Go to content

 

Main menu:

Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.

737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn

ul. Střelniční / Strzelnicza 209 / 28

 

Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti

Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

 

Datum jednání / data obrad: 2.05.2013

Místo jednání / miejsce obrad: Český Těšín / Czeski Cieszyn

Zahájení jednání / zagajenie obrad: 16.00 hod.

Ukončení jednání / zakończenie obrad: 16.45 hod.

Přítomní / obecni: dle prezenční listiny / patrz lista prezencyjna

 

Roční účetní závěrka: / Sprawozdanie roczne księgowości: Přiznání k dani z příjmu právnických osob podáno Finančnímu úřadu Český Těšín dne 11.3.2013.  / Sprawozdanie podatkowe z dochodów osób prawnych przekazano Urzędowi Skarbowemu w Czeskim Cieszynie w dniu 11.3.2013 r.

 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012: / Sprawozdanie roczne z działaloności za 2012 rok: Zveřejněno na www.coexistentia.cz, zpráva dozorčí rady byla zpracována. / Zamieszczone na www.coexistentia.cz, sprawozdanie rady nadzorczej było opracowane.

 

Splněné úkoly za období 04.2012 – 03.2013: / Spełnione zadania za okres 04.2012-03.2013 r.:

1)        Jednání statutárních orgánů dne 12.5.2012 v Albrechticích, / Obrady organów statutowych  w dniu 12.5.2012 r. w Olbrachcicach,

2)       jednání statutárních orgánů dne 26.9.2012 v Ostravě, / obrady organów statutowych w dniu 26.9.2012 r. w Ostrawie,

3)   seminář „Výsledky polského předsednictví v Evropské unií“ dne 21.4.2012 v Petrovicích u Karviné, spolupořadatel: PZKO, místní skupina Petrovice, / konferencja „Wyniki polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej“ w dniu 21.4.2012 r. w Piotrowicach koło Karwiny, współorganizator: PZKO, koło miejscowe w Piotrowicach,

4)      vydání novin členů politického hnutí COEXISTENTIA „WTZ“: číslo 51 (9.5.2012), číslo 52 (5.6.2012), číslo 53 (26.6.2012), číslo 54 (30.8.2012), číslo 55 (1.11.2012), číslo 56 (13.12.2012), číslo 57 (30.1.2013), číslo 58 (4.4.2013), číslo 59 (27.4.2013), / wydanie gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA „WTZ“: numer 51 (9.5.2012 r.), numer 52 (5.6.2012 r.), numer 53 (26.6.2012 r.), numer 54 (30.8.2012 r.), numer 55 (1.11.2012 r.), numer 56 (13.12.2012 r.), numer 57 (30.1.2013 r.), numer 58 (4.4.2013 r.), numer 59 (27.4.2013 r.),

5)    finanční podpora publikace Stanisława Zahradnika „Poláci ze Zaolzia v nejvyšších zákonodarných orgánech Československa, České republiky a Polska 1919-2010“, kterou vydala Sekce historie regionu Hlavního výboru PZKO, / wsparcie finansowe publikacji Stanisława Zahradnika „Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010 r.“, której wydawcą była Sekcja Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO,

6)         tisk propagačních materiálů k předvolební kampani kandidátky SPOZ-Zemanovci pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 2012, / druk materiałów propagacyjnych do kampanii przedwyborczej listy SPOZ-Zemanovci w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego 2012 r.,

7)      účast na oslavách 20. výročí založení Svazu Maďarů žijících v českých zemích v Ostravě dne 14.12.2012 a přednesení referátu, / udział w obchodach 20 rocznicy założenia Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich w Ostrawie w dniu 14.12.2012 r. i wygłoszenie referatu,

8)      uspořádat ve dnech 23-25.11.2012 poznávací zájezd funkcionářů politického hnutí COEXISTENTIA do Budapešti. / zorganizować w dniach 23-25.11.2012 r. wyjazd działaczy ruchu politycznego COEXISTENTIA do Budapesztu.

 

Nesplněné úkoly a nově přijaté úkoly na období 04.2013-12.2013: / Zadania niespełnione i nowe zadania na okres 04.2013-12.2013 r.:

1)    Vydat publikaci o činnosti členů zastupitelstev politického hnutí COEXISTENTIA, na níž finanční prostředky jsou zajištěny (Bjorn Cato Funnemark), / Wydać publikację o działalności członków przedstawicielstw ruchu politycznego COEXISTENTIA, na którą środki finansowe są zapewnione, zodp. / odp Dr. Ing. Stanisław Gawlik,

2)       vydat „WTZ“ č. 60 (Kongres COEX – dokumenty), č. 61 (publicistika), č. 62 (publicistika), / wydać „WTZ“ nr 60 (Kongres COEX – dokumenty), nr 61 (publicystyka), nr 62 (publicystyka), zodp. / odp. Ing. Tadeusz Toman,

3)         po zveřejnění oficiálních výsledků Sčítání lidu 2011 vydat vázanou publikaci (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty zveřejnit na www.coexistentia.cz, / po ogłoszeniu oficjalnych wyników spisu powszechnego 2011 r. wydać publikavję wiązaną (tylko w języku polskim) na zasadach komercyjnych, teksty zamieścić na www.coexistentia.cz, zodp. / odp. Ing. Tadeusz Toman,

4)     vydat stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, / wydać zwięzły słownik grzecznościowy polsko-węgiersko-czeski, zodp. / odp. Zoltán Domonkos,

5)     uspořádat seminář k 70. výročí úmrtí generála Wladyslawa Sikorského, / zorganizować konferencję z okazji 70 rocznicy śmierci generała Władysława Sikorskiego, zodp. / odp. Dr. Ing. Stanisław Gawlik,

6)  dokończyć projekt na temat miejsc pamięci pomordowanych wojskowych i osób cywilnych podczas działań wojennych Legii Czechosłowackich, / dokončit projekt na téma památných míst zavražděných vojáků a civilistů za vojenských akcí Československých legií, zodp. / odp. Dr. Ing. Stanisław Gawlik.

 

Zapsal / zanotował: Ing. Tadeusz Toman

 
 Back to content | Back to main menu