Zákon o sčítání lidu v roce 2021

 

 

Práva a povinnosti související se sčítáním lidu ukládá zákon č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který Parlament České republiky přijal 22.7.2020. Zveřejňujeme nejpodstatnější jeho ustanovení.

    Zákon upravuje, v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (nařízení Komise Evropské unie 2017/712 ze dne 20.4.2017, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008), sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to a) působnost správních orgánů v oblasti sčítání, b) práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním, c) přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování a d) zpřístupnění výsledků sčítání (§ 1).

    Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Za tímto účelem pro potřeby evropské statistiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sčítání lidu, domů a bytů (čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 763/2008) nebo pro potřeby národní statistiky Český statistický úřad vytváří statistické informace týkající se těchto tematických okruhů: a) za fyzické osoby – 1. demografické charakteristiky reprezentované věkem, pohlavím, rodinným stavem a počtem živě narozených dětí, 2. charakteristiky geografického rozmístění reprezentované druhem a místem evidovaného pobytu a místem obvyklého pobytu, 3. charakteristiky krátkodobé a dlouhodobé migrační mobility reprezentované státním občanstvím, předchozími druhy a místy evidovaného pobytu, předchozími místy obvyklého pobytu a datem přistěhování do České republiky, 4. kulturní charakteristiky reprezentované národností, mateřským jazykem a náboženskou vírou, 5. úroveň vzdělání, 6. ekonomické charakteristiky reprezentované ekonomickou aktivitou, zaměstnáním, postavením v zaměstnání a odvětvím ekonomické činnosti, 6. charakteristiky dojížďky do zaměstnání a škol reprezentované místem pracoviště nebo školy, frekvencí a způsobem dojížďky, b) za domácnosti – 1. velikost a 2. typ a složení, c) za byty a domy – 1. obydlenost, 2. geografické rozmístění, 3. druh a stáří, 4. vlastnická struktura a právní důvod užívání, 5. technickoekonomické atributy a 6. kvalitativní charakteristiky bydlení (§ 3).

    Rozhodným okamžikem, k němuž se zjišťují údaje pro účely sčítání, je podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí referenční rok a program statistických údajů pro sčítání lidu, domů a bytů, půlnoc z pátku 26.3.2021 na sobotu 27.3.2021 (§ 4). Sčítání podléhá, s výjimkou cizinců používajících diplomatické imunity a cizinců, kteří jsou na území České republiky přítomní za účelem krátkodobého pobytu do 90 dnů, každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (§ 5).

    Prostřednictvím sčítacích formulářů Český statistický úřad zjišťuje pouze ty údaje, které nejsou uvedeny v informačních systémech veřejné správy za všechny osoby a byty podléhající sčítání, a to údaje a) o fyzických osobách – 1. místo sečtení, 2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, 3. druh a číslo elektronicky čitelného dokladu, datum narození a pohlaví, nebo rodné číslo, 4. místo obvyklého pobytu v rozhodný okamžik, 5. místo obvyklého pobytu 1 rok před sčítáním, 6. místo obvyklého pobytu v době narození, 7. národnost, 8. mateřský jazyk, 9. náboženská víra, 10. nejvyšší ukončené vzdělání, 11. počet živě narozených dětí, 12. ekonomická aktivita, 13. zaměstnání, 14. odvětví ekonomické činnosti, 15. místo pracoviště nebo školy, 16. frekvence dojížďky do zaměstnání nebo školy a 17. dopravní prostředek využívány k cestě do zaměstnání nebo školy, b) o bytech, bydlení a domácnostech (§ 8).

    Podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o evropské statistice a o ochraně osobních údajů Český statistický úřad zajistí výmaz nebo zničení osobních údajů, s výjimkou údajů vedených v informačním systému pro účely budoucích sčítání lidu, domů a bytů, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovány, nejpozději však do 2 let od rozhodného okamžiku. Anonymizované údaje ze sčítacích formulářů předá Český statistický úřad v elektronické podobě k trvalému uložení do Národního archívu (§ 9). Sčítací komisař, fyzické osoba zajišťující sběr nebo zpracování údajů ze sčítání nebo fyzická osoba, která se s údaji ze sčítání seznámí, je povinna zachovávat mlčenlivost o všech údajích ze sčítání a podmínkách jejich zpracování, stejně tak jako o jiných skutečnostech, se kterými se seznámila v souvislosti se sčítáním (§ 10).

    Sčítacími formuláři jsou sčítací formulář pro domácnost a sčítací formulář pro osobu. Sčítací formulář má listinnou a elektronickou podobu. Vzor sčítacího formuláře v listinné podobě stanoví Český statistický úřad vyhláškou. (§ 16). Fyzická osoba podléhající sčítání poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře v elektronické podobě ve lhůtě od 27.3.2021 do 9.4.2021. Český statistický úřad je oprávněn ve výjimečných případech tuto lhůto prodloužit. Sčítací formulář v elektronické podobě je zpřístupněn na základě ověření existence identifikačních údajů fyzické osoby podléhající sčítání nebo osobě s totožností ověřenou podle zákona o elektronické identifikaci. Osoba podléhající sčítání, které nebude sčítací formulář v elektronické podobě zpřístupněn nebo která nesplní povinnost, poskytne údaje během terénního došetření (§ 17). Sčítací komisař předá vyplněné sčítací formuláře Českému statistickému úřadu, Ministerstvu vnitra nebo držiteli poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jmenoval (§ 18). Sčítací komisař je fyzická osoba, která zajišťuje sběr údajů a další činnosti stanovené Českým statistickým úřadem. Sčítacím komisařem může být fyzická osoba, která a) je statní občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) je plně svéprávná, c) dosáhla věku nejméně 18 let, d) je bezúhonná a e) má dostatečnou znalost českého jazyka a menšinového jazyka, pokud je znalost menšinového jazyka pro provedení sčítání v jemu přiděleném sčítacím obvodu nezbytná (§ 20). Průkaz sčítacího komisaře vydá sčítacímu komisaři Český statistický úřad, Ministerstvo vnitra nebo držitel poštovní licence, a to podle toho, kdo jej jmenoval. Vzor průkazu sčítacího komisaře stanoví Český statistický úřad (§ 22).

    Český statistický úřad zpřístupní výsledky sčítání v souladu s § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě. Výsledky sčítání jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu ve formě otevřených dat (§ 23).

    Vzory sčítacích formulářů v listinné podobě jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (§ 1). Elektronický formulář Český statistický úřad zpřístupní prostřednictvím a) internetových stránek www.onlinescitani.cza b) mobilní aplikace. Oprávnění ke zpřístupnění elektronického formuláře se ověřuje a) s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, c) zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel (§ 2). Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty o rozměrech 86x54 mm a jsou na něm uvedeny tyto údaje: a) značka a logotyp Sčítání lidu, domů a bytů 2021, b) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení sčítacího komisaře, c) vymezení územní působnosti sčítacího komisaře, d) číslo průkazu sčítacího komisaře, e) doba platnosti průkazu, f) fotografie sčítacího komisaře a g) ochranný prvek znesnadňující padělání průkazu (§ 3).