Go to content

 

Main menu:
Obecně prospěšná společnost / 

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

Koexistencia o.p.s. / Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej

organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p.

 

Datum jednání / data obrad: 4.6.2015

Místo jednání / miejsce obrad: Český Těšín /

Czeski Cieszyn, Božkova / ul. Bożka 16

Zahájení jednání / początek obrad: 14:30 h

Ukončení jednání / zakończenie obrad: 15:00 h

Přítomní (dle prezenční listina) / obecni (patrz lista obecności)

 

     Jednání řídil Ing. Tadeusz Toman ředitel Koexistencia o.p.s., byla připomenuta památka zemřelého v minulém období s. p. Wiesława Sikory, bývalého předsedy správní rady Koexistencia o.p.s., program: zpráva o činnosti, diskuze, programová zpráva, usnesení. / Obrady prowadził inż. Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.p., uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym okresie śp. Wiesława Sikory, byłego przewodniczącego zarządu Koexistencia o.p.p. program: sprawozdanie z działalności, dyskusja, sprawozdanie programowe, uchwała.

     O svolání tohoto jednání žádal Dr. Ing. Stanislav Gawlik, člen správní rady, který žádá provést změnu personálního obsazení Správní rady Koexistecia o.p.s. u Krajského soudu v Ostravě. / O zwołanie zebrania żądał dr inż. Stanisław Gawlik, członek zarządu, który żądał przeprowadzić zmiany w obsadzie personalnej Zarządu Koexistencia o.p.p. w Sądzie Wojewódzkim w Ostrawie.

     Měl být zajištěn výmaz z obchodního rejstříku člena dozorčí rady doc. Ing. Alexandra Pálffyho, CSc., který zemřel 10.5.2014 a současně měl být zapsán do obchodního rejstříku Ing. Árpád Kosár. Prohlášení a výpis z rejstříku trestů kandidáta a plnou moc ředitele Koexistencia o.p.s. předal Krajskému soudu v Ostravě předseda správní rady Zoltán Domonkos, avšak úkol nedotáhl do konce, čímž doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc. je formálně stále členem dozorčí rady. / Miało być zapewnione wykreślenie z rejestru handlowego członka rady nadzorczej, doc. inż. Sándora Pálffygo, CSc., który zmarł 10.5.2014 r., i jednocześnie miał być zapisany do rejestru handlowego, inż. Árpád Kosár. Oświadczenie i wypis z rejestru kar kandydata i upoważnienie dyrektora Koexistencia o.p.p. było przekazane do Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie przez Zoltána Domonkosa, przewodniczącego zarządu, ale zadania nie doprowadził do końca, i tym samym doc. inż. Alexander Pálffy, CSc. jest formalnie stale członkiem rady nadzorczej.

     Dr. László Attila Kocsis, jako předseda Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, sdělil, že dosavadní praxe ukazuje, že získání finančních prostředků pro činnost Výboru je mimořádně komplikované, jelikož je součástí politického hnutí, ale donátoři nemohou podporovat politické, pouze civilní, nevládní, neziskové organizace. Získání podpory prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s., je sice v některých případech možné, pokud je žádá organizace o.p.s. jakoby pro vlastní činnost nebo na podporu aktivit civilní organizace, je to však na hraně zákonnosti. Navíc je velmi zdlouhavé, protože sídlo má na Moravě, avšak Výbor vyvíjí svoji činnost převážně v Praze. Kromě toho, o práci v tomto výboru má v poslední době čím více zájemců z řad nečlenů Hnutí, kteří početně zdaleka převyšují příslušníky COEXISTENTIE. Takto Výbor nabývá charakter nepolitické organizace. Z tohoto důvodu navrhujeme transformovat Memoriální výbor Jánose Esterházyho do obecně prospěšné společnosti se stejným posláním a se stejným  názvem, případně s přejmenováním na Společnost Jánose Esterházyho. Členská základna i vedení by mělo být nadále společné, tedy maďarské a polské. Nejvhodnější by bylo vše, tedy zřizovací listinu, stanovy, program atd. analogicky sestavit jak to má Koexistencia o.p.s. / Dr László Attila Kocsis, jako przewodniczący Komitetu Upamiętniającego Jánosa Esterházygo, poinformował, że istniejąca praktyka wskazuje, że nabycie środków finansowych na działalność Komitetu jest niezwykle skomplikowana, ponieważ jest częścią ruchu politycznego, a darczyńcy mogą wspierać, tylko cywilne, pozarządowe, organizacje, a nie polityczne. Wsparcie za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego Koexistencia, o.p.p., jest w niektórych przypadkach wprawdzie możliwe, jeżeli je żąda organizacja o.p.p., jakoby dla własnej działalności albo dla wsparcia działalności organizacji cywilnej, jest to ale na krawędzi legalności. Co więcej, jest bardzo czasochłonne, ponieważ siedzibę ma na Morawach, a Komitet prowadzi swoją działalność głównie w Pradze. Ponadto, o pracę w tym komitecie mają ostatnio czym dalej większe zainteresowanie nieczłonkowie Ruchu, którzy liczebnie znacznie przewyższają liczbę członków COEXISTENTII. W ten sposób Komitet nabiera charakteru organizacji niepolitycznej. Z tego powodu proponujemy przekształcić Komitet Upamiętniający Jánosa Esterházygo w organizację pożytku publicznego z tym samym posłannictwem, i z tą samą nazwą, ewentualnie jej przemianowaniem na Społeczność Jánosa Esterházygo. Baza członkowska i przywództwo miałoby być nadal wspólne, tj. węgierskie i polskie. Najlepiej byłoby wszystko, tj. akt założycielski, statut, program itd., analogicznie opracować tak, jak to ma Koexistentia, o.p.p.

     Inż. Toman připomíná stanovisko advokátní kanceláře Hajduk a partneři, s.r.o. z 1.4.2014. Na základě § 3080 bodu 163, Občanský zákoník, byl zrušen zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Důsledkem je skutečnost, že již od 1. 1. 2014 není možné nově zakládat obecně prospěšné společnosti. Nicméně, co se týče o.p.s. vzniklých před 1. 1. 2014, ty se budou nadále v souladu s § 3050 řídit výše uvedeným zákonem o obecně prospěšných společnostech. Dále obecně prospěšné společnosti mají právo (nikoli povinnost) změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond, přičemž taková změna by se řídila podle nového Občanského zákoníku. / Inż. Toman przypomina stanowisko kancelarii adwokackiej Hajduk i Partnerzy s.o.o. z 1.1.2014 r. Na podstawie § 3080 punkt 163, Kodeksu Cywilnego, została anulowana ustawa nr 248/1955 D.U. o organizacjach pożytku publicznego. Wynikiem tego jest rzeczywistość, że już od 1.1.2014 r. nie ma możliwości zakładania tych organizacji. Niemniej jednak, co dotyczy o.p.p., które powstały przed 1. 1. 2014 r., te się będą nadal kierować zgodnie z § 3050 wyżej wspomnianej ustawy o o.p.p. Dalej o.p.p. mają prawo (nie obowiązek) zmienić swoją formę prawną na instytut, fundację lub fundusz fundacyjny, przy czym taka zmiana kierowałaby się według nowego Kodeksu Cywilnego.

     E-mail PhDr. László Attily Kocsise, předsedy Organizačního výboru mezinárodní vědecké konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ z 1.6.2016: Vážení Pánové, pokud se do zítřka 10,00 hodin (tehdy mám jít na velvyslanectví) nesplní podmínky pro poskytnutí pomoci od obou maďarských donorů (předseda Szász, státní tajemník Potápi), tedy podepsání dopisu panem Domonkosem a zřízení účtu v EURO, nebudou peníze na konferenci a já se vším končím. Je mi moc líto, ale musím konstatovat, že s tak liknavou spoluprací jsem se ještě nikdy nesetkal. Takovou ostudu před velvyslancem, který mi zprostředkoval vyjednávání s ústředními státními orgány Maďarska, jsem v životě nezažil. Prosím vysvětlení, proč Koexistencia o.p.s. nedokáže převzít statisícové podpory, které jsem vyjednal. P. S.: Přikládám návrh pozvánky a programu konference v maďarštině, překlad do češtiny asi už bude zbytečné, jako celá námaha s přípravou konference. / E-mail PhDr. Lászla Attily Kocsisa, prezesa Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji naukowej „Przywrócić Honor Jánosowi Esterhazemu“ z 1.6.2016 r: Szanowni Panowie, jeśli do jutra godz. 10.00 (wtenczas mam pójść na ambasadę) nie zostaną spełnione warunki pomocy od obojga węgierskich darczyńców (przewodniczący, Szász, sekretarz stanu, Potápi), tj. podpisanie pisma przez pana Domonkosa oraz wystawienia konta w EURO, nie będą pieniądze na konferencję i ja z wszystkim kończę. Przykro mi, ale muszę powiedzieć, że z tak niechętnym podejściem do współpracy nigdy jeszcze się nie spotkałem. Takiego wstydu przed ambasadorem, które umożliwił mi negocjacje z centralnymi organami rządowymi na Węgrzech, nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Koexistencia o.p.p. nie potrafi przejąć stutysiącowe poparcia, które wynegocjowałem. P. S.. Załączam propozycję zaproszenia oraz programu konferencji w języku węgierskim, tłumaczenie na język czeski chyba będzie już zbędne, tak jak cały wysiłek s przygotowaniem konferencji.

     Ing. Toman informuje, že předseda správní rady ústně požádal o přechodné zproštění z funkce od 30.6.2015 do 31.8.2015 z důvodu dlouhodobého pobytu v Maďarsku. Dnem 30.6.2015 Ing. Toman byl nucen převzít veškeré povinnosti předsedy správní rady osobně, jelikož nikdo z ostatních členů správní rady tyto úkoly nebyl ochoten převzít. / Inż. Toman informuje, że przewodniczący Zarządu ustnie zażądał o zwolnienie przejściowe z funkcji przewodniczącego od 30.6.2015 do 31.8.2015 r. z powodu długotrwałego pobytu na Węgrzech. Z dniem 30.6.2015 r. inż. Toman był zmuszony przejąć wszystkie obowiązki przewodniczącego zarządu osobiście, ponieważ nikt z reszty członków zarządu tych zadań nie był ochotny przejąć.

Splněné úkoly za období od 2. 10. 2014 / spełnione zadania za okres od 2.10.2014 r.:

1)      Jednání statutárních orgánů dne 2.10.2014 v Českém Těšíně, / Obrady organów statutarnych 2.10.2014 r. w Czeskim Cieszynie,

2)      Zpracování zprávy dozorčí rady za předcházející období od 7.2.2014 do 26.3.2015, zpracoval 26. 3. 2015 předseda dozorčí rady Ing. Bohuslav Kaleta, CSc. / Opracowanie sprawozdania rady nadzorczej za zeszły okres od 7.2.2014 do 26.3.2015, opracował 26.3.2015 przewodniczący rady nadzorczej inż. Bogusław Kaleta, CSc.,

3)      Přiznání k dani z příjmu právnických osób z 11.2.2015 pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Českém Těšíně, / Sprawozdanie podatkowe z dochodu osob prawnych z 11.2.2015 r. dla Urzędu Skarbowego Województwa Morawsko-Śląskiego, Terenowe Stanowisko Pracy w Czeskim Cieszynie,

4)      uspořádání dne 22.11.2014 vědecké konference s výstavou u příležitosti 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolzí, / zorganizowanie 22.11.2014 r. konferencji naukowej z wystawą z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu,

5)      uspořádání dne 30.12.2014, u příležitosti 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí, divadelní rekonstrukci a semináře, Dům PZKO Návsí, / zorganizowanie 30.12.2014 r., z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia, rekonstrukcję teatralną i konferencję, Dom PZKO w Nawsiu,

6)      vydání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA „WTZ“: číslo 67 (12/2014), 68 (1/2015), 69 (4/2015), / wydanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „WTZ“: numer 67 (12/2014 r.), numer 68 (1/2015 r.), numer 69 (4/2015 r.),

7)      vydání stanov politického hnutí COEXISTENTIA (3jazyčné) / wydanie statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (3-języczny),

8)      tisk stanov politického hnutí COEXISTENTIA v jazyce českém – pro delegáty Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA, / druk statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA w języku czeskim – dla delegatów Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA,

9)      vydání programových priorit a volebního programu politického hnutí COEXISTENTIA – pro delegáty Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA. / wydanie priorytetów programowych i programu wyborczego ruchu politycznego COEXISTENTIA – dla delegatów Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA.

Nesplněné úkoly a nově přijaté úkoly na následující období 2015 roku / niespełnione zadania i nowo przyjęte zadania na następny okres 2015 roku:

1)      Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev obcí a měst za politické hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), úkol trvá – zodp. Stanislav Gawlik, /  Wydać publikację o działalności członków rad gminnych i miast za ruch polityczny COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione (Bjorn Cato Funnemark), zadanie stałe – odp. Stanisław Gawlik,

2)      po zveřejnění oficiálních výsledků Sčítání lidu 2011 vydat vázanou publikaci (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejnit na www.coexistentia.cz, úkol trvá, vydání plánováno k 30.6.2015 r. – zodp. Tadeusz Toman, / po ogłoszeniu wyników oficjalnych Spisu Powszechnego 2011 wydać publikację wiązaną (tylko w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieścić na www.coexistentia.cz, zadanie stałe, wydanie zaplanowano na 30.6.2015 r. – odp. Tadeusz Toman,

3)      vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá – zodp. Zoltán Domonkos, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe – odp. Zoltán Domonkos,

4)      zpracovat plán vydavatelské činnosti v 2015 roce, nesplněno – zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności wydawniczej w roku 2015, zadanie niespełnione – odp. Stanisław Gawlik,

5)      zpracovat plán práce přednáškové činnosti v 2015 roce, nesplněno – zodp. Stanislav Gawlik, / opracować plan działalności prelekcyjnej w roku 2015, zadanie niespełnione – odp. Stanisław Gawlik,

6)      uspořádat seminář „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“, Praha, termín konference odložen – zodp. Stanislav Gawlik, / zorganizować konferencję „Przywrócić honor Janosowi Esterhazemu“, Praga, termin konferencji odłożono – odp. Stanisław Gawlik,

Usnesení / Uchwała:

1)      Zařídit výmaz z obchodního rejstříku člena dozorčí rady doc. Ing. Alexandra Pálffyho, CSc., který zemřel 10.5.2014, / zapewnić wykreślenie z rejestru handlowego członka rady nadzorczej doc. inż. Sándora Pálffygo, CSc., który zmarł 10.5.2014 r.,

2)      Zařídit zapsání do obchodního rejstříku Ing. Árpáda Kosára. Tento úkol převzali: pan Karel Madzia a Ing. Tadeusz Toman / zapewnić wpis do rejestru handlowego inż. Árpáda Kosára. Zadanie to zobowiązali się spełnić: pan Karol Madzia oraz inż. Tadeusz Toman.

3)      Členové správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. nedoporučili zřídit novou organizaci, která by zajišťovala přípravy Mezinárodní vědecké konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“. / Członkowie zarządu i rady nadzorczej organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p. nie polecili ustanowienia nowej organizacji, która by zapewniała przygotowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przywrócić Honor Jánosowi Esterházymu“.

4)      Zpracovat zápis z jednání, zodp.: T. Toman, zpracuje Bohuslav Kaleta/ Opracować protokół z obrad, odp.: T. Toman, opracuje Bogusław Kaleta

Zapsal / zanotował: Bogusław Kaleta, předseda dozorčí rady / przewodniczący rady nadzorczej Koexistencia o.p.s., 4.6.2015 r.

Ověřil / zweryfikował: Tadeusz Toman, ředitel / dyrektor Koexistencia o.p.s.

 Back to content | Back to main menu