Go to content

 

Main menu:

Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady

 obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej

 organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

 

Datum jednání / data obrad: 15. 5. 2014

Místo jednání / miejsce obrad: Český Těšín / 

Czeski Cieszyn, ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209

Zahájení jednání / początek obrad: 15:30

Ukončení jednání / zakończenie obrad: 16:10

Přítomní (dle prezenční listina) / obecni (patrz lista prezencyjna)

Přílohy – 2 (dopis Mgr. Bogdana Hajduka, výroční zpráva za 2013 rok) /

załączniki – 2 (list mgr. Bogdana Hajduka, sprawozdanie roczne za 2013 rok)

 

Jednání řídil Tadeusz Toman, program: zahájení jednání, zpráva o činnosti (v zastoupení předsedy správní rady Zoltána Domonkose přednesl T. Toman), diskuze, programová zpráva (v zastoupení předsedy správní rady Z. Domonkose přednesl T. Toman), ukončení jednání. Minutou ticha byla uctěna památka nedávno zemřelého Sándora Pálffy, člena dozorčí rady. T. Toman sdělil informaci advokáta mgr. Bogdana Hajduka o existenci obecně prospěšných společností v souvislosti s novým občanským zákoníkerm. Dále sdělil informaci o splněných úkolech, nesplněných a nově přijatých úkolech. Na závěr bylo přijato usnesení. / Obrady prowadził Tadeusz Toman, program: zagajenie obrad, sprawozdanie z działalności (w zastępstwie przewodniczącego zarządu Zoltána Domonkosa wygłosił T. Toman), dyskusja, sprawozdanie programowe (w zastępstwie przewodniczącego zarządu Z. Domonkosa wygłosił T. Toman), zakończenie obrad. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno Sándora Pálffy członka rady nadzorczej. T. Toman poinformował o stanowisku prawnika mgr Bogdana Hajduka w sprawnie istnienia organizacji pożytku publicznego w związku z nowym kodeksem handlowym. Przekazał informację o spełnionych zadaniach, niespełnionych i nowo przyjętych zadaniach. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę.

Splněné úkoly za období od 7. 11. 2013:

Spełnione zadania za okres od 7. 11. 2013 r.:

1)      Jednání statutárních orgánů dne 7. 11.2013 v Českém Těšíně, / Obrady organów statutarnych 7. 11.2013 r. w Czeskim Cieszynie,

2)      vzpomínková slavnost dne 26. 1. 2014 ve Stonavě, připomínající zavraždění v 1919 roce polských zajatců vojsky gen. Šnejdárka, / impreza wspomnieniowa 26. 1. 2014 r. w Stonawie, przypominająca mord w 1919 roku polskich jeńców przez wojska gen. Šnejdárka,

3)      vzpomínková slavnost dne 14. 2. 2014 v Navsí, připomínající zavraždění 5 mužů dokonané Němci v 1944 roce, / impreza wspomnieniowa 14. 2. 2014 r. w Nawsiu, przypominająca mord 5 mężczyzn w 1944 roku przez Niemców,

4)      vzpomínková slavnost dne 27. 4. 2014 ve Skřečoni pod pomníkerm 104 obětí německého pracovního tábora v let 1942-45, / impreza wspomnieniowa 27. 4. 2014 r. w Skrzeczoniu pod pomnikiem 104 ofiar niemieckiego obozu pracy z okresu 1942-45,

5)      udział w Okrągłym Stole 26. 3. 2014 r. w Czeskim Ciesznie, / účast u Kulatého stolu 26. 3. 2014 v Českém Těšíně,

6)      vydání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA „WTZ“: číslo 63 (únor 2014), 64 (připraveno na květen 2014), /  wydanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „WTZ“: numer 63 (luty 2014 r.), numer 64 (przygotowany na maj 2014 r.),

7)      zpracování projektu na téma památných míst zavražděných vojáků a civilistů za vojenských akcí Československých legií, / opracowanie projektu na temat miejsc upamiętniających żołnierzy i cywilów zamordowanych podczas akcji Československých legií,

8)      zpracovánání výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle číslování jak ukládá zákon), / opracowanie sprawozdania rocznego z działalności gospodarczej za 2013 rok (według numeracji jak mówi ustawa),

9)      umístění výroční zprávy za rok 2013 na www.coexistentia.cz, / zamieszczenie sprawozdania rocznego za rok 2013 na www.coexistentia.cz,

10)  zajištění přiznání k dani z příjmu právnických osob na Finančním úřadě Český Těšín, / zapewnienie przekazania sprawozdania podatkowego osób prawnych w Urzędzie Skarbowym w Czeskim Cieszynie,

11)  zaslání ročního výkazu na Český statistický úřad, / przekazanie sprawozdania rocznego do Czeskiego Urzędu Statystycznego,

12)  zpracování zprávy dozorčí rady, / opracowanie sprawozdania rady nadzorczej.

Nesplněné úkoly a nově přijaté úkoly na následující období 2014 roku:

Niespełnione zadania i nowo przyjęte zadania na następny okres 2014 roku:

1)      Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev politického hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), úkol trvá – zodp Stanislav Gawlik, /  Wydać publikację o działalności członków przedstawicielstw za ruch polityczny COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione (Bjorn Cato Funnemark), zadanie stałe – odp. Stanisław Gawlik,

2)      po zveřejnění oficiálních výsledků Sčítání lidu 2011 vydat vázanou publikaci (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejnit na www.coexistentia.cz, úkol trvá – zodp. Tadeusz Toman, / po ogłoszeniu wyników oficjalnych Spisu Powszechnego 2011 wydać publikację wiązaną (tylko w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieścić na www.coexistentia.cz, zadanie stałe – odp. Tadeusz Toman,

3)      vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá – zodp. Zoltán Domonkos, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe – odp. Zoltán Domonkos,

4)      vydat „WTZ“ 65 (červen), 66 (září), 67 (říjen), 69 (prosinec), zodp. Tadeusz Toman, / wydać „WTZ“ 65 (czerwiec), 66 (wrzesień), 67 (październik), 69 (grudzień), odp. Tadeusz Toman,

5)      uspořádat v 2014 roce (listopad) seminář „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“ – Praha, zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować konferencję „Oddać honor Janosowi Esterhazemu“ – Praga, 2014 r. (listopad), odp. Stanisław Gawlik,

6)      uspořádat dne 21. 12. 2014 vědeckou konferenci s výstavou u příležitosti 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolzí, zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować 21. 12. 2014 r. konferencję naukową z wystawą z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu, odp. Stanisław Gawlik,

7)      uspořádat dne 10. 12. 2014 u příležitosti 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí divadelní rekonstrukci a seminář, Restaurace U Kosa, zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować 10. 12. 2014 r. z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia rekonstrukcję teatralną i konferencję, Restauracja U Kosa, odp. Stanisław Gawlik,

8)      uspořádat pikník u příležitosti 95 výročí vzniku Prvního slezského povstání v Petrovicích u Karviné, zodp. S. Gawlik, / zorganizować piknik z okazji 95. Rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny, odp. S. Gawlik.

Usnesení / Uchwała:

1)      Zpracovat zápis z jednání, zodp.: T. Toman, / Opracować protokół z obrad, odp.: T. Toman,

2)      zpracovat plán vydavatelské činnosti v 2014 roce – termín: 30. 6. 204, zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności wydawniczej w roku 2014 – termin: 30. 6. 2014 r., odp. Stanisław Gawlik, 

3)      zpracovat plán práce přednáškové činnosti v 2014 roce – termín: 30. 6. 2014, zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności prelekcyjnej w roku 2014 – termin: 30. 6. 2014 r., odp. Stanisław Gawlik,

4)      zřídit připravný výbor k uspořádání vědecké konference k 100. výročí vzniku Polských hasičských sborů na Zaolzí – termín: 30. 6. 2014, zodp. Stanislav Gawlik, / powołać komitet przygotowawczy konferencji naukowej z okazji 100. rocznicy powstania Polskich Straży Pożarnych na Zaolziu – termin: 30. 6. 2014 r., odp. Stanisław Gawlik,

5)      zřídit připravný výbor k uspořádání divadelní rekonstrukce 100 výročí příchodu Polských legií do Návsí – termín: 30. 6. 2014, zodp. Stanislav Gawlik. / powołać komitet przygotowawczy do zorganizowania rekonstrukcji teatralnej i konferencji z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia – termin: 30. 6. 2014 r., odp. Stanisław Gawlik.

Zapsal / zanotował: Tadeusz Toman


Back to content | Back to main menu