Pozvánka – Zaproszenie – Meghívó

 

na schůzi Republikové rady politického hnutí

na zebranie Rady Republikowej ruchu politycznego

 COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTELÉS-SPIVŽITJA (COEX),

 

která se bude konat ve středu 16.5.2018 o 15.00 h

v klubovně DZIUPLA v Českém Těšíně, Střelniční 209/28

które odbędzie się w środę 16.5.2018 r. o godz. 15.00

w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28. 

 

Program jednání / Program obrad:

1.        Prezentace / Prezentacja (od 14.30 h / od godz. 14:30),

2.        zahájení jednání, / zagajenie obrad,

3.        volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové komise a návrhové komise, / wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandarowej i komisji uchwał,

4.        zpráva o činnosti COEX, kontrola usnesení Republikové rady COEX, pošta, / sprawozdanie z działalności COEX, kontrola uchwał Rady Republikowej COEX, korespondencja,

5.        zpráva o činnosti národních sekci COEX, / sprawozdanie z działalności sekcji narodowych COEX,

6.        vystoupení hostů, / wystąpienia gości,

7.        zpráva Revizní komise COEX, / sprawozdanie Komisji Rewizyjnej COEX,

8.        plenární diskuse, / dyskusja plenarna,

9.        informace mandátové komise, / informacja komisji mandatowej,

10.    přijetí usnesení – návrhová komise, / przyjęcie uchwał – komisja wnioskodawcza,

11.    ukončení jednání. / zakończenie obrad.

 

Ukončení jednání se předpokládá v 16.30 h. Následuje schůze Výkonné Rady COEX. / Zakończenie obrad jest zaplanowane na godz. 16:30. Następuje zebranie Rady Wykonawczej COEX.

 

Józef Przywara, předseda / przewodniczący COEX

Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady / sekretarz Rady Wykonawczej COEX