Szczegółowa informacja czego potrzeba do spisu on-line

 

Co to je elektronický sčítací formulář                                               patrz  źródło

 

·             pohodlný a uživatelsky přívětivý nástroj pro snadné vyplnění údajů v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021

·             je přístupný přes webovou aplikaci a mobilní aplikace pro platformy Android a iOS

·             slouží jako moderní alternativa k listinnému formuláři distribuovanému Českou poštou

Jak formulář funguje

 

·             je to vysoce zabezpečený systém ke sběru dat od respondentů (osob vyplňujících formulář)

·             je maximálně návodný, seřazený podle jednotlivých otázek, které se zobrazují na samostatných obrazovkách, obsahuje pokyny a nápovědu přímo u otázek

·             kromě toho nabízí podporu v podobě chatbota (automatického systému zodpovídajícího dotazy uživatelů)

·             během vyplňování se přizpůsobuje již zadaným údajům a nabízí vždy pouze relevantní otázky

·             systém kontrol automaticky upozorňuje na chyby při vyplňování a bez provedení opravy znemožní přechod k další otázce

·             je přístupný osobám se zdravotním postižením, je ovladatelný, srozumitelný a stabilní dle zákona č. 99/2019 Sb.

Kde ho najít a s čím je kompatibilní

 

Webová aplikace bude přístupná na adrese www.scitani.cz.
Podporované prohlížeče: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer
Mobilní aplikace budou k dispozici v příslušných storech pro platformu iOS a Android po vyhledání „Sčítání2021“.

Práce s formulářem

 

·             vyplnění formuláře Vám zabere přibližně 20 minut, záleží na počtu členů domácnosti a Vaší přípravě před vyplněním

·             chcete-li ušetřit čas při vyplňování, připravte se dopředu (viz Co si připravit před vyplňováním)

·             až do odeslání vyplněného formuláře je možné se k zodpovězeným otázkám vracet a cokoli opravit

·             před samotným odesláním budete znovu vyzváni ke kontrole údajů

·             v okamžiku odeslání přestanou být údaje dostupné pro další úpravy i prohlížení

Co si připravit před vyplňováním

 

Pro přihlášení

·             pomocí čísla dokladu (například občanského průkazu nebo pasu) vydaného v ČR a data narození (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení): mít k dispozici tento doklad

·             přes NIA – eidentita.cz: mít např. bankovní identitu, nebo elektronický občanský průkaz, případně další prostředek elektronické identity (více na https://www.eidentita.cz, odkud je možné se přihlásit)

·             přes svou datovou schránku fyzické osoby (ISDS): mít uživatelské jméno a heslo pro přihlášení

Pro vyplnění údajů o bytě

·             adresu bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021)

·             velikost bytu v m2

·             číslo bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu

·             způsob vytápění a zdroj energie / druh paliva k vytápění bytu

Pro vyplnění dalších osob bydlících společně

·             jméno, příjmení a rok jejich narození

·             pro detailní vyplnění za tyto osoby (nebudou-li vyplňovat samy pomocí odkazu – viz Když vyplňuje více osob) zejména:

o       rodné číslo nebo číslo dokladu vydaného v ČR (například občanského průkazu nebo cestovního pasu) a datum narození

o       obvyklé bydliště jeden rok před Sčítáním

o       první obvyklé bydliště po narození

Části formuláře a postup vyplňování

 

Formulář se skládá z následujících sekcí:

·             Obvyklé bydliště

·             Údaje o bytu

·             Seznam všech osob (zadání osob, které bydlí společně)

·             Vyplňování údajů o osobách (vzdělání, zaměstnání a podobně)

·             Kontrola vyplněných údajů

Vyplňovat elektronický formulář budete moci začít:

·             když se ověříte (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení)

·             bude nalezena adresa Vašeho obvyklého bydliště (viz Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů)

Po ověření vyplníte údaje o bydlišti a údaje o bytě – průvodce vás navede pro vyplnění jednotlivých otázek (podrobněji viz Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů).

Vztahy mezi členy domácností:

·             první vyplňující osoba neuvádí žádný vztah k jiným osobám

·             každá další osoba uvádí svůj vztah ke všem osobám v pořadí před ní

·             vztah se vyplňuje pouze v jednom směru (tedy osoba A k osobě B), symetrický vztah se neuvádí

Rozřazení osob do jednotlivých domácností:

·             pokud všechny uvedené osoby netvoří jednu domácnost, je třeba je přiřadit k jednotlivým domácnostem

·             počet domácností je omezen na počet osob, každá osoba musí být uvedena nanejvýš v jedné domácnosti

·             pro přesun osoby mezi domácnostmi ji nejprve z té původní odstraňte, pak ji můžete přesunout do jiné

Možné způsoby ověření pro přihlášení

 

K ověření svojí identity pro přihlášení do elektronického sčítacího formuláře můžete využít tři různé způsoby:

Číslo dokladu, typ dokladu a datum narození

·             pro přihlášení můžete využít občanský průkaz, cestovní pas nebo v případě cizinců i doklad vydaný cizincům v ČR (například dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)

NIA – eIdentita

·             můžete využít kterýkoliv z možných způsobů přihlášení na tomto portálu, nejčastěji pomocí elektronické občanky, nebo bankovní identity; pro informace o způsobech ověření navštivte stránky www.eidentita.cz

ISDS (Informační systém datových schránek)

·             máte-li zřízenou a funkční datovou schránku typu Fyzická osoba – FO (40), můžete k ověření využít ověření přes systém datových schránek

Využití přihlášení z Portálu občana

·             pokud se přihlásíte do Portálu občana za použití NIA (například pomocí elektronické občanky), můžete začít rovnou vyplňovat elektronický sčítací formulář z Portálu občana

·             nejprve je potřeba si přidat dlaždici z registru služeb (hledejte službu Online Sčítání lidu domů a bytů), pak klikněte na dlaždici "Sčítání lidu, domů a bytů 2021" a můžete se začít sčítat

Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů

 

Adresa obvyklého bydliště

·             adresu obvyklého bydliště vyplňuje pouze osoba, která uvedla, že bydlí na území České republiky

·             je to adresa, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času (nemusí se přitom jednat o adresu trvalého bydliště)

·             pokud nebydlíte na území České republiky, zadáte pouze stát

·             když začnete psát do pole pro adresu, našeptávač bude nabízet návrhy z kompletního seznamu všech platných adres pro území České republiky (najednou zobrazí maximálně 6 adres)

·             neobsahuje-li nabídka Vaši adresu, je potřeba upřesnit zadání

·             pokud ani poté našeptávač Vaši adresu nenabídne, nelze pokračovat ve vyplňování (musíte počkat na návštěvu sčítacího komisaře a vyplnit listinný sčítací formulář)

Výběr ze seznamu bytů (našeptávač)

·             bydlíte-li v bytovém domě, vybíráte ze seznamu bytů:

o       pokud není byt v evidenci, bude otázka „Ve kterém bytě bydlíte?“ přeskočena

o       pokud v evidenci je, můžete byt vybrat ze seznamu

o       nemůžete-li byt v seznamu najít, máte možnost vybrat z nabídky volbu „Nedokážu vybrat / jiný byt“

Vyplnění otázky „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo do školy?“ v době koronaviru

Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Odeslání formuláře

 

·             elektronický sčítací formulář můžete odeslat buď po kompletním, nebo částečném vyplnění

·             částečné odeslání je možné, když jsou vyplněny údaje o bydlení, domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila

·             před odesláním máte možnost zkontrolovat vyplněná data

·             po odeslání aplikace vygeneruje aplikace číslo odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat

Když vyplňuje více osob

 

·             pokud osoba, která založila elektronický sčítací formulář, vyplní společné otázky týkající se bydlení a domácností a údaje o sobě, může po částečném odeslání nechat vygenerovat unikátní odkaz pro vyplnění údajů za další osobu či osoby

·             každá osoba, která použije unikátní odkaz, se před začátkem vyplňování musí ověřit (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení)

·             po ověření je možné vybrat osoby, za které se budou osobní údaje vyplňovat

·             osoba vyplňující formulář na základě zaslaného odkazu

o       nevidí data z již vyplněných a odeslaných částí formuláře ostatních osob

o       může rozpracovanou část formuláře uložit

·             pro opakovaný přístup k uložené rozpracované části formuláře je nutno využít opět zaslaný odkaz a stejný způsob ověření a heslo zadané při uložení formuláře

Přerušení vyplňování

 

·             během vyplňování si můžete kdykoliv rozpracovaný formulář uložit

·             při uložení formuláře budete požádáni o zadání hesla, pomocí kterého se budete moci opět k formuláři přihlásit

·             při návratu k uloženému formuláři používejte pro ověření vždy stejný doklad, kterým jste se ověřili při jeho založení

·             pokud heslo zapomenete, k uloženému formuláři se už nebude možné vrátit, a budete muset začít vyplňovat znovu!

·             při ověření prostřednictvím NIA nebo ISDS není heslo při uložení požadováno

Na co si dát pozor

 

V následujících situacích hrozí ztráta už vyplněných dat a nutnost vyplnit celý formulář znovu:

·             když zapomenete heslo (zadané při uložení rozpracovaného formuláře a při ověření přes číslo dokladu, typ dokladu a datum narození)

·             pokud odešlete formulář jen částečně (nebudou vyplněny všechny osoby) a zapomenete nechat vygenerovat odkaz (neuložíte si ho nebo odkaz ztratíte)

·             použijete-li při znovunačtení uloženého formuláře jiný způsob ověření, než kterým jste se ověřili při jeho založení (k uloženému formuláři se nedostanete)

Na koho se obrátit v případě potíží s vyplňováním?

 

·             zeptejte se chatbota (v pravém dolním rohu symbol s textem „Potřebujete poradit?“)

·             zavolejte do Kontaktního centra Sčítání lidu, domů a bytů: 840 304 050

·             napište na adresu dotazy@scitani.cz

Szczegółowy informator wypełniania kwestionariusza spisowego kliknij na     Uživatelská příručka k elektronickému sčítacímu formuláři (ESF)