Program wyborczy

ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

przygotowany na kadencję wyborczš 6/2017 – 5/2019

 

Wniosek pod obrady Kongresu COEX w dniu 27.5.2017 r.

 

1)                                                                       Podstawowym celem jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikajšcych z zobowišzań sygnatariusza Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszoœci Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszoœciowych, oraz zwišzane z tym cele wtórne, jakimi sš a) œledzenie kroków organów administracji państwowej w sprawie implementacji traktatów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej, b) działania wspierajšce kroki organów samorzšdu terytorialnego podczas wdrażania traktatów europejskich (dwujęzyczne tablice nazw topograficznych, możliwoœć korzystania z języka mniejszoœci narodowych w urzędach).

2)                                                                       Zgodnie ze statutem COEX realizować podstawowe cele COEX, którymi sš

a)     prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,

b)     prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,

a)     prawo na udział w rozwišzywaniu spraw dotyczšcych mniejszoœci narodowych,

b)     prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

c)      prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,

d)     prawo do zachowania własnych pamištek kulturalnych i majštków.

3)                                                                       Problematyka zwišzana z punktami 1) i 2) powinna być omawiana podczas obrad komitetu ds. mniejszoœci narodowych w miastach i gminach i przedstawiana do akceptacji radzie i zarzšdowi miast i gmin. Kompetencje komitetu ds. mniejszoœci narodowych powinny być dane ustawš.

4)                                                                       Priorytetem jest zachowanie i rozwój szkolnictwa narodowoœciowego w Republice Czeskiej, przede wszystkim przedszkoli, szkół podstawowych, œrednich ogólnokształcšcych i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszoœci narodowej w Województwie Morawsko-Œlšskim.

5)                                                                       Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większoœciowego na terenach zamieszkałych przez autochtonicznš mniejszoœć narodowš, przede wszystkim nauki języka mniejszoœci narodowej i jej historii.

6)                                                                       Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków œrodowiska naturalnego i krajobrazowego w Województwie Morawsko-Œlšskim powinno być zadaniem nie tylko Rzšdu i Urzędu Województwa, ale również samorzšdów.

7)                                                                       Wspieramy ustawy poprawiajšce pozycję rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

8)                                                                       Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, œredniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.

9)                                                                       Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, przede wszystkim poszerzenie trakcji elektrycznej, i jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic.

10)                                                                   Popieramy rozwój przedsiębiorczoœci z wykorzystaniem możliwoœci wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republikš Czeskš, Rzeczypospolitš Polskš i Republikš Słowackš.

11)                                                                   Popieramy użeglugowienie Odry do graniy Republiki Czeskiej i z tym zwišzane przygotowywane ponadnarodowe Centrum Logistyczne Wierzniowice-Gorzyczki, rokujšce wytworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy w regionie ostrawsko-karwińskim i w Polsce, gdzie projekt jest tematem wiodšcym programu rzšdowego POLSKA 3.0 i ma poparcie Subregionu Zachodniego, miasta Jastrzębie i gminy Gorzyce.

12)                                                                   Popieramy a) poprawę korzystania z usług komunalnych w gminach, b) budowanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni œcieków w małych gminach, c) udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia, d) wytworzenie funduszu dla finansowania odrestaurowania miejscowych zabytków – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, historyczne drzewa.

13)                                                                   Domagamy się uproszczenia struktur policji, aby liczba policjantów włšczonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.

14)                                                                   Fundusze samorzšdów lokalnych powinny w większym stopniu zapewnić finansowanie grantów stowarzyszeń obywatelskich mniejszoœci narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.

15)                                                                   Zapewnimy radnym COEX w miastach i gminach serwis polityczny, m. in. za poœrednictwem stron internetowych www.coexistentia.cz, oraz gazety „Wiadomoœci-Tudósítások-Zprávy“ wydawanej przez organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., będziemy zapraszać radnych COEX na zebrania i spotkania tematyczne i brać udział w zebraniach w gminach.

16)                                                                   Będziemy współpracować z stowarzyszeniami obywatelskimi mniejszoœci narodowych w Republice Czeskiej, brać udział w obchodach wspomnieniowych z okazji znaczšcych rocznic mniejszoœci narodowych i ich osobistoœci historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej.

 

 

 

A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom választási programja

a 2017 júniusától – 2019 májusáig terjedő választási időszakra készítve

 

Javaslat a 2017 május 27.-i COEX Kongresszuson való megtárgyalásra

 

1)     Sikeresen befejeződött az Európa Tanács ratifikált Keretszerződésének bevezetése a  Cseh Köztársaság jogrendjébe. Alapvető célunk, hogy a Cseh Köztársaság jogrendjében érvényre juttassuk azokat a változásokat, amelyek a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretszerződés aláirásából eredő kötelezettségekkel és az Európai Charta helyi és kisebbségi nyelveinek védelmével járnak, valamint az ezzel összefüggő mellékes célokat, úgymint a) követni az államigazgatás szerveinek eljárását az európai szerződéseknek a Cseh Köztársaság jogrendjébe történő bevezetése dolgában, b) olyan tevékenységek amelyekkel a helyi önkormányzati szervek európai szerződések bevezetését érintő eljárásait támogatjuk (a helyrajzi elnevezések kétnyelvű táblái, lehetőség a nemzeti kisebbségek nyelvének használatára a a hivatalokban).

2)     A COEX alapelveivel összhangban teljesíteni a COEX alapvető céljait, úgymint

a)     a saját nyelv használatának joga a hivatalos érintkezésben,

b)     az állam által szavatolt anyanyelven való művelődés joga,

c)      a nemzeti kisebbségeket érintő ügyek intézésében való részvétel joga,

d)     a saját nyelven történő információterjesztés joga,

e)     a saját kulturális hagyományok továbbfejlesztésének joga,

f)        a saját kulturális hagyományok és létesítmények megőrzésének joga.

3)     Az 1) és a 2)  pontokkal összefüggő problematikát meg kell tárgyalni a városok és falvak nemzetiségi bizottságainak ülésein, majd engedélyezés végett be kell nyújtani a városi tanácsokhoz és a falusi képviselőtestületekhez. A nemzeti kisebbségi bizottságok hatásköre törvény által megszabott legyen.

4)     Elsőbbséget élvez a csehországi nemzetiségi iskolarendszer megőrzése, főleg a Morvasziléziai Kerület őshonos lengyel nemzetiségi kisebbségének óvodáinál, alapiskoláinál, valamint középiskoláinál (gimnáziumok, szaktanintézetek).

5)     Követeljük hogy az őshonos nemzetiségi kisebbség által lakott területen dolgozzanak ki és léptessék érvénybe a többségi társadalom művelődését segítő programot, mindenekelőtt a  nemzetiségi kisebbség nyelvének és történelmének tanítását.

6)     A levegőszennyeződés korlátozása valamint az életkörnyezet és a Morvasziléziai Kerület tájai  megkárosításának akadályozása ne csak a Kormány és a Kerületi Hivatal feladata legyen, hanem az önkormányzatoké is.

7)     Támogatjuk a családoknak a társadalom alapvető sejtjeként meghatározó helyét javító törvényeket.

8)     Támogatjuk a szaktanintézeteknek, középiskoláknak és főiskoláknak a vállalkozói szférával való együttműködésük megerősítését.

9)     Támogatjuk a vasúti hálózat korszerűsítését, mindenekelőtt a villamosított hálózat arányának növelését, valamint a gyorsforgalmi utak és az elkerülőutak építésének meggyorsítását.

10) Támogatjuk  a vállalkozói szféra fejlődését a tőke szabad mozgása lehetőségének felhasználásával az Európai Unió és a Schengeni Övezet keretén belül, valamint a határokon átnyúló együttműködést a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között.

11) Támogatjuk az Odra folyó hajózhatóságát a Cseh Köztársaság határáig és az ezzel kapcsolatos előkészületben lévő nemzetekfeletti Věřňovice-Gorzyczki Logisztikai Centrumot. Mindez nagyszámú újonnan létrehozott munkahely keletkezését feltételezi, úgy az ostrava-karvinái régióban mint Lengyelországban, ahol a tervezet a Nyugati-szubrégió kormányprogramjának főtémáját jelenti, éppúgy mint  Jastrzębie város és Gorzyce község esetében.

12) Támogatjuk  a) a közműszolgáltatások kihasználásának javítását a falvakban b) a csatornahálózat és a szennyvíztisztító állomások kiépítésének megoldását a kisebb falvakban, c) jól működő, minőségi és rövid időn belül elérhető kerületi, magán és állami egészségügyi berendezések hálózatának kialakítását, d) alap megteremtését a helyi emlékek felújításához – kiskápolnák, keresztek, műszaki emlékek, jelentős fák.

13) Követeljük a rendőrségi szervezetek leegyszerűsítését, hogy a terepen operatív tevékenységre felhasználható rendőrök száma ne csökkenjen.

14) A helyi önkormányzatok pénzével nagyobb mértékben lehessen bebiztosítani a nemzeti kisebbségek társadalmi szervezetei grantjainak pénzelését a kultúra, sport és a turizmus területén.

15) A COEX képviselőinek a városokban és falvakban bebiztosítjuk a politikai szervizt, többek között a www.coexistentia.cz honlapon és a „Wiadomoœci-Tudósítások-Zprávy“ újságon keresztül (amelyet a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaság ad ki), valamint  meghívjuk a COEX képviselőit a gyűlésekre és a tematikus találkozókra és résztveszünk a falvakban rendezett gyűléseken.

16) Együttműködünk majd a Cseh Köztársaság nemzeti kisebbségeinek társadalmi szervezeteivel, résztveszünk a nemzeti kisebbségek jelentős évfordulóinak és történelmi személyiségeinek tiszteletére rendezett emlékünnepségeken és gondozni fogjuk a történelmi emlékhelyeket.

 

 

 

Volební program

politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

připraven na volební období 6/2017 – 5/2019

 

Návrh na jednání Kongresu COEX dne 27.5.2017

 

1)                                         Základním cílem je prosazování změn v právním řádů České republiky vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a související s tím vedlejší cíle, kterými jsou a) sledování postupu orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky, b) činnosti podporující postupy orgánů územní samosprávy při zavádění evropských úmluv (dvojjazyčné tabule s topografickými názvy, možnost používání jazyka národnostní menšiny na úřadech).

2)                                         V souladu se stanovami COEX plnit základní cíle COEX, kterými jsou

a)     právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,

b)     právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem,

c)      právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin,

d)     právo na šíření informací ve vlastním jazyce,

e)     právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,

f)        právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků.

3)                                         Problematika související s body 1) i 2) má být projednávána na jednání výboru pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předložena ke schválení zastupitelstvu a radě měst a obcí. Kompetence výboru pro národnostní menšiny mají být dány zákonem.

4)                                         Prioritou je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol,  základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učiliš autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji.

5)                                         Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národnostní menšinou, především výuky jazyka národnostní menšiny a její historie.

6)                                         Omezení znečišování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem nejen Vlády a Krajského úřadu, ale také samospráv.

7)                                         Podporujeme zákony zlepšující místo rodiny jako základní buňky společnosti.

8)                                         Podporujeme posílení spolupráce odborných učiliš, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou.

9)                                         Podporujeme modernizaci železniční trakce, především zvětšení podílu elektrifikované trakce, a urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů.

10)                                     Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

11)                                     Podporujeme splavnění Odry ke hranici České republiky a související s tím připravované nadnárodní Logistické centrum Věřňovice-Gorzyczki, které předpokládá vznik velkého počtu nových pracovních míst v ostravsko-karvinském regionu a v Polsku, kde projekt je hlavním tématem vládního programu Západního subregionu, města Jastrzębie a  obce Gorzyce.

12)                                     Podporujeme a) zlepšení využití komunálních služeb v obcích, b) řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v malých obcích, c) vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotnických zařízení, d) založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy.

13)                                     Požadujeme zjednodušení policejních struktur, aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.

14)                                     Finance územních samospráv mají ve větší míře zajistit financování grantů občanských sdružení národnostních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky.

15)                                     Zajistíme zastupitelům COEX ve městech a obcích politický servis, m.j. prostřednictvím internetových stránek www.coexistentia.cz a novin „Wiadomoœci-Tudósítások-Zprávy“ vydávané obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s., budeme zvát zastupitele COEX na schůze a tématická setkání a účastnit se schůzí v obcích.

16)                                     Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími národnostních menšin České republice, účastnit se vzpomínkových slavností u příležitostí významných výročí národnostních menšin a jejich historických osobností, pečovat o místa národní památky.