Go to content

 

Main menu:
Zápis ze společného jednání správní rady a dozorčí rady

Koexistencie o.p.s. z 19.12.2016

 

Jednání se konalo v pondělí 19.12.2016 od 15:30 h v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně (3. patro), Střelniční 209/28. Byli na ně pozváni pozvánkou z 12.12.2016:

ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman,

členové správní rady Koexistencie o.p.s.: Zoltán Domonkos, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania,

členové dozorčí rady Koexistencie o.p.s.: Bogusław Kaleta, Józef Pietrus, Arpád Kosár,

host – předseda COEX Józef Przywara,

host – administrátor stran WTZ www.coexistentia.cz – Władysław Drong.

 

Prezenční listina z tohoto jednání je přílohou zápisu.

Jednání bylo usnášení schopné. Zapisovatelem byl zvolen Bohuslav Kaleta. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Tadeusz Toman.

Jednání zahájil uvítáním přítomných ředitel Koexistencie o.p.s., který následně podal zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 26.3.2015 do 11.2.2016.

 

Uskutečněné akce:

Seminář „Skanzen, park, hospic… pod nátlakem nebo z vlastní vůle“, hlavní referát Jarosław Jot-Drużycki, referáty: COEX v komunálních volbách, polské národnostní školství v ČR, Vendryně, 21.4.2016.

 

Jednání výboru a dozorčí rady, Vendryně, 21.4.2016.

 

„Povstalecká vatra“ – spolupořadatel, Petrovice u Karviné, 21.8.2016.

 

Dokumentace: Výroční zpráva za rok 2015 na www.coexistentia.cz, finanční zpráva předána na Finanční úřad Karviná 29.2.2016, Bethel Gábor Alapkezelo potvrdil 29.5.2016 finanční uzávěrku mezinárodní konference z 27.6.2015 v Praze, Nemzet Kutatointézet finanční uzávěrku mezinárodní konference z 27.6.2015 nepotvrdil, zůstatek v bance (Poštovní spořitelna) ze dne 30.11.2016: 6 464,52 Kč.

 

Lukáš Novotný, historik Západočeské univerzity Plzeň nereagoval na e-mail (novoluk@khv.zcu.cz) – zaslání referátu nebo krátkého článku o Wenzele Jakschu, politiku německé národnostní menšiny v meziválečném Československu.

 

Jarosław Kalinowski, poslanec Evropského parlamentu poděkoval za zaslání „WTZ“ s jeho článkem – 6.5.2016.

 

Vydavatelská činnost, sešity WTZ:

„WTZ“ číslo 72 z 6.2.2016

„WTZ“ číslo 73 z 15.2.2016

„WTZ“ číslo 74 z 14.4.2016

„WTZ“ číslo 75 z 14.5.2016

„WTZ“ číslo 76 z   2.6.2016

„WTZ“ číslo 77 z 18.7.2016

„WTZ“ číslo 78 z 25.8.2016

„WTZ“ číslo 79 z 23.9.2016

„WTZ“ číslo 80 z 14.12.2016

 

Účastníci jednání přijali Zprávu o bohaté činnosti Koexistencie o.p.s. za uvedené období.

 

Dále byl projednán plán činnosti Koexistencie o.p.s. v roce 2017 s přihlédnutím k požadavku předsedy politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ Josefa Przywary a administrátora internetových stran www.coexistentia.cz Władysława Dronga.

 

Plán práce Koexistencie o.p.s. na rok 2017

 

1) Vydavatelská činnost ─ vydáme 6 čísel „WTZ“,

2) Najít administrátora stran WTZ  ─ (Roman Zemene),

3) Samostatně uspořádáme dva vědecké semináře (přednášky),

4) Budeme spolupracovat se sdruženími národnostních menšin jako spolupořadatel konferencí (přednášek) podle potřeby,

5) Rádi uveřejníme více článků v sešitech WTZ v maďarském a českém jazyce, pokud projdou jazykovou korekturou v těchto jazycích a budou dodány včas,

6) Na jaře chceme realizovat odborný seminář s Mgr. Dariuszem Branným o problematice implementace polského názvosloví státních a veřejných institucí a jejich orgánů v obcích a ve městech ČR,

7) V červnu chceme realizovat v Návsí seminář s dr. Józefem Szymeczkem o významu reformátora a zakladatele protestantizmu dr. Martina Luthera.

 

Plán práce byl schválen účastníky jednání!

Zasedání bylo ukončeno téhož dne v 16:45 h.

 

Zapsal: Bohuslav Kaleta

Zápis verifikoval: Tadeusz Toman

 

Protokół ze wspólnego rokowania zarządu i rady nadzorczej Koexistencii o.p.p. z 19.12.2016 roku

 

Rokowanie przebiegało w poniedziałek 19.12.2016 r. od godz. 15.30 w salce konferencyjnej Zarządu Głównego PZKO (3. piętro) w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28. Zostali na nie zaproszeni przesłanym e-mailem z 12.12.2016 r.:

Dyrektor Koexistencii o.p.p., Tadeusz Toman,

członkowie zarządu Koexistencii o.p.p.: Zoltán Domonkos, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania,

Członkowie rady nadzorczej Koexistencii: Bogusław Kaleta, Józef Pietrus, Arpád Kosár,

gość: przewodniczący COEX, Józef Przywara,

gość: administrator stron WTZ www.coexistentia.cz – Władysław Drong.

 

Lista obecności z tego rokowania jest w załączniku protokołu. Rokowanie miało kworum. Protokolantem został wybrany Bogusław Kaleta.

Weryfikatorem protokołu został wybrany Tadeusz Toman.

Rokowanie zagaił przez przywitanie obecnych dyrektor Koexiistecii o.p.p., Tadeusz Toman, który następnie podał sprawozdanie z działalności Koexiistecii za okres od  26.3.2015 do 11.2.2016 r.

 

Realizowane akcje:

Seminarium: „Rezerwat, park, hospicjum… pod przymusem czy z własnej woli“, referat główny Jarosław Jot-Drużycki, referaty: COEX w wyborach komunalnych, szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej w RC, Wędrynia, 21.4.2016 r.

 

Obrady zarządu i rady nadzorczej, Wędrynia, 21.4.2016 r.

 

„Ognisko powstańcze“ – współorganizator, MK PZKO Piotrowice koło Karwiny, 21.8.2016 r.

 

Dokumentacja: Wyniki gospodarcze za rok 2015 na www.coexistentia.cz, sprawozdanie kasowe do Urzędu Skarbowego w Karwinie przekazano 29.2.2016 r., Bethel Gábor Alapkezelo potwierdził 29.5.2016 r. uregulowanie rozliczenia konferencji międzynarodowej z 27.6.2015 r. w Pradze, Nemzet Kutatointézet rozliczenia międzynarodowej konferencji z 27.6.2015 r. nie potwierdził, aktualny stan w banku (Poštovní spořitelna) z dnia 30.11.2016 r.: 6 464,52 Kč.

 

Lukáš Novotný, historyk Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie nie reagował na e-mail (novoluk@khv.zcu.cz) – przesłanie referatu lub krótkiego artykułu o Wenzelu Jakschu, polityku niemieckiej mniejszości narodowej w międzywojennej Czechosłowacji.

 

Działalność wydawnicza, zeszyty WTZ:

„WTZ“ numer 72 z 6.2.2016 r.

„WTZ“ numer 73 z 15.2.2016 r.

„WTZ“ numer 74 z 14.4.2016 r.

„WTZ“ numer 75 z 14.5.2016 r.

„WTZ“ numer 76 z 2.6.2016 r.

„WTZ“ numer 77 z 18.7.2016 r.

„WTZ“ numer 78 z 25.8.2016 r.

„WTZ“ numer 79 z 23.9.2016 r.

„WTZ“ numer 80 z 14.12.2016 r

 

Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z bogatej działalności Koexistencii za wymieniony okres czasu!

 

Następnie został omówiony plan działalności Koexistencii o.p.p. w roku 2017 z wzięciem pod uwagę żądań przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Józefa Przywary i administratora stron internetowych www.coexistentia.cz, Władysława Dronga.

 

Plan pracy Koexistencii o.p.p. na rok 2017

 

1) Działalność wydawnicza wydamy 6 numerów  „WTZ“,

2) Znaleźć administratora „WTZ“ (Roman Zemene),

3) Samodzielnie zorganizujemy dwie konferencje naukowe (prelekcje),

4) Będziemy współpracować ze stowarzyszeniami mniejszości narodowych jako współorganizator konferencji (prelekcji) według potrzeby,

5) Radzi opublikujemy więcej artykułów w zeszytach WTZ w języku węgierskim i czeskim, o ile przejdą korektą w obu tych językach oraz będą przesłane na czas,

6) Na wiosnę planujemy zrealizować seminarium fachowe z mgr Dariuszem Brannym na temat implementacji nazewnictwa polskiego instytucji państwowych i samorządowych oraz ich organów w gminach i miastach,

7) W czerwcu chcemy realizować w Nawsiu seminarium z dr Józefem Szymeczkiem na temat znaczenia reformatora i założyciela protestantyzmu, dr Marcina Lutra.

 

Plan pracy został przyjęty przez uczestników rokowania!

Posiedzenie zostało ukończone o godz. 16.30.

 

Protokół z posiedzenia sporządził  Bogusław Kaleta.

Protokół zweryfikował Tadeusz Toman.

 

 


 

 


Back to content | Back to main menu