Priorytety programowe ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

na kadencję wyborczą 6/2017 – 5/2019 r.

 

Wniosek pod obrady Kongresu COEX w dniu 27.5.2017 r.

 

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

a)     Domagamy się, aby Rząd Republiki Czeskiej skutecznie dokończył implementację Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

b)     z punktu widzenia ochrony języków regionalnych lub mniejszościowych żądamy znowelizować prawodawstwo Republiki Czeskiej tak, aby zobowiązania Republiki Czeskiej, dane ratyfikacją Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych były dotrzymywane: 1) zapewnić uznanie języków mniejszościowych jako wyraz bogactwa kulturowego i fakt ten implementować do ustawy o dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym, 2) wspomagać wspieranie w użyciu języka regionalnego lub mniejszościowego, 3) popierać kształcenie i naukę języków mniejszościowych i znowelizować ustawy tak, aby nie trzeba było żądać o wyjątki dotyczących liczby uczniów,

c)      domagamy się powołać organ kontrolny do realizacji zobowiązań Republiki Czeskiej wynikających z ratyfikacji Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych,

d)     będziemy forsować przyjęcie środków do poprawy uświadomienia społeczeństwa większościowego o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych,

e)     domagamy się, aby środki masowego przekazu, jak telewizja publiczna i radio, lokalna i regionalna prasa obszerniej monitorowały problematykę związaną z dotrzymywaniem Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych,

f)        domagamy się zmian w finansowaniu stowarzyszeń mniejszości narodowych – wysokość dotacji nie osiąga nawet wartości minimalnych odsetków z zabranych przez państwo majątków byłych przedwojennych organizacji (Dekrety Benesza nie zezwoliły wznowić działalności przedwojennych polskich organizacji w Republice Czeskiej, a ich majątek zabrano jako „majątek niemiecki“, i po roku 1953 decyzją Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie przekazano gminom), dążymy do wyrównania finansowego wszystkimi możliwymi legalnymi środkami.

INTEGRACJA EUROPEJSKA

a)     Popieramy bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej tak, aby przyczyniły się do rozwoju regionu,

b)     chcemy mniej regulacji europejskich dotyczących rynku pracy i wolnego przepływu usług,

c)      popieramy wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

KSZTAŁCENIE, KULTURA I TURYSTYKA

a)     Popieramy zmiany w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego do samodzielnego myślenia,

b)     wnioskujemy w ramach programu nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

c)      popieramy współpracę z państwami Czwórki Wisegradzkiej w kulturze, sporcie i turystyce.

SĄDOWNICTWO I POLICJA

a)     Popieramy podniesienie jakości procesu legislacyjnego i ustaw bez licznych nieustannych nowelizacji,

b)     zaostrzenie ustawy o konflikcie interesu i zaprowadzenie odstraszających kar za korupcję,

c)      składanie zamówień publicznych na tzw. rynku elektronicznym,

d)     uproszczenie struktur policji tak, aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.

USŁUGI I EKOLOGIA

a)     Za priorytet uważamy oszczędne dysponowanie źródłami przyrody i energii,

b)     zapewnienie podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienie udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym,

c)      nie popieramy prywatyzację przewoźników ogólnopaństwowych za wszelką cenę.

ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZE

a)     Popieramy reformę ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla inicjatywy prywatnej, przede wszystkim dla małych i średnich firm,

b)     wnioskujemy uproszczenie systemu podatkowego i jego stabilność,

c)      preferujemy obniżenie deficytu budżetu państwa i wejście do strefy euro,

d)     jesteśmy za uelastycznieniem rynku pracy, aby zmniejszyć stopę bezrobocia.

ROZWÓJ GMIN I MIAST

a)     Koniecznością jest efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej,

b)     większe i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki bankowe, sektor prywatny),

c)      stowarzyszenia obywatelskie mniejszości narodowych uważamy za stowarzyszenia rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, co umożliwi im wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach przygranicznych.

USTAWY WYBORCZE

a)     Domagamy się zmian ustaw wyborczych,

b)     koniecznością jest likwidacja 5-procentowego progu wyborczego i zmiana ordynacji wyborczej przede wszystkim w wyborach do rad gminnych i miejskich.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie programowym

1)     Podstawowym celem politycznym COEX jest forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim praw mniejszości narodowych, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

2)     popierać integrację europejską, odp: przewodniczący COEX,

3)     dbać o to, aby osiągnięte prawa ustawowe były przez organy państwowe i samorządowe przestrzegane – prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo na oznakowanie budynków urzędów państwowych i samorządowych dwujęzycznymi czesko-polskimi tablicami, prawo do instalacji tablic wjazdowych – znaków drogowych, oznakowanie ulic i placów publicznych również w języku polskim, prawo do instalacji dwujęzycznych czesko-polskich tablic na przystankach kolejowych i autobusowych w gminach, do ujednolicenia oficjalnych nazw placówek szkolnych w języku czeskim i polskim dla polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, które spełniają warunek ustawy, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

4)     dbać o to, aby prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, wspieranie i rozwój polskiego szkolnictwa narodowościowego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim były przestrzegane, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

5)     proponować wprowadzenie w ramach programów nauczania szkoły podstawowej przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej, odp: przewodniczący COEX,

6)     wspierać kształcenie w językach mniejszości narodowych i inne mniejszości oprócz autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim, odp: przewodniczący COEX,

7)     dbać o to, aby prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

8)     dbać o to, aby prawo do szerzenia informacji w języku mniejszości narodowej było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

9)     dbać o to, aby prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych i prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

10) troszczyć się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i działalność osobistości mniejszości narodowych na obszarze Republiki Czeskiej, szczególnie tych, które przypominają umęczonych i zamordowanych w konfliktach zbrojnych współobywateli, odp: przewodniczący COEX,

11) śledzić implementację Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej, odp: przewodniczący COEX,

12) działać w sprawie udzielenia pełnej rehabilitacji hrabiemu Jánosowi Esterházy, przy współpracy z Komitetem Pamięci Jánosa Esterházy, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej,

13) domagać się się zmian w ustawach wyborczych, przede wszystkim w wyborach do rad gminnych i wojewódzkich, przez usunięcie 5-procentowego progu wyborczego i ponowne wprowadzenie ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach do rad gminnych w latach 1990, 1994 i 1998 r., odp: przewodniczący COEX,

14) wziąć udział w wyborach do rad gminnych w 2018 roku, odp: przewodniczący COEX,

15) w wyborach do rad wojewódzkich w 2020 roku współpracować z partiami politycznymi i ruchami politycznymi, które akceptują nasz program wyborczy, odp: przewodniczący COEX,

16) w wyborach do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej popierać tych kandydatów, którzy akceptują nasz program wyborczy, odp: przewodniczący COEX,

17) w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, prezydenta republiki i do Parlamentu Europejskiego popierać kandydatów, partie polityczne i ruchy polityczne, które akceptują nasz program wyborczy, odp: przewodniczący COEX,

18) forsować nowelizację ustawy o partiach i ruchach politycznych, znowelizować artykuł o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln Kc, odp: przewodniczący COEX.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie medialnym

19) Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., odp: przewodniczący COEX,

20) publikować artykuły z działalności ruchu i realizacji jego celów w „Głosie Ludu – gazecie Polaków w RC“, miesięczniku „Zwrot“, dwumiesięczniku „Prágai Tükör“, odp: przewodniczący COEX,

21) informować gazety regionalne o działalności COEX – Czeska Agencja Prasowa, „MF Dnes“, „Právo“, „Deník“, „Horizont“, „Hutnik Trzyniecki“ i pisma urzędów gminnych, odp: przewodniczący COEX,

22) korzystać z możliwości informowania o działalności COEX na łamach gazety „WTZ“ i na www.coexistentia.cz, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie organizacyjnym

23) Przeprowadzić ocenę działalności COEX za okres 2015-2017 r. w zakresie programowym, medialnym i organizacyjnym, odp: przewodniczący COEX,

24) na podstawie statutu COEX ustalić liczbę wiceprzewodniczących COEX na 3, liczbę członków Rady Republikowej na 23, Rady Wykonawczej na 11 (6 – Polska Sekcja Narodowa, 4 – Węgierska Sekcja Narodowa, 1 – Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa), Komisji Rewizyjnej na 3 i Sądu Rozjemczego na 3, odp: przewodniczący COEX,

25) zebrania Rady Wykonawczej zwoływać raz na 3 miesiące, odp: przewodniczący COEX,

26) do działalności Rady Wykonawczej COEX włączyć Ukraińsko-Rusińską Sekcję Narodową, odp: przewodniczący COEX,

27) ustalić termin XVI Kongresu COEX na maj 2019 r. (sobota) i miejsce obrad w Czeskim Cieszynie, odp: przewodniczący COEX,

28) opracować plan zebrań Rady Republikowej COEX – 2 razy rocznie (maj – Województwo Morawsko-Śląskie, wrzesień – Praga), następne zebrania Rady Republikowej zwołać we wrześniu 2017 r. (sobota) w Pradze i w maju 2018 r. (sobota) w Milikowie, odp: przewodniczący COEX,

29) brać udział w zebraniach grup gminnych i obwodowych COEX, zadanie stałe, odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX,

30) zapewniać serwis polityczny dla członków rad miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich COEX (razem 41 radnych), przeprowadzić wstępne przygotowanie do wyborów komunalnych w roku 2018, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

31) utrzymywać kontakt z członkami COEX, prowadzić ewidencję grup gminnych i obwodowych, pełnić pozostałe zadania wynikające ze statutu, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej.

 

 

A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom Programprioritásai a 2017 júniusától – 2019 májusáig terjedő választási időszakra

 

Javaslat a 2017 május 27.-i COEX Kongresszuson való megtárgyalásra

 

A NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELME

a)   követeljük, hogy a Cseh Köztársaság kormánya sikeresen gyorsítsa fel a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződés bevezetésé,

b)   a kisebbségi vagy regionális nyelvek védelme szempotjából követeljük a Cseh Köztársaság jogrendjének novellizációját, úgy hogy a Cseh Köztársaság kötelezettségei amelyeket a Regionális és kisebbségi nyelvek Európai Chartájának ratifikálása által vállalt magára, be legyenek tartva: 1) bebiztosítani a kisebbségi nyelvek elismerését mint a kulturális gazdagság kifejeződését és ezt a tényt bevezetni a kulturális örökségről szóló törvénybe, valamint az iskolaügyi törvénybe és a regionális fejlődésről   szóló törvénybe, 2) támogatni a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának megkönnyítését, 3) támogatni a kisebbségi nyelvek tanítását és tanulását és a törvényeket olymódon novellizálni, hogy ne kelljen a diákok száma miatt kivételeket kérni,

c)   követeljük olyan felügyeleti szerv létrehozását amely ellenőrzi a Cseh Köztársaság azon kötelezettségeinek teljesítését, amelyeket a Regionális és kisebbségi nyelvek Európai Chartájának ratifikálása által vállalt magára,

d)   igyekszünk érvényt szerezni olyan intézkedések elfogadásának amelyek a többségi társadalom tudatának javulásához vezetnek az Európai Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződésének és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának alkalmazásából adódó jogokat és kötelességeket illetően,

e)   követeljük, hogy a tömegtájékoztatási eszközök, mint a közjogi televízió és rádió, valamint a helyi és regionális sajtó, foglalkozzanak az Európai Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződésének és a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának betartásával összefüggő problémakörrel,

f)     követeljük változtatások végrehajtását a nemzeti kisebbségi társulások pénzelésénél – a dotációk nagysága még a minimális kamatú összegét sem éri el az egykori háború előtti társulások állam által elvett tulajdonainak ( a Beneš-dekrétumok alapján nem tették lehetővé a csehországi háború előtti lengyel szervezetek újjáélesztését, ezeknek a tulajdona „német tulajdonként” lett elkobozva, majd 1953 után az Ostravai Kerületi Nemzeti Bizottság határozata által a községek kezelésébe került), minden lehetséges törvényes eszközzel igyekezni kell a rendbetételért.

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

a)   Támogatjuk az Európai Uniós alapokból származó eszközök hatékonyabb felhasználását, hogy ezek a régió hatékonyabb fejlesztését szolgálják,

b)   követeljük a munkaerőpiacot és a szolgáltatások szabad mozgását érintő európai szabályozások számának csökkentését,

c)   támogatjuk az uniós jogkörök megerősítését az igazságügy, jog és belső biztonság területén, hogy megfelelően be lehessen biztosítani a polgárok biztonságát.

MŰVELŐDÉS, KULTÚRA ÉS TURIZMUS

a)   Támogatjuk az iskolai tanítás megváltoztatását a memorizálástól az önálló gondolkodásig,

b)   javasoljuk hogy az általános iskolai tantervek keretén belül tűzzük ki a Cseh Köztársaság és az Európai Unió nemzeti kisebbségei történelmének, kultúrájának és nyelvének  tanítását bevezető tantárgy létrehozását,

c)   támogatjuk a Visegrádi Négyek államainak keretén belül a kultúrát, sportot és turisztikát érintő együttműködést.

BÍRÓSÁGOK ÉS RENDŐRSÉG

a)   Támogatjuk a törvényhozási folyamatok javítását és olyan törvényeket amelyeknél nincs állandóan sok novellizáció,

b)   igyekszünk az érdekellentétekről szóló törvény szigorítására és a korrupció miatti példás büntetések bevezetésére,

c)   törekszünk a közbeszerzési eljárások odaítélésénél az ún. elektronikus piac felhasználására,

d)   követeljük a rendőri struktúrák egyszerűsítését, hogy a terepen operatív tevékenységet végző rendőrök száma ne csökkenjen.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÖKOLÓGIA

a)   Elsődleges a természeti forrásokkal és az energiával történő takarékos bánásmód,

b)   igyekszünk az alapvető forgalmi szolgáltatás bebiztosítására és a vasúti közlekedésben  a villamosított pályaszakaszok arányának növelésére,

c)   nem támogatjuk az országos közlekedési vállalatok minden áron való privatizációját.

VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET

a)   Támogatjuk az adózási törvények reformját és a vállalkozás feltételeinek egyszerűsítését, mindenekelőtt a kis és közepes cégeknél,

b)   törekszünk az adózási rendszer egyszerűsítésére és stabilitására,

c)   előnyben részesítjük az állami költségvetés deficitjének csökkentését és az eurozónába való belépést,

d)   követeljük a munkaerőpiac megélénkítését, hogy a munkanélküliség mértéke csökkenjen.

A KÖZSÉGEK ÉS A VÁROSOK FEJLŐDÉSE

a)   Szükséges az Európai Uniós alapokból származó eszközök felhasználásának hatékonyságára figyelni,

b)   minden hozzáférhető pénzügyi forrás magasabbfokú kihasználása kell (községek, kerület, állam, Európai Uniós  alapok, banki kölcsönök, magánszektor),

c)   tartsuk a nemzeti kisebbségek polgári társulásait a Cseh Köztársaság törvényei alapján bejegyzett társulásoknak, mindez lehetővé teszi számukra az Európai Uniós pénzügyi források felhasználását a határmenti tervezeteknél.

VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYEK

a)   Követelni a választási törvények megváltoztatását,

b)   törekedünk az 5%-os választási küszöb megszüntetésére és a választási számítások megváltoztatására, főleg a községi és városi képviselőtestületekbe történő választásoknál.

 

A COEX programprioritásai a programok területén

 

1)       A mozgalom alapvető politikai célja az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének betartása és további bővítése, legfőképpen a nemzeti kisebbségek jogai esetében, mindez állandó feladatunk, felelős: a COEX elnöke,

2)       támogatni az európai integrációt, felelős: a COEX elnöke,

3)       követelni hogy az elért alkotmányos jogokat az állami és önkormányzati szervek betartsák – ilyen az anyanyelvhasználat joga a hivatali érintkezés során, az állami és önkormányzati szervek épületei megjelölésének kérvényezése kétnyelvű cseh-lengyel táblákkal, a községekbe bevezető utakat jelölő táblák, közlekedési jelzések kihelyezése lengyel nyelven is, éppúgy mint az utcák és nyilvános térségek esetében, kétnyelvű cseh-lengyel táblák kihelyezése a községi vasúti és autóbusz megállóknál, egységesíteni az iskolák és iskolai létesítmények hivatalos megnevezését cseh és lengyel nyelven az Olzántúli lengyel nemzeti kisebbség számára, azok esetében amelyek megfelelnek a törvény követelményeinek, állandó feladat, felelős: a COEX helyettes elnöke  - a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

4)       követelni, hogy be legyen tartva az anyanyelvi művelődésre való, állam által garantált jog, valamint a lengyel nemzetiségi iskolarendszer támogatása és fejlődése (óvodák, alapiskolák, középiskolák) a Morvasziléziai Kerületben élő autochton lengyel nemzeti kisebbség számára, állandó feladat, felelős: a COEX helyettes elnöke  - a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

5)       javasolni, hogy az alapiskolák tanterveinek keretén belül vegyék tervbe a Cseh Köztársaság és az Európai Unió nemzeti kisebbségeinek történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tanterv bevezetését,  felelős:a COEX elnöke,

6)       támogatni a nemzetiségek nyelvén történő művelődésre való jogot más kisebbségeknél is -  nemcsak a Morvasziléziai Kerületben élő őshonos lengyel nemzeti kisebbség számára, állandó feladat, felelős: a COEX  elnöke,

7)       követelni, hogy be legyen tartva a részvétel joga a nemzetiségi kisebbséget érintő ügy megoldásánál, állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

8)       követelni, hogy be legyen tartva a nemzetiségi kisebbségek nyelvén történő  információterjesztés,  állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

9)       követelni, hogy be legyen tartva a saját kulturális hagyományok fejlesztésére való jog és a saját kulturális emlékek és helyek megőrzésére való jog, állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

10)   gondozni azokat a kegyhelyeket, amelyek a Cseh Köztársaságban a nemzeti kisebbségeket érintő eseményekre és ezek személyiségeinek tevékenykedésére emlékeztetnek, különösen azokat a kegyhelyeket amelyek a fegyveres konfliktusokban halálra kínzott és legyilkolt honfitársainkra emlékeztetnek, felelős: a COEX elnöke,

11)   figyelemmel kísérni a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződésnek  és a Helyi és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a Cseh Köztársaság jogrendjébe történő beépítését,   felelős: a COEX elnöke,

12)   hatni gróf Esterházy János teljes rehabilitációja megadásának ügyében, mindezt az Esterházy János Emlékbizottsággal együttműködve, felelős: a COEX helyettes elnöke – a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke,

13)   igyekezni a választási törvény megváltoztatásán, főleg a helyhatósági és kerületi választásoknál, az 5%-os választási küszöb megszüntetéséért és a választási mandátumok kiszámításának újbóli bevezetéséért, mégpedig az 1990, 1994 és 1998. évi helyhatósági választásokon érvényes módszer szerint, felelős: a COEX elnöke,

14)   részt venni a 2018-as helyhatósági választásokon, felelős: a COEX elnöke,

15)   a 2020-as évben tartandó kerületi képviselőtestületekbe történő  választásoknál  azokkal a politikai pártokkal és politikai mozgalmakkal kell együttműködni, amelyek egyetértenek a mi választási programunkkal, felelős:a COEX elnöke,

16)   a Cseh Köztársaság Szenátusába és Parlamentjébe  történő választásoknál azokat a jelölteket kell támogatni, akik egyetértenek a mi választási programunkkal, felelős:a COEX elnöke,

17)   a Cseh Köztársaság Parlamentjébe történő választásoknál, valamint a köztársasági elnök választásánál és az Európai Parlamenti választásoknál azokat a jelölteket, és azokat a politikai pártokat és politikai mozgalmakat kell támogatni, amelyek egyetértenek a mi választási programunkkal, felelős:a COEX elnöke,

18)   törekedni a politikai pártok és politikai mozgalmak tevékenységéről szóló törvény novellizációjára, novellizálni kell azt a rendelkezést, amely kötelező auditot ír elő azoknak a pártoknak és mozgalmaknak amelyek nem az állami költségvetésből  vannak pénzelve  és amelyeknek az éves forgalma nem lépi túl az 1 millió Kč-t, felelős: a COEX elnöke,

 

A COEX programprioritásai mediális téren

 

19)   Együttműködni a Koexistencia o.p.s. közhasznú társasággal, felelős: a COEX elnöke,

20)   közzétenni a mozgalom tevékenységéről és céljainak teljesítéséről szóló cikkeket, főleg a „Głosu Ludu“, újságban, a „Zwrot“ havilapban, valamint a kéthavonként megjelenő „Prágai Tükör“ magazinban, felelős: a COEX elnöke,

21)   tájékoztatni a regionális  sajtót a mozgalom tevékenységéről - Česká tisková kancelář, „MF Dnes“, „Právo“,  „Moravskoslezský deník“, „Horizont“, „Třinecký hutník“, valamint a községi hivatalok nyomtatványai, felelős:a COEX elnöke,

22)   felhasználni a mozgalom tevékenységéről való tájékoztatási lehetőséget a „WTZ” újságban és a www.coexistentia.cz honlapon, állandó feladat, felelős:a COEX elnöke,

 

A COEX programprioritásai szervezési téren

 

23)   Elvégezni a COEX tevékenységének értékelését a 2015-2017 éves időszakban, úgy a programok,  mediális tevékenységek mint a szervezések terén, felelős:a COEX elnöke,

24)   a COEX alapszabályzatának alapján megszabni a COEX elnökhelyetteseinek számát 3 főben, az Országos Tanács tagjainak számát 23 főben, a Végrehajtó Bizottság tagjainak számát 11 főben (6 - Lengyel Nemzeti Tagozat, 4 - Magyar Nemzeti Tagozat, 1 – Ukrán-Ruszin Nemzeti Tagozat), Ellenőrző Bizottság tagjainak számát 3 főben, a Békéltető Bizottság tagjainak számát pedig 3 főben,   felelős: a COEX elnöke,

25)   a Végrehajtó Bizottság ülését háromhavonta egyszer összehívni, felelős:a COEX elnöke,

26)   a Végrehajtó Bizottság tevékenységére rákapcsolni az Ukrán-Ruszin Nemzeti Tagozatot, felelős:a COEX elnöke,

27)   megszabni a COEX XVI. Kongresszusának időpontját 2019 májusára (szombati napra), a gyűlés helyszínét Český Těšínben meghatározni, felelős:a COEX elnöke,

28)   kidolgozni a COEX  Országos Tanácsa gyűléseinek tervét – évente 2-szer (májusban a Morvasziléziai Kerületben, szeptemberben Prágában), az Országos Tanács következő gyűlését 2017 szeptemberében (szombati napon) Prágában kell összehívni, majd 2018 májusában (szombati napon) Milików községben, felelős:a COEX elnöke,

29)   résztvenni a  COEX helyi és területi csoportjainak gyűlésein, állandó feladat, felelős:a COEX  elnöke,

30)   politikai szervizt készíteni a COEX jelölőlistáiról a városi és községi képviselőtestületekbe beválasztott tagok számára (összesen 41 képviselőtestületi tag), elvégezni a 2018. évi helyhatósági választások előzetes előkészítését, állandó feladat, felelős:a COEX első elnökhelyettese – a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

31)   kapcsolattartás a tagokkal, a helyi és a területi csoportokról áttekintést kell vezetni, teljesíteni kell az alapszabályzatból adódó többi feladatot, állandó feladat, felelős:a COEX első elnökhelyettese – a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke.

 

Programové priority

politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

na volební období 6/2017 – 5/2019

 

Návrh na jednání Kongresu COEX dne 27.5.2017

 

OCHRANA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

a)   Požadujeme, aby vláda České republiky úspěšně završila zavedení ratifikované Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin do právního řádu České republiky,

b)   z hlediska ochrany menšinových či regionálních jazyků požadujeme novelizaci právního řádu České republiky tak, aby závazky České republiky dané ratifikací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly dodržovány: 1) zajistit uznání menšinových jazyků jako výraz kulturního bohatství a tuto skutečnost implementovat do zákona o kulturním dědictví, školského zákona a zákona o regionálním rozvoji, 2) podporovat usnadňování používání regionálního nebo menšinového jazyka, 3) podporovat výuku a studium menšinových jazyků a novelizovat zákony tak, aby nebylo nutno žádat výjimky tykající se počtů žáků,

c)   požadujeme ustanovit dozorčí orgán, jenž kontroluje plnění závazků České republiky daných ratifikací Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

d)   budeme prosazovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většinové společnosti o právech a povinnostech vycházejících z aplikace Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

e)   požadujeme, aby hromadné sdělovací prostředky jako veřejnoprávní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk se zabývaly problematikou související s dodržováním Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

f)     požadujeme provedení změn ve financování sdružení národnostních menšin – výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku z odebraného státem majetku bývalých předválečných spolků (na moci Benešových dekretů nebyla umožněna reaktivace předválečných polských organizací v České republice a jejich majetek byl zabaven jako „majetek německý“ a po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán ke správě obcím), usilovat o vypořádání všemi možnými legálními prostředky.

EVROPSKÁ INTEGRACE

a)   Podporujeme efektivnější využití prostředků z fondů Evropské unie tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionu,

b)   požadujeme méně evropských regulací týkajících se oblasti pracovního trhu a volného pohybu služeb,

c)   podporujeme posílení pravomocí Evropské unie v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zabezpečit bezpečnost občanů.

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

a)   Podporujeme změnu školní výuky od memorování k samostatnému myšlení,

b)   navrhujeme v rámci osnov základní školy docílit zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

c)   podporujeme spolupráci v rámci států Visegrádské čtyřky v kultuře, sportu a turistice.

SOUDNICTVÍ A POLICIE

a)   Podporujeme zkvalitnění legislativního procesu a zákony bez množství neustálých novelizací,

b)   usilujeme o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci,

c)   prosazujeme zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště,

d)   požadujeme zjednodušení policejních struktur tak, aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.

SLUŽBY A EKOLOGIE

a)   Prioritní je šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi,

b)   usilujeme o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě,

c)   nepodporujeme privatizaci celostátních dopravců za každou cenu.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a)   Podporujeme reformu daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání, především malých a středních firem,

b)   usilujeme o zjednodušení daňové soustavy a její stabilitu,

c)   upřednostňujeme snížení deficitu státního rozpočtu a vstup do eurozóny,

d)   požadujeme vzpružení trhu práce tak, aby se snížila míra nezaměstnanosti.

ROZVOJ OBCÍ A MĚST

a)   Nutností je sledovat efektivitu využití prostředků z fondů Evropské unie,

b)   větší využívání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor),

c)   považujeme občanská sdružení národních menšin za sdružení registrovaná na zakládě zákonů České republiky, což jim umožňuje využívání finančních zdrojů Evropské unie v příhraničních projektech.

VOLEBNÍ ZÁKONY

a)   Požadovat změnu volebních zákonů,

b)   usilujeme o zrušení 5% volebního prahu a změnu volebních výpočtu zejména ve volbách do obecních a městských zastupitelstev.

 

Programové priority COEX v oblasti programové

1)     Základním politickým cílem hnutí je prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv národních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

2)     podporovat evropskou integraci, zodp: předseda COEX,

3)     požadovat, aby byly dodržovány státními a samosprávnými orgány dosáhnuta ústavní práva – právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, žádost na označení budov státních a samosprávných orgánů dvojjazyčnými česko-polskými tabulemi, právo na instalaci vjezdových tabulí – dopravních značek, označení ulic a veřejných prostranství také v jazyce polském, právo na instalaci dvojjazyčných česko-polských tabulí na železničních a autobusových zastávkách v obcích, sjednocení oficiálního pojmenování škol a školských zařízení v českém a polském jazyce pro polskou národnostní menšinu na Záolší, které splňují požadavek zákona, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

4)     požadovat, aby bylo dodržováno právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, podpora a rozvoj polského národnostního školství (mateřské školy, základní školy, střední školy) pro autochtonní polskou národnostní menšinu v Moravskoslezském kraji, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

5)     navrhovat v rámci osnov základní školy zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii, zodp:předseda COEX,

6)     podporovat právo na vzdělání v jazycích národních menšin jiných menšin – nejen autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji, zodp: předseda COEX,

7)     požadovat, aby bylo dodržováno právo účasti na řešení věcí, týkající se národnostních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

8)     požadovat, aby bylo dodržováno právo na šíření informací v jazyce národnostních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

9)     požadovat, aby bylo dodržováno právo na rozvoj vlastních kulturních tradic a právo na zachování vlastních kulturních památek a statků, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

10) pečovat o pietní místa připomínající události a působení osobností národnostních menšin na území České republiky, zvláště ty které připomínají umučené a povražděné v ozbrojených konfliktech, zodp: předseda COEX,

11) sledovat implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků do právního řádu České republiky, zodp: předseda COEX,

12) působit ve věci udělení plné rehabilitace hraběti Jánosi Esterházymu, za spolupráce Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, zodp: místopředseda COEX – předseda Maďarské národní sekce,

13) zasazovat se o změnu volebního zákona, zejména pro komunální a krajské volby, zrušením 5% volebního prahu a opětovným zavedením výpočtu volebních mandátů, který platil v komunálních volbách v letech 1990, 1994 a 1998, zodp: předseda COEX,

14) účastnit se voleb do zastupitelstev obcí v roce 2018, zodp: předseda COEX,

15) ve volbách do zastupitelstev krajů  v 2020 roce spolupracovat s politickými stranami a politickými hnutími, které souhlasí s naším volebním programem, zodp: předseda COEX,

16) ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky podporovat ty kandidáty, kteří souhlasí s našim volebním programem, zodp: předseda COEX,

17) ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prezidenta republiky a Evropského parlamentu podporovat ty kandidáty, politické strany a politická hnutí, které souhlasí s naším volebním programem, zodp: předseda COEX,

18) prosazovat novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, novelizovat ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč,  zodp: předseda COEX.

 

Programové priority COEX v oblasti mediální

19) Spolupracovat s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s., zodp: předseda COEX,

20) zveřejňovat v „Głosu Ludu“, měsíčníku „Zwrot“, dvouměsíčníku „Prágai Tükör“ články o činnosti hnutí a plnění jeho cílů, zodp: předseda COEX,

21) informovat regionální tisk o činnosti hnutí – Česká tisková kancelář, „MF Dnes“, „Právo“, „Moravskoslezský deník“, „Horizont“, „Třinecký hutník“ a tiskoviny obcí, zodp: předseda COEX,

22) využívat možnosti informovat o činnosti hnutí v novinách „WTZ“ a na www.coexistentia.cz. trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

 

Programové priority COEX v oblasti organizační

23) Provést zhodnocení činnosti COEX za období 2015-2017 v oblasti programové, mediální a organizační, zodp: předseda COEX,

24) na základě stanov COEX stanovit počet místopředsedů COEX na 3, počet členů Republikové rady na 23, Výkonné rady na 11 (6 – Polská národní sekce, 4 – Maďarská národní sekce, 1 – Ukrajinsko-Rusínská národní sekce), Revizní komise na 3 a Smírčí komise na 3, , zodp: předseda COEX,

25) schůze Výkonné rady svolávat jednou za tři měsíce, zodp: předseda COEX,

26) do činnosti Výkonné rady COEX zapojit Ukrajinsko-Rusínskou národní sekci, zodp: předseda COEX,

27) stanovit termín XVI Kongresu COEX na květen 2019 (sobota) a místo jednání určit v Českém Těšíně, zodp: předseda COEX,

28) zpracovat plán schůzí Republikové rady COEX – 2-krát ročně (květen – Moravskoslezský kraj, září – Praha), příští schůzi Republikové rady svolat v září 2017 (sobota) v Praze a v květnu 2018 (sobota) v Milíkově, zodp: předseda COEX,

29) účastnit se schůzí místních a oblastních skupin COEX, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

30) připravovat politický servis pro členy městských a obecních zastupitelstev zvolených z kandidátních listin COEX (celkem 41 členů zastupitelstev), provést předběžnou přípravu na komunální volby v roce 2018, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

31) udržovat kontakt se členy, vést přehled místních a oblastních skupin, plnit ostatní úkoly vyplývající ze stanov, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce.