewodniczącej Konfederacji Więźniów Politycznych RC, referat Aleša Kýra „Śledztwo szczątków Jánosa Esterházyego“, referat Miklósa Patrubányego, przewodniczącego Światowego Związku Węgrów, pozdrowienie powitalne Anny Rákóczi, przewodniczącej Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, referat Árpáda Martényiego, przewodniczącego Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego przy Związku Rákóczego w Budapeszcie, referat Imre Knirsa, zastępcy burmistrza Komarna, referat Miklósa Duraya, przewodniczącego Stowarzyszenia za Wspólne Cele, referat Zdeňka Hazdry, dyrektora Zakładu Studiów Reżymów Totalitarnych, referat Andreja Tótha „János Esterházy, czołowy polityk mniejszości węgierskiej w międzywojennej Czechosłowacji“, referat Attili Simona „Szczytowy okres kariery politycznej Jánosa Esterházyego – lata 1940-1945“, referat László Szarki „Ochrona mniejszości i rewizja działalności Esterházyego w funkcji przewodniczącego partii“, referat Evy Irmanowej „Osobowość Jánosa Esterházyego w niewoli tradycyjnych wyobrażeń czeskiej opinii publicznej“, referat Imre Molnára „Bohaterskie wyznanie wiary Jánosa Esterházyego“, referat Istvána Janeka „János Esterházy a problematyka żydowska na Słowacji“, słowo końcowe Andreja Tótha. Dyrektor Koexistencia o.p.p. ocenił krytycznie jakość książki i braki formalne – brak tłumaczeń na język polski, brak referatu Lukáša Novotnégo „Paralelna droga życiowa Wenzela Jakscha“, niska jakość węgierskich i czeskich tekstów, referat Arkadiusza Adamczyka „János Esterházy – symbol czy antybohater“ zamieszczony tylko w języku polskim, 2) wydanie „WTZ 70“, oprócz artykułów informacyjnych zawiera artykuły i zagajenie międzynarodowej konferencji naukowej z 27.6.2015 r. i informację prasową z Kongresu COEX z 16.5.2015 r. w Jabłonkowie, 3) zorganizowanie konferencji naukowej „Dwujęzyczność-norma, a co może trójjęzyczność?“ w dniu 12.11.2015 r. w Czeskim Cieszynie, 4) wydanie „WTZ 71“, zawiera referaty Ladislava Langnera i Dariusza Brannego z konferencji w dniu 12.11.2015r., 5) wydanie „WTZ 72“, 6) wydanie „WTZ 73“, zawiera referat Arkadiusza Adamczyka z konferencji z 27.6.2015 r. i jego tłumaczenie na język czeski, 7) wydanie „WTZ 74“ z dodatkiem o wynikach zapisów do klas 1. polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej, zawiera tłumaczenie referatu Imre Knirsa i Miklósa Duraya z 27.6.2015 r. na język polski, 8) zorganizowanie konferencji naukowej „Skansen, rezerwat, hospicjum… pod przymusem czy z własnej woli“ w dniu 21.4.2016 r. w Wędryni, referat główny Jarosława Jot-Drużyckiego.

   Splněné úkoly: 1) Jednání statutárních orgánů dne 17.7.2015 v Bystřici, 2) jednání statutárních orgánů dne 18.8.2015 v Praze a 20.8.2015 v Českém Těšíně, 3) jednání správní rady za účasti předsedy COEX dne 20.10.2015 v Českém Těšíně, 4) vyúčtování mezinárodní vědecké konference „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“, která se konala dne 27.6.2015 v Praze, 5) vydání knihy „Navrátit čest Jánosi Esterházymu / Visszaadni Esterházy Jánosnak Becsületét“, 6) uspořádání vědecké konference „Dvojjazyčnost-samozřejmost, ale což takto trojjazyčnost“, 7) vydání „WTZ“ – čísla 70 až 74, 8) zpracování zápisu dozorčí rady za období od 1.1.2015 do  11.2.2016 (od kontroly v minulém roce do letošní), 9) přiznání dani z příjmu právnických osob za 2015 rok předáno Finančnímu úřadu v Českém Těšíně, 10) výroční zpráva za rok 2015 rok zveřejněna na www.coexistentia.cz. Zadania spełnione: 1) obrady organów statutowych 17.7.2015 r w Bystrzycy, 2) obrady organów statutowych 18.8.2015 r. w Pradze i 20.8.2015 r. w Czeskim Cieszynie, 3) obrady zarządu z udziałem przewodniczącego COEX z 20.10.2015 w Czeskim Cieszynie, 4) rozliczenie międzynarodowej konferencji naukowej „Przywrócić honor Jánosowi Esterházyemu“, która odbyła się 27.6.2015 r. w Pradze, 5) wydanie książki „Navrátit čest Jánosi Esterházymu / Visszaadni Esterházy Jánosnak Becsületét“, 6) zorganizowanie konferencji naukowej „Dwujęzyczność – norma, a co może trójjęzyczność?“ w dniu 12.11.2015 r. w Czeskim Cieszynie, 7) wydanie „WTZ“ – numery 70 aż 74, 8) opracowanie protokołu rady nadzorczej za okres od 1.1.2015 do 11.2.2016 r. (od zeszłorocznej kontroli do tegorocznej), 9) sprawozdanie podatkowe osób prawniczych za 2015 rok przekazano Urzędowi Skarbowemu w Czeskim Cieszynie, 11) roczne sprawozdanie za 2015 rok zamieszczone na www.coexistentia.cz.

   Nesplněné a nové úkoly: 1) vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá, zodp. Zoltán Domonkos, 2) zajistit zveřejnění přednášky Lukáše Novotného pro „WTZ“,  zodp. Zoltán Domonkos, 3) zajistit překlad přednášky Arkadiusze Adamczyka do maďarského jazyka pro „WTZ“, zodp. Zoltán Domonkos, 4) pravidelně vydávat „WTZ“ - noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA, úkol trvá, zodp. Tadeusz Toman, 5) připravit vědeckou konferenci – listopad 2016, po krajských volbách, navrhnout téma, zodp. Stanislav Gawlik. Nowe i niespełnione zadania: 1) wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe, odp. Zoltán Domonkos , 2) zapewnić opublikowanie referatu Lukáša Novotnego w „WTZ“, odp. Zoltán Domonkos, 3) zapewnić tłumaczenie referatu Arkadiusza Adamczyka na język węgierski, odp Zoltán Domonkos, 4) regularnie wydawać „WTZ“ – gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA, zadanie stałe, odp. Tadeusz Toman, 5) przygotować konferencję naukową – listopad 2016 r. po wyborach wojewódzkich, wnioskować temat – odp. Stanisław Gawlik.

 

Zapsal / zanotował: Ing. Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor

Ověřil / zweryfikował: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. / předseda dozorčí rady / przewodniczący rady nadzorczej.

 

Koexistencia o.p.s., 21.4.2016 / Koexistencia o.p.p., 21.4.2016 r.


 

 


Back to content | Back to main menu