Terminarz wyborów komunalnych 5. i 6.10.2018 r.

według ustawy nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów

Termíny komunálních voleb 5. a 6.10.2018

podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

7.7.2018 r. – Wybory do przedstawicielstw gmin ogłasza prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Za dzień ogłoszenia wyborów jest uważany dzień, w którym był dystrybuowany dziennik, w którym decyzja o ogłoszeniu wyborów była zamieszczona. / Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se vyhlašuje ve sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kde byla rozeslána částka, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§3, odst. 1)

 

12.7.2018 r. – Przedstawicielstwo gminy może najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów utworzyć więcej obwodów wyborczych. / Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů (§27, odst. 1)

 

31.7.2018 r. – Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dnie wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. / Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem volebregistračnímu úřadu, registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§21, odst. 3)

 

6.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. / Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny (§23, odst. 1)

 

8.8.2018 r. – Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd registracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 przed dniem wyborów. / Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje výzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 1).

 

13.8.2018 r. – Partia wyborcza jest zobowiązana wady poprawić. / Volební strana je povinna závady odstranit (§23, odst. 1).

 

18.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny wystawi 48 dni przed dniem wyborów decyzję o rejestracji. / Registrační úřad vyhotoví rozhodnutí o registraci 48 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 3).

 

5.9.2018 r. – Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. / Každá volební strana, jejíž kandidátní listiny byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku (§17, odst. 2).

 

20.9.2018 r. – Wójt ogłosi najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów termin i miejsce wyborów w gminie. / Starosta zveřejní nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb v obci (§29, odst. 1).

patrz analiza i wyniki 2014