Wyniki wyborów komunalnych 5 i 6.10.2018 r. 

Výsledky komunálních voleb 5 a 6.10.2018

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił wynik sprzed czterech lat i uzyskał łšcznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliœmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliœmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie). Lista kandydacka KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie uzyskała 5 mandatów. Progu 5 proc. nie udało nam się przekroczyć w Boguminie (koalicja), Piotrowicach koło Karwiny  i Trzyńcu (stowarzyszenie).

 

Politické hnutí COEXISTENTIA obhájilo výsledek z voleb před čtyřmi roky a získalo celkem 41mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné). Kandidátní listina KDU-ČSL v Českém Těšíně získala 5 mandátů. Prah 5 proc. se nám nepodařilo překročit v Bohumíně (koalice), Petrovicích u Karviné a Třinci (sdružení).

 

Nasze listy kandydackie 

Naše kandidátní listiny

 

GMINA (OBEC)

*

LISTA KANDYDACKA (KANDIDÁTNÍ LISTINA)

Bogumin

1425

BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE (KDU-ČSL + COEX + TOP 09 + STAN)

Lutynia Dolna

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, NK)

Piotrowice k. Karwiny

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, KN)

Karwina

1318

Karviskakoalice.cz (KDU-ČSL + TOP 09 + ODS)

Olbrachcice

72

COEXISTENTIA

Hawierzów

340

Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN)

Cierlicko

392

Sdružení COEX, NK

Kocobędz

72

COEXISTENTIA

Czeski Cieszyn

1

KDU-ČSL

Ropica

392

Pro rozvoj Ropice (Sdružení COEX, NK)

Trzyniec

1413

PRO Třinec (Sdružení COEX, TOP 09, NK)

Wędrynia

72

COEXISTENTIA

Nydek

72

COEXISTENTIA

Koszarzyska

72

COEXISTENTIA

Gródek

72

COEXISTENTIA

Milików

72

COEXISTENTIA

Nawsie

72

COEXISTENTIA

Jabłonków

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, NK)

Łomna Dolna

72

COEXISTENTIA

Bukowiec

72

COEXISTENTIA

Piosek

392

Piosek-Písek (Sdružení COEX, NK)

Mosty k. Jabłonkowa

392

MOSTY PLUS (Sdružení COEX, NK)

* Numer ewidencyjny partii wyborczej / Evidenční číslo volební strany

 

Wyniki wyborów w gminach 

Výsledek voleb v obcích

 

Bogumin / Bohumín (23) – Zwyciężyło ČSSD (57,11 % głosów, 16 mandatów). Koalicja KDU-ČSL, COEX, ruchu politycznego Starostové a nezávislí (STAN) i partii politycznej TOP 09 nie przekroczyła 5 proc. progu wyborczego (4,82 % głosów) i nie zdobyła mandatu.

Lutynia Dolna / Dolní Lutynie (15) – Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych uzyskało 5,06 % głosów i zdobyło 1 mandat. Zwyciężył STAN (39,66 % głosów, 7 mandatów).

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21) – Zwyciężyła ČSSD (54,54 % głosów, 13 mandatów). Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych nie przekroczyło 5 proc. progu wyborczego (3,43 % głosów) i nie uzyskało mandatu.

Karwina / Karviná (41) – Zwyciężyło ČSSD (44,15 % głosów, 19 mandatów), koalicja Karvinskakoalice.cz uzyskała 8,41 % głosów i 3 mandaty.

Olbrachcice / Albrechtice (15) – COEX ma 9,71 % głosów i 1 mandat. Zwyciężyło stowarzyszenie PROAL (24,75% głosów, 4 mandaty), przed ruchem politycznym ROZUMNÍ (22,54 % głosów, 4 mandaty).

Hawierzów / Havířov (43) – Zwyciężył ruch polityczny ANO 2011 (27,12 % głosów, 13 mandatów), drugie jest KSČM (14,86 % głosów, 7 mandatów), trzecie ČSSD (11,66 % głosów, 6 mandatów). Koalicja Společně pro Havířov uzyskała 7,83 % głosów i 3 mandaty.

Cierlicko / Těrlicko (15) – Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych uzyskało 8,84 % głosów i 1 mandat. Zwyciężyło ugrupowanie NEZÁVISLÍ – Těrlická koalice (37,56 % głosów, 6 mandatów), przed ČSSD (18,87 % głosów, 3 mandaty).

Kocobędz / Chotěbuz (15) – COEX uzyskało 13,43 % głosów i 2 mandaty. Zwyciężyło ČSSD (27,31 % głosów), przed SNK Chotěbuz (24,06 % głosów, 4 mandaty) i KDU-ČSL (23,59 % głosów, 4 mandaty), 1 mandat ma ODS.

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27) – Zwyciężyło ANO 2011 (22,25 % głosów, 6 mandatów). KDU-ČSL ma 5 mandatów (18,16 % głosów). Trzeci jest ruch polityczny Nestraníci (17,49 % głosów, 5 mandatów).

Ropica / Ropice (15) – Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych Pro rozvoj Ropice zwyciężyło w wyborach z wynikiem 34,10 % głosów – 5 mandatów. Podobny wynik uzyskało stowarzyszenie Budoucnost pro Ropici – 5 mandatów. KDU-ČSL uzyskało 2 mandaty, ČSSD – 1, stowarzyszenie Pro občany Ropice za lesem – 1, stowarzyszenie „Na samotě bez lesa” – 1.

Trzyniec / Třinec (33) – Zwyciężyło stowarzyszenie STAN i kandydatów niezależnych Osobnosti pro Třinec (47,08 % głosów, 21 mandatów). Stowarzyszenie COEX, TOP 09 i kandydatów niezależnych PRO Třinec nie przekroczyło 5 proc progu wyborczego (3,96 %) i nie zdobyło mandatu.

Wędrynia / Vendryně (17) – Zwyciężyła SNK Vendryně (38,69 % głosów) przed COEX (38,69 % głosów), oba ugrupowania uzyskały po 7 mandatów, 2 mandaty ma KDU-ČSL (14,49 % głosów), 1 mandat ČSSD (9,97 % głosów).

Nydek / Nýdek (15) – Zwyciężyło stowarzyszenie Společně pro Nýdek (38,63 % głosów, 6 mandatów). COEX uzyskała 13,73 % głosów i 2 mandaty.

Koszarzyska / Košařiska (9) – Zwyciężyło stowarzyszenie Společně pro Košařiska (35,26 % głosów, 4 mandaty), przed KDU-ČSL (35,26 % głosów, 3 mandaty). COEX uzyskała 24,00 % głosów i 2 mandaty.

Grodek / Hrádek (15) – Zwyciężyło stowarzyszenie Hrádek náš domov – 54,59 % głosów (9 mandatów), COEX uzyskała 23,5 % głosów i 4 mandaty, po 1 mandacie uzyskały ČSSD i stowarzyszenie SNK Hrádek.

Milików / Milíkov (13) – Zwyciężyła COEX z wynikiem 45,07 % głosów, co daje 6 mandatów. 4 mandaty uzyskało KDU-ČSL, 3 – ČSSD.

Nawsie / Návsí (15) – COEX uzyskała 11,61 % głosów i 2 mandaty. Zwyciężyło stowarzyszenie kandydatów niezależnych (19,07 % głosów, 3 mandaty).

Jabłonków / Jablunkov (21) – Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych uzyskało 7,66 % głosów i 1 mandat. Zwyciężyła KDU-ČSL (30,76 % głosów, 8 mandatów), drugie jest ČSSD (19,41 % głosów, 5 mandatów),

Łomna Dolna / Dolní Lomná (7) – COEX uzyskała 19,91 % głosów i 1 mandat. Zwyciężyła SNK Dolní Lomná wynikiem 54,45 % głosów – 4 mandaty.

Bukowiec / Bukovec (11) – Zwyciężyło stowarzyszenie PRO BUKOVEC (29,12 % głosów, 4 mandaty). COEX uzyskała 21,53 % głosów i 2 mandaty, podobny wynik ma KDU-ČSL (21,58 % głosów, 2 mandaty).

Piosek / Písek (9) – Zwyciężyło stowarzyszenie Písek společně (63,74 % głosów, 6 mandatów). Stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych Piosek-Písek uzyskało 11,62 % głosów i 1 mandat. Po 1 mandacie ma jeszcze KDU-ČSL i ČSSD.

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (15) – Ugrupowanie MOSTY PLUS uzyskało 21,39 % głosów i 3 mandaty. Zwyciężyło KDU-ČSL (26,84 %, 5 mandatów).

 

Radni wybrani z list kandydackich COEX lub popieranych przez COEX 

Členové zastupitelstev zvolení z kandidátních listin COEX nebo podporovaných COEX

 

GMINA (OBEC)

*

Imię i nazwisko

Bogumin

0

 

Lutynia Dolna

 1

Sdružení COEX, NK – mgr Jan Czapek

Piotrowice k. Karwiny

 0

 

Karwina

3

Karviskakoalice.cz – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, mgr Petr Juras

Olbrachcice

1

COEX – MUDr Stanisław Kowalski

Hawierzów

4

Společně pro Havířov – inż. Bogusław Niemiec, inż. Eva Šillerowa, inż. Jan Szturc, Marek Světnička DIS

Cierlicko

1

Sdružení COEX, NK – mgr Barbara Dawid

Kocobędz

2

COEX – inż. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa

Czeski Cieszyn

5

KDU-ČSL – inż. Vít Slováček, inż. Kateřina Pindejowa, mgr Jan Czudek, MUDr Ladislav Langner, Piotr Lose

Ropica

5

Sdružení COEX, NK – mgr Uršula Waniowa, Samuel Hlawiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofowa

Trzyniec

0

 

Wędrynia

7

COEX – Bogusław Raszka, David Peprník, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, mgr Marek Lakota, mgr Roman Zemene, inż. Roman Walkarz

Nydek

2

COEX – Stanisław Szturc, inż. Michał Milerski

Koszarzyska

2

COEX – Janusz Klimek, Natalia Kantor

Gródek

4

COEX – MVDr Roman Polok, inż. Danuta Cieœlar, Paweł Pilch, inż. Stanisław Wolny

Milików

6

COEX – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Nieslanik, Anna Cieœlar, Roman Turoń

Nawsie

2

COEX – Jarosław Madzia, mgr Romana Molinek

Jabłonków

1

Sdružení COEX, NK – mgr Renata Kulkowa

Łomna Dolna

1

COEX – JUDr Józef Zubek

Bukowiec

2

COEX – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig

Piosek

1

Sdružení COEX, NK – inż. Władysław Jakubik

Mosty k. Jabłonkowa

3

Sdružení COEX, NK – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek

* Liczba mandatów / Počet mandátů