Władysław DRONG: Wspólnota startuje z listy COEXISTENTII.    nie opublikowane we Zwrocie nr 8 (  bez komentarza )

W dniach 23-24 września 2022 r. odbędą się wybory komunalne. Na Zaolziu jedyną organizacją polityczną, która mobilizuje i reprezentuje wyborców-Polaków jest ruch polityczny COEXISTZENTIA-WSPÓLNOTA. Dlatego z prośbą o odpowiedź na kilka pytań zwróciliśmy się do Władysława Dronga, kasjera i administratora stron internetowych COEXISTENTII-WSPÓLNOTY, (www.coexistentia.cz).

Kiedy do czytelników dotrze ten numer „Zwrotu", listy kandydatów do gminnych władz samorządowych będą już zamknięte, gdyż termin minął 19 lipca. Na same wybory nie będzie to jednak miało wpływu. Czy WSPÓLNOTA  również w tym roku zamierza w nich wystartować?

Oczywiście, ponieważ uważamy, że we władzach gminnych bezwzględnie powinni zasiadać przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej.

  W ilu gminach ostatecznie postanowiliście wystawić swoje listy?

We wszystkich, w których uzyskaliśmy mandaty  w 2018 r., czyli w 16 . Dodatkowo w 7 gminach popierać będziemy listy koalicyjne, na których kandydują nasi kandydaci. Chciałbym przypomnieć, że poprzednich wyborach  zdobyliśmy  48 mandatów.

  Wasze listy będą miały nagłówek Wspólnoty?

Niekoniecznie, ponieważ w jednych miejscowościach startujemy samodzielnie, w innych w koalicji z niezależnymi. Generalnie jednak będziemy występować pod nazwą COEXISTENTIA, gdyż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC nie zgodziło się na polską nazwę WSPÓLNOTA.

  Dlaczego?

Powody były bardzo mętnie tłumaczone. W każdym razie dla tych, którzy nie prenumerują prasy zaolziańskiej, nazwa COEXISTENTIA brzmi dość tajemniczo i może się kojarzyć z Coexistentią, na którą przed 30 laty była prowadzona nagonka przez część prasy czeskiej. Pisano wtedy, że Coexistentia-Wspólnota dąży do zmiany granic i przyłączenia Zaolzia do Polski...

 
O co  chodziło?

O to, że powstała partia reprezentująca mniejszości narodowe, czego władza nastawiona na reprezentowanie narodu większościowego nie potrafiła przełknąć. Osobiście podejrzewam, że nie podobała się jej również nasza gotowość do obrony głównie polskiej mniejszości narodowej, ponieważ pozostałe mniejszości narodowe tworzą tylko tło starań Coexistentii-Wspólnoty myślę, że nie mają odwagi zanadto się wychylać.

Kto obecnie kieruje WSPÓLNOTĄ?

Przewodniczącym  całej WSPÓLNOTY jest Zoltan Domonkos z Kobierzyc, a 12-osobową sekcję polską, która teraz zajmuje się przygotowaniem wyborów, tworzą obywatele narodowości polskiej mieszkający na obszarze od Łomnej Dolnej po Piotrowice koło Karwiny. Wszyscy bez wyjątku są członkami PZKO, a ich wiek waha
się od 23 do 84  lat.
   Nasza główna siła spoczywa w rzeszy sympatyków, przede wszystkim prezesów kół PZKO, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń na swoim terenie.
Oni dobrze wiedzą, że bez polskich radnych w gminach, konsekwentnie i skutecznie działających na korzyść naszej polskiej mniejszości narodowej,  szkoły zostaną zlikwidowane. Proszę spojrzeć na mapę aktywnie działających kół i mapę istniejących polskich szkół - dokładnie się pokrywają. Podobna reguła działa w innej sytuacji: gdzie nie ma radnych WSPÓLNOTY  lub radnych opierających się o PZKO, tam znikają polskie szkoły. Polscy radni są przede wszystkim od tego, by monitorować zagrożenia i je likwidować.

  A zatem kandydatury na radnych zostały złożone, listy wyborcze skompletowane. Jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. Jak głosować?

Do 26 sierpnia złożyliśmy zgłoszenia w komisjach wyborczych. Musimy mieć przedstawicieli Wspólnoty tam, gdzie są liczone głosy, bo licho nie śpi. Później zajmiemy się kampanią w gminach, w których nie ma pewności, na kogo wyborcy chcą głosować. Tę kampanię musi już sobie każdy kandydat na radnego sfinansować z własnej kieszeni, ponieważ cały budżet
COEXISTENTII to 1400 CZK na strony internetowe i 2400 CZK na wymagany przez ustawę RC audyt księgi kasowej o 14 pozycjach, z których 12 tworzą wypisy z konta w IPB.

A jak głosować? Zdecydowanie trzeba w kratce obok nazwy COEXISTENTIA lub koalicji, którą COEXISTENTIA wspiera, dać X a potem zależy już na sytuacji w danej gminie. Zależy czy są na w innej partii Polacy zdecydowani bronić naszych spraw a przede wszystkim szkolnictwa i obok ich nazwiska dać X. Każdy X, to minus 1 głos osobom na końcu listy COEX, a zatem nie należy z nim przesadzać. Trzeba  sobie uświadomić, iż ci kandydaci na końcu listy w żadnym wypadku nie chcą już być radnymi i nie trzeba ich windować w górę. Są tam przede wszystkim po to, iż sympatyzują w programem ruchu i chcą dla niego jak największej  liczby głosów, także od osób w drugiej, wiadomo jakiej strony. Pamiętać należy,  X w kratce u dwu partii, to głos nieważny! Tak samo jak więcej znaków X obok nazwisk niż jest radnych w gminie  i głos jest nieważny!

- Może jeszcze należy się wyjaśnienie jak przyznaje się mandaty dla poszczególnych partii i jak można polskimi głosami wywindować kandydatów z innych list na radnych?

Najważniejsze jest przede wszystkim głosować na polską lub koalicyjną listę i postawić X w kratce obok nazwy. Tym samym wszyscy na liście otrzymują jeden głos. O ile ty X będzie np. 200 to każdy ma 200 głosów a cała partia o ile jest 13 radnych ma 2600 głosów. Jeżeli damy dodatkowo na kandydata z innej listy np. 40 głosów to liczba spada na 2560. ale nasz kandydat z innej listy awansuje w górę może i na radnego. Udawało się to jak na razie  w kilku gminach ale konkurencja się już połapała i Polaków o ile jeszcze biorą ich na listę to umieszczają na odległych miejscach, ale i tak nie zawsze się udaje przeszkodzić temu awansowi.

- A w jaki sposób dzielone są mandaty między poszczególne partie i ugrupowania.

Tutaj na przykładzie Milikowa pokażę jak to jest. Wyniki tych partii które osiągną minimalnie 5 % te pogrubione w tabelce dzielą się przez 1, 2, 3, 4 itd. a wyniki ułożą się do tabelki od największej aż po ilość mandatów w gminie tu 13 jak w Milikowie.

 

Ilość głosów

nr partii

nazwa ugrupowania

1

2 977

1

COEXISTENTIA

1

:1

2

1 953

3

KDU

1

:1

3

1 498

2

CSSD

1

:1

4

1 488,50

1

COEXISTENTIA

2

:2

5

992,33

1

COEXISTENTIA

3

:3

6

976,50

3

KDU.

2

:2

7

749,00

2

CSSD

2

:2

8

744,25

1

COEXISTENTIA

4

:4

9

651,00

3

KDU.

3

:3

10

595,40

1

COEXISTENTIA

5

:5

11

499,33

2

CSSD

3

:3

12

496,16

1

COEXISTENTIA

6

:6

13

488,25

3

KDU

4

:4

 

2977

głosy oddane na Coex

466

Brak głosów na dalszy mandat

35

brak kart do głosowania na dalszy mandat

 Z tabelki wynika iż trzeba mieć jak najlepszy wynik by mieć jak najwięcej mandatów


  Niski budżet z jednej strony gwarantuje przejrzystość działalności ruchu, z drugiej jednak rodzi pytanie, skąd w takim razie wzięliście te wzmiankowane 3800 CZK?

Raz w roku na zebraniu polskiej sekcji lub całego zarządu organizujemy zrzutkę po 100-200 CZK  Żeby działać i móc zagwarantować ludziom kandydowanie pod naszym szyldem, musimy się sami „opodatkować". Każda złożona kwota jest wpisywana na listę księgi kasowej i potwierdzana własnoręcznym podpisem.

(Rozmawiał SG)

 
Zasady głosowania

Wybory komunalne 23.9.-24.9.2022 r.

według ustawy nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gmin

i zmianie niektórych ustaw,

w brzmieniu aktualnych przepisów

 

Już za 13 dni odbędą się kolejne wybory do rad gmin. Spośród wszystkich wyborów, które przebiegają w Republice Czeskiej, te komunalne są z punktu widzenia systemu tymi najbardziej skomplikowanymi.

    W 2022 roku odbędą się łącznie wybory do rad gmin i wybory do Senatu. Termin wyborów do rad gmin wyznacza prezydent republiki zawsze co najmniej 90 dni przed ich odbyciem. Przebiegają co cztery lata, ostatnie wybory komunalne odbyły się 5 i 6 października 2018 roku, w bieżącym roku przebiegną w piątek 23 i w sobotę 24 września 2022 roku.

    Bierne prawo wyborcze (prawo być wybranym) w wyborach komunalnych ma każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który osiągnął 18 lat najpóźniej w drugim dniu wyborów i w dniu wyborów ma stałe miejsce zamieszkania w danej gminie. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierać) ma każdy pełnoprawny obywatel, który osiągnął 18 lat i ma stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych w wyborach komunalnych nie można głosować za pomocą legitymacji wyborczej. O ile wyborca chce głosować na radnych w swojej gminie, musi w czasie wyborów przebywać na terenie swego stałego miejsca zamieszkania.

    System wyborczy do rad gmin należy u nas do najbardziej skomplikowanych. Zamiast kółek główną rolę w wyborach komunalnych odgrywają krzyżyki. Wyborca może sobie wybrać pomiędzy oddaniem krzyżyka całej partii wyborczej (tylko jednej!) lub oddać głos za pomocą krzyżyków poszczególnym kandydatom. Obie możliwości można również kombinować. Wyborca my tyle głosów, ilu jest członków rady gminy. O ile oznaczy więcej kandydatów, jego głos jest nieważny. O ile wyborca odda krzyżyk partii wyborczej i jednocześnie kandydatom tej samej partii, jego głos jest ważny tylko dla partii wyborczej. Jednak wyborca może oddać krzyżyk na jedną partię wyborczą a kolejne krzyżyki przydzielić kandydatom innych partii. W tym wypadku liczba głosów które przydzielił innym kandydatom niż wybranej partii odliczane są od końca listy kandydackiej wybranej partii. Na przykład, o ile partia ma 15 kandydatów i wyborca odda krzyżyk na tę partię, ale jednocześnie krzyżyki przydzieli trzem kandydatom innych partii, głos uzyskuje tylko pierwszych 12 kandydatów partii, która na którą wyborca oddał krzyżyk.

     Podział mandatów – W pierwszej kolejności zlicza się głosy, które patia otrzymała jako całość razem z tymi, które otrzymali poszczególni kandydaci. Następnie wykluczy się te partie i ugrupowania które nie uzyskały co najmniej 5 procent przydzielonych głosów. Jeżeli nastanie sytuacja, że określony próg wyborczy nie przekroczą conajmniej dwie partie wyborcze, granica obniża się aż do skutku. Granica procentualna obniża się również w wypadku że w radzie gminy nie jest zajęta co najmniej połowa mandatów. Granicy procentualnej nie uwzględnia się również, jeśli w danej gminie oddana jest tylko jedna lista kandydacka. Do podziału mandatów między poszczególne partie wyborcze, które pokonały określony próg wyborczy, wykorzystuje się proporcjonalny system wyborczy w postaci dzielnika D’Hondta.

    Na koniec trzeba jeszcze wyznaczyć, który z kandydatów uzyskał mandat w radzie gminy. O tym decydują głosy preferencyjne, które zliczają się w ten sposób, że ogólną liczbę głosów, którą uzyskała dana partia wydzieli się liczbą ich kandydatów. Jeżeli któryś z kandydatów uzyskał o 10 procent więcej głosów, niż jest w ten sposób obliczona przeciętna głosów partii, przeskoczy na liście kandydackiej na pierwsze miejsce. O ile kandydatów z takim wynikiem jest więcej, decydują bezwzględne liczby głosów, przy ich równości decyduje pierwotna kolejność na liście kandydackiej.

    Minimalna liczba członków rady gminy jest 5, maksymalna liczbna członków rady gminy jest 55.