Go to content

 

Main menu:

Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.

737 01   Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady

 obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej

 organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

 

Datum jednání / data obrad: 7.11.2013

Místo jednání / miejsce obrad: Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28/209

Zahájení jednání / początek obrad: 15:00

Ukončení jednání / zakończenie obrad: 15:30

Přítomní (dle prezenční listina) / obecní (patrz lista prezencyjna)

 

Jednání řídil Stanislav Gawlik. Sdělil informaci o splněných úkolech, nesplněných a nově přijatých úkolech, na závěr bylo přijato usnesení. / Obrady prowadził Stanisław Gawlik. Przekazał informację o spełnionych zadaniach, niespełnionych i nowo przyjętych zadaniach, na zakończenie obrad przyjęto uchwałę.

Splněné úkoly za období od 1.1.2013:

Spełnione zadania za okres od 1.1.2013 r.:

1)          Vzpomínková slavnost dne 23.1.2013 ve Stonavě, připomínající smrt zajatců zavražděných v 1919 roce vojsky gen. Šnejdárka, / impreza wspomnieniowa 23.1.2013 r. w Stonawie, przypominająca śmierć jeńców zamordowanych w 1919 roku przez wojska gen. Šnejdárka,

2)                  odhalení pamětní desky v Domě Družba v Karviné-Fryštátě dne 1.2.2013, / odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Domu Družba w Karwinie-Frysztacie 1.2.2013 r.,

3)      příprava písemných podkladů na kongres politického hnutí COEXISTENTIA dne 27.4.2013 ve Vendryni, / przygotowanie materiałów pisemnych na kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA 27.4.2013 r. w Wędryni,

4)            jednání statutárních orgánů dne 2.5.2012 v Českém Těšíně, / obrady organów statutarnych 2.5.2012 r. w Czeskim Cieszynie,

5)             vědecká konference dne 6.7.2013 v Návsí n.t. „Sikorski – voják, státník, politik“, / konferencja naukowa 6.7.2013 r. w Nawsiu p.t. „Sikorski – żołnierz, mąż stanu, polityk“,

6)     vědecká konference dne 14.9.2013 u příležitosti odhalení pamětní desky Wincenta Witose v Hrádku, / konferencja naukowa 14.9.2013 r. z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wincentego Witosa w Gródku,

7)   účast dne 17.10.2013 v Těšíně – Książnica Cieszyńska na semináří Fundacji Republikańskiej Marcina Chludzińskiego, / udział 17.10.2013 r. w Cieszynie – Książnica Cieszyńska w konferencji Fundacji Republikańskiej Marcina Chludzińskiego,

8)   vzpomínková slavnost dne 26.10.2013 v Mostech u Jablunkova k 70. výročí zavraždění členů AK a občanů židovského vyznání, / uroczystość wspomnieniowa 26.10.2013 r. w Mostach koło Jabłonkowa z okazji 70. rocznicy mordu członków AK i obywateli wyznania żydowskiego,

9)         připravovaná společná vánoční slavnost s Sekci historie regionu Hlavního výboru PZKO dne 13.12.2013, přednáška Stanislava Zahradnika n.t. prvních komunálních voleb v 1923 roce v Československu, / przygotowywana wspólna z Sekcją Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO wigilijka 13.12.2013 r., wykład Stanisława Zahradnika n.t. pierwszych wyborów komunalnych w 1923 roku w Czechosłowacji,

10)        spoluúčast na vydání publikace Stanisława Zahradnika „Poláci ze Zaolzia v nejvyšších zákonodarných orgánech Československa, České republiky a Polska 1919-2010“, vydavatel: Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, / współudział w wydaniu publikacji Stanisława Zahradnika „Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010“, wydawca: Sekcja Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO,

11)      přihláška do soutěže „Tacy Jesteśmy 2013“, pořádané Kongresem Poláků v ČR – Izabela Wałaska, 8.10.2013, za myšlenku a realizaci projektu „Zaolzie potrafi“, / nominacja do konkursu „Tacy Jesteśmy 2013 r.“ organizowanego przez Kongres Polaków w RC – Izabela Wałaska, 8.10.2013 r., za pomysł i realizację projektu „Zaolzie potrafi,

12)      vydání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA „WTZ“: číslo 57 (leden), číslo 58 (duben), číslo 59 (duben), číslo 60 (červen), číslo 61 (září), číslo 62 (připraveno na listopad). /  wydanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „WTZ“: numer 57 (styczeń), numer 58 (kwiecień), numer 59 (kwiecień), numer 60 (czerwiec), numer 61 (wrzesień), numer 62 (przygotowany na listopad).

Nesplněné úkoly a nově přijaté úkoly na období 2014 roku:

Niespełnione zadania i nowo przyjęte zadania na okres 2014 roku:

1)                  Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev politického hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), úkol trvá – zodp Stanislav Gawlik, /  Wydać publikację o działalności członków przedstawicielstw za ruch polityczny COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione (Bjorn Cato Funnemark), zadanie stałe – odp. Stanisław Gawlik,

2)   po zveřejnění oficiálních výsledků Sčítání lidu 2011 vydat vázanou publikaci (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejnit na www.coexistentia.cz, úkol trvá – zodp. Tadeusz Toman, / po ogłoszeniu wyników oficjalnych Spisu Powszechnego 2011 wydać publikację wiązaną (tylko w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieścić na www.coexistentia.cz, zadanie stałe – odp. Tadeusz Toman,

3)  vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá – zodp. Zoltán Domonkos, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe – odp. Zoltán Domonkos,

4)          vydat „WTZ“ 63 (leden), 64 (březen), 65 (červen), 66 (září), 67 (říjen), 69 (prosinec), zodp. Tadeusz Toman, / wydać „WTZ“ 63 (styczeń), 64 (marzec), 65 (czerwiec), 66 (wrzesień), 67 (październik), 69 (grudzień), odp. Tadeusz Toman,

5)      dokončit projekt na téma památných míst zavražděných vojáků a civilistů za vojenských akcí Československých legií, zodp. Stanislav Gawlik, / dokończyć projekt na temat miejsc upamiętniających żołnierzy i cywilów zamordowanych podczas akcji Československých legií, odp. Stanisław Gawlik,

6)       uspořádat v 2014 r. (termín není stanoven) seminář „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“ – Praha, zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować konferencję „Oddać honor Janosowi Esterhazemu“ – Praga, 2014 r. (terminu nie ustalono), odp. Stanisław Gawlik,

7)        uspořádat dne 6.6.2014 vědeckou konferenci s výstavou u příležitosti 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolzí, zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować 6.6.2014 r. konferencję naukową z wystawą z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu, odp. Stanisław Gawlik,

8)      uspořádat dne 10.12.2014 u příležitosti 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí divadelní rekonstrukci a seminář – Restaurace U Kosa, zodp. Stanislav Gawlik. / zorganizować 10.12.2014 r. z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia rekonstrukcję teatralną i konferencję – Restauracja U Kosa, odp. Stanisław Gawlik.

Usnesení / Uchwała:

1)                  Zpracovat zápis z jednání – termín: 29.11.2013, zodp.: Tadeusz Toman, / Opracować protokół z obrad – termin: 29.11.2013 r., odp.: Tadeusz Toman,

2)          zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle číslování jak ukládá zákon) – termín: 17.1.2014, zodp. Zoltán Domonkos, / opracować sprawozdanie roczne z działalności gospodarczej za 2013 rok (według numeracji jak mówi ustawa) – termin: 17.1.2014 r., odp. Zoltán Domonkos,

3)          umístit výroční zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2013 na www.coexistentia.cz – termín: 28.3.2014, zodp. Tadeusz Toman, / zamieścić sprawozdanie roczne z działalności i gospodarowania za rok 2013 na www.coexistentia.cz – termin: 28.3.2014 r., odp. Tadeusz Toman,

4)            zajistit přiznání k dani z příjmu právnických osob na Finančním úřadě Český Těšín – termín: 5.3.2014, zodp. Vladislav Niedoba, / zapewnić przekazanie sprawozdania podatkowego osób prawnych w Urzędzie Skarbowym w Czeskim Cieszynie – termin: 5.3.2014 r., odp. Władysław Niedoba,

5)       zpracovat zprávy dozorčí rady – termín: 31.1.2014, zodp.: Bohuslav Kaleta, / opracować sprawozdanie rady nadzorczej – termin: 31.1.2014 r., odp.: Bogusław Kaleta,

6)           zpracovat plán práce přednáškové činnosti v 2014 roce – termín: 6.12.2013, zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności prelekcyjnej w roku 2014 – termin: 6.12.2013 r., odp. Stanisław Gawlik,

7)            zřídit připravný výbor k uspořádání vědecké konference k 100. výročí vzniku Polských hasičských sborů na Zaolzí – termín: 28.2.2014, zodp. Stanislav Gawlik, / powołać komitet przygotowawczy konferencji naukowej z okazji 100. rocznicy powstania Polskich Straży Pożarnych na Zaolziu – termin: 28.2.2014 r., odp. Stanisław Gawlik,

8)        zřídit připravný výbor k uspořádání divadelní rekonstrukce 100 výročí příchodu Polských legií do Návsí – termín: 30.4.2014, zodp. Stanislav Gawlik, / powołać komitet przygotowawczy do zorganizowania rekonstrukcji teatralnej i konferencji z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia – termin: 30.4.2014 r., odp. Stanisław Gawlik,

9)           zpracovat plán vydavatelské činnosti v 2014 roce – termín: 6.12.2013, zodp. Stanislav Gawlik. / opracować plan działalności wydawniczej w roku 2014 – termin: 6.12.2013 r., odp. Stanisław Gawlik. 

Zapsal / zanotował: Tadeusz Toman


Back to content | Back to main menu