Go to content

 

Main menu:
Obecně prospěšná společnost / 

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 28/209, 737 01

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady

 obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej

 organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

 

Datum jednání / data obrad: 2.10.2014

Místo jednání / miejsce obrad: Český Těšín / Czeski Cieszyn, Božkova 8 / ul. Bożka 8

Zahájení jednání / początek obrad: 15:00

Ukončení jednání / zakończenie obrad: 16:00

Přítomní (dle prezenční listina) / obecni (patrz lista prezencyjna)

 

Jednání řídil T. Toman, program: zpráva o činnosti, diskuze, programová zpráva. Sdělil informaci o splněných úkolech, nesplněných a nově přijatých úkolech. Na závěr bylo přijato usnesení. / Obrady prowadził T. Toman, program: sprawozdanie z działalności, dyskusja, sprawozdanie programowe. Przekazał informację o spełnionych zadaniach, niespełnionych i nowo przyjętych zadaniach. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę.

 

Splněné úkoly za období od 15.5.2013: / Spełnione zadania za okres od 15.5.2013 r.:

1)    Jednání statutárních orgánů dne 15.5.2014 v Českém Těšíně, / Obrady organów statutarnych 15.5.2014 r. w Czeskim Cieszynie,

2)       účast v plenárním zasedání Zaolzanského kulatého stolu 25.6.2014 v Českém Těšíně, / udział w posiedzeniu plenarnym Zaolziańskiego Okrągłego Stołu 25.6.2014 r. w Czeskim Cieszynie,

3)  spolupořádání slavnosti u příležitosti 95. výročí vypuknutí prvního slezského povstání v Petrovicích u Karviné dne 17.8.2014, / współorganizacja uroczystości z okazji 95. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny 17.8.2014 r.,

4)   účast ve vzpomínkové slavnost dne 1.9.2014 v Českém Těšíně (Kontešinec) u příležitosti 75. výroči vypuknutí druhé světové války, / impreza wspomnieniowa 1.9.2014 w Czeskim Cieszynie (Konteszyniec) z okazji 75. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej,

5)    účast ve vzpomínkové slavnosti dne 21.9.2014 v Českém Těšíně (Park Sikory) u příležitosti 100. výročí odchodu slezských legií, / udział w imprezie wspomnieniowej 21.9.2014 w Czeskim Cieszynie (Park Sikory) z okazji 100. rocznicy wymarszu Legionu Śląskiego,

6)        vydání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA „WTZ“: číslo 65 (červenec 2014), 66 (připraveno na říjen 2014), / wydanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „WTZ“: numer 65 (lipiec 2014 r.), numer 66 (przygotowany na październik 2014 r.),

7)       tisk předvolebních letáků a brožůr, / druk ulotek i broszur przedwyborczych,

8)     zpracování projektu na téma památných míst zavražděných vojáků a civilistů za vojenských akcí Československých legií, / opracowanie projektu na temat miejsc upamiętniających żołnierzy i cywilów zamordowanych podczas akcji Československých legií,

9)     zřízení připravného výboru k uspořádání vědecké konference k 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolzí ve složení: Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman, Tadeusz Kornuta – termín: 21.11.2014, / powołanie komitetu przygotowawczego konferencji naukowej z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu w składzie Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman, Tadeusz Kornuta – termin: 21.11.2014 r.,

10)   zřízení připravného výboru k uspořádání divadelní rekonstrukce 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí ve složení: Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta, Vladislav Niedoba – termín: 10.12.2014. / powołanie komitetu przygotowawczego do zorganizowania rekonstrukcji teatralnej i konferencji z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia w składzie: Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, Władysław Niedoba – termin: 10.12.2014 r.

 

Nesplněné úkoly a nově přijaté úkoly na následující období 2014 roku: / Niespełnione zadania i nowo przyjęte zadania na następny okres 2014 roku:

1)      Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev politického hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), úkol trvá – zodp S. Gawlik, /  Wydać publikację o działalności członków rad za ruch polityczny COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione (Bjorn Cato Funnemark), zadanie stałe – odp. S. Gawlik,

2)   po zveřejnění oficiálních výsledků Sčítání lidu 2011 vydat vázanou publikaci (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejnit na www.coexistentia.cz, úkol trvá – zodp. T. Toman, / po ogłoszeniu wyników oficjalnych Spisu Powszechnego 2011 wydać publikację wiązaną (tylko w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieścić na www.coexistentia.cz, zadanie stałe – odp. T. Toman,

3)  vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, úkol trvá – zodp. Z. Domonkos, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zadanie stałe – odp. Z. Domonkos,

4)  uspořádat v 6.12.2014 seminář „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“ – Praha, zodp. S. Gawlik, / zorganizować konferencję „Oddać honor Janosowi Esterhazemu“ – Praga, 6.12.2014 r., odp. S. Gawlik,

5)         uspořádat dne 21.11.2014 v Českém Těšíně vědeckou konferenci s výstavou u příležitosti 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolzí, zodp. S. Gawlik, / zorganizować 21.11.2014 r. w Czeskim Cieszynie konferencję naukową z wystawą z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu, odp. S. Gawlik,

6)       uspořádat dne 10.12.2014 u příležitosti 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí divadelní rekonstrukci a seminář, Restaurace U Kosa, zodp. S. Gawlik, / zorganizować 10.12.2014 r. z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia rekonstrukcję teatralną i konferencję, Restauracja U Kosa, odp. S. Gawlik,

7)       do 31.3.2015 ve spolupráci s Sekci regionálních dějin PZKO a 4. Plukem podhalanských střelců v Těšíně napsat projekt k uctění obětí II světové války u příležitosti 70. výročí její ukončení, zodp. S. Gawlik. / do 31.3.2015 przy współpracy z Sekcją Historii Regionu PZKO i 4 Pułkiem Strzelców Podhalańskich w Cieszynie napisać projekt upamiętnienia ofiar II wojny światowej z okazji 70. rocznicy jej zakończenia, odp. S. Gawlik.

 

Usnesení: / Uchwała:

1)      Zařídit výmaz z obchodního rejstřiku člena dozorčí rady doc. Ing. Alexandra Pálffy, CSc., který zermřel 10.5.2014, / Zapewnić wykreślenie z rejestru handlowego członka rady nadzorczej doc. inż. Sándora Pálffy, CSc., który zmarł 10.5.2014 r.,

2)      zařídit zapsání do obchodního rejstříku nového člena dozorčí PhDr. László Attilu Kocsise, zodp.: S. Gawlik, / zapewnoć wpis do rejestru handlowego nowego członka rady nadzorczej PhDr László Attilę Kocsisa, odp: S. Gawlik,

3)      zpracovat zápis z jednání, zodp.: T. Toman, / opracować protokół z obrad, odp.: T. Toman,

4)      informovat správní radu o akcích maďarské národnostní menšiny v Praze, zodp: Z. Domonkos, / informować o imprerzach węgierskiej mniejszości narodowej w Pradze, odp.: Z. Domonkos,

5)      zpracovat projekt k připomenutí obětí druhé světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení, termín: 31.3.2015, zodp.: S. Gawlik, / opracować projekt z okazji upamiętnienia ofiar drugiej wojny światowej z okazji 70. rocznicy zakończenia wojny, termin: 31.3.2015, odp. S. Gawlik, 

6)      zpracovat plán vydavatelské činnosti v 2015 roce, zodp. Z. Domonkos, / opracować plan działalności wydawniczej w roku 2015, odp. Z. Domonkos, 

7)      zpracovat plán práce přednáškové činnosti v 2015 roce – termín: 31.12.2014, zodp. S. Gawlik, / opracować plan działalności prelekcyjnej w roku 2015 – termin: 31.12.2014 r., odp. S. Gawlik,

8)      obrátit se na Svaz Maďarů žijících v českých zemích, aby informoval správní radu o akcích, které pořádá, zodp. Z. Domonkos. / zwrócić się do Związkua Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, aby przekazywał zarządowi spis organizowanyvh imprez, odp. Z. Domonkos.

 

Zapsal / zanotował: Tadeusz Toman

 

 


Back to content | Back to main menu