Statut ruchu politycznego (dalej: ruchu) COEXISTENTIA,

w brzmieniu zmian i dodatków zaakceptowanych przez Kongres ruchu w dniu 9.11.2019 r.

 

Artykuł 1 – Zasady ogólne

§ 1 – Nazwa i charakterystyka ruchu

1.      Nazwa ruchu: COEXISTENTIA, odpowiedniki nazw: po czesku SOUŽITÍ, po słowacku SPOLUŽITIE, po polsku WSPÓLNOTA, po niemiecku ZUSAMMENLEBEN, po węgiersku EGYÜTTÉLÉS, po ukraińsku i rusińsku SPIVŽITTJA,  po chorwacku KOEGZISTENCIJA.

2.      Skrót nazwy ruchu: COEX

3.      Używanie wymienionych nazw w jednym lub kilku językach jednocześnie jest pełnoprawne.

4.      COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest ruchem centro-prawicowym.

5.      COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest otwarta i w kierunku tych ugrupowań lewicowych i prawicowych, które respektują zasady demokratyczne uwzględnione w niniejszym statucie.

 

§ 2 – Podstawa prawna ruchu

1.      Oświadczenie o założeniu ruchu było opublikowane 26.2.1990 r. w Pradze.

2.      Kongres Założycielski ruchu odbył się 31.3.1990 r.

3.      Ruch był zarejestrowany zgodnie z ustawą ČSFR  nr 15/1990 Dz.U. w dniu 27.2.1990 pod numerem AVS/1-514/90 i przerejestrowany zgodnie z ustawą nr 424/1991 Dz.U. w dniu 17.4.1992 r.

4.      COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest subiektem prawnym.

 

§ 3 – Znaki, pieczątki ruchu i języki obrad

1.      Znak ruchu: czerwony tulipan na białym polu w okrągłym otoku z napisami według § 1, ust. 1.

 

 

2.      Wielka pieczątka ruchu: tulipan ograniczony okręgiem z nazwami według § 1, ust. 1.

3.      Mała pieczątka ruchu: kształt prostokątny, w lewej części: tulipan, uzupełniony tekstem – COEXISTENTIA, Ruch Polityczny Czeski Cieszyn.

4.      Pieczątka sekcji narodowej: kształt prostokątny z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku określonej narodowości, SEKCJA NARODOWA.

5.      Pieczątka grupy gminnej: kształt okrągły z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku określonej narodowości, GRUPA GMINNA.

6.      Języki obrad: czeski, słowacki, polski, niemiecki, węgierski, ukraiński, chorwacki.

 

§4 – Siedziba i terenowy zakres działania

1.      Siedziba ruchu: Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28.

2.      Terenowy zakres działania: Republika Czeska.

 

Artykuł 2 – Cele polityczne ruchu

§ 5

1.      Ruch w swej działalności forsuje dotrzymywanie praw Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10.12.1948 r.

2.      Działalność ruchu jest skierowana na programowe forsowanie ochrony o dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkich tych, które są podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie i które najlepiej są dotrzymywane w jednej strony skuteczną demokracją polityczną, z drugiej strony wspólnym pojmowaniem i dotrzymywaniem praw człowieka, od którego są uzależnione.

 

§5 a

Ruch popiera różnorodność kulturalną, językową i wyznaniową.

 

§5 b

Ruch z poparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego forsuje ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych swobód.

 

§5 c

Podstawowe cele ruchu są:

a)     prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych,

b)     prawo do wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowanego przez państwo,

c)      prawo do udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych,

d)     prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

e)     prawo do rozwoju istotnych tradycji kulturowych,

f)        prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

 

§5 d

Cele polityczne w poszczególnych dziedzinach życia socjalnego i gospodarczego ruch konkretyzuje w swoim programie.

 

§5 e

Ruch w działalności kieruje się dokumentami Unii Europejskiej i Rady Europy,  przede wszystkim

a)     Kartą Podstawowych Praw i Swobód Unii Europejskiej,

b)     Umową Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Swobód w brzmieniu protokołu nr 11,

c)      Umową Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych,

d)     Europejską Kartą Języków Mniejszości Narodowych.

 

Artykuł 3 – Członkostwo

§ 6

1.      Członkiem ruchu może być każda osoba starsza o 18 lat, która nie jest członkiem innej partii politycznej lub ruchu politycznego i która zgadza się ze statutem ruchu i programem ruchu.

2.      Członek ruchu a) bierze udział w działalności ruchu, b) może wybierać i być wybierany, c) może zakładać grupy gminne lub grupy obwodowe i tworzyć sekcje narodowe, d) jest zobowiązany dotrzymywać statut ruchu i program ruchu. 

3.      Członkostwo zanika a) zgonem członka, b) rezygnacją z członkostwa, c) skreśleniem, członka.

4.      Członek może wystąpić z ruchu na podstawie oświadczenia pisemnego.

5.      Oświadczenie pisemne odda członek u właściwej sekcji narodowej, sekretarzowi Rady Wykonawczej lub upoważnionemu pracownikowi kancelarii ruchu. Członkostwo zanika z dniem przekazania oświadczenia.

6.      Członkostwo może zaniknąć skreśleniem członka w wypadku, kiedy członek działa w sprzeczności ze statutem ruchu lub programem ruchu.

7.      O skreśleniu członka decyduje Rada Republikowa,organem odwoławczym jest Sąd Rozjemczy.

 

§ 7 – Ewidencja członków

1.      Ewidencję członków prowadzi sekretarz Rady Wykonawczej ruchu.

2.      Na podstawie pisemnej deklaracji, w której członek swoim podpisem potwierdza swoje członkostwo w ruchu i zobowiązuje się dotrzymywać statut ruchu i program ruchu, członek otrzymuje w terminie do 30 dni legitymację członkowską.

3.      W legitymacji członkowskiej jest wyznaczone imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i zatrudnienie członka, jego podpis i data wstąpienia.

 

§ 8 – skreślony

 

§ 9 – skreślony

 

§ 10 – Członkostwo honorowe

1.      Na wniosek przewodniczącego ruchu Kongres może udzielić członkostwo honorowe. Członek honorowy ma prawo udzielać się w ruchu zachowując wszystkie prawa i obowiązki członka.

2.      Członkostwo honorowe może być odwołane: a) o ile o to zażąda członek pisemnie, b) o ile działalność członka staje się sprzeczna ze statutem ruchu i programem ruchu.

 

Artykuł 4 – Struktura organizacyjna ruchu i ogólne zasady działalności

§ 11

1.      Struktura organizacyjna i organy ruchu: a) grupy lub organy gminne lub obwodowe, b) organy ogólnopaństwowe.

2.      Organy grup gminnych i obwodowych: a) zebranie członkowskie, b) zarząd grupy.

3.      Organy ogólnopaństwowe: a) Kongres, b) Rada Republikowa, c) Rada Wykonawcza, d) sekcja narodowa, e) Sąd Rozjemczy, f) Komisja Rewizyjna, g) komisje resortowe i tematyczne.

 

§ 12 – Wybory organów i działacze ruchu

1.      Organy i działacze ruchu są wybierani przez głosowanie na okres 2 lat. O sposobie głosowania decyduje Kongres lub Rada Republikowa a w wypadku grup gminnych lub obwodowych – zebranie członkowskie.

2.      W wyborach organów ruchu mogą być wybierani rezerwowi. W wypadku rezygnacji któregoś z wybranych członków, na jego miejsce awansuje według kolejności wybrany rezerwowy.

3.      Działalność w funkcji wybieralnej zanika: a) rezygnacją z pełnienia funkcji, b) odwołaniem z funkcji, c) zanikiem członkostwa w ruchu.

4.      O rezygnację z pełnienia funkcji żąda członek pisemnie organ, przez który był wybrany lub którego jest członkiem. Rezygnacja wchodzi w życie, kiedy przymnie ją określony organ.

5.      Działacza może odwołać z funkcji organ, który go wybrał.

 

§ 13 – Ważność uchwał w organach ruchu

1.      Organ ruchu jest zdolny do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większość członków z prawem głosu. Do przyjęcia uchwały wystarczy, jeżeli za głosowała większość obecnych członków z prawem głosu, o ile statut nie określił coś innego.

2.      Uchwały grup gminnych lub obwodowych, jak również sekcji narodowych są ważne dla tych, którzy tak głosowali.

3.      Uchwała Kongresu jest ważna dla całego ruchu.

 

§ 14 – Zakres działania wybieralnych organów ruchu

1.      Każdy organ wybieralny ruchu ma samodzielną i niezależną kompetencję określoną statutem. W sporach kompetencyjnych decyduje, na wniosek Sądu Rozjemczego, organ nadrzędny.

2.      Grupy gminne i obwodowe mogą nawiązywać i rozwijać stosunki z organizacjami gminnymi innych partii i ruchów.

3.      Sekcje narodowe mogą utrzymywać kontakty z organami i organizacjami swoich krajów macierzystych.

 

Artykuł 5 – Grupy gminne i obwodowe

§ 15

Jednostką podstawową Ruchu są grupy gminne i obwodowe, które są zakładane na zasadach samorządowych.

 

§ 16 – Zakładanie grup gminnych i obwodowych

1.      Grupa gminna lub obwodowa może powstać na podstawie pisemnego oświadczenia co najmniej pięciu osób, przesłanego kancelarii ruchu.

2.      Grupa gminna działa na terenie gminy, miasta lub dzielnicy miejskiej, grupa obwodowa obejmuje kilka jednostek terenowych.

3.      Zgodnie ze statutem grupę gminną lub obwodową w terminie 30 dni od daty oświadczenia zarejestruje biuro ruchu. Przekaże pisemne oznajmienie i pieczątkę odnośnej grupie.

4.      Grupa gminna lub obwodowa powstaje z dniem rejestracji.

5.      W wypadku, że rejestracja grupy jest sprzeczna ze statutem, biuro ruchu w terminie 30 dni oznajmi swoją decyzję właściwym osobom z przytoczeniem powodów.

 

§ 17 – Zanik grupy gminnej lub obwodowej

1.      Grupa gminna lub obwodowa może zaniknąć: a) przez połączenie z inną grupą, b) przez rozwiązanie grupy, c) obniżeniem liczby członków pod 5 osób.

2.      O połączeniu lub rozwiązaniu grupy może zadecydować zebranie członkowskie.

 

§ 18 – Zebranie członkowskie grupy gminnej lub obwodowej

1.      Zebranie członkowskie jest najwyższym organem grupy gminnej lub obwodowej.

2.      Zebranie członkowskie zwołuje zarząd grupy co najmniej jeden raz w roku. Jeżeli o jego zwołanie zażąda co najmniej 1/3 członków grupy, to zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie członkowskie najpóźniej do 14 dni.

3.      O terminie i programie zebrania członkowskiego zarząd jest zobowiązany poinformować członków z wyprzedzeniem co najmniej 8 dni.

4.      Zebranie członkowskie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większość członków.

5.      Jeżeli zebranie członkowskie było odpowiednio zwołane, ale do czasu rozpoczęcia wyznaczonego w zaproszeniu większość członków nie jest obecna, to po 30 minutach zebranie uznaje się za zdolne do podjęcia uchwał z udziałem rzeczywiście obecnych członków.

6.      Do przyjęcia uchwał jest potrzebna zwykła większość głosów.

7.      Do wyłącznej kompetencji zebrania członkowskiego należy:

a)     ocena działalności i gospodarowania grupy,

b)     wybór przewodniczącego grupy,

c)     wybór członków i rezerwowych zarządu grupy,

d)     wybór delegatów na Kongres ruchu,

e)     wnioskowanie kandydatów na funkcje do samorządów gminnych w obwodzie, gdzie grupa działa,

f)       decydowanie o rozwiązaniu grupy gminnej lub obwodowej,

g)     decydowanie o połączeniu z inną grupą.

8.      Program zebrania członkowskiego określa zarząd grupy. Jeżeli zebranie członkowskie było zwołane z inicjatywy 1/3 członków grupy, jest obowiązkiem włączyć do programu punkt dotyczący powodu zwołania tego zebrania.

 

§ 19 – Zarząd grupy gminnej lub obwodowej

1.      Działalnością i gospodarowaniem grupy w okresie między zebraniami członkowskimi kieruje 3 – 7 osobowy zarząd grupy pod kierownictwem przewodniczącego.

2.      Przewodniczącego i członków zarządu grupy, włącznie 1 – 3 rezerwowych, wybiera zebranie członkowskie.

3.      Zarząd grupy wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego, sekretarza i gospodarza i według rozważenia i innych działaczy.

4.      Zarząd grupy spotyka się według potrzeby, ale co najmniej raz na kwartał.

5.      Zebranie zarządu grupy zwołuje przewodniczący. Jeżeli o to zażąda 1/3 członków zarządu grupy, to przewodniczący jest zobowiązany do zwołać zebranie zarządu do 14 dni.

6.      Do kompetencji zarządu grupy należy: a) organizować działalność grupy gminnej lub obwodowej, b) zwoływać zebranie członkowskie, c) przygotowywać i zwoływać publiczne (przedwyborcze) zebrania.

 

§ 20

1.      Członkowie rad gminnych (miejskich) wybrani z pośród kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalności grupy gminnej lub obwodowej mają prawo brać udział w zebraniu zarządu grupy lub zebraniu członkowskim grupy.

2.      Członkowie rad gminnych (miejskich) wybrani z pośród kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalności grupy gminnej lub obwodowej mogą na zebraniu członkowskim przedstawić sprawozdanie ze swej działalności.

 

§ 21 – Zadania grupy gminnej lub obwodowej

a)     włączyć się do organizowania życia politycznego gminy, miasta lub obwodu zgodnie z programem i statutem ruchu,

b)     inicjować i zapewniać politycznie rozwiązywanie problemów rozwoju gospodarczego i socjalnego gminy, ochrony środowiska naturalnego, warunków wykształcenia szkolnego,

c)      ingerować w wypadku dyskryminacji, działać w kierunku dotrzymywania praw człowieka, stosowania zasad demokracji, praw społeczności narodowych (grup etnicznych), obywatelskiego równouprawnienia i współdziałania,

d)     przyczyniać się do wytwarzania dobrych stosunków międzyludzkich i wspólnoty obywateli różnej narodowości i religii,

e)     prowadzić ewidencję grupy gminnej,

f)        zapewniać ochronę interesów członków,

g)     organizować udział ruchu w wyborach komunalnych,

h)      włączyć się do przygotowań, propagacji i zapewnienia przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów parlamentarnych, senackich i wyborów do rad wojewódzkich,

i)        współpracować z członkami rad gminnych (miejskich) wybranych w wyborach komunalnych,

j)        informować wyborców o celach i realizacji programu ruchu,

k)      nawiązywać i rozwijać kontakty z jednostkami gminnymi samorządów i administracji państwowej.

 

Artykuł 6 – Organy republikowe ruchu

§ 22 – Kongres

1.      Najwyższym organem ruchu jest Kongres.

2.      Na Kongresie mają prawo głosu: a) delegaci wybrani na zebraniach grup gminnych i obwodowych, b) delegaci wybrani na konwentach sekcji narodowych, c) członkowie Rady Republikowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego

3.      Kongres zwołuje przewodniczący ruchu na podstawie statutu i decyzji Rady Republikowej co najmniej raz na 2 lata.

4.      Każda grupa gminna i obwodowa może na Kongres delegować co najmniej jednego członka. Dalsi członkowie będą delegowani według klucza określonego Radą Republikową.

5.      Do prawomocy Kongresu należy:

a)     uchwalanie i nowelizacja statutu,

b)     przyjęcie i nowelizacja programu ruchu,

c)     ocena kadencji między Kongresami,

d)     omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

e)     wybory przewodniczącego ruchu,

f)       wybory pierwszego wiceprzewodniczącego,

g)     wybory (19 – 39)-osobowej Rady Republikowej,

h)     wybory (3 – 7)-osobowej Komisji Rewizyjnej,

i)       wybory 3-osobowego Sądu Rozjemczego,

j)        ewentualne ustalenie wysokości składki członkowskiej,

k)     decydowanie o rozwiązaniu ruchu i rozliczeniu majątkowym,

l)        decydowanie o wszystkich sprawach, które według statutu są w jego kompetencji.

 

§ 23 – Rada Republikowa

1.      Jest politycznym, decyzyjnym i kontrolnym organem ruchu. W okresie między dwoma Kongresami decyduje o wszystkich sprawach, które są w wyłącznej kompetencji Kongresu.

2.      Członkami Rady Republikowej są automatycznie posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC jakoż i wybrani radni województw, o ile są członkami ruchu. Ich członkostwo w Radzie Republikowej jest zachowane aż do następnego Kongresu, a to i wtedy, jeżeli w dalszych wyborach nie uzyskali mandatu.

3.      Do zakresu działania Rady Republikowej należą:

a)     wybory członków Rady Wykonawczej,

b)     wybory wiceprzewodniczącego ruchu,

c)     uchwalenie komisji wyborczej ruchu,

d)     przygotowanie i uchwalenie programu kampanii przedwyborczej,

e)     zawieranie umów koalicyjnych i politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach parlamentarnych i senackich i wyborach do rad wojewódzkich,

f)       uchwalanie kandydatów do wyborów do rad wojewódzkich,

g)     uchwalanie kandydatów do wyborów parlamentarnych i senackich,

h)     uchwalanie kandydatów do wyborów do rad wojewódzkich,

i)       przy współpracy z grupami gminnymi lub obwodowymi organizacja udziału ruchu w wyborach komunalnych,

j)        przyjęcie i przygotowanie reguł finansowania i gospodarowania ruchu,

k)     decydowanie o sprawach, które zgodnie ze statutem należą do jej kompetencji,

l)        w sprawach spornych, na wniosek Sądu Rozjemczego, wykładnia statutu ruchu.

4.      Żąda informacje od posłów Parlamentu Europejskiego, posłów i senatorów Parlamentu RC, proponowanych lub oficjalnie popieranych przez ruch, na temat działalności i zleca im zadania zgodnie z programem ruchu.

5.      Jest kompetentna decydować w sprawach kontaktów zagranicznych i kontaktów na inne partie polityczne i ruchy polityczne.

6.      Schodzi się według potrzeby, co najmniej 2 razy w roku.

7.      Zebrania Rady Republikowej zwołuje przewodniczący ruchu.

8.      Jeżeli o to zażąda co najmniej 1/5 członków Rady Republikowej, Rada Wykonawcza jest zobowiązana zwołać zebranie Rady Republikowej do 14 dni.

9.      Rada Republikowa jest zobowiązana włączyć do programu obrad wszystkie sprawy przedstawione przez Radę Wykonawczą.

10. Określenie regulaminu obrad Rady Republikowej jest w jej kompetencji.

 

§ 24 – Rada Wykonawcza

1.      Rada Wykonawcza kieruje polityką ruchu i kontroluje go w okresie między poszczególnymi zebraniami Rady Republikowej zgodnie z jej uchwałami i zgodnie z przyjętym programem ruchu. O swojej działalności informuje Radę Republikową.

2.      Rada Wykonawcza jest (7 – 13)-osobowa. Jej członkami są przewodniczący ruchu, pierwszy wiceprzewodniczący ruchu i kolejni działacze ruchu. Jej członkowie są wybierani spośród członków Rady Republikowej. Członek Rady Wykonawczej otrzyma legitymację członka Rady Wykonawczej.

3.      Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący ruchu ma prawo zwołać zebranie Rady Wykonawczej kiedykolwiek. Jeżeli o to żąda co najmniej 1/3 członków Rady Wykonawczej jest przewodniczący ruchu zobowiązany bezzwłocznie zwołać zebranie Rady Wykonawczej.

4.      Posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC i radni województw, o ile są członkami ruchu, mogą kiedykolwiek brać udział w zebraniu Rady Wykonawczej. O ile nie byli wybrani członkami Rady Wykonawczej, mają głos doradczy. Również goście zaproszeni na zebranie Rady Wykonawczej mają głos doradczy.

5.      Rada Wykonawcza określa obowiązki wiceprzewodniczących ruchu i innych działaczy ruchu.

 

§ 25 – Przewodniczący ruchu

1.      Przewodniczący ruchu reprezentuje ruch w kraju i za granicą.

2.      Jest odpowiedzialny za realizowanie polityki, ideologii i strategii ruchu.

3.      Wykonuje wszystkie zadania określone przez statut, Kongres, Radę Republikową i Radę Wykonawczą.

4.      Przewodniczącego zastępuje w czasie jego nieobecności pierwszy wiceprzewodniczący lub uprawomocniony przez Radę Republikową członek Rady Wykonawczej.

5.      Prawo podpisu w imieniu ruchu ma przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący lub uprawomocniony przez Radę Republikową członek Rady Wykonawczej.

 

§ 25a – Pierwszy wiceprzewodniczący ruchu

1.      Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany przez Kongres ruchu.

2.      Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego piastuje członek sekcji narodowej, która nie przewodniczy ruchowi.

 

§ 25b – Wiceprzewodniczący ruchu

1.         Ruch ma 1 – 5 wiceprzewodniczących. Liczbę wiceprzewodniczących określa Kongres ruchu.

2.         Wiceprzewodniczący ruchu są wybierani przez Radę Republikową.

3.         Zakres obowiązków wiceprzewodniczących określa Rada Republikowa.

 

§ 26 – Sekretarz Rady Wykonawczej

1.      Sekretarz Rady Wykonawczej jest wybierany spośród członków Rady Wykonawczej.

2.      Sekretarz Rady Wykonawczej zapewnia agendę ruchu, kieruje Biurem Ruchu, koordynuje działalność organów ruchu na wszystkich szczeblach, wykonuje wszystkie zadania wynikające ze statutu, uchwał Rady Republikowej, Rady Wykonawczej i decyzji przewodniczącego ruchu.

3.      Określa obowiązki pracowników Biura Ruchu.

4.      Sekretarza ruchu w okresie jego nieobecności zastępuje wyznaczony członek Rady Wykonawczej.

5.      Obowiązki sekretarza określa Rada Republikowa.

 

§ 27 – Komisja Rewizyjna

1.      Komisja Rewizyjna ma 3 – 7 członków.

2.      Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3.      Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza: a) członkostwo w Sądzie Rozjemczym, b) umowa pracy w ruchu.

4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolować realizację uchwał Rady Republikowej, b) kontrolować dotrzymywanie budżetu ruchu, c) śledzić sytuację materialną ruchu, d) kontrolować gospodarkę własną ruchu.

5.      Jest kompetentna wymagać przekazanie danych i informacji od wszystkich organów ruchu, zaglądać do księgowości i innych dokumentów i spisów, jak też do protokołów ruchu. Jej wymogi jest zobowiązany spełnić każdy organ ruchu i działacz ruchu.

6.      Swoją działalność prowadzi formą posiedzeń lub delegowania swoich członków.

7.      O wynikach swej działalności jest zobowiązana poinformować Kongres o realizacji budżetu również Radę Republikową.

8.      Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział w zebraniach Rady Republikowej i Rady Wykonawczej z głosem doradczym.

 

§ 28 – Sąd Rozjemczy

1.      Sąd Rozjemczy ma 3 członków. Członków Sądu Rozjemczego wybiera Kongres.

2.      Sąd Rozjemczy wybiera spośród siebie przewodniczącego.

3.      Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza: a) członkostwo w Radzie Wykonawczej lub Radzie Republikowej, b) członkostwo w Komisji Rewizyjnej, c) umowa pracy w ruchu.

4.      Sąd Rozjemczy obraduje: a) w sprawie wykreślenia członka z ewidencji, b) zawsze, kiedy członkowie działają w sprzeczności z programem, celami i statutem ruchu, c) w wypadku nadużycia funkcji przez posłów, senatorów i działaczy ruchu, d) w wypadku rozbieżności w wykładni statutu.

5.      O dochodzeniu informuje Radę Republikową i przedstawia wniosek na rozstrzygnięcie sporu.

 

§ 29 – Sekcje narodowe

1.      COEXISTENTIĘ-WSPÓLNOTĘ tworzą członkowie różnych narodowości.

2.      Zgodnie z działalnością ruchu, którą rozwija w interesie różnych społeczeństw narodowych, członkowie ruchu należący do danej narodowości mogą tworzyć sekcje narodowe.

3.      Sekcja narodowa przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresowi, a w wypadku że jest to konieczne, również Radzie Republikowej.

4.      Sekcja narodowa jest organem doradczym ruchu. W wypadku, że sekcja narodowa przedstawi Radzie Republikowej lub Radzie Wykonawczej uchwałę z wnioskiem do realizacji, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza jest zobowiązana wniosek omówić na najbliższym zebraniu.

5.      Sekcje narodowe  kierują się regulaminem sekcji, który uchwala Rada Republikowa.

6.      Przewodniczącego sekcji narodowej wybiera Rada Republikowa, członków Sekcji Narodowej wybiera Rada Wykonawcza.

 

§ 30 – Komisje resortowe i tematyczne

1.      Rada Republikowa i Rada Wykonawcza w celu poprawy jakości pracy i rozwiązywania zasadniczych problemów powołują komisje resortowe i tematyczne.

2.      O celach, warunkach pracy i okresie działania komisji decyduje organ, który ją powołał.

 

§ 31 – Biuro Ruchu

1.      Agendę organów ruchu zapewnia Biuro Ruchu.

2.      Biurem Ruchu kieruje sekretarz Rady Wykonawczej.

3.      Prace administracyjne zapewniają pracownicy biura.

4.      Ruch jest pracodawcą wobec pracowników biura i zatrudnionym w biurze.

5.      Biuro Ruchu: a) prowadzi ewidencję członków, grup gminnych i obwodowych, sekcji narodowych komisji tematycznych i resortowych, b) zapewnia warunki do działalności wybieralnych organów ruchu i realizację ich decyzji, c) dogląda na poprawne prowadzenie księgowości i gospodarowania grup gminnych i obwodowych, d) zapewnia wewnętrzną działalność informacyjną ruchu, e) przygotowuje wniosek budżetu i dotrzymuje jego realizowanie.

6.      Strukturę organizacyjną Biura Ruchu i innych biur terenowych, ich regulamin określa Rada Wykonawcza.

7.      Biuro Ruchu może powoływać terenowe biura ruchu.

 

§ 32 – Gospodarowanie i majątek ruchu

1.      Grupy gminne i obwodowe (jednostka organizacyjna) mogą na korzyść ruchu zyskiwać majątek, gospodarować i dysponować nim na za zgodą upoważnionych organów statutowych ruchu według §25 punkt 4 i 5.

2.      Majątek ruchu tworzą następujące środki finansowe i majątkowe: a) majątek własny ruchu, b) ewentualne składki członkowskie, c) dotacje państwowe, d)  składki, dary i dochody z innych źródeł.

 

§ 33 – Rozwiązanie ruchu

1.      Ruch jest rozwiązany na podstawie uchwały Kongresu, o ile za wnioskiem głosuje 2/3 obecnych delegatów

2.      O likwidacji majątku ruchu decyduje Kongres zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 34 – Postanowienia końcowe

1.      Rada Republikowa jest kompetentna w okresie między dwoma Kongresami nowelizować statut ruchu zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

2.      Statut był zaakceptowany na XVI Kongresie COEXISTENTIA w dniu 9.11.2019 r. w Nawsiu.