Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX)

Cz³onkowie Rady Wykonawczej COEX – 2021-2023 r.

 

Zoltán Domonkosprzewodnicz¹cy COEX (Kobeøice), zoli.domonkos@seznam.cz,

Ing. Josef Tobola – pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego COEX (Lutynia Dolna), j.tobola@seznam.cz,

Ing. Arpád Kosárzastêpca przewodnicz¹cego COEX, przewodnicz¹cy Wêgierskiej Sekcji Narodowej COEX (Chotìboø), kosar@tiscali.cz,

W³adys³aw Drongcz³onek (Jab³onków), w.drong@seznam.cz, 

Dr. Ing. Stanislav Gawlikcz³onek, przewodnicz¹cy Polskiej Sekcji Narodowej COEX (Nawsie), stasekg@gmail.com,

PhDr. Ladislav Kocsiscz³onek (Praha), kocsis.ladislav@centrum.cz,

Vladislav Niedobacz³onek (Kocobêdz), w.niedoba@seznam.cz,

RSDr. Ernest Soóscz³onek (Praha), ernest.soos@seznam.cz, 

Ing. Tadeusz Tomancz³onek, sekretarz Rady Wykonawczej COEX (Trzyniec), tad.toman@gmail.com.