Go to content

 

Main menu:

Protokół ze wspólnych obrad zarządu i rady nadzorczej 

Koexistencia opp. z 13.12.2017 r.

 

Obrady przebiegały w środę 13.12.2017 r. od godz. 15:00 w salce posiedzeń BAJKA Zarządu Głównego PZKO w RC, Strzelnicza 209/28. Rokowanie zagajono o godz. 15:15. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman, członkowie zarządu Koexistencii opp.: Zoltan Domonkos, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, członkowie rady nadzorczej opp.: Bogusław Kaleta, Józef Pietrus, Arpad Kosár. Lista obecności z tych obrad jest załącznikiem protokołu. Rokowanie miało kworum. Protokolantem został wybrany Tadeusz Toman, weryfikatorem protokołu Paweł Wania.

Obrady zagaił i przywitał obecnych przewodniczący zarządu Koexistencii opp. Zoltan Domonkos. Następnie dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 29.6.2017 do 13.12.2017 r.

Zrealizowane akcje:

1)    obrady zarządu i rady nadzorczej, Czeski Cieszyn, 28.6.2017 r.,

2)    konferencja naukowa „Władysław Raczkiewicz, polityk i mąż stanu“, Jabłonków, 14.11.2017 r. – współorganizator, organizatorzy: Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Polska Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie.

Działalność wydawnicza:

1)    „WTZ“ numer 85 z 30.6.2017 r.,

2)    „WTZ“ numer 86 z 19.9.2017 r.,

3)    „WTZ“ numer 87 z 2.11.2017 r.,

4)    „WTZ“ numer 88 z 13.12.2017 r.

Niezrealizowane zaplanowane akcje:

1)    działalność prelekcyjna i naukowa – konferencja międzynarodowa o historii KDU-ČSL i PSL,

2)    konferencja prasowa Koexistencii opp. w Pradze (po zebraniu COEX).

Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za wymieniony okres czasu.

Następnie był omówiony plan działalności Koexistencii opp. od 14.12.2017 do 31.12.2018 r. –działalność wydawnicza:

1)    „WTZ“ numer 89 – styczeń 2018 r., publicystyka, wybory prezydenckie,

2)    „WTZ“ numer 90 – marzec 2018 r., działalność COEX, publicystyka,

3)    „WTZ“ numer 91 – kwiecień 2018 r., węgierska mniejszość narodowa w RC,

4)    „WTZ“ numer 92 – maj 2018 r., działalność COEX, publicystyka,

5)    „WTZ“ numer 93 – czerwiec 2018 r., polska mniejszość narodowa w RC,

6)    „WTZ“ numer 94 – wrzesień 2018 r., przygotowanie COEX do wyborów komunalnych,

7)    „WTZ“ numer 95 – październik 2018 r., publicystyka, wybory komunalne i senackie,

8)    „WTZ“ numer 96 – listopad 2018 r., wyniki wyborów komunalnych, publicystyka,

działalność prelekcyjna i naukowa:

1)    zorganizowanie konferencji międzynarodowej o historii KDU-ČSL i PSL, wnioskowany termin: maj 2018 r. (sobota dopołudnia),

2)    konferencja prasowa Koexistencii opp. 30.9.2017 w Pradze, po zebraniu COEX,

3)    prelekcja, temat: dwujęzyczność, wnioskowany termin: grudzień 2018 r.,

4)    współpraca z Sekcją Historii Regionu ZG PZKO.

Ze względu na sytuację finansową Koexistencii opp. planowane akcje finansować ze dobrowolnych składek członków zarządu i rady nadzorczej.

Plan pracy został przyjęty przez uczestników rokowania.

Posiedzenie zostało zakończone o godz. 16:45.

 

Zápis ze společného jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencie o.p.s. z 13.12.2017

 

Jednání se konalo ve středu 13.12.2017 od 15:00 h v zasedací místnosti BAJKA Hlavního výboru PZKO v ČR, Střelniční 209/28. Zasedání bylo zahájeno v 15:15 h. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman, členové správní rady Koexistencie o.p.s.: Zoltán Domonkos, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Karel Madzia, Tadeusz Kornuta, Pavel Wania, členové dozorčí rady Koexistencie o.p.s.: Bohuslav Kaleta, Josef Pietrus, Arpád Kosár. Prezenční listina z tohoto jednání je přílohou zápisu. Jednání bylo usnášení schopné. Zapisovatelem byl zvolen Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu Pavel Wania.

Jednání zahájil uvítáním přítomných předseda správní rady Koexistencie o.p.s., Zoltán Domonkos. Následně ředitel Koexistencie o.p.s., Tadeusz Toman přenesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 29.6.2017 do 13.12.2017.

Uskutečněné akce:

1)    jednání správní rady a dozorčí rady, Český Těšín, 28.6.2017,

2)    vědecká konference „Władysław Raczkiewicz, politik a státník“, Jablunkov, 14.11.2017 – spolupořadatel, pořadatelé: Sekce regionálních dějin HV PZKO, Polská základní škola Henryka Sienkiewicze Jablunkov.

Vydavatelská činnost:

1)    „WTZ“ číslo 85 z 30.6.2017,

2)    „WTZ“ číslo 86 z 19.9.2017,

3)    „WTZ“ číslo 87 z 2.11.2017,

4)    „WTZ“ číslo 88 z 13.12.2017.

Neuskutečněné plánované akce:

1)    přednášková a vědecká činnost – mezinárodní konference o dějinách KDU-ČSL a PSL,

2)    tisková konference Koexistencie o.p.s. v Praze (po schůzí COEX).

Účastníci jednání přijali zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za uvedené období.

Následně byl projednán plán činnosti Koexistencie o.p.s. pro období od 14.12.2017 do 31.12.2018 –vydavatelská činnost:

1)    „WTZ“ číslo 89 – leden 2018, publicistika, prezidentské volby,

2)    „WTZ“ číslo 90 – březen 2018, činnost COEX, publicistika,

3)    „WTZ“ číslo 91 – duben 2018, činnost maďarské národnostní menšiny v ČR,

4)    „WTZ“ číslo 92 – květen 2018, činnost COEX, publicistka,

5)    „WTZ“ číslo 93 – červen 2018, činnost polské národnostní menšiny v ČR,

6)    „WTZ“ číslo 94 – září 2018, příprava COEX na komunální volby

7)    „WTZ“ číslo 95 – říjen 2018, publicistka, komunální a senátní volby,

8)    „WTZ“ číslo 96 – listopad 2018, výsledky komunálních voleb, publicistika,

přednášková a vědecká činnost:

1)    uspořádání mezinárodní konference o dějinách KDU-ČSL a PSL, navrhovaný termín: květen 2017 (sobota dopoledne),

2)    tisková konference Koexistencie o.p.s., po schůzí COEX, navrhovaný termín: září 2018,

3)    přednáška, téma: dvojjazyčnost, navrhovaný termín: prosinec 2018,

4)    spolupráce se Sekci regionálních dějin Hlavního výboru PZKO.

S ohledem na finanční situaci Koexistencie o.p.s. plánované akce je nutno financovat s dobrovolných příspěvků členů správní rady a dozorčí rady.

Plán práce byl účastníky jednání schválen.

Zasedání bylo ukončeno v 16:45 h.

 

Zanotował / zapsal: Tadeusz Toman

Protokół zweryfikował / zápis ověřil: Paweł Wania

 

 


Back to content | Back to main menu