Usnesení ze schůze Republikové rady

politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX),

která se konala v Praze dne 24.9.2011

 

  1. Republiková rada schvaluje

a)      zapisovatele: Ing. Tadeusz Toman

b)      ověřovatele zápisu: PhDr. László Attila Kocsis

c)      mandátovou komisi ve složení: Ing. Tadeusz Toman, István Fucsik

d)      návrhovou komisi ve složení: Ing. Józef Tobola, Mgr. Péter Balla

e)      programové priority na příští volební období – návrh přednesl první místopředseda COEX Józef Przywara – příloha s doplněním PhDr. László Attily Kocsise nového bodu s tímto textem: „Zasazovat se o změnu zákona o státním občanství České republiky, aby umožnil bez sankcí dvojí státní občanství.“

f)       volbu Dr. Ing. Stanisława Gawlika do Výkonné rady

  1. Republiková rada bere na vědomí

a)      zprávu předsedy Polské národní sekce Karla Madzi

b)      zprávu předsedy Maďarské národní sekce PhDr. László Attily Kocsise

c)      zprávu Revizní komise – přednesl Ing. Lájos Balla

d)      finanční zprávu – přednesl v zastoupení pokladníka Władysław Niedoba

  1. Republiková rada deleguje Dr. Ing. Stanisława Gawlika a Władysława Niedobu jménem Polské národní sekce do komise k organizaci semináře „Můj hrdina – Tvůj nepřítel“
  2. Republiková rada ukládá

a)      Polské národní sekci – realizaci schváleného programového dokumentu v bodech 1 – 4, tj. 1) aktivizovat činnost Místních skupin, trvale působit na komunální úrovní a spolupracovat s našimi zvolenými zastupiteli ve městech a obcích, 2) spolupracovat s občanskými sdruženími polské národní menšiny, zejména Polským svazem kulturně-osvětovým a Kongresem Poláků v ČR a politicky podporovat jejich činnost, 3) po zveřejnění výsledků Sčítání lidu Českým statistickým úřadem vyjádřit se k jejich výsledkům a ve spolupráci s Koexistencia o.p.s. zpracovat vázanou publikaci, 4) podporovat rozvoj polského národnostního školství v České republice a nedopustit omezování nebo rušení tříd a škol

b)      Výkonné radě – realizaci schváleného programového dokumentu v bodech 2, 3 a 5, tj. 2) spolupracovat s občanskými sdruženími polské národní menšiny, zejména Polským svazem kulturně-osvětovým a Kongresem Poláků v ČR a politicky podporovat jejich činnost, 3) po zveřejnění výsledků Sčítání lidu Českým statistickým úřadem vyjádřit se k jejich výsledkům a ve spolupráci s Koexistencia o.p.s. zpracovat vázanou publikaci, 5) připravit se na volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které proběhnou na podzim 2012 roku

c)      Výkonné radě – pro volby do Moravskoslezského kraje v roce 2012 zřídit komisi a vytvořit rámcový program

d)      Maďarské národní sekci – koordinovat činnost při přípravě mezinárodní lonference organizovanou MZV-V4 a prezentaci filmu o postavení Maďarů na Slovensku

e)      předsedovi Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc získání finančních prostředků pro úhradu dluhu ve výši 10 000 Kč po volbách v Karviné, kde COEX získala 2 mandáty a neuhrazením dluhu jsme morálně zodpovědní zříct se mandátů na úkor Našeho Karvinska