Go to content

 

Main menu:

Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. /

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.p.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady 

obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. /

 Protokół z zebrania zarządu i rady nadzorczej 

organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p.


Datum jednání: 15.7.2015 / data obrad: 15.7.2015 r.

Místo jednání Bystřice, BOWLING CLUB BYSTŘICE č. p. 1118 /

miejsce obrad: / Bystrzyca, BOWLING CLUB BYSTŘICE nr d. 1118

Zahájení jednání 12:30 h / początek obrad: 12:30 h

Ukončení jednání13:30 h / zakończenie obrad: 13:30 h

Přítomní (dle prezenční listiny) / obecni (lista obecności)


Jednání zahájil a řídil Ing. Tadeusz Toman ředitel Koexistencia o.p.s., / Obrady prowadził inż. Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.p. Program: návrh do obchodního rejstříku, zpráva o činnosti Koexistencie, řešení finanční situace, usnesení. / Program: wniosek do sądu handlowego, sprawozdanie z działalności Koexistencii, rozwiązanie sytuacji finansowej, uchwała.

V středu 8.7.2015 navštívili za Koexistencia o.p.s. Krajský soud v Ostravě Ing. Tadeusz Toman, ředitel a Karel Madzia, člen správní rady ve věci návrhu na personální obsazení v obchodním rejstříku, kde pracovnice informačního centra soudu jim sdělila podrobnosti, jak změny provést. Byl zpracován inteligentní formulář z webových stránek www.justice.cz, byl notářsky ověřen a spolu s přílohami zaslán doporučeně na adresu Krajského soudu v Ostravě dne 9.7.2015. Koexistencia o.p.s. žádala výmaz z obchodního rejstříku člena dozorčí rady doc. Ing. Alexandra Pálffyho, CSc., který zemřel 10.5.2014 a současně zápis do obchodního rejstříku Ing. Árpáda Kosára (kopie úmrtního listu, prohlášení a výpis z rejstříku trestů kandidáta – v příloze). / W środę 8.7.2015 r. odwiedzili w imieniu Koexistencii o.p.p. Sąd Wojewódzki w Ostrawie inż. Tadeusz Toman, dyrektor, i Karol Madzia, członek zarządu w sprawie wniosku na zmianę obsady personalnej w rejestrze handlowym, gdzie pracownica centrum informacyjnego sądu przekazała im szczegóły, jak zmiany zapewnić. Opracowano inteligentny kwestionariusz ze stron internetowych www.justice.cz, notarialnie zweryfikowano i razem z załącznikami przesłano rekomando na adres Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie w dniu 9.7.2015 r. Koexistencia o.p.p. domaga się wykreślenia z rejestru handlowego członka rady nadzorczej, doc. inż. Sándora Pálffygo, CSc., który zmarł 10.5.2014 r., i jednocześnie zapisania do rejestru handlowego, inż. Árpáda Kosára (kopię aktu zgonu, oświadczenie i wypis z rejestru kar kandydata – w załączniku).

Od 4.6.2015 byly splněné tyto úkoly: / Od 4.6.2015 r. były spełnione następujące zadania:

 1. Jednání statutárních orgánů dne 4.6.2015 v Českém Těšíně, / Obrady organów statutowych 4.6.2015 r. w Czeskim Cieszynie,
 2. uspořádání mezinárodní vědeckého konference “Vzdát čest Jánosi Esterházymu”, který se konal dne 27.6.2015 v Praze, / zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej “Przywrócić honor Janosowi Esterhazyemu”, która odbyła się w dniu 27.6.2015 r. w Pradze,
 3. vydání vázané publikace “Sčítání lidu 2011” (v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejněny na www.coexistentia.cz. / wydanie publikacji wiązanej “Spis Powszechny 2011” (w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieszczone na www.coexistentia.cz.

Nebyly splněny dosud tyto úkoly: / Niezrealizowane są jeszcze następują zadania:

 1. Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev obcí a měst za politické hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), úkol trvá – zodp. Stanislav Gawlik, / Wydać publikację o działalności członków rad gminnych i miast za ruch polityczny COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione (Bjorn Cato Funnemark), zadanie stałe – odp. Stanisław Gawlik,
 2. vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá – zodp. Zoltán Domonkos, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe – odp. Zoltán Domonkos,
 3. zpracovat plán vydavatelské činnosti v 2015 roce, nesplněno – zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności wydawniczej w roku 2015, zadanie niespełnione – odp. Stanisław Gawlik,
 4. zpracovat plán práce přednáškové činnosti v 2015 roce, nesplněno – zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności prelekcyjnej w roku 2015, zadanie niespełnione – odp. Stanisław Gawlik,

Trvalý dlouhodobý úkol: vydávání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA “WTZ”. / Stałe długoterminowe zadanie: wydawanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA “WTZ”.

V rámci mezinárodní vědecké konference 27.6.2015 r. v Praze byl zajištěn příjem 300,00 Kč za prodej “WTZ” / W ramach międzynarodowej konferencji naukowej w dniu 27.6.2015 r. był zapewniony dochód 300,00 Kc ze sprzedaży “WTZ”.

Této vědecké konference se zúčastnili: Dr. Ing. Stanisław Gawlik, Ing. Tadeusz Toman, Karel Madzia a jeho syn Adam Madzia. / W tej konferencji naukowej wzięlii udział: dr inż. Stanisław Gawlik, inż. Tadeusz Toman, Karol Madzia i jego syn, Adam Madzia.

Dnešní jednání bylo svoláno zejména z důvodu nutnosti řešení finanční situace Koexistencia o.p.s. a rozhodnutí, zda a jakým způsobem bude řešeno proplácení výdajů mezinárodního vědeckého semináře “Navrátit čest Jánosi Esterházymu” ze dne 27.6.2015. / Obrady były zwołane przede wszystkim z powodu konieczności rozwiązania sytuacji finansowej Koexistencia o.p.p. i decyzji, czy i jakim sposobem będzie rozwiązywane uregulowanie wydatków międzynarodowej konferencji naukowej “Przywrócić honor Jánosowi Esterázyemu” z dnia 27.6.2015 r.

Do dnešního dne na účet Koexistencia o.p.s. nedošly finanční prostředky, které byly potvrzené předsedou Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, PhDr. Ladislavem Kocsisem. Z tohoto důvodu navrhuji, do doby připsání těchto finančních prostředků na účet Koexistencia o.p.s., zastavit proplácení slíbených výdajů a zajistit (žádám o návrh odkud získat finanční prostředky) pouze těch neodkladných prostředků, kde hrozí sankce. Rozhodl jsem o pozastavení proplácení dokladů souvisejících s nákupem květin. Vzhledem k tomu, že z účtu bylo vybráno 5000,00 Kč a tyto prostředky byly původně určeny pro projekt – vydání mimořádného čísla “WTZ” k činnosti členů obecních zastupitelstev zvolených za politické hnutí COEXISTENTIA, uložil jsem dr. Ing. Stanislavu Gawlikovi, tajemníkovi, aby zajistil podepsání smlouvy s Bjorn Cato Funnemarkem, že dárce souhlasí, aby prostředky ve výši 5000,00 Kč, mohly být použity na výdaje spojené s mezinárodní vědeckou konferenci “Vzdát čest Jánosi Esterházymu”. Pro finanční vyřešení příjmů a výdajů spojenou s konferencí uložil jsem Vladislavu Niedobovi, účetnímu, aby všechny doklady signoval “JE2015”. K dnešnímu dni stav je následující: příjmy – 5000,00 Kč (vybráno z účtu dne 25.6.2015), 1000,00 Kč (půjčka Stanislava Gawlika dne 27.6.2015). Byly realizovány tyto výdaje: 3051,00 Kč (ubytování – Attila Simon, výdajový doklad z 27.6.2015), 574,00 Kč (nákup zboží – 3 ks paragony, výdajový doklad z 27.6.2015), 1000,00 Kč (překlad PL/CZ, výdajový doklad z 27.6.2015). Celkem je zůstatek 1750,00 Kč. Nevyřešené pohledávky: faktura – katering: 14 312,00 Kč – nezaplaceno, faktura – ubytování (2 osoby, 2 noci): 2600,00 Kč – nezaplaceno, faktura – ubytování v motelu (2 osoby): 1500,00 Kč – zaplaceno v hotovosti, proplatit, faktura – ubytování v motelu (10 osob): 10 527,00 Kč – zaplaceno v hotovosti, proplatit, faktura – doprava: 760,00 EURO – nezaplaceno. / Do dnia dzisiejszego na konto Koexistencia o.p.p. nie doszły środki finansowe, które były potwierdzone przez przewodniczącego Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego, PhDr. László Attilą Kocsisem. Z tego powodu wnioskuję, aby do czasu wpłynięcia tych środków finansowych na konto Koexistencia o.p.p., wstrzymać przepłacenie obiecanych wydatków i zapewnić (żądam o wniosek skąd uzyskać środki finansowe), tylko te żądające zwłoki wydatki, gdzie grożą sankcje. Zadecydowałem o wstrzymaniu przepłacenia dokumentów związanych z zakupem kwiatów. Ze względu na fakt, że z konta były wybrane 5000,00 Kc, które były pierwotnie przeznaczone na projekt – wydanie nadzwyczajnego numeru “WTZ” o działalności członków rad gminnych wybranych za ruch polityczny COEXISTENTIA, zobowiązałem dr. inż. Stanisława Gawlika, sekretarza, aby zapewnił podpisanie umowy z Bjorn Cato Funnemarkiem, że darczyńca zgadza się, aby środki finansowe w wysokości 5000,00 Kc mogły być wykorzystane na wydatki związane z międzynarodową konferencją naukową “Przywrócić honor Jánosowi Esterhazyemu”. W celu finansowego uregulowania dochodów i wydatków związanych z konferencją zobowiązałem Władysława Niedobę, księgowego, aby wszystkie dokumenty sygnował “JE2015”. Do dnia dzisiejszego stan jest następujący: dochody – 5000,00 Kc (wybrane z konta w dniu 25.6.2015 r.), 1000,00 Kc (pożyczka Stanisława Gawlika z dnia 27.6.2015 r.). Były zrealizowane następujące wydatki: 3051,00 Kc (zakwaterowanie – Attila Simon, dokument wydatkowy z 27.6.2015 r.), 574,00 Kc (zakup towaru – 3 szt. paragon, dokument wydatkowy z 27.6.2015 r,), 1000,00 Kc (tłumaczenie PL/CZ, dokument wydatkowy z 27.6.2015 r.). Razem (dochód): 1750,00 Kc. Nieuregulowane pozycje: faktura – katering: 14 312,00 Kc – niezapłacone, faktura – zakwaterowanie (2 osoby, 2 noce): 2600,00 Kc – niezapłacone, faktura – zakwaterowanie w motelu (2 osoby): 1500,00 Kc – zapłacone gotówką, przepłacić, faktura – zakwaterowanie w motelu (10 osób): 10 527,00 Kc – zapłacone gotówką, przepłacić, faktura – transport: 760,00 EURO – niezapłacone.

Kontrola usnesení, návrh usnesení: / Kontrola uchwały, wniosek uchwały:

 1. Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě řešit výmaz z obchodního rejstříku člena dozorčí rady doc. Ing. Alexandra Pálffyho, CSc., který zemřel 10.5.2014, a zápis do obchodního rejstříku Ing. Árpáda Kosára – zodp. Ing. Tadeusz Toman, / zapewnić wykreślenie z rejestru handlowego członka rady nadzorczej doc. inż. Sándora Pálffyego, CSc., który zmarł 10.5.2014 r. i zapis do rejestru handlowego inż. Árpáda Kosára – odp. inż. Tadeusz Toman,
 2. zajistit změnu smlouvy s Bjorn Cato Funnemarkem – zodp.: dr Ing. Stanislav Gawlik, / zapewnić zmianę umowy z Bjorn Cato Funnemarkiem – odp. dr inż. Stanisław Gawlik,
 3. zastavit (do odvolání) proplácení výdajů spojených s nákupem květin, zodp.: Vladislav Niedoba. Toto rozhodnutí bylo ihned změkčené. / wstrzymać (do odwołania) przepłacanie wydatków związanych z zakupem kwiatów. Tę decyzję od razu zmiękczono. – odp. Władysław Niedoba,
 4. proplatit neodkladné – dle možnosti – výdaje spojené s vědeckou konferenci “Vzdát čest Jánosi Esterházymu”, / uregulować niecierpiące zwłoki – według możliwości – wydatki związane z konferencją naukową “Przywrócić Honor Jánosowi Esterházyemu”,
 5. Na plánované akce OPS musí být zabezpečeno finanční krytí! / Na zaplanowaną działalność OPP powinny być zabezpieczone środki finansowe!
 6. Zpracovat zápis z jednání, zodp.: Ing. Tadeusz Toman, zpracuje Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. / opracować protokół z obrad, odp.: inż. Tadeusz Toman, opracuje inż. Bogusław Kaleta, CSc.
 7. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Władysław Niedoba / Weryfikatorem protokołu został wybrany Władysław Niedoba.

Zapsal / zanotował: Bogusław Kaleta, předseda dozorčí rady / przewodniczący rady nadzorczej Ověřil / zweryfikował: Władysław Niedoba / účetní / księgowy.

Koexistencia o.p.s., 15.7.2015 / Koexistencia o.p.p., 15.7.2015 r.

 


Back to content | Back to main menu