Priorytety programowe Ruchu Politycznego COEXISTENTIA

na kadencję 06/2011 – 05/2013

Programové priority Politického hnutí COEXISTENTIA

na volební období 06/2011 – 05/2013

 

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH / OCHRANA NÁRODNÍCH MENŠIN

Umowa Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych / Rámcova úmluva o ochraně národních menšin

a)     domagać się wytworzenia skutecznych środków w celu poprawy implementacji / vyžadovat opatření vytvořené za cílem zlepšení implementace

b)    reagować na fakt, że są tu całowicie zaniedbywane fakty, które powinny być poświęcone opisowi całościowych opracowań, które mają rozwiązywać problemy i potrzeby mniejszości narodowych w różnych dziedzinach z punktu widzenia mniejszości narodowych / reagovat na to, že jsou zde zcela opomíjena fakta, která by byla věnována  popisu ucelených postupu, které mají za cíl řešit problémy a potřeby národnostních menšin v různých oblastech z hlediska  národnostních menšin

c)     śledzić jak administracja RC formułuje specyficzne pytania wynikające ze specyfik polskiej mniejszości narodowej, która zamieszkuje jako grupa region Śląska Cieszyńskiego, dotyczących kształcenia według umowy ramowej o ochronie mniejszości narodowych, jak też skutecznemu udziałowi mniejszości narodowej w życiu kulturalnym, socjalnym i gospodarczym i zamówieniach publicznych / sledovat  jak jsou formulovaný administrativou ČR specifické otázky vyplývající ze specifických národních okolností polské národní menšiny, která uceleně obývá region Těšínského Slezska tykajících se jak vzdělávání podle rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, tak i účinné účastí příslušníku národnostních menšin na kulturním, sociálním a hospodářském životě a veřejných záležitostech.

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych / Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

a)     z punktu widzenia ochrony języków regionalnych lub mniejszościowych znowelizować prawodawstwo RC tak, aby zobowiązania RC dane ratyfikacją Karty były dotrzymywane: 1) uznanie języków mniejszościowych jako wyraz bogactwa kulturowego i fakt ten implementować do ustawy o dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym, 2) wspomaganie i wspieranie w użyciu języka regionalnego lub mniejszościowego jest ograniczane instytucjami, które argumentują koniecznością korzystania z języka administracyjnego – do czasu rzeczywistej implementacji do ustaw RC, legistatywa daje pierwszeństwo Karcie przed aktualną ustawą, 3) poparcie kształcenia i nauki języków mniejszościowych jest na granicy między potrzebą i stanem momentalnym – jeszcze brakuje wyników pozytywnych, dlatego koniecznością jest ukierunkowywać decyzje administaracji na podstawie wyjątków dotyczących liczby uczniów, 4) agentury grantowe powinny dbać na przydzielanie środków finansowych dla szkół wyższych realizujących program nauki i studium języków regionalnych lub mniejszościowych / z hlediska ochrany menšinového či regionálního jazyka je nutno doplnit v právním řádu ČR legislativní opatření tak, aby závazky ČR dané ratifikací Charty byly dodržované: 1) uznání menšinových jazyků jako výraz kulturního bohatství a to implementovat do zákona o kulturním dědictví, školského zákona a zákona o regionálním rozvoji, 2) usnadňování nebo podpora v užívání regionálního nebo menšinového jazyka je omezováno institucemi, které operují nutností užívaní úředního jazyka – do doby řádné implementace do zákonů ČR, legislativní opatření upřednostňuje Chartu před stávajícím zákonem, 3) podpora výuky a studia menšinových jazyků je na hraně mezi potřebou a udržitelným stavem – doposud se ještě neprojevila kladně, proto je nutne usměrňovat administrativní rozhodnutí v souladu uznaváním výjimek tykajících se počtů žáků, 4) grantové agentury by měly dbát na přidělování prostředků pro vysoké školy realizující program výzkumu a studia regionálních nebo menšinových jazyků

b)    definiować do języków miejszościowych lub regionalnych nieterytorialny język węgierski, ponieważ obywatele węgierskiej narodowości byli zawsze uznawaną mniejszością w Czechosłowacji / definovat do menšinových či regionálních jazyků  neteritoriálních maďarštinu, nebot‘ občané maďaarské národností byli vždy uznávanou menšinou v Československu

c)     powołać organ lub istniejącą legalnie organizację która forsuje ochronę i rozwój języków regionalnych lub mniejszościowych / jmenovat orgán nebo legálně ustanovenou organizaci která prosazuje ochranu a rozvoj regionálních či  menšinových jazyků

d)    z powodu niedoinformowania większości żądać przyjęcia środków do poprawy uświadomienia większości o prawach i obowiązkach wynikających z Karty / z důvodů nedoinformovanosti většinového obyvatelstva, požadovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většiny o právech a povinnostech vycházejících z aplikace Charty

e)     powołać organ kontrolny do kontroli realizacji zobowiązań RC danych ratyfikacją Karty / ustanovení dozorčího orgánu, jenž kontroluje plnění závazku ČR daných ratifikací Charty

f)      środki masowego przekazu jak publiczna telewizja i radio, lokalna i regionalna prasa zajmują się problematyką Karty w minimalnym stopniu i tu trzeba zapewnić intensywniejszy monitoring aktualnych praktyk, problematyka prawa na emisję programów z sąsiednich krajów nie jest tematem dnia, ale w przyszłości, po wprowadzeniu emisji cyfrowej nie będzie jej można realizować bez specjalnej umowy dlatego trzeba zapewnić warunki do podpisania takiej umowy / hromadné sdělovací prostředky jak veřejnoprávní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk  se problematikou Charty zaobírají v mizivém rozsahu a v tomto směru je nutno přikročit k intenzivnějšímu monitorování stavajících praktik, problematika práva na odběr vysílání ze sousedních zemí není otázkou dne, ale v budoucnosti, při zavedení digitálního vysílaní nebude možno, bez zvláštní bilaterální dohody realizovat a proto je nutno vytvořit podmínky k zajištění takové dohody

g)    wielka aktywność stowarzyszeń mniejszości narodowych nie jest adekwatnie doceniona finansowo – wysokość dotacji nie osiąga ani wartości minimalnych odsetków z zabranych przez państwo majątków byłych przedwojennych organizacji polskich (Dekrety Benesza nie zezwoliły wznowić działalność przedwojennych organizacji w Republice Czeskiej, a ich majątek zabrano jako „majątek niemiecki“ i po roku 1953 decyzją Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie przekazano gminom), dążyć do wyrównania finansowego wszystkimi możliwymi środkami / vysoká aktivita menšinovách spolků není adekvátně měřená dotačními prostředky – výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku s odebraného státem majetku bývalých předválečných polských organizací (na mocí Benešových dekretu nebyla umožněna reaktivace předválečných organizací v České republice a jejích majetek byl zabaven jako „majetek německý“ a  po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán  ke správě obcím), usilovat o vypořadání všemi možnými prostředky

h) nadal troszczyć się o miejsca pamięci narodowej mających związek z historią i nazwiskami znanych działaczy mniejszości / nadále pečovat o pietní místa souvísející s historii a jmény významných osob menšin

INTEGRACJA EUROPEJSKA / EVROPSKÁ INTEGRACE

a)     popieramy zniesienie postanowień przejściowych w zatrudnianiu obcokrajowców / prosazovat zrušení přechodných opatření v zaměstnávání cizinců

b)    bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej tak, aby przyczyniły się do rozwoju regionu / sledovat využití prostředků z fondů Evropské unie tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionu

c)     chcemy mniej regulacji europejskich, przede wszystkim w dziedzinie rynku pracy i wolnego przepływu usług / vyžadovat méně evropských regulací, předevšim v oblasti pracovního trhu a volného pohybu služeb

d)    popieramy wzmocnienie unijnych kompetencji w dziedznie sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli / podporovat posílení unijních pravomocí v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zabezpečit bezpečnost občanů

KSZTAŁCENIE, KULTURA I TURYSTYKA / VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

a)     popieramy zmiany w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego  do samodzielnego myślenia / podporovat změnu školní výuky od memorování k samostatnému myšlení

b)    w ramach programu nauczania szkoły podstawowej wnioskujemy wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej / v rámci osnov základní školy docílit zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národních menšin v České republice a Evropské unii

c)     współpracę z państwami Czwórki Wisegradzkiej w kulturze, sporcie i turystyce / podporovat spolupráci v rámci států Visegrádské čtyřky v kultuře, sportu a turistice

SĄDOWNICTWO I POLICJA / SOUDNICTVÍ A POLICIE

a)     popieramy podniesienie jakości procesu legislacyjnego i ustaw bez licznych nieustannych nowelizacji / podporovat zkvalitnění legislativního procesu a zákony bez množství neustálých novelizací

b)    zaostrzenia ustawy o konflikcie interesu i zaprowadzenie odstraszających kar za korupcję / usilovat o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci

c)     składanie zamówień publicznych na tzw. rynku elektronicznym / prosazovat zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště

d)    uproszczenia struktur policji, aby więcej policjantów było włączonych do działań operacyjnych w terenie / požadovat zjednodušení policejních struktur tak, aby více policistů bylo použito pro operativní činnost v terénu

USŁUGI I EKOLOGIA / SLUŽBY A EKOLOGIE

a)     za priorytet uważamy oszczędne dysponowanie źródłami przyrody i energii / prioritní je šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi

b)    zapewnienie podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienie udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym / usilovat o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě

c)     chcemy dokończyć kolejowe, wodne i drogowe podłączenie Republiki Czeskiej, przede wszystkim przemysłowej aglomeracji ostrawsko-karwińskiej do Europy / vyžadovat dotvoření železničního, vodního a dálničního napojení České republiky na Evropu, zejména ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace

d)    nie popieramy prywatyzację za wszelką cenę przewoźników ogólnopaństwowych / nepodporujeme privatizaci celostátních dopravců za každou cenu

ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZE / PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a)     popieramy reformę ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla inicjatywy prywatnej, przede wszystkim dla małych i średnich firm / podpora reformy daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání, především malých a středních firem

b)    wnioskujemy uproszczenie systemu podatkowego i jego stabilność / usilovat o zjednodušení daňové soustavy a její stabilitu

c)     preferujemy obniżenie deficytu budżetu państwa i wejście do strefy euro * jesteśmy za uelastycznieniem rynku pracy / upřednostňování snížení deficitu státního rozpočtu a vstup do eurozóny a vzpružnění trhu práce

d)    podniesienie zatrudnienia nie można osiągnąć bez potrzebnych reform / požadovat reformu zaměstnaností a trhu práce

e)     w reformie emerytalnej popieramy zaprowadzenie systemu o trzech filarach – obowiązkowy stały, obowiązkowy z oszczędzaniem z gwarancją państwową i dobrowolne doubezpieczenie komercyjne / podporovat v  zavedení třípiliřového penzijního systému – povinný průběžný, povinný spořící se státní garancí a dobrovolné komerční s připojištěním

f)      w ubezpieczeniu zdrowotnym popieramy wprowadzenie indywidualnych umów ubezpieczeniowych zawartych między obywatelem i ubezpieczalnią / podporujeme zavedení individuální pojistné smlouvy, uzavřené mezi občanem a pojišťovnou

ROZWÓJ GMIN I MIASTA / ROZVOJ OBCÍ A MĚST

a)     koniecznością jest efektywnego wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej / sledovat efektivitu využití prostředků z fondů Evropské unie

b)    większe i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki bankowe, sektor prywatny)požadovat  většího využivání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor)

c)     stowarzyszenia obywatelskie mniejszości narodowych uważamy za stowarzszenia rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem RC, co umożliwi im wykorzystanie środków finansowych UE w projektech przygranicznych požadovat aby občanská sdružení národních menšin, která  jsou sdruženímí registrovanýmí na zakládě zákonů ČR,  nebyly omezováne pří možnostech využivání finančních zdrojů EU v příhraničních projektech

USTAWY WYBORCZE / VOLEBNÍ ZÁKONY

a)     domagamy się zmian ustaw wyborczych / požadovat změnu volebních zákonů 

b)    koniecznością jest likwidacja 5% progu wyborczego i zmiana ordynacji wyborczej przede wszystkim w wyborach do przedstawicielstw gminnych i miejskich / usilovat o zrušení 5% volebního práhu a změnu volebních  výpočtu zejména ve volbách do obecních a městských zastupitelstev

c)     okazało się, że zmiana ustawy wyborczej do Izby Poselskiej Parlamentu RC mająca na celu wzmocnienie wpływu wielkich partii jest nieskuteczna / usilovat o změny ve volebním zákoně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR směrem k odstranění  posílení vlivů velkých stran

d)    na poziomie regionalnym i komunalnym koniecznie trzeba umożliwić pozaparlamentarnym partiom regionalnym wpływać na sprawy publiczne / usilovat aby na regionální a komunální úrovní  bylo umožněno ovlivňovaní  správy věcí veřejných,  neparlamentním regionálním stranám.

 

Opracował / zpracoval: Stanisław Gawlik