Go to content

 

Main menu:
Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. /

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.p.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. / Protokół z zebrania zarządu i rady nadzorczej organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p.

 

1. část – datum jednání: 18.8.2015 / 1. część – data obrad: 18.8.2015 r., místo jednání Praha, Vocelova 2 (Dům národnostních menšin) / miejsce obrad: / Praga, Vocelowa 3 (Dom Mniejszości Narodowych),

zahájení jednání 10:20 h / początek obrad: 10:20, ukončení jednání12:20 h / zakończenie obrad: 12:20

2. část – datum jednání: 20.8.2015 / 2. część – data obrad: 20.8.2015 r., místo jednání Český Těšín, Střelniční 28/209, HV PZKO / miejsce obrad: Czeski Cieszyn, Strzelnicza28/209, ZG PZKO, zahájení jednání 15:40 h / początek obrad: 15:40, ukončení jednání 17:40 h / zakończenie obrad: 17:40

Přítomní (dle prezenční listiny) / obecni (lista obecności)


   Jednání řídil Ing. Tadeusz Toman ředitel Koexistencia o.p.s., / Obrady prowadził inż. Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.p.

   Program: usnesení Krajského soudu v Ostravě, řešení vyučtování mezinárodního vědeckého semináře z 27.6.2015, zpráva o činnosti – doplnění. / Program: uchwała Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie, rozwiązanie rozliczenia międzynarodowej konferencji naukowej z 27.6.2015 r., sprawozdanie z działalności – dopełnienie.

   Bylo nám předáno usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým se vymazává člen dozorčí rady Doc. Ing. ALEXANDER PÁLFFY, CSc ke dni 10.5.2014 a současně se zapisuje člen dozorčí rady ARPÁD KOSÁR ke dni 2.7.2015. / Była nam przekazana uchwała Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie, która wykreśla z rejestru handlowego członka rady nadzorczej, doc. inż. Sándora Pálffygo, CSc. z dniem 10.5.2014 r. i jednocześnie zapisuje do rejestru handlowego, inż. Árpáda Kosára z dniem 2.7.2015 r.

   Bylo řešeno proplácení výdajů mezinárodního vědeckého semináře „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ ze dne 27.6.2015. Do dnešního dne na účet Koexistencia o.p.s. nedošly finanční prostředky, které byly potvrzené předsedou Memoriálního výboru Jánose Esterházyho politického hnutí COEXISTENTIA, PhDr. Ladislavem Kocsisem – jedná se o tři zdroje 1) Sekretariát pro národní politiku Předsednictva vlády Maďarska (Árpád Potápi), 2) Výzkumný ústav pro národní politiku (Jenö Szász), 3) Bethlen Gábor Allapkezelö Zrt. Proto se proplácejí jen neodkladné výdaje, kde hrozí sankce. Dne 21.8.2015 ředitel Koexistencia o.p.s. zašle na Sekretariát pro národní politiku Předsednictva vlády Maďarska – Nemzetstrátegiai Kotatóintézet prezenční listinu a vyučtování s konference, včetně finanční doklady na sumu překračující 80 000 Kč. / Decydowano o uregulowaniu wydatków międzynarodowej konferencji naukowej „Przywrócić honor Jánosowi Esterázyemu“ z dnia 27.6.2015 r. Do dnia dzisiejszego na konto Koexistencia o.p.p. nie doszły środki finansowe, które były potwierdzone przez przewodniczącego Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego ruchu politycznego COEXISTENTIA, PhDr. László Attilą Kocsisem – chodzi o trzy pozycje dotacyjne 1) Biuro dla Polityki Narodowej Prezydium Rządu Węgier (Árpád Potápi), 2) Ośrodek Badań dla Polityki Narodowej (Jenö Szász), 3) Bethlen Gábor Allapkezelö Zrt. Dlatego przepłacane są tylko wydatki nie żądające zwłoki, gdzie grożą sankcje. Dnia 21.8.2015 r. dyrektor Koexistencia o.p.p. prześle na adres Biura dla Polityki Narodowej Prezydium Rządu Węgier – Nemzetstrátegiai Kotatóintézet listę obecności i rozliczenie konferencji razem z dokumentami finansowymi na sumę przekraczającą 80 000 Kcz.

   Nadále platí zápis a usnesení z jednání Koexistencia o.p.s. z 15.7.2015 s doplňujícími body: / Nadal obowiązuje protokół i uchwała Koexistencia o.p.p. z punktami uzupełniającymi:

1)   uspořádání vědeckého semináře „Dvojjazyčné označení obcí…“, který se bude konat v říjnu 2015 v Třinci, / zorganizowanie konferencji naukowej „Dwujęzycznne oznakowanie gmin…“, która odbędzie się w październiku 2015 r. w Trzyńcu,

2)   vydání „WTZ“ č. 70 v září 2015 s pokongresovými články COEX. / wydanie „WTZ“ nr  70 we wrześniu 2015 r. z artykułami pokongresowymi COEX.

 

Zapsal / zanotował: Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor

Ověřil / zweryfikował: Władysław Niedoba, účetní správní rady / księgowy zarządu.

 Koexistencia o.p.s., 24.8.2015 / Koexistencia o.p.p., 24.8.2015 r.

 


Back to content | Back to main menu