Obradowała Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

 

    W sobotę 30.5.2020 r. obradowała w Wierzniowicach Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA. Obrady prowadził pierwszy zastępca przewodniczącego Ruchu, Zoltán Domonkos. Zaakceptowano program obrad i wybrano protokolanta, weryfikatora protokołu, komisję mandatową i komisję uchwał. W obradach brali udział, w charakterze gości, prezesi Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wierzniowicach i Skrzeczoniu, Marceli Balcarek i Gerard Brzeźniak.

    Zoltán Domonkos przedstawił sprawozdanie z działalności COEXISTENTII-WSPÓLNOTY od ostatniego zebrania Rady Republikowej, które odbyło się 9.11.2019 r. Podkreślił, że wszystkie obowiązki ustawowe spełniono. Zmiana statutu była zaakceptowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Sprawozdanie audytorskie przesłano Urzędowi do spraw Kontroli Gospodarowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych. Bez zarzutu działa transparentne konto w FIO banku. Przekazano legitymacje członkom Rady Wykonawczej. Rada Republikowa Ruchu przejęła inicjatywę we wdrażaniu odpowiednich nazw szkół polskich w Republice Czeskiej. Przesłano w tej sprawie dwa listy Kongresowi Polaków w RC z zapytaniami dotyczącymi rozwiązywania poprawnego nazewnictwa polskich szkół i przedszkoli. Odpowiedź Kongresu nie zadowoliła działaczy Ruchu, dlatego tematowi temu będzie poświęcone najbliższe zebranie Rady Wykonawczej. W marcu br. COEXISTENTIA, w związku z ogłoszeniem stanu awaryjnego z powodu pandemii koronawirusa w Europie i konieczności ochrony zdrowia obywateli Republiki Czeskiej, zawiesiła swoją działalność, a ważne problemy rozwiązywano zdalnie.

    Rada Republikowa w związku z ograniczeniami praw człowieka w okresie pandemii, które dotyczyły swobodnego przemieszczania się osób i zakazu organizowania zgromadzeń, podjęła uchwałę następującej treści: „Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA omówiła na swym posiedzeniu w dniu 30.5.2020 r. temat ogłoszenia stanu awaryjnego w Republice Czeskiej w związku z pandemią koronawirusa i problematykę polityczną z nią związaną. Rada Republikowa COEXISTENTII pozytywnie ocenia działalność rządu Republiki Czeskiej i poszczególnych ministerstw, w związku z priorytetowym uwarunkowaniem ochrony zdrowia obywateli Republiki Czeskiej. Rada Republikowa COEXISTENTII dyskutowała problematykę ograniczenia praw człowieka – przede wszystkich wolnego przemieszczania się osób i prawa do zgromadzeń i akceptowała je jako przejściowe ograniczenia. COEXISTENTIA ocenia działalność poszczególnych organów Republiki Czeskiej z punktu widzenia ochrony praw mniejszości narodowych, i z tego powodu domaga się, aby ograniczenia praw człowieka nie były bez powodu przedłużane. Najważniejszym naszym postulatem jest wznowienie swobodnego przemieszczania się osób w ramach Strefy Schengen Unii Europejskiej. Pandemia jest problemem globalnym, dlatego domagamy się przekazania znacznych kompetencji Komisji Europejskiej. Domagamy się opracowania i uchwalenia jednolitej strategii w Unii Europejskiej tak, aby zamykane były rejony z punktu widzenia epidemiologicznego, a nie politycznego, jak to jest aktualnie. Możliwość wolnego przemieszczania się w Strefie Schengen jest naszym podstawowym postulatem.” Rada Republikowa upoważniła Radę Wykonawczą, aby na podstawie podjętej uchwały przygotowano tekst listu do rządu Republiki Czeskiej.

    Podjęto również uchwałę o poparciu przez COEXISTENTIĘ w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego, które odbędą się 2. i 3.10.2020 r., listy kandydackiej KDU-ČSL oraz kandydatów-Polaków startujących w jej ramach. Zobowiązuje wszystkich członków Ruchu włączyć się do kampanii przedwyborczej KDU-ČSL. W obradach Rady Republikowej brał udział przewodniczący Rady Regionalnej KDU-ČSL, Bogusław Niemiec.

   W dyskusji plenarnej omawiano tematy zapisów do klas pierwszych polskich szkół w Republice Czeskiej, wyborów wojewódzkich, spisu powszechnego, który powinien odbyć się w 2021 roku oraz współpracę z Stowarzyszeniem Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie.

   W imieniu komisji wnioskodawczej uchwałę przeczytał Władysław Niedoba. Uchwała była przyjęta jednogłośnie.