Uwagi do Projektu

RZĄDOWY PROGRAM

WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ

I POLAKAMI ZA GRANICĄ

Warszawa, sierpień 2011 r.

 

Wstęp

Ocena dotycząca cyt.:"bardzo trafną strategię polityki polonijnej, która otrzymała wymiar polityki partnerstwa." jest nieco chybiona bo w akapicie poniżej stwierdza się iż była ona cyt.: "nie zawsze idące w parze z realizacją celów wynikających z polskiej racji stanu i abstrahujące od rzeczywistej sytuacji Rodaków za granicą, doprowadziło do niekorzystnego skutku ubocznego." Uzupelnienie stanowi wyliczenie njważniejszych najważniejszych niespełnionych zamierzeń polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą po 1989 r.

Ale najważniejsze  to iż w projekcie uwzględniono mankamenty.

I.      Cel strategiczny

Jeżeli deklaracja, określająca realizację celu strategicznego, którym jest "Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie" .poprzez

cyt.: "Działaniem państwa niezbędnym dla realizacji tego stanu są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia Polonii i Polakom za granicą prawa i możliwości kultywowania polskości w państwach ich zamieszkania, rozwijania kontaktów z krajem, korzystania z praw mniejszości narodowych. Nieodzowna jest również współpraca przy budowaniu wysokiej pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach ich zamieszkania. Polskość powinna się bowiem stać ich atutem nawet tam, gdzie przyznawanie się do polskich korzeni wciąż jeszcze wymaga odwagi" , jest w pełni szczera to dalsze rozdziały programu powinny zostać poszerzone o istotne sformułowania eliminujące "upartyjnienie" Polskiej Racji Stanu .

 

II.   Zadania priorytetowe

ukierunkowane w pierwszym rzędzie na kolejne pokolenia osób urodzonych poza Polską i nieznających języka polskiego oraz grupy zainteresowań, grupy integrujące się bez wyraźnych struktur, środowiska skupione wokół portali internetowych określonych poprzez:

- Włączenie w sferę działań Programu niezrzeszonych osób polskiego pochodzenia i środowisk wykorzystujących nowoczesne formy integracji

-  Zaangażowanie potencjału osób pochodzenia polskiego nie znających języka polskiego

i twierdzenie że "ich propolskie zaangażowanie w promowanie polskiej kultury. gospodarki budowanie dobrego wizerunku Polski wsparcie w dziedzinie promocji Polski za granicą może być bardzo skutecznym uzupełnieniem  ma bowiem dodatkowy walor wiarygodności".

w rzeczywistości może być tylko uzupełnieniem bez gwarancji sukcesu.

Uwypuklić trzeba  w punkcie - Dążenie do zapewnienia pełnej realizacji praw polskich mniejszości narodowych że pozostawiająca wiele do życzenia polityka wobec mniejszości polskich w poszczególnych państwach została spowodowana przez nie uwzględnienie żądań, dotyczących podpisania traktatu ochronnego dla tych mniejszości w myśl artykułu 18. Konwencji ramowej RE. ( załącznik nr. 1)

 

III.           Narzędzia współpracy z Polonią i Polakami za granicą

 

1.     Etap pierwszy – rozpoznanie i opis stanu istniejącego

a) Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009. Raport ten zgromadził całą podstawową wiedzę podsumowującą dokonania 20 lat polityki polonijnej niepodległej Polski.

Do tego raportu przedstawiliśmy swoje uwagi ( załącznik nr. 2), które zostały wysłane do Senatu RP, Sejmu RP oraz Wspólnoty Polskiej. Jak dotąd żadna z tych instytucji nie ustosunkowała sie do naszych uwag. Opracowanie stanu polskiej mniejszości w RC było jak najbardziej chybione.

b) Atlas Polonii Świata. Istnieją poważne watpliwości dotyczące wyboru  autorów oraz recenzentów opracowania. Bo z doświadczenia wiemy , że  opierano się na zdaniu osób niekompetentnych.

 

2.     Etap drugi – stworzenie nowych narzędzi komunikacji z Polonią
i Polakami za granicą oraz z podmiotami krajowymi włączanymi we współpracę

- Sam fakt określający , że cyt.: "Nie ma to być gigantyczna witryna obejmująca wszystkie zainteresowania zróżnicowanej Polonii i Polaków za granicą i powielająca już istniejące, choć rozproszone źródła internetowe" oraz że " Zainteresowanie użytkowników pobudzane będzie dodatkowo "uspołecznieniem" tworzenia bazy poprzez możliwość jej uzupełniania przez wszystkich." jest z góry określony jako cenzurowany a tym samym stterowany w myśl pryncypiów tej partii która stoi u władzy

- Brakuje ewidetnie organ ponadpartyjny, który by gwarantował neutralność poglądową.

- Jaka będzie rola Wspólnoty Polskiej ?!!!

 

V. Zasady realizacji Programu Rządowego

Jedna uwaga i zapytanie

Rząd jest podległy Sejmowi RP  oraz Senatowi RP .W związku z tym jakie będa relacje pomiędzy Międzyresortowym Zespołem ds. Polonii i Polaków za Granicą a władzą ustawodawczą ?!!!

 

Uwagi do załączników

1.      Załącznik nr 1.

- brak elementu weryfikacji wiarygodności osób do których chce się dotrzeć.

- brak współpracy w dziedzinie ochrony środowiska ( na terenach przygranicznych z Polską)

- brak uwzględnienia przy dokumentacji zabytków kultury oraz piśmiennictwa na terenach zamieszkujacych przez Polaków na terenie RC oraz miejsc Pamięci Narodowej.

 

2. Załącznik nr.2

Niezrozumiałe jest to , że projekt został opracowany w sierpniu 2011 r. a działania poszczególnych organów administracji rządowej na rzecz realizacji zadań w 2011 r . terminy realizacji określają w miesiącach poprzedzających datę projektu ?!!!

 

W Czeskim Cieszynie 24.08.2011.

 

Za Polską Sekcję Narodową

Ruchu Politycznego Coexistentia -Wspólnota w RC

Dr inż Stanisław Gawlik - Prezes

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki :

1. traktat ochronny dla mniejszości w myśl artykułu 18. Konwencji ramowej RE:

P  r  o  j  e  k  t :

Cieszyn Czeski,  maj 2000

 

Aktualizacji projektu dokonano na spotkaniu

Rady Politycznej Ruchu „Coexistentia” w RC w Cieszynie Czeskim – 20 czerwca 2000

 

U  M  O  W  A

POMIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

A REPUBLIKĄ CZESKĄ

O OCHRONIE PRAWA RDZENNEJ LUDNOŚCI POLSKIEJ

DO  UTRZYMANIA  SWEJ  TOŻSAMOŚCI  NARODOWEJ

SPORZĄDZONA    W                       DNIA

 

Rzeczpospolita Polska  i Republika Czeska  - zwane dalej „Umawiającymi się Stronami” -

 

uwzględniając, iż rdzenna ludność polska, zamieszkująca Republikę Czeską w obszarze Śląska Cieszyńskiego, stanowi stale integralną część Narodu Polskiego,

 

uznając, że oderwanie tej ludności od kraju macierzystego za sprawą Stalina pod osłoną wojsk sowieckich  i  komunistycznego  dyktatu  w  r. 1945   było sprzeczne   z   powszechnie  w  świecie  demokratycznym   przyjetą    zasadą  samostanowienia narodów,

 

zważywszy, iż ludność ta - stanowiąca jeszcze przed kilkudziesięciu laty na terenie przez siebie zamieszkałym większość lokalną  -  stała się w państwie czeskim mniejszością wbrew swej woli,

 

głęboko przekonane, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwa nie tylko szanują swe mniejszości narodowe, lecz także tworzą właściwe warunki dla rozwoju ich tożsamości,

 

stwierdzając, że gwałtowny spadek liczby szkół tej ludności polskiej w latach 1960-80 oraz jej liczebności w latach powojennych jest między innymi wynikiem braku troski o jej rozwój zarówno ze strony państwa polskiego jak i czeskiego,

 

mając na uwadze postanowienia Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych z  dnia 10 listopada 1994 r., przyjętej przez Radę Europy  i pragnąc zgodnie z jej art. 1. wprowadzać w życie zasady tam zawarte,

 

postanowiły w myśl artykułu 18 ustępu 1 tej Konwencji zawrzeć niniejszą Umowę i stać się w zakresie swych kompetencji  gwarantami realizacji następujących ustaleń:

Artykuł  1.

1. Chroniony przez niniejszą Umowę obszar zamieszkania rdzennej ludności polskiej w Republice Czeskiej, zwany dalej „obszarem chronionym”, tworzy czesko-cieszyński Region Polaków i Czechów  (dalej w skrócie „Region”) o następujących miejscowościach:

 

1.     Cierlicko

2.     Cierlicko-Grodziszcz

3.  Cieszyn Czeski

3.     Cieszyn Czeski

- Mistrzowice

5.     Cieszyn Czeski

- Sibica

6.     Cieszyn Czeski

- Stanisłowice

7.     Cieszyn Czeski

- Żuków Dolny

8.     Cieszyn Czeski

- Żukow  Górny

9.  Gnojnik

10.  Guty

11.  Hawierzow

- Błędowice Dolne

12. Hawierzow

- Datynie Dolne

13. Hawierzow

- Szumbark

14.     Hawierzow

- Żywocice

15. Kocobędz

16. Ligotka Kameralna

17. Mosty k.Cieszyna Cz.

18. Niebory

19. Ropica

20. Rzeka

21 Śmiłowice.

22. Toszanowice Górne

23. Trzanowice

24. Trzycież

25. Trzyniec

26. Trzyniec

- Kojkowice

27. Trzyniec

- Końska

28. Trzyniec

- Leszna Dolna

29. Trzyniec

- Leszna Gorna

30.  Wielopole

 

 

 

 

31. Boconowice

32. Bukowiec

33. Bystrzyca

34. Gródek

35. Jabłonków

36. Karpentna

37. Koszarzyska

38. Łomna Dolna

39. Łomna Górna

40. Milików

41. Mosty k. Jabłonkowa

42. Nawsie

43. Nydek

44. Piosek

45. Trzyniec

- Łyżbice

46. Trzyniec

- Oldrzychowice

47. Trzyniec

-Tyra

48. Wędrynia

 

49. Bogumin

50. Bogumin - Skrzeczoń

51. Bogumin - Zabłocie

52. Lutynia Dolna (Niemiecka)

53. Orłowa

- Lutynia Górna (Polska)

54. Orłowa

- Wierzniowice

55. Pietwałd

56. Rychwałd

 

 

57. Bogumin - Zawada

58. Dąbrowa

59. Dziećmorowice

60. Hawierzów

- Sducha Dolna

61. Hawierzów

- Sucha Średnia

62. Karwina  - Darków

63. Karwina - Frysztat

64. Karwina - Łąki

65. Karwina

- Marklowice

66. Karwina - Piersna

67. Karwina - Raj

68. Karwina – Piotrowice

69. Karwina

- Stare Miasto

70. Karwina II

71. Olbrachcice

72. Orłowa

73. Orłowa - Poręba

74. Orlowa-Łazy

75. Stonawa

76. Sucha Górna

 

 

2. Ludność polska zamieszkała  stale w wymienionych  w ustępie 1  miejscowościach, z uwagi na dokonanie na niej w ubiegłych dziesięcioleciach gwałtownej akcji wynaradawiającej,  zostaje objęta specjalną ochroną w zakresie  prawa do utrzymania przez nią swej tożsamości.

3. Zakres wymienionej w ustępie 2 ochrony określają poszczególne artykuły niniejszej Umowy.

 

4. Umawiające się Strony wydadzą w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od wejścia w życie Umowy - wewnętrzne akty prawne dla realizacji jej ustaleń. Nadzór nad tą realizacją sprawować będą właściwe organy Unii Europejskiej.

5. Początek realizacji Umowy liczy się od chwili wejścia w życie aktów prawnych wymienionych w ustępie 4.

 

Artykuł  2.

1. W miejscowościach obszaru chronionego zostaną przywrócone, stosowane w okresie międzywojennym, dwujęzyczne tablice informacyjne w językach polskim i czeskim nazw tych miejscowości, ulic, urzędów państwowych i samorządowych, instytucji publicznych i punktów topograficznych wszędzie, gdzie są czeskie, publiczne tablice imformacyjne. Tablice te będą w obu językach identyczne t.j. o tej samej wielkości samych tablic jak i tekstów pisanych na nich.

 

Artykuł  3.

1. Na obszarze chronionym  sprawy polskiej oświaty i kultury oraz polskiej działalności gospodarczej podlegają Polskim Autonomicznym Organom Samorządowym Regionu.

2. Polskie Autonomiczne Organy Samorządowe Regionu  (dalej zwane Polskie Organy Regionu) działają:

-  w płaszczyźnie zarządzania całym Regionem,

-  w płaszczyźnie zarządzania  gminami obszaru Regionu.

Organy regionalne i gminne powołuje Autonomiczna Rada Regionu, wybierana przez ludność polską  -  stałych mieszkańców Regionu.

3. Polskie Organy Regionu wykonują swe funkcje niezależnie i równolegle do czeskich organów samorządowych przy ścisłej, wzajemnej z nimi koordynacji swych ustaleń na zasadach równości i obustronnego przestrzegania wspólnych interesów i poszanowania dla interesów drugiej strony, reprezentującej ludność polską względnie czeską Regionu.

4. Postanowienia Polskich Organów Regionu  nie mogą być sprzeczne z obowiązującym  prawem czeskim, jednocześnie jednak  prawo czeskie i jego możliwa wykładnia nie mogą naruszać podstawowego prawa  ludności polskiej, jakim jest prawo  do utrzymania jej tożsamości narodowej. W przypadkach występowania czeskich ustaleń prawnych,  naruszających ww. podstawowe prawo, pierwszeństwo przed tymi ustaleniami będą miały zobowiązania, wynikające z europejskich konwencji na ochronę mniejszości narodowych, z którymi Polskie Organy Regionu  zawsze  powinny być w zgodzie.

5. Na obszarze chronionym  nie będą podejmowane przez władze czeskie decyzje, umożliwiające administracyjne zmiany proporcji narodowościowych na niekorzyść Polaków, jak np. wysiedlenia ludności polskiej z powodu szkód górniczych lub z innych przyczyn, zmiany struktury szkolnictwa poprzez zamykanie szkół polskich, zmiany granic gmin itp. Dokonane w przeszłości zmiany administracyjne, powodujące zmiany proporcji narodowościowych i sprzeczne z Konwencja Ramową zostaną cofnięte.  Sprawy mające wpływ na proporcje narodowościowe  będą rozpatrywane wyłącznie wspólnie przez polską i czeską  stronę samorządową Regionu.

6. W problemach spornych, mogących spowodować naruszenie prawa ludności polskiej do jej tożsamości, będzie decydowała Międzypaństwowa Polsko-Czeska Komisja Arbitrażowa, zaś w przypadkach nierozstrzygniętych na tym szczeblu, dalsze postępowanie określa  artykuł 23   niniejszej Umowy.

 

Artykuł  4.

Ludność polska Regionu ma prawo do ochrony karnoprawnej przez  ustanowienie sankcji prawnych wobec czynów polegających na szydzeniu, lżeniu, napaści lub dyskryminacji  jej organizacji lub osób fizycznych ze względu na ich polską przynależność narodową.

 

Artykuł  5.

1. Na całym obszarze chronionym Regionu język polski i czeski są językami
urzędowymi i równorzędnymi we wszystkich urzędach, instytucjach państwowych, zakładach państwowych oraz placówkach usługowych, jak również we wszystkich jednostkach, posiadających państwową licencję na prowadzenie działalności gospodarczej na użytek publiczny taki, w której stroną może być miejscowa ludność polska.

2. Wymieniona w ustępie 1 dwujęzyczność  w Regionie obowiązuje we wszystkich urzędowych ogłoszeniach, napisach i komunikatach.

 

 

 

 

Artykuł  6.

1. Wszystkie podmioty prawne, o licencjonowanych przez państwo kontaktach publicznych z ludnością , informują na wywieszkach umieszczonych na   swych   obiektach  lub  wewnątrz   nich    w   odpowiednim  do   tego, widocznym miejscu, iż w kontaktach z ludnością posługują się również językiem polskim. Osoby upoważnione do tych kontaktów powinny wykazać się  egzaminem z poprawnej znajomości języka miejscowej ludności polskiej i otrzymują za to gratyfikację finansową w postaci dodatku za dwujęzyczność. To samo odnosi się do polskich podmiotów prawnych w odniesieniu do stosowania języka czeskiego w licencjonowanych przez państwo publicznych kontaktach z ludnością czeską.

2. Wszystkie wydziały urzędów powiatowych i innych urzędów na szczeblu powiatu związanych swą działalnością z Regionem a zlokalizowane poza nim są objęte  postanowieniami  analogicznymi  do  ustaleń   w  ustępie 1 i w art. 5. ustęp 1 i 2.

 

Artykuł  7.

Ludność polska Regionu ma niezbywalne prawo do uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych i prowadzonych w całości w języku polskim.

 

Artykuł  8.

Ludności polskiej Regionu zapewnia się zwłaszcza w myśl ustaleń art. 34 Dokumentu Kopenhaskiego:

- poprawną polską pisownię imion i nazwisk we wszyskich dokumentach,
-  stosowanie polskiej formy ich imion i nazwisk,

- prawo do nadawania dzieciom polskich imion i zakaz przymusu lub nacisku nadawania  niepolskich imion,

- prawo do przekazywania w języku polskim publicznych informacji dla siebie,

- prawo do prowadzenia własnej dokumentacji podmiotów prawnych w języku polskim,

- przyjmowanie   we   wszystkich  organach   administracji   i   innych organach państwowych i samorządowych oraz w sądach pism,  podań oraz wypowiedzi w języku polskim.

 

Artykuł  9.

1. Każdy mieszkaniec obszaru chronionego narodowości polskiej, który posiadał w dniu 1 września 1939 roku obywatelstwo polskie lub jego zstępni, mogą wystąpić do władz Strony Polskiej o potwierdzenie swego prawa do obywatelstwa polskiego.

2. Osoby narodowości polskiej mają prawo do osobistego lub przez prawnie ustanowionych zastępców do określenia i zapisu w dowodach osobistych swojej narodowości. Stosowanie przymusu lub zachęty w celu skłonienia do wyrzeczenia lub zmiany narodowości, będzie zabronione.

 

3. Traktowanie narodowości polskiej jako czynnika dyskryminującego przy wykonywaniu zawodu, zajmowaniu kierowniczych stanowisk w urzędach państwowych i samorządowych lub przyjmowaniu do pracy, nawet w ogłoszeniach i w warunkach konkursów, będzie zabronione.

4. Osoby narodowości polskiej oraz osoby prawne będą w granicach ustaw Strony Czeskiej równoprawne z obywatelami narodowości czeskiej oraz czeskimi osobami prawnymi przy nadawaniu jakichkolwiek uprawnień zarobkowych i urzędowych zezwoleń odnoszących się w szczególności do działalności gospodarczej i udzielania subwencji oraz przydziałów rządowych.

 

Artykuł  10.

Każdy polski, rdzenny i stały mieszkaniec Regionu  może wystąpić do władz  polskich o  Kartę Polaka, która pozwala na korzystanie na terenie Polski  z wszystkich praw przysługującym obywatelom polskim  stale   zamieszkałym  w kraju,  poza uprawnieniami wynikającymi z faktu stałego zamieszkania w Polsce.

 

Artykuł  11.

UWAGA:

Artykuł 11 stał się z uwagi na wprowadzenie Strefy Schengen nieaktualny  - notatkę wpisał 25.8.2011 Józef Staniek (współautor Projektu niniejszej Umowy), prezes Zarządu Fundacji Słowa Polskiego dla  Zaolzia  w Warszawie).

W każdej miejscowości Regionu graniczącej z Polską zostaje udostępnione dla ludności co najmniej jedno przejście graniczne czynne przez całą dobę.  Z przejść tych ludność z Polski i z Regionu może korzystać bez żadnych ograniczeń w celu  przekraczania granicy z obu stron po okazaniu dowodu osobistego, bez  względu na miejsce zamieszkania w Polsce.

 

Artykuł  12.

Rzeczpospolita Polska, z uwagi na krytyczny stan bytu narodowego rdzennej ludności polskiej w Republice Czeskiej roztoczy, przy należnym respektowaniu prawodawstwa Republiki, pełną  opiekę kulturalno-oświatową i polityczną nad tą ludnością.(Podobne  postanowienie  zawarto  w Umowie Niemiecko-czeskiej z r. 1991 dla Niemców)

 

Artykuł  13.

1. Polska ludność Regionu tworzy swe organizacje społeczne i polityczne na podstawie prawa obowiązującego w państwie.  Realizuje w ten sposób swe prawo w uczestniczeniu w sprawach publicznych jej dotyczących.

2. Powołane w trybie, określonym w ustępie 1, organizacje stanowią podmioty, które są równe wobec prawa. Żadna z tych organizacji nie będzie w sposób preferencyjny traktowana przez żadną z obu administracji państwowych ani też uznawana za reprezentantkę innej organizacji. Żadna z tych organizacji  nie może też być  traktowana jako mandatariuszka całej społeczności polskiej w Republice.

 

Artykuł  14.

Organizacje polskie Regionu, powołane na podstawie aktualnie obowiązującego prawa,  mogą samodzielnie występować o dotacje na swą działalność.

 

Artykuł  15.

1. Strona Czeska spowoduje nie później niż w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy prawne unieważnienie konfiskat mienia polskich organizacji przedwojennych Regionu, dokonanych po dniu 1 września 1939 roku.

2. Strona Czeska zapewni zwrot skonfiskowanych w rozumieniu  powyższego ustępu 1 nieruchomości i innego mienia polskich organizacji społecznych, społeczno-politycznych i kulturalnych, działających na obszarze chronionym przed 1 września 1939 roku. Za mienie definitywnie utracone zostanie przyznane odszkodowanie. W razie braku odpowiednich następców prawnych wyżej wymienionych organizacji  - nieruchomości i inne mienie zostaną przekazane na potrzeby polskiego szkolnictwa oraz Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

3. Umawiające się Strony utworzą w terminie 1 miesiąca od wejścia w życie niniejszej Umowy polsko-czeską Komisję do Spraw Zwrotu Mienia Polskich Organizacji.

 

 

Artykuł  16.

1. Właściwe organy Strony Czeskiej zapewnią realizację ustaleń Komisji, o której mowa w artykule 15, ustępie 3 w sprawie zwrotu lub przekazania skonfiskowanego mienia, nie później jednak niż w ciągu 8 miesięcy od wejścia w życie niniejszej Umowy.

2. We wszystkich sprawach, nie rozstrzygniętych przez Komisję, o której mowa w artykule 15, ustępie 3 dalsze postępowanie określa artykuł 23  niniejszej Umowy.

 

Artykuł  17.

1. Swoją reprezentację polityczną , Autonomiczną  Radę  Regionu,  ludność polska wyłania w wyborach  organizowanych w skali całego Regionu spośród kandydatów, zgłoszonych ze środowisk  polskich  -  stałych mieszkańców obszaru, chronionego  niniejszą Umową.

2.Rownolegle z wyborami członków  Autonomicznej Rady Regionu jest oddzielnie wybierany spośród wielu kandydatów jej przewodniczący - który uzyskuje równocześnie mandat do reprezentowania ludności polskiej w najwyższych organach ustawodawczych  Republiki.

3. Wybory do Autonomicznej Rady Regionu oraz jej przewodniczącego są ważne w przypadku  udziału w nich co najmniej 30 % pełnoletnich osób z rdzennej ludności polskiej Regionu, uprawnionych do głosowania.

 

Artykuł  18.

Autonomiczna Rada Regionu powołuje rzecznika ludności polskiej d/s kontaktów z Radą Europy i Unią Europejską.

 

Artykuł  19.

1. Biorąc pod uwagę, że stan szkolnictwa mniejszości narodowej w danym kraju jest jednym z ważnych mierników warunków utrzymania jej bytu narodowego,

uznając, iż likwidacja ponad dwu trzecich stanu polskich szkół w okresie ostatnich 20 lat w pełni uzasadnia zastosowanie względem ludności polskiej zasady „RÓWNOŚCI   SZANS   WOBEC  PRAWA”,

Strona Czeska nie ograniczy wydatków na szkolnictwo  polskie przez porównawcze zastosowanie kryteriów ekonomicznych, dotyczących  funkcjonowania szkolnictwa czeskiego. Przy pełnej kontroli rzeczywistych wydatków na utrzymanie polskich przedszkoli i szkół nie dopuści pod żadnym pozorem finansowym do jakiejkolwiek likwidacji polskich klas w przedszkolach i szkołach - dotując je nawet w przypadku bardzo  małej liczby uczniów w klasach istniejących lub w nowo zakładanych szkołach i przedszkolach polskich Regionu.

2. Zabezpieczenie środków  finansowych  na polskie szkolnictwo w myśl ustępu 1 odnosi się również  do zapewnienia druku podręczników szkolnych w języku polskim. W przypadku trudności realizacji tego zadania Umawiające się Strony uzgodnią dopuszczenie do szkół i klas polskich podręczników wydawanych w Polsce.

 

Artykuł  20.

Zarządzanie i rozwój szkolnictwa polskiego będzie w pełni w gestii polskich  Autonomicznych Organów  Samorządowych Regionu, które powołają do tego celu Polski Urząd d/s Szkolnictwa Regionu.  Pierwszoplanowym zadaniem tego Urzędu będzie niedopuszczenie do likwidacji polskiej oświaty na obszarze chronionym przez  niniejszą Umowę.

 

Artykuł  21.

Z Polskim Urzędem d/s Szkolnictwa Regionu będzie merytorycznie współpracował ściśle Wydział d/s Szkolnictwa Polaków za Granicą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Strony Polskiej, zwłaszcza  w dziedzinie zabezpieczenia  podręczników szkolnych i innych potrzeb związanych z procesem nauczania szkolnego.

 

Artykuł  22.

Szkolnictwo polskie Regionu jest finansowane z budżetu resortu oświaty Strony Czeskiej.

 

Artykuł  23.

Realizację niniejszej Umowy Strony poddają nadzorowi Komitetu Ministrów Rady Europy w Strasbourgu, który ustali skuteczne sankcje za naruszanie postanowień Umowy oraz jako gwarant jej realizacji będzie odpowiedzialny za ich zastosowanie.   Będą również przestrzegały  trybu  jaki Komitet ten określi dla  rowiązywania spornych problemów  niezałatwionych   w wyniku postępowania przewidzianego w art. 3. ustępu 5 i 6.

 

Artykuł  24.

Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych.

 

Artykuł  25.

Niniejsza Umowa będzie aktualizowana po okresie 10 lat. Jej ważność w obecnym brzmieniu ulega automatycznie przedłużeniu na kolejne 5 -letnie okresy, jeśli żadna  z Umawiających się Stron nie zaproponuje w drodze notyfikacji na 6 miesięcy przed upływem danego okresu kolejnej aktualizacji postanowień Umowy.

 

 

Sporządzono w                    dnia             r. 2000 w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i czeskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

W imieniu Rzeczypospolitej                                 W imieniu Republiki

Polskiej:                                                                Czeskiej:

 

 

 

2.

Oficjalna  opinia  Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia – Wspólnota w RC dotycząca   RAPORTU z r. 2009  MSZ  RP  O  ZAOLZIU

 

1.7.1. Raport Ambasady RP w Pradze

Ad  Informacje podstawowe:

- w świetle faktów i dokumentów kwestia mniejszości polskiej w Czechosłosłowacji, nie jest zjawiskiem, które - jak formułuje polskie MSZ - pojawiło się ( jak gdyby) po zakończeniu 1 wojny światowej,  Jak już wyżej wspomniano ma swój początek w podstępnej agresji czeskiej na Polskę w r. 1919. O tej napaści na Polskę w czasie, kiedy ta walczyła z bolszewikami o swój byt państwowy, polskie MSZ milczy.

- ponad czterokrotny spadek liczby Polaków na Zaolziu w okresie od 1919 do 2001 jest najbardziej wymownym dowodem łamania praw Polaków w RC (CRS). Spadek ten jest efektem nie przebierającej w środkach depolonizacji. Składa się na to m.in. nacisk na polskich rodziców, pod rygorem utraty pracy, aby oddawali dzieci do czeskich szkół (okres przedwojenny), likwidacja szkolnictwa polskiego  (1962 – 82) pod pretekstem tworzenia szkół zbiorczych a obecnie stopniowa eliminacja samodzielności placówek szkolnych, np. tej, o której utrzymaniu samodzielności Raport nieprawdziwie informuje (szkoła w Trzyńcu na Tarasie została wbrew protestom rodziców zredukowana). Pełzający proces likwidacji objął polskie przedszkola (zmiana lokalizacji placówek – utrudnienia w dojazdach) oraz szkoły (np. głośny casus Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej, wysadzonego dynamitem w powietrze w r. 1987, dalej likwidacja elokowanych klas gimnazjalnych w Karwinej itp.).

  1. Informacje podstawowe:

a) Ambasada: określenie „czeskich Polaków“

Coexistentia:  Delikatnie mówiąc, jest to bardzo niefortunne, obraźliwe określenie, graniczące z dyskredytacją rodzimych Polaków oraz obywateli polskich zamieszkujących Republikę Czeską. Nie uwzględnia konfliktu , który narasta, pomiędzy tymi,  którzy jednoznacznie odrzucili narodowść polską a tymi, którzy przy tej narodowści trwają. „Szkopyrtocy“ (odszczepieńcy) wspominają o swoich polskich korzeniach tylko wtedy , kiedy wpraszają się w łaski władz RP.

b) Amb.: skład socjalny polskiej mniejszości w Czechach tworzy kompletną strukturę społeczną. Zmiany w niej pokazują, że tradycyjne utożsamianie Polaków z pracą w kopalniach i w przemyśle ciężkim to już przeszłość. Spis ludności z 2001 r. i najnowsze badania wskazują na intensywny rozwój edukacji i wzrost aktywności zawodowej w trzecim sektorze, a głównie w dziedzinie kultury i służby zdrowia.

Coex.: Badania demograficzne, o które oparto te wywody nie zostały dotąd kompleksowo opracowane. Z naszego punktu widzenia poprzez liberalizację ekonomiczną dochodzi do rozluźnienia stosunków międzyludzkich, nie tylko sui generis, ale również w społeczności Polaków. Tej gwałtownej tendencji  paradoksalnie zapobiega, konserwatywny luksus, zakodowany w działalności  społecznej utrwalający tradycyjne wartości. Największe przeszkody widzimy w braku odpowiedniej komunikacji transportowej (brak autobusów szkolnych) oraz w nieodpowiednim traktowaniu potrzeb  pracujących rodziców. Brak również systemu upowszechniania zalet kształcenia w dwu  językach oraz troski o uczniów. Operowanie tendencjami obniżającej się rozrodczości jest tematem zastępczym.

  1. Organizacje:

Amb.: Poza Zaolziem organizacje polskie praktycznie nie istnieją

Coex.: Oprócz Klubu Polskiego w Pradze nie wolno zapominać o Polonusie - Klub Polski w Brnie, Stowarzyszeniu Szkoła Polonijna w Pradze oraz Stowarzyszeniu Akademickim Jedność (SA“J“) – który zrzesza studentów z Zaolzia studiujących na uczelniach w RC. Pamiętać równiez trzeba o Spółdzielni Ludowej  Dom Polski w Ostrawie.

 

 

3. Pozycja w kraju zamieszkania:

a) Amb.: Zaolzie stale dysponuje silnym polskim zapleczem intelektualnym złożonym z prawników, lekarzy, inżynierów, twórców kultury i menedżerów.

Coex.: Takie zaplecze bezsprzecznie istnieje, ale dla kształtowania wartości narodowych najważniejszym zapleczem jest piętnastotysięczna rzesza członków polskich organizacji społecznych, którzy tworzą kręgosłup polskości w RC.

b) Amb.: Oparciem dla wielu rodzin polskich na Zaolziu pozostaje także silna tożsamość religijna związana z przynależnością do kościoła ewangelickiego wyznania augsburskiego.

Coex.: To jest tylko część prawdy. Jest niezrozumiałe, dlaczego nie uwzględniono w tym stwierdzeniu społeczności katolików polskich stanowiącej na Zaolziu większość. Czyżby to miało związek z wystąpieniami przeciw działaniom szowinistycznych czeskich proboszczów, którzy znacząco ograniczali liczbę polskich nabożeństw, a na polskich mszach wygłaszali kazania wyłącznie po czesku? A może z tym, że polscy katolicy na Zaolziu skarżyli się na postępowanie duszpasterzy z Polski, którzy doktrynę ewangelizacji ateistycznej większości czeskiej traktowali dosłownie, eliminując skutecznie żywioł polski z życia parafialnego? Dzisiaj możemy powiedzieć, iż nawet w najtrudniejszych czasach minionych, wiara utożsamiała się z narodowością, a narodowość z wiarą.

 

c) Amb.: Sukcesy na polu gospodarczym i rola, jaką odegrało wielu Polaków w okresie transformacji ekonomicznej realizowanej w Republice Czeskiej, są odbierane  jako sukces całej mniejszości.

Coex.: Również niezrozumiałym się wydaje dlaczego poza wymienionymi w tekście MSZ nie uwzględniono innych, nie mniej znaczących przedsiębiorców polskich, zasłużonych we wspieraniu działalności społecznej, jak np. braci Wałachów właścicieli firmy WALMARK, braci Czudków, właścicieli firmy AUTOSERVIS CZUDEK, braci Stopów właścicieli firmy EMTEST, rodziny Janiczków właścicieli firmy JAP TRADING, Rodziny Kołorzów właścicieli firmy PROMILK, Mariana Pijarskiego – prezesa zarządu firmy ASSECO, zmarłego w tym roku Karola Michalskiego, współwłaściciela firmy KATIM, Leszka Wronkę wybitnego przedsiębiorcy w branży showbiznesu oraz setki innych właścicieli podmiotów gospodarczych, których nie powinno się pominąć za ich zasługi we wspieraniu Miejscowych Kół PZKO oraz imprez przez te Koła realizowanych.

Na podkreślenie zasłuży również fakt iż przedsiębiorcy narodowości polskiej stanowią przedpole reprezentujące interesy polskiej  gospodarki. Zaolziacy spełniają bardzo ważną rolę dla      zapewnienia i promocji polskich interesów , zwłaszcza  gospodarczych na terenie RC i Słowacji. W większości polskich firm działających na tym rynku zatrudnia lub korzysta z usług Polaków z Zaolzia, względnie prowadzi własne interesy sprzedając polskie produkty i usługi. Przy obecnej sytuacji, kiedy Konsulat Generalny w Ostrawie  nie ma wydziału do spraw promocji, Polacy z Zaolzia spełniają te istotne dla Polski zadania. Ten fakt jest również  podkreślany przez czeskich biznesmenów , którzy publicznie stwierdzają znaczny handicap Czech w  porównaniu do Polski, że Polska ma oparcie we wykształconych Polakach na Zaolziu. To jest najlepszy argument dlaczego jest ważne polskie szkolnictwo na Zaolziu i możliwość kształcenia w Polsce.

 

d ) Amb.: W ostatnich wyborach do parlamentu start Polaków w barwach największych czeskich stronnictw politycznych zakończył się niepowodzeniem.

Coex.: Nie komentuje się natomiast faktu, iż 5 % granica  progu wyborczego jest dla mniejszości polskiej nie do pokonania, ani nie uwzględnia tego, iż Ruch Polityczny Coexistentia – Wspólnota, a zwłaszcza jego Polska Sekcja Narodowa stara się usilnie o obniżenie tego progu wyborczego. Zabrakło informacji, iż w Senacie Parlamentu  RC zasiada senator Igor Petrov z Trzyńca o korzeniach polsko-bułgarskich, jak również tego, co naiistotniejsze w działalności na szczeblu regionalnym na Śląsku Cieszyńskim, że Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota posiada we władzach samorządowych 40 przedstawicieli z których funkcję wicewójtów pełnią jej członkowie w gminach, Wędrynia, Bukowiec, Milików oraz Olbrachcice. Oprócz tego z ugrupowań innych partii lub ugrupowań niezależnych  znaczące funkcje w samorządach wykonują   wójt gminy Stonawa – Andrzej  Feber, wójt gminy Ligotka Kameralna – Stanisław Ćmiel, wójcina gminy Łomna Dolna - Renata Pavlinova. wice burmistrzowie jak Stanisław Folwarczny w Czeskim  Cieszynie, Stanisław Jakus w Jabłonkowie czy wice wójtówie w Bystrzycy, Ropicy, Suchej Górnej oraz Cierlicka.

 

.

 

4. Główne problemy, w tym ewentualne przejawy przemocy wobec Polaków:

a) Amb.: Na obszarze Republiki Czeskiej nie odnotowuje się naruszenia praw osób pochodzenia polskiego ani stosowania dyskryminacji wobec obywateli polskich na stałe tam zamieszkałych. Standardy europejskie dotyczące praw mniejszości narodowych, zakotwiczone także w ustawodawstwie czeskim, są generalnie przestrzegane i z uwagą studiowane przez miejscowe władze samorządowe, które pragną zachować poprawność polityczną w tej kwestii

Coex.: Problem ten, tak potraktowany, jest oczywistą nieprawdą. Już sam fakt, iż wszelkie działania dyskryminacyjne, nietolerancja, ksenofobia itp. są postrzegane przez prawo czeskie jako wykroczenia, a nie przestępstwa,  uniemożliwia skuteczną obronę przeciw takim aktom bezprawia. Również standardy europejskie nie są jeszcze zakotwiczone w ustawodawstwie czeskim. Świadczy o tym petycja przedstawiona w Parlamencie Europejskim sygnowana przez przedstawicieli Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. Jeśli natomiast chodzi o miejscowe władze samorządowe, to one w większości nie zapoznają się z obowiązującymi standardami, a tym bardziej nie zachowują poprawności politycznej. Dowodem  jest tutaj stwierdzenie Sekretariatu do Spraw Mniejszości Narodowych przy Rządzie RC, iż gminy w których powinny obowiązywać postanowienia  Konwencji Ramowej UE oraz Konwencji o Ochronie Języków Mniejszościowych tych postanowień nie tylko nie realizują, lecz nawet nie odpowiadają na monity   Sekretariatu w tej sprawie.

b) Amb.: Nie zmienią tego faktu najbardziej nawet korzystne dla mniejszości zapisy ustawodawstwa czeskiego, ustalające niezbędne limitowane kwoty uczniów przypadających na jedną klasę.

Coex.: Zmniejszone limity ustawowo gwarantowane w ramach wyjątków zatwiedzają samorządy gminne, a te systematycznie odrzucają takie rozwiązanie, uniemożliwiając otwarcie klas niepełnych. Odwołania od tych decyzji odrzuca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych motywując to tym, iż nie może ingerować w decyzje samorządu lokalnego. Brak równiez pełnych danych dotyczących stanu szkolnictwa polskiego w RC jak ilość szkół pełnych oraz nie pełnych podstawowych. ilość uczniów w klasach, oraz ilość klas w szkołach ponadpodstawowych z wyszczególnieniem ilości uczniów.

 

c) Amb.: Nierozwiązaną kwestią pozostaje zwrot bądź przyznanie rekompensaty za majątki przedwojennych polskich organizacji na czeskim Śląsku Cieszyńskim, zwłaszcza majątki przejęte jako mienie poniemieckie. dokumentacja inwentaryzująca straty polskie została przedłożona władzom czeskim z wnioskiem o zadośćuczynienie.

Coex.: Dokumentacja taka została przekazana przez kancelarię Kongresu Polaków z tym że w zapisie z dnia 8.11.1993 r. jest jasno uwzględnione iż o majątki, oprócz Macierzy Szkolnej, PTTS Beskid Śląski oraz Stowarzyszenie Kształcące i wspierające „Braterstwo“ w Suchej Gôrnej, Kongres Polaków nie zabiega. Natomiast stanowisko Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia –Wspólnota  jest następujące:

Odzyskanie mienia polskiego jest prawem niezbywalnym. Walka o jego zwrot tam, gdzie to jest możliwe tzn. w przypadku Macierzy Szkolnej lub PTTS Beskid Śląski będzie kontynuowana. O to dbają już działacze tych organizacji, natomiast całe pozostałe mienie, które zostało zagrabione i nie ma realnej możliwości ich zwrotu, powinno zostać uznane za pożyczkę dla państwa czeskiego,  którą powinny obecne wladze rekompensować corocznymi odsetkami, tak, by np. w okresie 50 lat doszło przynajmniej do  częściowego zwrotu wartości zagrabionego mienia. Kwota odsetek powinna zostać corocznie rozdzielona pomiędzy istniejące polskie organizacje, proporcjonalnie według liczby ich członków. Należałoby w ten sposób doprowadzić do sprawiedliwego wyrównania krzywd powstałych przez zagrabienie mienia naszych przodków. Nie zwalniałoby to państwa czeskiego od udzielania wsparcia finansowego polskim organizacjom  wynikajacego z dotychczasowych rozwiązań prawnych – jako , że ciągle jesteśmy podatnikami tego państwa.

 

d) Amb.: Na terenach zamieszkanych przez autochtoniczną ludność polską (Zaolzie) lokalne władze samorządowe coraz lepiej rozumieją potrzeby mniejszości polskiej, starając się wypełniać w praktyce zapisy czeskich i międzynarodowych uregulowań prawnych implementowanych do ustaw krajowych w tym zakresie.

Coex.: Konwencja ramowa w zasadzie nie została wdrożona do porządku prawnego RC, zaś twierdzenie, że wdrożono ją poprzez jej przyjęcie, jest złudne. Zwracaliśmy na to pisemnie uwagę w dokumencie nazwanym „Uwagi do materiałów na Seminarium na temat wdrażania w RC Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych z dn. 13.10. 2007.

To właśnie sposób monitorowania przez Radę Europy wiarygodności przesyłanych sprawozdań skłonił nas do poparcia naszymi podpisami wspomnianej Petycji. Okazję do osobistego zapoznania się ze sposobem monitorowania faktycznego stanu rzeczy mieliśmy w związku z prezentacją dokumentu „Uwagi do Raportu RC „Pierwsze sprawozdanie okresowe” przesłane sekretarzowi generalnemu Rady Europy w myśl artykułu 15 Karty (Karta  języków regionalnych lub mniejszościowych)” z dn. 11.12.2008. Nie umożliwiono nam wówczas dokładnego uzasadnienia naszych uwag przed trzyosobową Komisją ekspertów Karty, która specjalnie przybyła do Ostrawy  w celu wyjaśnienia zastrzeżeń. Pomimo tego, że swoje uwagi przesłaliśmy do Strasburga na piśmie, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Należy podkreślić, że powoływanie się na Umowę pomiędzy Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną z roku 1992 oraz wcześniejsze porozumienie międzyrządowe z r. 1991 trąci anachronizmem i potwierdza tylko fakt, że porozumienie międzyrządowe nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i w związku z tym faktem lege artis nie istnieje. Chodzi nam o to, aby w obecnej sytuacji, obie wysokie strony – Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska, z racji przynależności do społeczności europejskiej, wspólnie podjęły się opracowania umowy pozwalającej na pełne poszanowanie zasad obrony tożsamości narodowej polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, w celu zapobieżenia dalszym tendencjom asymilacyjnym.

5. Kierunki współpracy polskich placówek z Polonią i Polakami

Są szczegółowo omówione z tym, że istnieje pewna wybiorczość dotycząca prezentowania problemów z pominięciem tych najbardziej neuralgicznych.

6. Obraz Polski i Polaków

Amb.: Obraz Polski kształtowany w mediach czeskich można ocenić jako pozytywny

Coex.: Z wyjątkiem mediów regionalnych, gdzie są publikowane napastliwe przyczynki od czytelników bez dopisku, że redakcja nie odpowiada za publikowany materiał. Na stronach internetowych natomiast pojawiają się informacje oraz dyskusje na blogach tak oszczercze, że naruszają ustawodawstwo RC. Pomimo tego nie są usuwane a proweider nie jest pociągany do odpowiedzialności prawnej.

 

7.Wizerunek Polski w podręcznikach szkolnych

Amb. : Od klasy siódmej uczniowie zapoznają się z dziejami Polski od średniowiecza do współczesności na podstawie kontaktów czesko-polskich. Przybliża się im sylwetki wielu znaczących postaci polskiego życia politycznego, nauki i sztuki a także kluczowe wydarzenia polskiej historii.

Niestety, nie ma zbyt wiele informacji o polskim wkładzie w kulturę po II wojnie światowej. O wiele więcej można się natomiast dowiedzieć o ważnych postaciach z polskiej polityki powojennej, w których prezentowaniu przeważa rzeczowość. Pozytywnie jest oceniany zwłaszcza papież Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Większość pozostałych postaci jest charakteryzowana przeważnie neutralnie. Należy zaznaczyć, że w podręcznikach do nauczania historii pozostaje

minimalne zainteresowanie polską mniejszością narodową w Czechosłowacji i Republice Czeskiej. Oprócz niedokładnych i w dodatku rozbieżnych danych o liczbie ludności polskiej podczas pierwszego powszechnego spisu ludności w Republice Czechosłowackiej, z podręczników do historii powszechnej o „czeskich” Polakach nie można się niczego dowiedzieć. Podsumowując, w podręcznikach szkolnych generalnie za mało jest informacji o Polsce, mogłyby one być bardziej rozbudowane, tworząc korzystniejszy wizerunek Polski.

Coex: Przedewszystkim należy sobie uświadomić czy chodzi o podręczniki czeskie dla szkół czeskich czy też o podręczniki dla Szkół Podstawowych z Polskim Językiem Nauczania - ponieważ w tym wypadku informacje są bardzo  nieprecyzyjne.

-W szkołach z polskim językiem nauczania/dalej tylko polskich/uczniowie i nauczyciele korzystają z podręczników z Polski  (wydawnictw polskich) na lekciach historii, geografii, języka polskiego  nauki obywatelskiej oraz wychowania muzycznego. Ponieważ w tych podręcznikach nie ma wzmianki o Zaolziu (oprócz roku 1938 gdzie w sposób bardzo oględny ba nawet przepraszający jest traktowany temat wkroczenia wojsk polskich na te tereny) ani o polskiej mniejszości narodowej w RC, dlatego uczy się z publikacji wydawnictw PZKO, korzysta z wykładów i spotkań z ludźmi pióra i kultury np.(W.Chotomska,Andrzej Grabowski,reżyserámi J.Hoffman,K.Kutz itd.)

-O ludziach kultury i sztuki okresu powojennego informacje są przekazywane uczniom na lekcích języka polskiego, nauki obywatelskiej oraz wychowania muzycznego.

 

1.7.2. Informacja Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

  1. Zwrot mienia polskich organizacji Macierz Szkolna w Czechosłowacji i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Republice Czechosłowackiej.

Kongr.: Po II wojnie oewiatowej, w myśl obowiązującego prawa, związki oznajmiły wznowienie działalności. Władze czeskie nie wypowiadały się na temat reaktywacji polskich związków, a ostatecznie w latach 1947–1948 oznajmiły organizacjom, że ich reaktywacji nie przyjmują do wiadomooeci z tego powodu, że ich program nie jest w zgodzie z obecną polityczną organizacją życia publicznego. Majątku zagrabionego Polakom przez Niemców władze czeskie Polakom nie zwróciły.

Coex.: Z dokumentacji jaka została przekazana przez kancelarię Kongresu Polaków do władz czeskich z dnia 8.11.1993r. jasno wynika, że Kongres Polaków niestety nie zabiega o zwrot innego mienia, poza majątkiem Macierzy Szkolnej, PTTS Beskid Śląski oraz Stowarzyszenie Kształcące i wspierające „Braterstwo“ w Suchej Gôrnej.

  1. Podwójne nazewnictwo

Kongr.: Żądamy, by Polska w sposób stanowczy sprawę monitorowała i wywierała swoim autorytetem nacisk na stronę czeską, by ta lepiej informowała urzędy gminne i miejskie oraz samych urzędników w tej sprawie. Do tej pory pełna dwujęzycznooeć, tak jak określona jest w ustawie o gminach, nie została wprowadzona w żadnej gminie zaolziańskiej.

Coex.: Tutaj wyraźnie jest pominięty fakt konieczności, aby w obecnej sytuacji, obie wysokie strony – Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska, z racji przynależności do społeczności europejskiej, wspólnie podjęły się opracowania umowy opartej o wdrożenie Konwencji Ramowej Rady Europy poprzez zawarcie w myśl art. 18 Konwencji,  Umowy ochronnej obejmującej autochtoniczną ludność polską w RC. Powinno to być priorytetem władz polskich, bo w odniesieniu do Polaków żyjących poza granicami Kraju gwarancje takie są zawarte w Dz.U. Nr. 22 z 15.3.2002 poz.209 str. 1365,  a owczesny prezydent  RP oświadczyl , że będzie niezmiennie dotrzymywana w sensie zawierania umów ochronnych dla Polaków w krajach ościennych.

Umowa taka  umożliwiłaby pełne poszanowanie zasad obrony tożsamości narodowej polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, w celu zapobieżenia dalszym tendencjom wynaradawiającym.

  1. Uznawalność tytułów naukowych studentów kończących studia w Polsce

Kongr.: Kwestia stosowania tytułów akademickich osób, które skończyły studia w Polsce. W Czechach można stosować tylko taki tytuł, jaki ma absolwent zapisany w dyplomie. Ze względu na fakt, że na polskich dyplomach tytuł zapisany jest tylko w pełnym brzmieniu (np. magister, doktor nauk humanistycznych, lekarz medycyny), bez postaci skrótowej (dr, mgr itd.), absolwenci polskich uniwersytetów nie mogą tych skrótów w Czechach stosować.

Coex.: To również powinna zawierać  wspomniana wyżej Umowa Ochronna, która by uniemożliwila taką dyskryminację Polaków w RC.

Problemy  rażąco dyskryminujace Polaków w RC,   które  zostały pominięte w pakiecie przedstawionym przez p. J. Szymeczka, na które nieustatnnie wskazuje Polska Sekcja narodowa Ruchu Politycznego Coexistentia – Wspólnota

 

1.         W komentarzu do Sprawozdania, dotyczącego sytuacji mniejszości narodowych w RC za 2008 rok wskazywano na pominięcie zasadniczych dokumentów jak :

a)       Stanowiska Rady Europejskiej na temat 1. Sprawozdania Periodycznego dotyczącego realizacji zobowiązań wynikających z Karty Europejskiej języków mniejszościowych  czy regionalnych

b)       Braku podsumowania Komisji Ekspertów Karty, którzy przeprowadzali badania wyjaśniające dotyczące zastrzeżeń do

1. Sprawozdania Periodycznego

c)       Brak stanowiska Rady Europejskiej wobec 2. Sprawozdania Periodycznego dotyczącego realizacji postanowień Umowy Ramowej  o ochronie mniejszości w RC

d)       Braku jednoznacznego stanowiska w sprawie wykorzystania dotacji z budżetu RC na wdrażanie zasad Europejskiej Karty języków mniejszościowch czy regionalnych co powoduje nikłe wykorzystanie tych środków budżetowych przez samorządy gminne, w których powinna zostać zastosowana dwujęzyczność.

e)       Pomimo tego, że poszczególne ministerstwa informują jakie czynności zastosowały w sprawie wdrożenia zasad traktatów europejskich, w praktyce nic z tego nie jest realizowane na pziomie województwa oraz gmin, więc wskazujemy na to, iż nadal biurokracja nie stosuje się do tych zapisów. Zwłaszcza chodzi o to, iż Ustawa o równym postępowaniu oraz środkach zapobiegających łamaniu tej Ustawy, jak również wychowaniu multikulturowym jest w trakcie przygotowania i nie została wdrożona do prawodawstwa RC.

f)        Publikacja „Badania oraz analizy identyfikacji kulturowej oraz ich zróżnicowania, podręcznik historii“ nie zawiera żadnej wzmianki o grupach ludności autochtonicznej, zamieszkującej obszar RC.

g)       Traktowanie informacji z poszczególnych gmin, czy województw na temat problematyki mniejszości narodowych jako wdrażanie norm europejskichj do prawodawstwa RC jest  nie do przyjęcia, tym bardziej, iż na ten sam fakt wskazuje rezolucja Reat MN(2006)2 z dnia 15.3.2006, podkreślając opieszałość wladz RC przy wdrażaniu zasad Traktatów Europejskich do prawodawstwa RC.

 

2.          Zagrożenie spowodowane zwiększającą się liczbą werbalnych ataków wobec Polaków na Zaolziu, permanentną ksenofobią oraz nietolerancją.

a)       Fakt ten nieustannie podkreślamy w dokumentach wysyłanych do władz RC podkreślając, iż stan ten jest spowodowany brakiem powszechnej informacji o tym, iż działania na rzecz samostanowienia narodowego Polaków w RC są konsekwencją zobowiązań RC wynikających z Traktatów Europejskich;

b)       By przeciwdziałać tym tendencjom nietolerancji, wysłaliśmy pisma do Ministra Spraw Węwnetrznych RC, Ministra Szkolnictwa RC, Ministra Transportu RC oraz Ministra Praw Człowieka oraz Mniejszości Narodowych  w RC z żądaniem wystąpienia do władz lokalnych oraz szkół w gminach  na Zaolziu, gdzie powinno się stosować zasady Traktatów Europejskich z jednoznacznym oświadczeniem, że te traktaty są nadrzędne nad aktualnymi Ustawami RC.

 

Podsumowanie :

 

Raport, który został przedstawiony przez MSZ RP jest materiałem niepełnym, powierzchownie traktującym tak ważne zagadnienia samostanowienia narodowego Polaków w RC. Procedura przygotowania Raportu jest chybiona. Wydaje się konieczne, iż powinna być  konsultowana z niezależnymi ośrodkami, które nie są uzależnione od finansowania przez władze Kraju zamieszkania.

Uwagi zostały przedstawione Zarządowi Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia – Wspólnota , który jednomyślnie postanowił przekazać je Prezydentowi RP, komisjom  Sejmu  oraz Senatu RP, jak również Prezesowi Wspólnoty Polskiej w Warszawie.

 

W Czeskim Cieszynie 4 stycznia 2010 r.

 

Za Polską Sekcję Narodową

Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

Stanislaw Gawlik - Prezes