Stanovy Politického hnutí (dále: hnutí) COEXISTENTIA, ve znění změn

a doplňků schválených Kongresem hnutí dne 27.4.2013

Statut Ruchu Politycznego (dalej: ruchu) COEXISTENTIA, w brzmieniu zmian i dodatków zaakceptowanych przez Kongres Ruchu w dniu 27.4.2013 r.

A COEXISTENTIA Politikai mozgalom (a továbbiakban mint: mozgalom) Alapszabályai, a mozgalom 2013.IV.27.-ikei Kongresszusán elfogadott változtatások és kiegészítések szerint

 

Článek 1 – Všeobecné zásady

Artykuł 1 – Zasady ogólne

1. Cikkely – Általános alapszabályok

§ 1 – Název a charakteristika hnutí

§ 1 – Nazwa i charakterystyka ruchu

§ 1 – A mozgalom elnevezése és jellemzése

 

1.        Název hnutí: COEXISTENTIA, tomu odpovídající názvy: česky SOUŽITÍ, slovensky SPOLUŽITIE, polsky WSPÓLNOTA, německy ZUSAMMENLEBEN, maďarsky EGYÜTTÉLÉS, ukrajinsky a rusínsky SPIVŽITTJA, chorvatsky KOEGZISTENCIJA / Nazwa ruchu: COEXISTENTIA, odpowiedniki nazw: po czesku SOUŽITÍ, po słowacku SPOLUŽITIE, po polsku WSPÓLNOTA, po niemiecku ZUSAMMENLEBEN, po węgiersku EGYÜTTÉLÉS, po ukraińsku i rusińsku SPIVŻITTJA, po chorwacku KOEGZISTENCIJA / A mozgalom elnevezése: COEXISTENTIA, az ennek megfelelő további elnevezések: csehül SOUŽITÍ, szlovákul SPOLUŽITIE, lengyelül WSPÓLNOTA, németül ZUSAMMENLEBEN, magyarul EGYÜTTÉLÉS, ukránul és ruszinul SPIVŽITTJA, horvátul KOEGZISTENCIJA

2.        Zkratka hnutí: COEX / Skrót nazwy ruchu: COEX / A mozgalom rövidítése: COEX

3.        Užívání uvedených názvů v jednom jazyce nebo ve vícerých jazycích najednou je plnoprávné. / Używanie wymienionych nazw w jednym i kilku językach jednoczeœnie jest pełnoprawne. / A megadott elnevezések egy nyelven való használata vagy pedig egyszerre több nyelven való használata teljes értékű.

4.        COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je hnutím pravého středu. / COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest ruchem centro-prawicowym. / A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS mozgalom jobbközép politikai értékeket képvisel.

5.        COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je otevřené i ve směru těch levicových a pravicových seskupení, které respektují demokratické principy zakotvené v těchto stanovách. / COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest otwarta i w kierunku tych ugrupowań lewicowych i prawicowych, które respektujš zasady demokratyczne uwzględnione w niniejszym statucie. / A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS mozgalom azon baloldali és jobboldali formációk irányába is nyitott, amelyek respektálják a jelen alapszabályokban lefektetett demokratikus alapelveket.

 

§ 2 – Právní postavení hnutí

§ 2 – Podstawa prawna ruchu

§ 2 – A mozgalom jogi alapállása

 

1.        Prohlášení o založení hnutí bylo zveřejněno 26.2.1990 v Praze. / Oœwiadczenie o założeniu ruchu było opublikowane 26.3.1990 r. w Pradze. / A  mozgalom megalapításáról szóĺó bejelentés  1990. február 26.-ikán lett nyilvánosságra hozva Prágában.

2.        Zakládající Kongres hnutí se konal 31.3.1990. / Kongres Założycielski ruchu odbył się 31.3.1990 r. / A mozgalom Alapító Kongreszusa 1990. március 31.-ikén volt megtartva.

3.        Hnutí bylo zaregistrováno podle zákona ČSFR č.15/1990 Sb. dne 27.2.1990 s číslem AVS/1-514/90 a přeregistrováno podle zákona č. 424/1991 Sb. dne 17.4.1992. / Ruch był zarejestrowany zgodnie z ustawš ČSFR nr 15/1990 Dz.U. w dniu 27.2.1990 r. pod numerem AVS/1-514/90 i przerejestrowany zgodnie z ustawš nr 424/1991 Dz.U. w dniu 27.4.1992 r. / A mozgalom 1990. február 27.-ikén került bejegyzésre a ČSFR 15/1990 számú törvénycikkgyűjteményben, az AVS/1-514/90 -es szám alatt, a mozgalom újbóli bejegyzésére 1992. április 17.-ikén került sor a 424/1991 számú törvénycikkgyűjtemény szerint.

4.        COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je právním subjektem. / COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest subiektem prawnym. / A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS jogi személy.

 

§ 3 – Znaky, razítka hnutí a jednací jazyky

§ 3 – Znaki, pieczštki ruchu i języki obrad

§ 3 – A mozgalom jelei, pecsétjei és a tárgyalási nyelvek

 

1.        Znak hnutí: červený tulipán na bílém poli v kruhovém rámečku s nápisy dle §1, odst.1 / Znak ruchu: czerwony tulipan na białym polu w okršgłym otoku z napisami według §1, ust.1 / A mozgalom jele: fehér mezőben piros tulipán, a kör alakú keretben az 1.paragrafus 1.bekezdésének megfelelő feliratokkal

 

 

 

 

 

 

2.        Velké razítko hnutí: tulipán ohraničený kruhem s názvy dle §1, odst.1 / Wielka pieczštka ruchu: tulipan ograniczony okręgiem z nazwami według §1, ust.1 / A mozgalom nagypecsétje: tulipán körrel körülhatárolva,  az 1.paragrafus 1.bekezdésének megfelelő feliratokkal

3.        Malé razítko hnutí: obdélníkový tvar, v levé části: tulipán, doplněno textem: COEXISTENTIA, politické hnutí Český Těšín / Mała pieczštka ruchu: kształt prostokštny, w lewej częœci tulipan uzupełniony tekstem: COEXISTENTIA, Ruch Polityczny Czeski Cieszyn  / A mozgalom kispecsétje: téglalap alakú, a bal oldali részen tulipán van, szöveggel kiegészítve: COEXISTENTIA, politikai mozgalom Český Těšín

4.        Razítko národní sekce: obdélníkový tvar s textem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a název v jazyce příslušné národnosti, NÁRODNÍ SEKCE / Pieczštka sekcji narodowej kształt prostokštny z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku okreœlonej narodowoœci, SEKCJA NARODOWA / A nemzeti tagozat pecsétje: a téglalap alakban a szöveg: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ majd a megfelelő nemzetiség nyelvében a NEMZETI TAGOZAT elnevezés

5.        Razítko místní skupiny: kruhový tvar s textem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a název v jazyce příslušné národnosti, MÍSTNÍ SKUPINA / Pieczštka grupy gminnej:  kształt okršgły z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku okreœlonej narodowoœci, GRUPA GMINNA / A helyi csoport pecsétje: köralakú, a szöveg pedig: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ, majd a megfelelő nemzetiség nyelvében a HELYI CSOPORT elnevezés

6.        Jednací jazyky: český, slovenský, polský, německý, maďarský, ukrajinský, chorvatský / Języki obrad: czeski, słowacki, polski, niemiecki, węgierski, ukraiński, chorwacki / A tárgyalási nyelvek: cseh, szlovák, lengyel, német, magyar, ukrán, horvát

 

§ 4 – Sídlo a územní působnost

§ 4 – Siedziba i terenowy zakres działania

§ 4 – Székhely és működési terület

 

1.        Sídlo hnutí: Český Těšín, Střelniční 28 / Siedziba ruchu: Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28 / A mozgalom székhelye: Český Těšín, Střelniční 28

2.        Územní působnost: Česká republika / Terenowy zakres działania: Republika Czeska / Működési terület: Cseh Köztársaság

 

 

 

 

 

Článek 2 – Politické cíle hnutí

Artykuł 2 – Cele polityczne ruchu

2. Cikkely – A mozgalom politikai céljai

§ 5

 

1.        Hnutí ve své činnosti prosazuje dodržování práv Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10.12.1948. / Ruch w swej działalnoœci forsuje dotrzymywanie praw Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka proklamowanš przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 10.12.1948 r. / A mozgalom tevékenysége az Egyesült Nemzetek Szövetségének Nagygyűlése által 1948. december 10.-ikén kihirdetett Emberi jogok általános deklarációja szerinti jogok érvényesítése.

2.        Činnost hnutí směřuje k programovému prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména těch, které jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které jsou nejlépe zachovávány na jedné straně účinnou politickou demokracií a na druhé straně společným pojetím a dodržováním lidských práv na němž závisí. / Działalnoœć ruchu jest skierowana na programowe forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim tych, które sš podstawš sprawiedliwoœci i pokoju na œwiecie i które najlepiej sš dotrzymywane z jednej strony skutecznš demokracjš politycznš, z drugiej strony wspólnym pojmowaniem i dotrzymywaniem praw człowieka, od którego sš uzależnione. / A mozgalom tevékenysége az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének és továbbfejlesztésének  programszerű érvényesítésére  irányul, főleg  azokéra, amelyek a világban az igazságosság és a béke alapját képezik, amelyeket pedig a legjobban egyrészt hatékony politikai demokráciával tudunk megőrizni, másrészt pedig az emberi jogok közös értelmezésével és betartásával, ugyanis ezektől függ a demokrácia.

 

§ 5a

 

Hnutí podporuje kulturní, jazykovou a náboženskou rozmanitost. / Ruch popiera różnorodnoœć kulturowš, językowš i wyznaniowš. / A mozgalom támogatja a kulturális, nyelvi és vallási sokszínűséget.

 

§ 5b

 

Hnutí prosazuje s podporou občanských sdružení a obecně prospěšných společností ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod. / Ruch z poparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego forsuje ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych swobód. / A mozgalom a társadalmi szerveződések és a közhasznú társaságok támogatásával érvényesíti az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét és továbbfejlesztését.

 

§ 5c

 

Základní politické cíle hnutí jsou: / Podstawowe cele ruchu sš: / A  mozgalom alapvető politikai céljai:

a)       právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, / prawo na korzystanie z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, / a hivatalos  ügyintézés folyamán jog a saját nyelv használatára,

b)       právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, / prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, / államilag garantált jog az anyanyelven való művelődésre,

c)       právo účasti na řešení věci, týkající se národních a etnických menšin, / prawo na udział w rozwišzywaniu spraw dotyczšcych mniejszoœci narodowych i etnicznych, / jog a nemzeti és etnikai kisebbségek ügyeinek megoldásánál való részvételre,

d)       právo na šíření informací ve svém jazyce, / prawo do szerzenia informacji w języku ojczystym, / jog a saját nyelven való információterjesztésre,

e)       právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, / prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, / jog a saját kulturális hagyományok továbbfejlesztésére,

f)        právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. / prawo do zachowania własnych pamištek kulturalnych i majštków. / jog a saját kulturális emlékek és emlékhelyek megőrzésére.

 

§ 5d

 

Politické cíle v jednotlivých oblastech sociálního a hospodářského života hnutí specifikuje ve svém programu. / Cele polityczne w poszczególnych dziedzinach życia socjalnego i gospodarczego ruch konkretyzuje w swoim programie. / A szociális és gazdasági élet egyes területeit érintő politikai célokat a mozgalom a programjában részletesen kifejti.

 

§ 5e

 

Hnutí se ve své činnosti řídí dokumenty Evropské unie a Rady Evropy, zejména / Ruch w działalnoœci kieruje się dokumentami Unii Europejskiej i Rady Europy, przede wszystkim / A  mozgalom tevékenysége során az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumait tartja mérvadónak, elsősorban pedig

a)       Chartou základních práv a svobod Evropské unie, / Kartš Podstawowych Praw i Swobód Unii Europejskiej, / az Alapvető emberi jogok és szabadságjogok  Európai Uniós Chartáját,

b)       Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č.11, / Umowš Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Swobód w brzmieniu protokołu nr 11, / Az Európa Tanács Szerződését az Alapvető emberi jogok és szabadságjogok védelméről a 11. számú protokoll hangzása szerint,

c)       Rámcovou úmluvou Rady Evropy o ochraně národnostních menšin, / Umowš Ramowš Rady Europy o Ochronie Mniejszoœci Narodowych, / Az Európa Tanács Keretszerződését a nemzeti kisebbségek védelméről,

d)       Evropskou chartou Rady Evropy o ochraně regionálních či menšinových jazyků. / Europejskš Kartš Rady Europy o Ochronie Języków Mniejszoœciowych lub Regionalnych. / Az Európa Tanács  Európai Chartáját a helyi vagy kisebbségi nyelvek védelméről.

 

Článek 3 – Členství

Artykuł 3 – Członkostwo

3. Cikkely – A tagság

§ 6

 

1.        Členem hnutí může být každá osoba starší 18 let, která není členem jiné politické strany nebo politického hnutí a která souhlasí se stanovami hnutí a programem hnutí. / Członkiem ruchu może być każda osoba starsza niż 18 lat, która nie jest członkiem innej partii politycznej lub ruchu politycznego i która zgadza się ze statutem i programem ruchu. / A mozgalom tagja lehet minden olyan 18.-ik életévénél idősebb személy, aki nem tagja más politikai pártnak vagy politikai mozgalomnak, és aki egyetért a mozgalom alapszabályaival és programjával.

2.        Člen hnutí / Członek ruchu / A mozgalom tagja

a)       podílí se na činnosti hnutí, / bierze udział w działalnoœci ruchu, / részt vesz a mozgalom tevékenységében,

b)      může volit a být volen, / może wybierać i być wybierany, / választhat és őt is megválaszthatják,

c)       může zakládat místní skupiny nebo oblastní skupiny a vytvářet národní sekce, / może zakładać grupy gminne lub grupy obwodowe i tworzyć sekcje narodowe, / helyi vagy területi csoportokat alapíthat és nemzeti tagozatot is kialakíthat,

d)      je povinen dodržovat stanovy hnutí a program hnutí. / jest zobowišzany dotrzymywać statutu ruchu i programu ruchu. / köteles betartani a mozgalom alapszabályait és programját.  

3.        Členství zaniká / Członkostwo zanika / A tagság megszűnik

a)       úmrtím člena, / zgonem członka, / a tag halálával,

b)      vystoupením člena, / rezygnacjš z członkostwa, / a tag kilépésével,

c)       vyškrtnutím člena. / skreœleniem członka. / a tag kitörlésével.

4.        Člen může vystoupit z hnutí na základě písemného prohlášení. / Członek może wystšpić z ruchu na podstawie pisemnego oœwiadczenia. / A tag a mozgalomból írásos kijelentése alapján  léphet ki.

5.        Prohlášení odevzdá člen u příslušné národní sekce, tajemníkovi Výkonné rady nebo zmocněnému pracovníkovi Kanceláře hnutí. Členství zaniká dnem předání prohlášení. / Pisemne oœwiadczenie odda członek u właœciwej sekcji narodowej, sekretarzowi Rady Wykonawczej lub upoważnionemu pracownikowi Kancelarii Ruchu. Członkostwo zanika z dniem przekazania oœwiadczenia. / A kijelentést a tag a megfelelő nemzeti tagozatnál adja le, vagy pedig a Végrehajtó Tanács elnökénél, esetleg a mozgalom Kancelláriájának meghatalmazott munkatársánál. A tagság a kijelentés átadásának napjával szűnik meg.

6.        Členství může být zrušené vyškrtnutím člena v případě, že člen působí v rozporu se stanovami hnutí nebo programem hnutí. / Członkostwo może zaniknšć skreœleniem członka w wypadku, kiedy członek działa w sprzecznoœci ze statutem ruchu lub programem ruchu. / A tagság akkor szüntethető meg a tag kitörlése által, amikor a tag a mozgalom alapszabályaival vagy programjával ellentétesen cselekszik.

7.        O vyškrtnutí člena rozhoduje Republiková rada, odvolacím orgánem je Smírčí komise. / O skreœleniu członka decyduje Rada Republikowa, organem odwoławczym jest Sšd Rozjemczy. / A tag kitörléséről  az Országos Tanács határoz, a fellebbezés szerve a Békéltető Bizottság.

 

 

 

§ 7 – Evidence členů

§ 7 – Ewidencja członków

§ 7 – A tagok nyilvántartása

 

1.        Evidenci členů vede tajemník Výkonné rady hnutí. / Ewidencję członków prowadzi sekretarz Rady Wykonawczej ruchu. / A  tagok nyilvántartását a mozgalom Végrehajtó Tanácsának titkára vezeti.

2.        Na základě písemné deklarace, ve které člen svým podpisem stvrzuje své členství v hnutí a zavazuje se dodržovat stanovy hnutí a program hnutí obdrží člen v termínu do 30 dnů členskou legitimaci. / Na podstawie pisemnej deklaracji, w której członek swoim podpisem potwierdza swoje członkostwo w ruchu i zobowišzuje się dotrzymywać statutu i programu ruchu, członek otrzymuje w terminie do 30 dni legitymację członkowskš. / A tag írásos kijelentésének alapján, amelyben a tag aláírásával megerősíti mozgalombeli tagságát, valamint, hogy kötelezi magát a mozgalom alapszabályainak és programjának betartására, majd ezt követően a tag 30 napon belül megkapja tagsági igazolványát.

3.        V členské legitimaci je vyznačeno jméno a příjmení, datum narození, bydliště a zaměstnání člena, jeho podpis a datum vstoupení. / W legitymacji członkowskiej jest wyznaczone imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i zatrudnienie członka, jego podpis i data wstšpienia. / A tagsági könyvben ki van jelölve a tag keresztneve és vezetékneve, lakóhelye, foglalkozása, valamint aláírása és belépése dátuma.

 

§ 8 – zrušen / skreœlony / megszüntetve

 

§ 9 – zrušen / skreœlony / megszüntetve

 

§ 10 – Čestné členství

§ 10 – Członkostwo honorowe

§ 10 – Tiszteletbeli tagság

 

1.        Na návrh předsedy hnutí Kongres může udělit čestné členství. Čestný člen má právo podílet se na činnosti hnutí se všemi právy a povinnostmi člena. / Na wniosek przewodniczšcego ruchu Kongres może udzielać członkostowo honorowe. Członek honorowy ma prawo udzielać się w ruchu zachowujšc wszystkie prawa i obowišzki członka. / A mozgalom elnökének javaslatára a Kongresszus tiszteletbeli tagságot adományozhat. A tiszteletbeli tagnak joga van részt venni a mozgalom tevékenységében, a tag minden jogaival és kötelességeivel együtt.

2.        Čestné členství může být zrušeno: / Członkostwo honorowe może być odwołane: / A tiszteletbeli tagság megszüntethető:

a)  pokud o to požádá člen písemně, / o ile o to zażšda członek pisemnie, / amennyiben ezt a tag írásban kérelmezi,

b)  pokud jeho činnost se dostane do rozporu se stanovami hnutí a programem hnutí. / o ile jego działalnoœć staje się sprzeczna ze statutem ruchu i programem ruchu. / amennyiben a tag a mozgalom alapszabályaival vagy programjával ellentétesen cselekszik.

 

Článek 4 – Organizační struktura hnutí a všeobecné zásady činnosti

Artykuł 4 – Struktura organizacyjna ruchu i ogólne zasady działalnoœci

4. Cikkely – A mozgalom szerkezeti felépítése és tevékenységének általános alapelvei

§ 11

 

1.        Organizační struktura a orgány hnutí: / Struktura organizacyjna i organy ruchu: / A mozgalom szerkezeti felépítése és szervei:

a)  místní nebo oblastní skupiny nebo orgány, / grupy lub organy gminne lub obwodowe, / helyi vagy területi csoportok vagy szervek,

b)  celostátní orgány. / organy ogólnopaństwowe. / országos szervek.

2.        Orgány místních a oblastních skupin: / Organy grup gminnych i obwodowych: / A helyi és területi csoportok szervei:

a)  členská schůze, / zebranie członkowskie, / tagsági gyűlés,

b)  výbor skupiny. / zarzšd grupy. / csoportbizottság.

3.        Celostátní orgány: / Organy ogólnopaństwowe: / Országos szervek:

a)       Kongres, / Kongres, / Kongresszus,

b)      Republiková rada, / Rada Republikowa, / Országos Tanács,

c)       Výkonná rada, / Rada Wykonawcza, / Végrehajtó Tanács,

d)      národní sekce, / sekcja narodowa, / nemzeti tagozat,

e)       Smírčí komise, / Sšd Rozjemczy, / Békéltető Bizottság,  

f)        Revizní komise, / Komisja Rewizyjna, / Ellenőrző Bizottság,

g)      resortní a tématické komise. / komisje resortowe i tematyczne. / A rezortos és tematikus ügyek bizottsága.

 

§ 12 – Volba orgánů a funkcionářů hnutí

§ 12 – Wybory organów i działacze ruchu

§ 12 – A mozgalom szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása

 

1.        Orgány a funkcionáři hnutí jsou voleni hlasováním na období 2 let. O způsobu hlasování rozhoduje Kongres nebo Republiková rada a v případě místních nebo oblastních skupin – členská schůze. / Organy i działacze ruchu sš wybierani przez głosowanie na okres 2 lat. O sposobie głosowania decyduje Kongres lub Rada Republikowa a w wypadku grup gminnych lub obwodowych – zebranie członkowskie. / A mozgalom szerveit és képviselőit szavazással 2 éves időszakra választják. A szavazás módjáról a Kongresszus dönt vagy az Országos Tanács, a helyi vagy területi csoportok esetében pedig – a tagsági gyűlés.

2.        Při volbě orgánů hnutí mohou být voleni náhradníci. V případě odstoupení některého z volených členů, na jeho místo postoupí podle pořadí volený náhradník. / W wyborach organów ruchu mogš być wybierani rezerwowi. W wypadku rezygnacji któregoœ z wybranych członków, na jego miejsce awansuje według kolejnoœci kolejny wybrany rezerwowy. / A mozgalom szerveinek megválasztásakor lehet választani póttagokat is. Amennyiben valamelyik megválasztott tag visszalép, akkor helyébe a sorrendben következő póttag lép.

3.        Působnost ve volené funkci zaniká: / Działalnoœć w funkcji wybieralnej zanika: / A választott tisztségben való működés megszűnik:

a)       odstoupením z funkce, / rezygnacjš z pełnienia funkcji, / a tisztségből való lemondással,

b)      odvoláním z funkce, / odwołaniem z funkcji, / a tisztségből való visszahívással,

c)       zánikem členství v hnutí. / zanikiem członkostwa w ruchu. / a mozgalombeli tagság megszűnésével.

4.        O odstoupení z funkce písemně žádá člen orgán, který ho zvolil nebo kterého je členem. Rezignace nabývá platnosti, kdy ji příslušný orgán přijme. / O rezygnację z pełnienia funcji żšda członek pisemnie organ, przez który był wybrany lub którego jest członkiem. Rezygnacja wchodzi w życie, kiedy przyjmie jš okreœlony organ. / A tisztségből való lemondást a tag írásban kérelmezi annál a szervnél, amely őt megválasztotta, vagy amelyiknek ő tagja. A lemondás akkor lép érvénybe amikor azt a megfelelő szerv elfogadja.

5.        Funkcionáře může z funkce odvolat orgán, který jej zvolil. / Działacza może odwołać z funkcji organ, który go wybrał. / A tisztségviselőt tisztségéből visszahívhatja az a szerv, amely őt megválasztotta.

 

§ 13 – Platnost usnesení v orgánech hnutí

§ 13 – Ważnoœć uchwał w organach ruchu

§ 13 – A határozatok érvényessége a mozgalom szerveinél

 

1.        Orgán hnutí je schopný usnášení, když je přítomná většina členů s hlasovacím právem. K přijetí usnesení stačí, kdy pro hlasovala většina přítomných členů s hlasovacím právem, pokud stanovy nestanoví jinak. / Organ ruchu jest zdolny do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większoœć członków z prawem głosu. Do przyjęcia uchwały wystarczy, jeżeli za głosowała większoœć obecnych członków z prawem głosu, o ile statut nie okreœlił coœ innego. / A mozgalom szerve akkor határozatképes, ha a szavazati joggal bíró tagoknak a többsége jelen van. Határozat meghozatalához elegendő ha szavazott a jelenlevő szavazati joggal bíró tagok többsége, amennyiben az alapszabályok mindezt nem szabják meg másképpen.

2.        Usnesení místních nebo oblastních skupin, a také národních sekcí jsou závazné pro ty, které tak hlasovaly. / Uchwały grup gminnych lub obwodowych, jak również sekcji narodowych sš ważne dla tych, którzy tak głosowali. / A helyi vagy területi csoportok határozatai, éppúgy mint a nemzeti tagozatok határozatai, azokra kötelező érvényűek, akik ennek megfelelően szavaztak.

3.        Usnesení Kongresu jsou závazné pro celé hnutí. / Uchwała Kongresu jest ważna dla całego ruchu. / A Kongresszus határozata az egész mozgalomra kötelező érvényű.

 

§ 14 – Působnost volených orgánů hnutí

§ 14 – Zakres działania wybieralnych organów ruchu

§ 14 – A mozgalom választott szerveinek működése

 

1.        Každý volený orgán hnutí má samostatnou a nezávislou pravomoc určenou stanovami. V kompetenčních sporech rozhoduje, na návrh Smírčí komise, vyšší orgán. / Każdy organ wybieralny ruchu ma samodzielnš i niezależnš kompetencję okreœlonš statutem. W sporach kompetencyjnych decyduje, na wniosek Sšdu Rozjemczego, organ nadrzędny. / A mozgalom minden szerve az alapszabályokban meghatározott önálló és független végrehajtó hatalommmal bír. A jogköröket érintő vitákban a Békéltető Bizottság javaslatára, magasabb szerv dönt.

2.        Místní a oblastní skupiny mohou navazovat a rozvíjet styky s místními organizacemi jiných stran a hnutí. / Grupy gminne i obwodowe mogš nawišzywać i rozwijać stosunki z organizacjami gminnymi innych partii i ruchów. / A helyi és területi csoportok kapcsolatokat alakíthatnak ki és fejleszthetnek tovább egyéb más pártok és mozgalmak helyi szervezeteivel.

3.        Národní sekce může udržovat kontakty s orgány a organizacemi svých mateřských zemí. / Sekcje narodowe mogš utrzymywać kontakty z organami i organizacjami swoich krajów macierzystych. / A  nemzeti tagozat kapcsolatokat tarthat fenn anyaországának szerveivel és szervezeteivel.

 

Článek 5 – Místní a oblastní skupiny

Artykuł 5 – Grupy gminne i obwodowe

5. Cikkely – Helyi és területi csoportok

§ 15

 

Základním článkem hnutí jsou místní a oblastní skupiny, které se tvoří na základě samosprávných principů. / Jednostkš podstawowš ruchu sš grupy gminne i obwodowe, które sš zakładane na zasadach samorzšdowych. / A mozgalom alapvető láncszemeit képezik a helyi és területi csoportok, ezek az önigazgatási alapelvek szerint vannak kialakítva.

 

§ 16 – Zakládání místních a oblastních skupin

§ 16 – Zakładanie grup gminnych lub obwodowych

§ 16 – Helyi és területi csoportok megalapítása

 

1.        Místní nebo oblastní skupina může vzniknout na základě písemného prohlášení nejméně pěti osob, zaslaného kanceláři hnutí. / Grupa gminna lub obwodowa może powstać na podstawie pisemnego oœwiadczenia co najmniej pięciu osób, przesłanego Kancelarii Ruchu. / Helyi és  területi csoport legalább öt személy írásos kijelentése alapján keletkezhet, a kijelentést a mozgalom kancelláriájának kell elküldeni.

2.        Místní skupina působí na území obce, města nebo městské čtvrti, oblastní skupina zahrnuje více územních jednotek. / Grupa gminna działa na terenie gminy, miasta lub dzielnicy miejskiej, grupa obwodowa obejmuje kilka jednostek terenowych. / A helyi csoport a község, város vagy városrész területén működik, a területi csoport több területi egységet foglal magába.

3.        V souladu se stanovami místní nebo oblastní skupinu, do 30 dnů od data prohlášení zaregistruje kancelář hnutí. / Zgodnie ze statutem grupę gminnš lub obwodowš, w terminie 30 dni od daty oœwiadczenia zarejestruje biuro ruchu. Przekaże pisemne oznajmienie i pieczštkę odnoœnej grupie. / Az alapszabályokkal összhangban a mozgalom kancelláriája a kijelentés dátumától számított 30 napon belül bejegyzi a helyi vagy  területi csoportot. Az említett csoportnak átadja az írásos értesítést és a pecsétet.

4.        Místní nebo oblastní skupina vzniká dnem registrace. / Grupa gminna lub obwodowa powstaje z dniem rejestracji. / A helyi vagy  területi csoport keletkezése a bejegyzés napjától számítódik.

5.        V případě, že registrace skupiny je v rozporu se stanovami, kancelář hnutí do 30 dnů oznámí své rozhodnutí dotyčným osobám s uvedením důvodů. / W wypadku, że rejestracja grupy jest sprzeczna ze statutem, biuro ruchu w terminie 30 dni oznajmi swojš decyzję odnoœnym osobom z przytoczeniem powodów. / Amennyiben a csoport bejegyzése ellentétben van az alapszabályokkal, akkor a mozgalom kancelláriája az erről szóló döntését az ok megnevezésével együtt 30 napon belül az érintett személyek tudomására hozza.

§ 17 – Zánik místní nebo oblastní skupiny

§ 17 – Zanik grupy gminnej lub obwodowej

§ 17 – Helyi és területi csoportok megszűnése

 

1.        Místní nebo oblastní skupina může zaniknout: / Grupa gminna lub obwodowa może zaniknšć: / A helyi vagy  területi csoport megszűnhet:

             a)      sloučením s jinou skupinou, / przez połšczenie z innš grupš, / más csoporttal való összevonás által,

             b)      rozpuštěním skupiny, / przez rozwišzanie grupy, / a csoport feloszlatásával,

             c)      snížením počtu členů pod 5 osob. / obniżeniem liczby członków pod 5 osób. / a tagok számának 5 fő alá való csökkenésével.

2.        O sloučení nebo rozpuštění skupiny může rozhodnout členská schůze. / O połšczeniu lub rozwišzaniu grupy może decydować zebranie członkowskie. / A csoport összevonásáról vagy feloszlatásáról a tagsági gyűlés dönthet.

§ 18 – Členská schůze místní nebo oblastní skupiny

§ 18 – Zebranie członkowskie grupy gminnej lub obwodowej

§ 18 – Helyi és területi csoportok taggyűlései

 

1.        Členská schůze je nejvyšším orgánem místní nebo oblastní skupiny. / Zebranie członkowskie jest najwyższym organem grupy gminnej lub obwodowej. / A helyi vagy területi csoport legmagasabb szerve a taggyűlés.

2.        Členskou schůzí svolává výbor skupiny nejméně jednou ročně. Když o to požádá nejméně 1/3 členů skupiny výbor je povinen svolat členskou schůzí nejpozději do 14 dnů. / Zebranie członkowskie zwołuje zarzšd grupy co najmniej jeden raz za rok. Jeżeli o jego zwołanie zażšda co najmniej 1/3 członków grupy zarzšd jest zobowišzany zwołać zebranie członkowskie najpóŸniej w terminie do 14 dni. / A csoportbizottság legalább egyszer egy évben összehívja a taggyűlést. Ha a csoportnak legalább az egyharmada megkéri rá, akkor a bizottságnak legkésőbb 14 napon belül össze kell hívnia a taggyűlést.

3.        O termínu a programu členské schůze je povinen výbor skupiny informovat členy s předstihem nejméně 8 dnů. / O terminie i programie zebrania członkowskiego zarzšd jest zobowišzany poinformować członków z wyprzedzeniem co najmniej 8 dni. / A taggyűlés időpontjáról és programjáról a csoportbizottságnak legkevesebb 8 nappal előre informálnia kell a tagokat.

4.        Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomná nadpoloviční většina členů. / Zebranie członkowskie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większoœć członków. / A taggyűlés akkor határozatképes ha legalább a tagok fele jelen van.

5.        Jestli byla členská schůze řádně svolána, ale do času zahájení uvedeného na pozvání se nadpoloviční většina členů nedostavila, tak po uplynutí 30 minut se schůze uznává za usnášeníschopnou za účasti skutečně přítomných členů. / Jeżeli zebranie członkowskie było odpowiednio zwołane, ale do czasu rozpoczęcia wyznaczonego w zaproszeniu większoœć członków nie jest obecna, to po 30 minutach zebranie uznaje się za zdolne do podjęcia uchwał z udziałem rzeczywiœcie obecnych członków. / Amennyiben a taggyűlés  rendes módon öoszehívásra került, ám a meghívón megadott megnyitási időpontig nem jelent meg a tagok fele, akkor 30 perc eltelte után a gyűlés határozatképessé van nyilvánítva, a valóban jelenlévő tagok részvételét számítva.

6.        K přijetí usnesení je potřebná prostá většina hlasů. / Do przyjęcia uchwał jest potrzebna zwykła większoœć głosów. / Határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

7.        K výlučným pravomocím členské schůze patří: / Do wyłšcznej kompetencji zebrania członkowskiego należy: / A taggyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik:

a)       hodnocení činnosti a hospodaření skupiny, / ocena działalnoœci i gospodarowania grupy, / a csoport tevékenységének és gazdálkodásának az értékelése,

b)      volba předsedy skupiny, / wybór przewodniczšcego grupy, / a csoport elnökének megválasztása,

c)       volba členů a náhradníků členů výboru skupiny, / wybór członków i rezerwowych zarzšdu grupy, / a csoportbizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása,

d)      volba delegátů na Kongres hnutí, / wybór delegatów na Kongres, / a mozgalom Kongresszusára kiküldött tagok (delegátok) megválasztása,

e)       navrhování kandidátů na funkce do místních samospráv v obvodě, kde skupina působí, / wnioskowanie kandydatów na funkcje do samorzšdów gminnych w obwodzie, gdzie grupa działa, / a csoport működési helyének körzetében a helyi önkormányzati funkciókba jelölteket javasolhat,

f)        rozhodnutí o zániku místní nebo oblastní skupiny, / decydowanie o rozwišzaniu grupy gminnej lub obwodowej, / a helyi vagy területi csoport megszűnéséről való döntés,

g)      rozhodnutí o sloučení s jinou skupinou. / decydowanie o połšczeniu z innš grupš. / más csoporttal való összevonásról való döntés.

8.        Program členské schůze určuje výbor skupiny. Když členská schůze byla svolána na podnět 1/3 členů skupiny, je povinen zařadit do programu i bod důvodu svolání této schůze. / Program zebrania członkowskiego okreœla zarzšd grupy. Jeżeli zebranie członkowskie było zwołane na podniet 1/3 członków grupy, jest obowišzkiem włšczyć do programu punkt dotyczšcy powodu zwołania tego zebrania. / A taggyűlés programját a csoportbizottság szabja meg. Amennyiben a taggyűlés a csoporttagság egyharmadának javaslatára kerül összehívásra, akkor a bizottságnak be kell iktatnia a programba a gyűlés összehívásának az okát is.

 

§ 19 – Výbor místní nebo oblastní skupiny

§ 19 – Zarzšd grupy gminnej lub obwodowej

§ 19 – A helyi vagy területi csoport bizottsága

 

1.        Činnost a hospodaření skupiny v období mezi členskými schůzemi řídí 3 – 7 členný výbor skupiny, vedený předsedou. / Działalnoœciš i gospodarowaniem grupy w okresie między zebraniami członkowskimi kieruje 3 – 7 osobowy zarzšd grupy pod kierownictwem przewodniczšcego. / A taggyűlések közötti időszakokban a csoport  tevékenységét és gazdálkodását egy elnök által irányított 3 – 7 fős csoportbizottság kezeli.

2.        Předsedu a členy výboru skupiny, včetně 1 – 3 náhradníky, volí členská schůze. / Przewodniczšcego i członków zarzšdu grupy, włšcznie 1 – 3 rezerwowych, wybiera zebranie członkowskie. / A taggyűlés választja meg a csoportbizottság tagjait és elnökét, beleértve az 1 – 3 póttagot is.

3.        Výbor skupiny volí ze svého středu místopředsedu, tajemníka a hospodáře a podle uvážení i jiné funkcionáře. / Zarzšd grupy wybiera spoœród siebie wiceprzewodniczšcego, sekretarza i gospodarza i według rozważenia i innych działaczy. / A csoportbizottság maga választja ki tagjai közül az alelnököt, a titkárt, a gazdasági felelőst és meggondolása szerint más tisztségviselőket is.

4.        Výbor skupiny se schází podle potřeby, nejméně však jednou čtvrtletně. / Zarzšd grupy schodzi się według potrzeby, ale co najmniej raz na kwartał. / A csoportbizottság szükség szerint  gyűlésezik, legalább egyszer egy negyedévben.

5.        Schůze výboru skupiny svolává předseda. Když o to požádá 1/3 členů výboru skupiny je povinen předseda do 14 dnů svolat schůzí výboru. / Zebranie zarzšdu grupy zwołuje przewodniczšcy. Jeżeli o to zażšda 1/3 członków zarzšdu grupy przewodniczšcy jest zobowišzany zwołać zebranie w terminie do 14 dni. / A csoportbizottság gyűlését az elnök hívja össze. Amennyiben a csoportbizottság tagjainak egyharmada ezt megköveteli, akkor az elnök 14 napon belül köteles összehívni a bizottsági gyűlést.

6.        Do pravomoci výboru skupiny patří: / Do kompetencji zarzšdu grupy należy: / A csoportbizottság jogkörébe tartozik:

a)  organizování činnosti místní nebo oblastní skupiny, / organizować działalnoœć grupy gminnej lub

     obwodowej, / a helyi vagy területi csoport tevékenységének megszervezése,

b)  svolávání členské schůze, / zwoływać zebranie członkowskie, / a taggyűlés összehívása,

c)  příprava a svolávání veřejných (předvolebních) schůzí. / przygotowywać i zwoływać zebrania

     publiczne (przedwyborcze). / a nyilvános (választások előtti) gyűlések előkészítése és összehívása.

 

§ 20

 

1.        Členové obecních (městských) zastupitelstev zvolení z kandidátů navržených hnutím v obvodu působnosti místní nebo oblastní skupiny mají právo zúčastnit se schůze výboru skupiny nebo členské schůze skupiny. / Członkowie rad gminnych (miejskich) wybrani z kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalnoœci grupy gminnej lub obwodowej majš prawo brać udział w zebraniu zarzšdu grupy lub zebraniu członkowskim grupy. / A helyi vagy területi csoport működési körzetének a mozgalom által ajánlott jelöltjeiből a helyi (városi) képviselőtestületekbe megválasztott tagoknak joguk van résztvenni a    helyi vagy területi csoport bizottsági gyűlésén vagy pedig a csoport taggyűlésén.

2.        Členové obecních (městských) zastupitelstev zvolení z kandidátů navržených hnutím v obvodu působnosti místní nebo oblastní skupiny mohou na členské schůzí předložit zprávu o své činnosti. / Członkowie rad gminnych (miejskich) wybrani z kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalnoœci grupy gminnej lub obwodowej mogš na zebraniu członkowskim przedstawić sprawozdanie ze swej działalnoœci. / A helyi vagy területi csoport működési körzetének a mozgalom által ajánlott jelöltjeiből a helyi (városi) képviselőtestületekbe megválasztott tagoknak lehetőségük van rá, hogy a taggyűlésen beszámolhassanak tevékenységükről.

 

§ 21 – Úlohy místní nebo oblastní skupiny

§ 21 – Zadania grupy gminnej lub obwodowej

 § 21 – A helyi vagy területi csoport feladata

 

a)       podílet se na organizování politického života obce, města nebo oblasti v souladu s programem a stanovami hnutí, / włšczyć się do organizowania życia politycznego gminy, miasta lub obwodu zgodnie z programem i statutem ruchu, / részt vállalni a község, város vagy terület politikai életének a megszervezésében, összhangban a mozgalom programjával és alapszabályaival,

b)       iniciovat a politicky zabezpečovat řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje obce, ochrany životního prostředí, podmínek školského vzdělávání, / inicjować i zapewniać politycznie rozwišzywanie problemów rozwoju gospodarczego i socjalnego gminy, ochrony œrodowiska, warunków wykształcenia szkolnego, / kezdeményezni és politikailag bebiztosítani a község gazdasági és szociális fejlődése, valamint az életkörnyezet védelme és az iskolai művelődés feltételei problémáinak a megoldását,

c)       zasahovat v případě diskriminace, působit ve směru dodržování lidských práv, uplatňování principů demokracie, práv národních společenství (etnických skupin), občanské rovnoprávnosti a sounáležitosti, / ingerować w wypadku dyskryminacji, działać w kierunku dotrzymywania praw człowieka, stosowania zasad demokracji, praw społecznoœci narodowych (grup etnicznych), obywatelskiego równouprawnienia i współdziałania, /  diszkrimináció esetén beavatkozni, tevékenykedni az emberi jogok betartásának terén, a demokrácia alapelveinek érvényesítésénél, a nemzeti társadalmak jogainak (etnikai csoportoknak) és a polgári egyenjogúság és együvétartozás érvényesítésénél,

d)       přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů a soužití občanů různých národností a vyznání, / przyczyniać się do wytwarzania dobrych stosunków międzyludzkich i wspólnoty obywateli różnej narodowoœci i religii, / hozzájárulni a jó emberi kapcsolatok kialakításához és a különféle nemzetiségű és vallású polgárok jó együttéléséhez,

e)       vést evidenci členů skupiny, / prowadzić ewidencję grupy gminnej, / a csoport tagjainak nyilvántartását vezetni,

f)        zabezpečovat ochranu zájmu členů, / zapewniać ochronę interesów członków, / a csoport tagjainak érdekvédelmét bebiztosítani,

g)       organizovat účast hnutí v komunálních volbách, / organizować udział ruchu w wyborach komunalnych, / a községtanácsi választásoknál megszervezni a mozgalom részvételét,

h)       podílet se na přípravě, propagaci a zabezpečování průběhu voleb do Evropského parlamentu, parlamentních a senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev, / włšczyć się do przygotowań, propagacji i zapewnienia przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów parlamentarnych i senackich i wyborów do rad wojewódzkich, / részt vállalni az Európa-parlamenti, valamint a parlamenti, szenátusi választások és a kerületi képviselőtestületekbe való választások előkészítésénél, propagációjánál és bebiztosításánál,

i)         spolupracovat s členy obecních (městských) zastupitelstev zvolených v komunálních volbách, / współpracować z członkami rad gminnych (miejskich) wybranych w wyborach komunalnych, / a helyi (városi) képviselőtestületek  községtanácsi választásokon megválasztott tagjaival együttműködni,

j)         informovat voliče o cílech a realizaci programu hnutí, / informować wyborców o celach i realizacji programu ruchu, / informálni a választókat a mozgalom programjának céljairól és ezeknek megvalósításáról,

k)       navazovat a rozvíjet kontakty s místními organizacemi samospráv a státní správy. / nawišzywać i rozwijać kontakty z organizacjami gminnymi samorzšdów i administracji państwowej. / kapcsolatokat kialakítani az önkormányzat és az államigazgatás helyi szervezeteivel és továbbfejleszteni ezeket a kapcsolatokat.

 

Článek 6 – Republikové orgány hnutí

Artykuł 6 – Organy republikowe ruchu

6. Cikkely – A mozgalom országos szervei

§ 22 – Kongres

§ 22 – Kongres

§ 22 – Kongresszus

 

1.        Nejvyšším orgánem hnutí je Kongres. / Najwyższym organem ruchu jest Kongres. / A mozgalom legmagasabb szerve a Kongresszus.

2.        Na Kongresu mají hlasovací právo: / Na Kongresie majš prawo głosu: / A Kongresszuson szavazati joggal rendelkeznek:

a)       delegáti zvolení na schůzích místních nebo oblastních skupin, / delegaci wybrani na zebraniach grup gminnych i obwodowych, / a helyi vagy területi csoportok gyűlésein megválasztott küldöttek,

b)      delegáti zvolení na konventech národních sekcí, / delegaci wybrani na konwentach sekcji narodowych, / a nemzeti tagozatok konventjein megválasztott küldöttek,

c)       členové Republikové rady, Revizní komise a Smírčí komise. / członkowie Rady Republikowej, Komisji Rewizyjnej i Sšdu Rozjemczego. / az Országos Tanács, a Felügyelő Bizottság és a Békéltető Bizottság tagjai.

3.        Kongres svolává předseda hnutí na základě stanov a rozhodnutí Republikové rady nejméně jednou za 2 roky. / Kongres zwołuje przewodniczšcy ruchu na podstawie statutu i decyzji Rady Republikowej co najmniej raz na 2 lata. / A Kongresszust a mozgalom elnöke hívja össze az alapszabályok szerint és az Országos Tanács határozata alapján, kétévente legalább egyszer.

4.        Na Kongres může každá místní nebo oblastní skupina delegovat nejméně jednoho člena. Další členové budou delegováni podle klíče stanoveného Republikovou radou. / Na Kongres może każda grupa gminna i obwodowa delegować co najmniej jednego członka. Dalsi członkowie będš delegowani według klucza okreœlonego Radš Republikowš. / A Kongresszusra minden helyi vagy területi csoport delegálhat legalább egy tagot. További tagok delegálása az Országos Tanács által megszabott kulcs szerint történik.

5.        Do pravomoci Kongresu patří: / Do prawomocy Kongresu należy: / A Kongresszus jogkörébe tartozik:

a)       schvalování a novelizace stanov, / uchwalanie i nowelizacja statutu, / az alapszabályok jóváhagyása és megváltoztatása,

b)      přijetí a novelizace programu hnutí, / przyjęcie i nowelizacja programu ruchu, / a mozgalom programjának elfogadása és novellizációja,

c)       vyhodnocení období mezi Kongresy, / ocena kadencji między Kongresami, / a Kongresszusok közti időszak kiértékelése,  

d)      projednání zprávy Revizní komise, / omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, / a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása,

e)       volba předsedy hnutí, / wybory przewodniczšcego ruchu, / a mozgalom elnökének megválasztása,

f)        volba prvního místopředsedy, / wybory pierwszego wiceprzewodniczšcego ruchu, / az első alelnök megválasztása,

g)      volba 19 – 39 členné Republikové rady, / wybory 19 – 39-osobowej Rady Republikowej, / a 19 – 39 tagú Országos Tanács megválasztása,

h)      volba 3 – 7 členné Revizní komise, / wybory 3 – 7-osobowej Komisji Rewizyjnej, / a 3 – 7 tagú Felügyelő Bizottság megválasztása,

i)        volba 3 členné Smírčí komise, / wybory 3-osobowego Sšdu Rozjemczego, / a háromtagú Békéltető Bizottság megválasztása,

j)        případné určení výšky členského příspěvku, / ewentualne ustalenie wysokoœci składki członkowskiej, / a tagsági díj nagyságának esetleges meghatározása,

k)       rozhodování o zániku hnutí a majetkovém vypořádání, / decydowanie o rozwišzaniu ruchu i rozliczeniu majštkowym, / a mozgalom megszűnéséről és a vagyoni elrendezésről való döntés,

l)        rozhodování o všech otázkách, které podle stanov patří do jeho pravomoci. / decydowanie o wszystkich sprawach, które według statutu sš w jego kompetencji. / döntés minden olyan kérdésről, amely az alapszabályok szerint a Kongresszus jogkörébe tartozik.

 

§ 23 – Republiková rada

§ 23 – Rada Republikowa

§ 23 – Országos Tanács

 

1.        Je politickým, rozhodovacím a kontrolním orgánem hnutí. V období mezi dvěma Kongresy rozhoduje o všech otázkách, které nepatří do výlučné pravomoci Kongresu. / Jest politycznym, decyzyjnym i kontrolnym organem ruchu. W okresie między dwoma Kongresami decyduje o wszystkich sprawach, które sš w wyłšcznej kompetencji Kongresu. / A mozgalom politikai, döntéshozó és ellenőrző szerve. Két Kongresszus közötti időszakban minden olyan kérdésről dönt, amely nem tartozik a Kongresszus kizárólagos jogkörébe.

2.        Členy Republikové rady jsou automaticky poslanci Evropského parlamentu, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a taktéž zvolení zastupitelé krajů, pokud jsou členy hnutí. Jejich členství v Republikové radě je zachováno až do následného Kongresu a to i tehdy, jestli v dalších volbách nezískali mandát. / Członkami Rady Republikowej sš automatycznie posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC jakoż i wybrani radni województw, o ile sš członkami ruchu. Ich członkostwo w Radzie Republikowej jest zachowane aż do następnego Kongresu, a to i wtedy, jeżeli w dalszych wyborach nie uzyskali mandatu. / Az Országos Tanács tagjaivá válnak automatikusan az Európai Parlament képviselői, a Cseh Köztársaság Parlamentjének képviselői és szenátorai, úgyszintén a megválasztott kerületi képviselők, amennyiben a mozgalom tagjai. Ezeknek a képviselőknek az Országos Tanácsban való tagsága megmarad a következő Kongresszusig, még akkor is ha a további választások során nem szereztek mandátumot.

3.        Do působnosti Republikové rady patří: / Do zakresu działania Rady Republikowej należš: / Az Országos Tanács tevékenységi körébe tartozik:

a)       volba členů Výkonné rady, / wybory członków Rady Wykonawczej, / a Végrehajtó Tanács tagjainak megválasztása,

b)      volba místopředsedy hnutí, / wybory wiceprzewodniczšcego ruchu, / a mozgalom első alelnökének megválasztása,

c)       schválení volební komise hnutí, / uchwalenie komisji wyborczej ruchu, / a mozgalom választási bizottságának jóváhagyása,

d)      příprava a schválení programu předvolební kampaně, / przygotowanie i uchwalenie programu wyborczego kampanii przedwyborczej, / a választási kampány programjának előkészítése és jóváhagyása,

e)       uzavírání koaličních a politických dohod pro volby do Evropského parlamentu, parlamentní a senátní volby a volby do krajských zastupitelstev, / zawieranie umów koalicyjnych i politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach parlamentarnych i senackich i wyborach do rad wojewódzkich, / az Európai Parlamentbe való választásokhoz, a parlamenti és szenátusi választásokhoz, valamint a kerületi képviselőtestületekbe való választásokhoz a koalíciós és politikai megegyezéseknek a megkötése,

f)        schvalování kandidátů pro volby do Evropského parlamentu, / uchwalanie kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego, / az Európai Parlamentbe való választásoknál a képviselőjelöltek jóváhagyása,

g)      schvalování kandidátů pro parlamentní a senátní volby, / uchwalanie kandydatów do wyborów parlamentarnych i senackich, / a parlamenti és szenátusi választásoknál  a képviselőjelöltek jóváhagyása,

h)      schvalování kandidátů pro volby do krajských zastupitelstev, / uchwalanie kandydatów do wyborów do rad wojewódzkich, / a kerületi képviselőtestületekbe való választásoknál a képviselőjelöltek jóváhagyása,

i)        ve spolupráci s místními nebo oblastními skupinami organizace účastí hnutí v komunálních volbách, / przy współpracy z grupami gminnymi lub obwodowymi organizacja udziału w wyborach komunalnych, / a szervezet helyi vagy területi csoportjaival együttműködve a mozgalom résztvesz a községtanácsi  választásokon,

j)        přijímání a úprava finančních a hospodářských pravidel hnutí, / przyjęcie i przygotowanie reguł finansowania i gospodarowania ruchu, / a mozgalom pénzügyi és gazdasági szabályainak megszabása és elfogadása,

k)       rozhodování ve věcech, které podle stanov patří do její kompetence, / decydowanie o sprawach, które zgodnie ze statutem należš do jej kompetencji, / döntés minden olyan kérdésről, amely az alapszabályok szerint az Országos Tanács hatáskörébe tartozik,

l)        ve sporných otázkách, na návrh Smírčí komise, výklad stanov hnutí. / w sprawach spornych, na wniosek Sšdu Rozjemczego, wykładnia statutu ruchu. / vitás kérdésekben a Békéltető Bizottság javaslatára a mozgalom alapszabályainak megmagyarázása.

4.        Požaduje informace od poslanců Evropského parlamentu, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, navržených nebo oficiálně podporovaných hnutím o činnosti a ukládá jim úkoly ve smyslu programu hnutí. / Żšda informacje od posłów Parlamentu Europejskiego, posłów i senatorów Parlamentu RC, proponowanych lub oficjalnie popieranych przez ruch, na temat działalnoœci i zleca im zadania zgodnie z programem ruchu. / tevékenységükről információkat követel olyan Európai Parlamenti képviselőktől, valamint a Cseh Köztársaság Parlamentjének azon képviselőitől és szenátoraitól, akiket a mozgalom jelöltetett vagy pedig hivatalosan a mozgalom támogatását élvezik, valamint feladatokat szab meg nekik a mozgalom programjának szellemében.

5.        Je oprávněna rozhodovat o zahraničních vztazích a kontaktech na jiné politické strany a politická hnutí. / Jest kompetentna decydować w sprawach kontaktów zagranicznych i kontaktów na inne partie polityczne i ruchy polityczne. / Jogosult a külföldi kapcsolatokról és más politikai pártokkal és politikai mozgalmakkal való kapcsolattartásról határozni.

6.        Schází se podle potřeby, avšak nejméně 2 krát na rok. / Schodzi się według potrzeby, co najmniej 2 razy za rok. / Szükség szerint gyűlésezik, de legalább évente kétszer.

7.        Schůzi Republikové rady svolává předseda hnutí. / Zebrania Rady Republikowej zwołuje przewodniczšcy ruchu. / Az Országos Tanács gyűlését a mozgalom elnöke hívja össze.

8.        Když o to požádá písemně 1/5 členů Republikové rady, je Výkonná rada povinna do 14 dnů svolat schůzi Republikové rady. / Jeżeli o to zażšda co najmniej 1/5 członków Rady Republikowej, Rada Wykonawcza jest zobowišzana zwołać w terminie do 14 dni zebranie Rady Republikowej. / Amennyiben az Országos Tanács tagjainak egyötöde írásban ezt megkéri, akkor az  Országos Tanács 14 napon belül köteles összehívni az  Országos Tanács gyűlését.

9.        Republiková rada je povinna zařadit do programu jednání všechny záležitosti předložené Výkonnou radou. / Rada Republikowa jest zobowišzana włšczyć do programu obrad wszystkie sprawy przedstawione przez Radę Wykonawczš. / Az  Országos Tanács köteles a gyűlés programjába iktatni minden olyan ügyet, amelyet a Végrehajtó Tanács neki előterjeszt.

10.     Určení jednacího řádu Republikové rady je v její kompetenci. / Okreœlenie regulaminu obrad Rady Republikowej jest w jej kompetencji. / Az Országos Tanács gyűlési rendjének meghatározása az Országos Tanács hatáskörébe tartozik.

§ 24 – Výkonná rada

§ 24 – Rada Wykonawcza

§ 24 – Végrehajtó Tanács

 

1.        Výkonná rada kontroluje a řídí politiku hnutí v období mezi jednotlivými schůzemi Republikové rady ve smyslu jejího usnesení a v souladu s přijatým programem hnutí. O své činnosti informuje Republikovou radu. / Rada Wykonawcza kontroluje i kieruje politykę ruchu w okresie między poszczególnymi zebraniami Rady Republikowej zgodnie z jej uchwałami i zgodnie z przyjętym programem ruchu. O swojej działalnoœci informuje Radę Republikowš. / A Végrehajtó Tanács ellenőrzi és irányítja a mozgalom politikáját az Országos Tanács egyes gyűlései közötti időszakban, mindezt az Országos Tanács határozatainak szellemében és a mozgalom által elfogadott programmal összhangban. Tevékenységéről értesíti az Országos Tanácsot.  

2.        Výkonná rada je 7 – 13 členná. Její členy jsou předseda hnutí, první místopředseda hnutí a další funkcionáři hnutí. Její členové jsou volení z členů Republikové rady. Člen Výkonné rady obdrží legitimaci člena Výkonné rady. / Rada Wykonawcza jest 7 – 13-sobowa. Jej członkami sš przewodniczšcy ruchu, pierwszy wiceprzewodniczšcy ruchu i kolejni działacze ruchu. Jej członkowie sš wybierani spoœród członków Rady Republikowej. Członek Rady Wykonawczej otrzyma legitymację członka Rady Wykonawczej. / A Végrehajtó Tanács 7 – 13 tagú. Tagjai közé tartozik a mozgalom elnöke, a mozgalom első alelnöke, valamint a mozgalom további tisztségviselői. A Végrehajtó Tanács tagjait az Országos Tanács tagjaiból választják.  A Végrehajtó Tanács tagja a  Végrehajtó Tanácsban való tagságról tagsági igazolványt kap.

3.        Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Předseda hnutí je oprávněn kdykoliv svolat schůzí Výkonné rady. Když o to požádá nejméně 1/3 členů Výkonné rady předseda hnutí je povinen bezodkladně svolat schůzi Výkonné rady. / Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesišce. Przewodniczšcy ruchu ma prawo zwołać zebranie Rady Wykonawczej kiedykolwiek. Jeżeli o to żšda co najmniej 1/3 członków Rady Wykonawczej jest przewodniczšcy ruchu zobowišzany bezzwłocznie zwołać zebranie Rady Wykonawczej. / A Végrehajtó Tanács szükség szerint ülésezik, legalább három hónaponként egyszer. A mozgalom elnöke jogosult bármikor összehívni a Végrehajtó Tanács ülését. Amennyiben a Végrehajtó Tanács tagjainak legalább az egyharmada ezt kéri, akkor a mozgalom elnöke köteles haladéktalanul összehívni a Végrehajtó Tanács ülését.

4.        Poslanci Evropského Parlamentu, poslanci a senátoři Parlamentu ČR se mohou kdykoliv zúčastnit schůzí Výkonné rady. Pokud nebyli zvolení členy Výkonné rady, mají hlas poradní. Taktéž hosté pozváni na schůzi Výkonné rady mají hlas poradní. / Posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC mogš kiedykolwiek brać udział w zebraniu Rady Wykonawczej. O ile nie byli wybrani członkami Rady Wykonawczej, majš głos doradczy. Również goœcie zaporoszeni na zebranie Rady Wykonawczej majš głos doradczy. / Az Európai Parlament képviselői, valamint a Cseh Köztársaság Parlamentjének képviselői és szenátorai bármikor részt vehetnek a Végrehajtó Tanács ülésén. Amennyiben nem lettek megválasztva a Végrehajtó Tanács tagjává, akkor tanácsadó szavazattal rendelkeznek. A Végrehajtó Tanács ülésére meghívott vendégek ugyancsak  tanácsadó szavazattal rendelkeznek.

5.        Výkonná rada určuje pracovní náplň místopředsedy a dalších funkcionářů hnutí. / Rada Wykonawcza okreœla obowišzki wiceprzewodniczšcego ruchu i innych działaczy ruchu. / A Végrehajtó Tanács határozza meg az alelnök és a mozgalom további tisztségviselőinek a munkafeladatait.

 

§ 25 – Předseda hnutí

§ 25 – Przewodniczšcy ruchu

§ 25 – A mozgalom elnöke

 

1.        Předseda hnutí zastupuje hnutí v tuzemsku i v zahraničí. / Przewodniczšcy ruchu reprezentuje ruch w kraju i za granicš. / A mozgalom elnöke képviseli a mozgalmat úgy belföldön mint külföldön.

2.        Je zodpovědný za realizaci politiky, ideologie a strategie hnutí. / Jest odpowiedzialny za realizowanie polityki, ideologii i strategii ruchu. / Az elnök felel a mozgalom politikájának, ideológiájának és stratégiájának megvalósításáért.  

3.        Vykonává všechny úkoly uložené stanovami, Kongresem, Republikovou radou a Výkonnou radou. / Wykonuje wszystkie zadania okreœlone statutem, Kongresem, Radš Republikowš i Radš Wykonawczš. / Elvégzi az összes rábízott feladatot, amelyet az alapszabályok, a Kongresszus, az Országos Tanács és a Végrehajtó Bizottság oszt ki neki.

4.        Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti první místopředseda nebo Republikovou radou zplnomocněný člen Výkonné rady. / Przewodniczšcego zastępuje w czasie jego nieobecnoœci pierwszy wiceprzewodniczšcy lub uprawomocniony przez Radę Republikowš członek Rady Wykonawczej. / Az elnököt távollétében az első alelnök vagy pedig a VégrehajtóTanácsnak az Országos Tanács által felhatalmazott tagja helyettesíti.

5.        Podpisové právo jménem hnutí náleží předsedovi, prvnímu místopředsedovi nebo Republikovou radou zplnomocněnému členu Výkonné rady. / Prawo podpisu w imieniu ruchu ma przewodniczšcy, pierwszy wiceprzewodniczšcy lub uprawomocniony przez Radę Republikowš członek Rady Wykonawczej. / A mozgalom nevében aláírási joggal bír az elnök, az első alelnök, vagy pedig a VégrehajtóTanácsnak az Országos Tanács által felhatalmazott tagja.

 

 

§ 25a – První místopředseda hnutí

§ 25a – Pierwszy wiceprzewodniczšcy ruchu

§ 25a – A mozgalom első alelnöke

 

1.        První místopředseda hnutí je volen Kongresem hnutí. / Pierwszy wiceprzewodniczšcy ruchu jest wybierany przez Kongres ruchu. / A mozgalom első alelnökét a mozgalom Kongresszusa választja.

2.        Funkci prvního místopředsedy hnutí zastává člen nepředsedající národní sekce. / Funkcję pierwszego wiceprzewodniczšcego piastuje członek sekcji narodowej, która nie przewodniczy ruchowi. / A mozgalom első alelnökének tisztségét egy olyan tag látja el, aki nem elnököl a nemzeti tagozatánál.

 

§ 25b – Místopředseda hnutí

§ 25b – Wiceprzewodniczšcy ruchu

§ 25b – A mozgalom alelnöke

 

1.        Hnutí má 1 – 5 místopředsedů. Počet místopředsedů stanoví Kongres hnutí. / Ruch ma 1 – 5 wiceprzewodniczšcych. Liczbę wiceprzewodniczšcych okreœla Kongres ruchu. / A mozgalomnak 1 – 5 alelnöke van. Az alelnökök számát a mozgalom Kongresszusa szabja meg.

2.        Místopředsedu hnutí volí Republiková rada. / Wiceprzewodniczšcy ruchu jest wybierany przez Radę Republikowš / A mozgalom alelnökét az Országos Tanács választja meg.

3.        Pracovní náplň místopředsedy hnutí určuje Republiková rada. / Zakres obowišzków wiceprzewodniczšcego ruchu okreœla Rada Republikowa. / Az alelnök munkatevékenységét az  Országos Tanács szabja meg.

 

§ 26 – Tajemník Výkonné rady

§ 26 – Sekretarz Rady Wykonawczej

§ 26 – A Végrehajtó Tanács titkára

 

1.        Tajemník Výkonné rady je volen z řad členů Výkonné rady. / Sekretarz Rady Wykonawczej jest wybierany spoœród członków Rady Wykonawczej. / A Végrehajtó Tanács titkárát a Végrehajtó Tanács tagjai közül választják.

2.        Tajemník Výkonné rady zajišuje agendu hnutí, řídí kancelář hnutí, koordinuje činnost orgánů hnutí na všech úrovních, vykonává veškeré úkoly vyplývající ze stanov, usnesení Republikové rady, Výkonné rady a nařízení předsedy hnutí. / Sekretarz Rady Wykonawczej zapewnia agendę ruchu, kieruje Biurem Ruchu, koordynuje działalnoœć organów ruchu wszystkich szczebli, wykonuje wszystkie zadania wynikajšce ze statutu, uchwał Rady Republikowej, Rady Wykonawczej i decyzji przewodniczšcego ruchu. / A Végrehajtó Tanács titkára bebiztosítja a mozgalom ügyintézését, irányítja a mozgalom kancelláriáját, a mozgalom szerveinek tevékenységét minden szinten koordinálja, elvégzi az alapszabályokból adódó összes feladatot, valamint az Országos Tanács és a Végrehajtó Tanács határozatait, és a mozgalom elnökének utasításait.

3.        Určuje pracovní náplň zaměstnanců kanceláře hnutí. / Okreœla obowišzki pracowników Biura Ruchu. / Meghatározza a mozgalom kancelláriája alkalmazottainak munkavégzését.

4.        Tajemníka Výkonné rady po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený člen Výkonné rady. / Sekretarza Rady Wykonawczej w okresie jego nieobecnoœci zastępuje wyznaczony członek Rady Wykonawczej. / A Végrehajtó Tanács titkárát távolléte ideje alatt a Végrehajtó Tanács által megbízott tag helyettesíti.

5.        Pracovní náplň tajemníka určuje Republiková rada. / Obowišzki sekretarza okreœla Rada Republikowa. / A titkár munkavégzését az Országos Tanács határozza meg.

 

§ 27 – Revizní komise

§ 27 – Komisja Rewizyjna

§ 27 – Ellenőrző Bizottság

 

1.        Revizní komise má 3 – 7 členů. / Komisja Rewizyjna ma 3 – 7 członków. / Az Ellenőrző Bizottságnak 3 – 7 tagja van.

2.        Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. / Komisja Rewizyjna wybiera spoœród siebie przewodniczšcego i wiceprzewodniczšcego. / Az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül választ magának elnököt és alelnököt.

3.        Členství v Revizní komisi vylučuje: / Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza: / Az Ellenőrző Bizottságban való tagság kizárja:

a)       členství v Smírčí komisi, / członkostwo w Sšdzie Rozjemczym, / a Békéltető Bizottságban való tagságot,

b)      pracovní vztah v hnutí. / umowa pracy w ruchu. / a mozgalomban végzett munkaviszonyt.  

4.        Do působnosti Revizní komise patří: / Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: / Az Ellenőrző Bizottság munkakörébe tartozik:

a)       kontrolovat plnění usnesení Republikové rady, / kontrolować realizację uchwał Rady Republikowej, / az Országos Tanács határozatainak teljesítését ellenőrizni,

b)      kontrolovat dodržování rozpočtu hnutí, / kontrolować dotrzymywanie budżetu ruchu, / a mozgalom költségvetésének betartását ellenőrizni,

c)       sledovat vývoj hmotné situace hnutí, / œledzić sytuację materialnš ruchu, / a mozgalom anyagi helyzetének alakulását figyelemmel követni,

d)      kontrolovat vlastní hospodaření hnutí. / kontrolować gospodarkę własnš ruchu. / a mozgalom tulajdonképpeni gazdálkodását ellenőrizni.

5.        Je oprávněna vyžádat si údaje a informace od všech orgánů hnutí, nahlížet do účetních a jiných dokladů a spisů, jak rovněž do zápisů hnutí. Její žádosti je povinen podřídit se každý orgán a funkcionář hnutí. / Jest kompetentna wymagać przekazanie danych i informacji od wszystkich organów ruchu, zaglšdać do księgowoœci i innych dokumentów i spisów, jak również do protokołów ruchu. Jej wymogi jest zobowišzany spełnić każdy organ ruchu i działacz ruchu. / Jogosult adatokat és információkat kikérni a mozgalom minden szervétől, betekinteni a könyvelési és egyéb dokumentumokba és iratokba, éppúgy mint a mozgalom jegyzőkönyveibe. Az Ellenőrző Bizottság kérésének a mozgalom minden szerve és tisztségviselője köteles alávetni magát.

6.        Svou činnost provádí formou zasedání nebo delegování svých členů. / Swojš działalnoœć prowadzi formš posiedzeń lub delegowania swoich członków. / Tevékenységét tagjainak delegálásával vagy pedig ülésezéssel végzi.

7.        O výsledcích své činnosti je povinna podat vyjádření Kongresu a o plnění rozpočtu hnutí také Republikové radě. / O wynikach swej działalnoœci jest zobowišzana poinformować Kongres i o realizacji budżetu również Radę Republikowš. / Tevékenységének eredményeiről köteles a Kongresszusnak jelentést tenni, a mozgalom költségvetésének betartásáról pedig az Országos Tanácsnak.

8.        Členové Revizní komise se zúčastňují schůzí Republikové rady a Výkonné rady s poradním hlasem. / Członkowie Komisji Rewizyjnej biorš udział w zebraniach Rady Republikowej i Rady Wykonawczej z głosem doradczym. / Az  Ellenőrző Bizottság tagjai az  Országos Tanács és a Végrehajtó Tanács ülésein tanácsadói szavazattal vesznek részt.

§ 28 – Smírčí komise

§ 28 – Sšd Rozjemczy

§ 28 – Békéltető Bizottság

 

1.        Smírčí komise má 3 členy. Členy Smírčí komise volí Kongres. / Sšd Rozjemczy ma 3 członków. Członków Sšdu Rozjemczego wybiera Kongres. / A Békéltető Bizottságnak 3 tagja van. A Békéltető Bizottság tagjait a Kongresszus választja.

2.        Smírčí komise volí ze svého středu předsedu. / Sšd Rozjemczy wybiera spoœród siebie przewodniczšcego. / A Békéltető Bizottság saját tagjai közül választja meg magának a bizottság elnökét.

3.        Členství ve Smírčí komisi vylučuje: / Członkostwo w Sšdzie Rozjemczym wyklucza: / A Békéltető Bizottságban való tagság kizárja:

a)       členství ve Výkonné radě nebo Republikové radě, / członkostwo w Radzie Wykonawczej lub Radzie Republikowej, / a Végrehajtó Tanácsban vagy az  Országos Tanácsban való tagságot,

b)      členství v Revizní komisi, / członkostwo w Komisji Rewizyjnej, / az Ellenőrző Bizottságban való tagságot,

c)       pracovní vztah v hnutí. / umowa pracy w ruchu. / a mozgalomban végzett munkaviszonyt.

4.        Smírčí komise jedná: / Sšd Rozjemczy obraduje: / A Békéltető Bizottság tárgyal:

a)       ve věci vyškrtnutí člena z evidence, / w sprawie wykreœlenia członka z ewidencji, / a tagnak a nyilvántartásból való kitörlése ügyében,

b)      ve všech případech, kdy členové jednají v rozporu s programem, cíli a stanovami hnutí, / zawsze, kiedy członkowie działajš w sprzecznoœci z programem, / minden olyan esetben, amikor a tagok a mozgalom programjával, céljával és alapszabályaival ellentétesen cselekednek,

c)       v případech zneužití funkce parlamentními poslanci, senátory a funkcionáři hnutí, / w wypadku nadużycia funkcji przez posłów, senatorów i działaczy ruchu, / a parlamenti képviselők, szenátorok és a mozgalom tisztségviselői által elkövetett hivatali visszaélések eseteiben,

d)      v případě rozporu ve výkladu stanov. / w wypadku rozbieżnoœci w wykładni statutu. / az alapszabályok értelmezésében beálló ellentétek esetében.

5.        O šetření informuje Republikovou radu a předkládá návrh na řešení. / O dochodzeniu informuje Radę Republikowš i przedstawia wniosek na rozstrzygnięcie sporu. / A vizsgálatról értesíti az Országos Tanácsot és megoldási javaslatot nyújt be.

§ 29 – Národní sekce

§ 29 – Sekcje narodowe

§ 29 – Nemzeti tagozat

 

1.        COEXISTENTII-SOUŽITÍ tvoří členové různých národností. / COEXISTENTIĘ-WSPÓLNOTĘ tworzš członkowie różnych narodowoœci. / A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS mozgalmat különböző nemzetiségű tagok alkotják.

2.        V souladu s činnosti hnutí, kterou vyvíjí v zájmů různých národních společenství, členové hnutí přináležející k dané národnosti mohou vytvářet národní sekce. / Zgodnie z działalnoœciš ruchu, którš rozwija w interesie różnych społeczeństw narodowych, członkowie ruchu należšcy do danej narodowoœci mogš tworzyć sekcje narodowe. / A mozgalomnak a különböző nemzeti társulások érdekében kifejtett tevékenységével összhangban, a mozgalom egy adott nemzetiséghez tartozó tagjai nemzeti tagozatokat alakíthatnak ki.

3.        Národní sekce v souladu se stanovami mohou zřizovat vlastní místní nebo oblastní skupiny. O svém založení informují Republikovou radu a předávají písemné zprávy o své činnosti kanceláři hnutí. / Sekcje narodowe zgodnie ze statutem mogš powoływać własne grupy gminne lub obwodowe. O swoim powołaniu informujš Radę Republikowš i przekazujš do Biura Ruchu pisemne informacje o działalnoœci. / A nemzeti tagozatok az alapszabályokkal összhangban kialakíthatják saját helyi vagy területi csoportjaikat. Megalapításukról értesítik az Országos Tanácsot, tevékenységükről pedig írásos jelentéseket küldenek a mozgalom kancelláriájának.  

4.        Národní sekce se řídí jednacím řádem sekce, který schvaluje Republiková rada. / Sekcje narodowe kierujš się regulaminem sekcji, który uchwala Rada Republikowa. / A nemzeti tagozat a tagozat tárgyalási rendje által van irányítva, ezt az Országos Tanács hagyja jóvá.

5.        Předseda národní sekce je automaticky místopředsedou hnutí a členem Výkonné rady. / Przewodniczšcy sekcji narodowej jest automatycznie wiceprzewodniczšcym ruchu i członkiem Rady Wykonawczej. / A nemzeti tagozat elnöke automatikusan a mozgalom alelnökévé és a Végrehajtó Tanács tagjává válik.

§ 30 – Resortní a tématické komise

§ 30 – Komisje resortowe i tematyczne

 § 30 – A rezortos (tárcaügyi) és tematikus bizottság

 

1.        Republiková rada a Výkonná rada za účelem zkvalitnění své práce a řešení zásadních problémů zřizují resortní a tématické komise. / Rada Republikowa i Rada Wykonawcza w celu poprawy jakoœci pracy i rozwišzywania zasadniczych problemów powołuje komisje resortowe i tematyczne. / Az Országos Tanács és a Végrehajtó Tanács munkájának minőségjavítása céljából valamint alapvető problémák megoldása miatt rezortos és tematikus bizottságokat hoz létre.

2.        O cílech, podmínkách práce a trvání činnosti komisí rozhoduje orgán, který jej zřídil. / O celach, warunkach pracy i okresie działania komisji decyduje organ, który jš powołał. / A bizottságok céljairól, a munka feltételeiről és a bizottságok tevékenységének időtartamáról az a szerv határoz, amely a bizottságokat létrehozta.

§ 31 – Kancelář hnutí

§ 31 – Biuro Ruchu

§ 31 – A mozgalom kancelláriája

 

1.        Agendu orgánů hnutí zajišuje kancelář hnutí. / Agendę organów ruchu zapewnia Biuro Ruchu. / A mozgalom szerveinek ügyvitelét a mozgalom kancelláriája biztosítja be. A mozgalom kancelláriáját a Végrehajtó Tanács titkára vezeti.

2.        Kancelář hnutí vede tajemník Výkonné rady. / Biurem Ruchu kieruje sekretarz Rady Wykonawczej. / A mozgalom kancelláriáját a Végrehajtó Tanács titkára vezeti.

3.        Kancelář hnutí zajišuje výkonnou a administrativní funkci. / Biuro Ruchu zapewnia funkcję wykonawczš i administracyjnš. / A mozgalom kancelláriája biztosítja a végrehajtó és adminisztratív funkciót.

4.        Administrativní práce provádí pracovníci kanceláře. / Prace administracyjne zapewniajš pracownicy biura. / Az adminisztrativ munkát a kancellária dolgozói végzik.

5.        Hnutí má právní postavení zaměstnavatele vůči pracovníkům a zaměstnancům kanceláře. / Ruch jest pracodawcš wobec pracowników biura i zatrudnionym w biurze. / A mozgalomnak jogállása  van a kancellária dolgozóival és alkalmazottaival szemben.

6.        Kancelář hnutí: / Biuro Ruchu: / A mozgalom kancelláriája:

a)       vede evidenci členů, místních a oblastních skupin, národních sekcí, resortních a tématických komisí, / prowadzi ewidencję członków, grup gminnych i obwodowych, sekcji narodowych, komisji tematycznych i resortowych, / a tagok, helyi és területi csoportok, nemzeti tagozatok, rezortos és tematikus bizottságok nyilvántartását vezeti,

b)      zajišuje podmínky pro činnost volených orgánů hnutí a realizaci jejich rozhodnutí, / zapewnia warunki do działalnoœci wybieralnych organów ruchu i realizację ich decyzji, / biztosítja a mozgalom választott szerveinek tevékenységéhez szükséges feltételeket és döntéseik megvalósítását,

c)       dohlíží na správné vedení účetnictví a hospodaření místních a oblastních skupin, / doglšda na poprawne prowadzenie księgowoœci i gospodarowania grup gminnych i obwodowych, / felügyel a könyvelés helyes vezetésére, valamint a helyi és területi csoportok gazdálkodására,

d)      zajišuje vnitřní informační činnost hnutí, / zapewnia wewnętrznš działalnoœć informacyjnš ruchu, / bebiztosítja a mozgalom belső információs tevékenységét,

e)       připravuje návrh rozpočtu a dodržuje jeho realizaci. / przygotowuje wniosek budżetu i dotrzymuje jego realizowanie. / előkészíti a költségvetési javaslatot és betartja annak megvalósítását.

7.        Organizační strukturu kanceláře hnutí a ostatních územních kanceláří, jejich organizační řád stanoví Výkonná rada. / Strukturę organizacyjnš Biura Ruchu i innych biur terenowych, ich regulamin okreœla Rada Wykonawcza. / A mozgalom kancelláriájának szervezeti felépítését, éppúgy mint a többi tartományi kancelláriáét, szervezeti rendjükkel együtt a Végrehajtó Tanács szabja meg.

8.        Kancelář hnutí může zřizovat územní kanceláře hnutí. / Biuro Ruchu może powoływać terenowe biura ruchu. / A mozgalom kancelláriája létrehozhatja a mozgalom tartományi kancelláriáit.

 

§ 32 – Hospodaření a majetek hnutí

§ 32 – Gospodarowanie i majštek ruchu

§ 32 – A mozgalom vagyona és gazdálkodása

 

1.        Místní a oblastní skupiny a národní sekce (organizační jednotka) mohou ve prospěch hnutí nabývat majetek, jim hospodařit a nakládat s ním, na základě souhlasu oprávněných statutárních orgánů hnutí podle § 25 bod 4 a 5. / Grupy gminne i obwodowe oraz sekcje narodowe (jednostka organizacyjna) mogš na korzyœć ruchu zyskiwać majštek, gospodarować i dysponować nim za zgodš upoważnionych organów statutowych ruchu według § 25 punkt 4 i 5. / A helyi és területi csoportok, valamint a nemzeti tagozatok (szervezeti egység) a mozgalom javára vagyont szerezhetnek, gazdálkodhatnak vele és bánhatnak vele, mindezt a mozgalom felhatalmazott statutáris szerveinek felhatalmazása alapján, a 25.-ik paragrafus 4.-ik és 5.-ik pontja szerint.

2.        Majetek hnutí tvoří následující finanční a hmotné prostředky: / Majštek ruchu tworzš następujšce œrodki finansowe i majštkowe: / A mozgalom vagyonát a következő pénzügyi és anyagi eszközök képezik:

a)       vlastní majetek hnutí, / majštek własny ruchu, / a mozgalom tulajdonképpeni vagyona,

b)      případné příspěvky členů, / ewentualne składki członkowskie, / az esetleges tagsági díjak,

c)       státní dotace, příspěvky a jiné finanční prostředky, / dotacje państwowe, składki i inne œrodki finansowe, / állami dotációk, hozzájárulások és egyéb pénzügyi eszközök,

d)      příspěvky, dary a příjmy z jiných zdrojů. / składki, dary i dochody z innych Ÿródeł. / hozzájárulások és egyéb forrásokból származó ajándékok és bevételek.

 

§ 33 – Zánik hnutí

§ 33 – Rozwišzanie ruchu

§ 33 – A mozgalom megszűnése

 

1.        Hnutí zaniká na základě usnesení Kongresu, pokud pro návrh hlasuje 2/3 přítomných delegátů. / Ruch jest rozwišzany na podstawie uchwały Kongresu, o ile za wnioskiem głosuje 2/3 obecnych delegatów. / A mozgalom a Kongresszus határozata alapján szűnik meg, amennyiben a javaslatra szavaz a jelenlévő küldöttek kétharmada.

2.        O likvidaci majetku hnutí rozhoduje Kongres podle platných předpisů. / O likwidacji majštku ruchu decyduje Kongres zgodnie z obowišzujšcymi przepisami. / A mozgalom vagyonának likvidálásáról a Kongresszus dönt az érvényben lévő előírások szerint.

 

§ 34 – Závěrečná ustanovení

§ 34 – Postanowienia końcowe

§ 34 – Bezáró rendelkezések

 

1.        Republiková rada je oprávněna, v období mezi dvěma Kongresy, novelizovat stanovy hnutí v souladu s právním řádem České republiky. / Rada Republikowa jest kompetentna, w okresie między dwoma Kongresami, nowelizować statut ruchu zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej. / Az Országos Tanács jogosult két Kongresszus közötti időszakban novellizálni a mozgalom alapszabályait, a Cseh Köztársaság jogrendjével összhangban.

2.        Stanovy byly odsouhlasené na XIII. Kongresu COEXISTENTIA dne 27.4.2013 ve Vendryni. / Statut był zaakceptowany na XIII Kongresie COEXISTENTIA w dniu 27.4.2013 r. w Wędryni. / Az alapszabályokat a COEXISTENTIA XIII.-ik Kongresszusán szavazták meg 2013.IV.27.-ikén  Wędryniebán.