Program wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) przygotowany na kadencję wyborczą 6/2015 – 5/2017

   1. Podstawowym celem jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, oraz związane z tym cele wtórne, jakimi są
 1. śledzenie kroków organów administracji państwowej w sprawie implementacji traktatów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej,
 2. działania wspierające kroki organów samorządu terytorialnego podczas wdrażania traktatów europejskich (dwujęzyczne tablice nazw topograficznych, możliwość korzystania z języka mniejszości narodowych w urzędach).

   1. Zgodnie ze statutem COEX realizować podstawowe cele COEX, którymi są
 1. prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,
 2. prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,
 1. prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,
 2. prawo do szerzenia informacji w własnym języku,
 3. prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,
 4. prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

   1. Problematyka związana z punktami 1) i 2) powinna być omawiana podczas obrad komitetu ds. mniejszości narodowych w miastach i gminach i przedstawiana do akceptacji radzie i zarządowi miast i gmin. Kompetencje komitetu ds. Mniejszości narodowych powinny być dane ustawą.
   2. Priorytetem jest zachowanie i rozwój szkolnictwa narodowościowego w Republice Czeskiej, szczególnie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim.
   3. Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większościowego na terenach zamieszkałych przez autochtoniczną mniejszość narodową, przede wszystkim nauki języka mniejszości narodowej i jej historii.
   4. Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków środowiska naturalnego i krajobrazowego w Województwie Morawsko-Śląskim powinno być zadaniem nie tylko Rządu i Urzędu Województwa, ale również samorządów. Członkowie samorządów powinni być włączeni do prac grup roboczych omawiających stan zanieczyszczenia środowiska. Środowisko naturalne w Województwie Morawsko-Śląskim powinno być chronione ustawą.
   5. Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.
   6. Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, szczególnie poszerzenie trakcji elektrycznej, wprowadzenie integrowanego systemu podróżowania w obrębie całego województwa i jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic.
   7. Popieramy rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republiką Czeską, Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką.
   8. Popieramy
 1. poprawę korzystania z usług komunalnych na wsiach,
 2. rozwiązywanie budowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków na wsiach,
 3. udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia,
 4. wytworzenie funduszu dla finansowania odrestaurowania miejscowych zabytków – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, historyczne drzewa.

   1. Domagamy się uproszczenia struktur policji, aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.
   2. Fundusze samorządów lokalnych powinny w większym stopniu zapewnić finansowanie grantów stowarzyszeń obywatelskich mniejszości narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.
   3. Zapewnimy radnym COEX w miastach i gminach serwis polityczny, m.in. za pośrednictwem stron internetowych www.coexistentia.cz, oraz gazety “Wiadomości-Tudósítások-Zprávy” wydawanej przez organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., będziemy zapraszać radnych COEX na zebrania i spotkania tematyczne i brać udział w zebraniach w gminach.
   4. Będziemy współpracować z stowarzyszeniami obywatelskimi mniejszości narodowych, brać udział w obchodach wspomnieniowych z okazji znaczących rocznic polskiej tożsamości narodowej na Zaolziu i osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej.

Volební program politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

připraven na volební období 6/2015 – 5/2017

  1. Základním cílem je prosazování změn v právním řádů České republiky vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a související s tím vedlejší cíle, kterými jsou
 1. sledování postupu orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky,
 2. činnosti podporující postupy orgánů územní samosprávy při zavádění evropských úmluv (dvojjazyčné tabule s topografickými názvy, možnost používání jazyka národnostní menšiny na úřadech).

  1. V souladu se stanovami COEX plnit základní cíle COEX, kterými jsou
 1. právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,
 2. právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem,
 3. právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin,
 4. právo na šíření informací ve vlastním jazyce,
 5. právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,
 6. právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků.

  1. Problematika související s body 1) i 2) má být projednávána na jednání výboru pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předložena ke schválení zastupitelstvu a radě měst a obcí. Kompetence výboru pro národnostní menšiny mají být dány zákonem.
  2. Prioritou je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol, základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učilišť autochtonní polské národní menšiny v Moravskoslezském kraji.
  3. Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národní menšinou, především výuky jazyka národní menšiny a její historie.
  4. Omezení znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem nejen Vlády a Krajského úřadu, ale také samospráv. Členové samosprávy mají být zapojení po činnosti pracovních skupin projednávajících stav znečištění životního prostředí. Životní prostředí v Moravskoslezském kraji má být chráněno zákonem.
  5. Podporujeme posílení spolupráce odborných učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou.
  6. Podporujeme modernizaci železniční trakce, především zvětšení podílu elektrifikované trakce, zavedení integrovaného dopravního systému v rámci celého kraje a urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů.
  7. Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.
  8. Podporujeme
 1. zlepšení využití komunálních služeb v obcích,
 2. řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v malých obcích,
 3. vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotnických zařízení,
 4. založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy.

  1. Požadujeme zjednodušení policejních struktur, aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.
  2. Finance územních samospráv mají ve větší míře zajistit financování grantů občanských sdružení národních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky.
  3. Zajistíme zastupitelům COEX ve městech a obcích politický servis, m.j. prostřednictvím internetových stránek www.coexistentia.cz a novin “Wiadomości-Tudósítások-Zprávy” vydávané obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s., budeme zvát zastupitele COEX na schůze a tématická setkání a účastnit se schůzí v obcích.
  4. Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími národních menšin, účastnit se vzpomínkových slavností u příležitostí významných výročí polské národní svébytnosti na Zaolzí a historických osobností, pečovat o místa národní památky.