Program ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

na okres 06/2011 – 05/2013 (dokument wykonawczy)

 

Program COEX w zakresie programowym

1)       Podstawowym celem politycznym ruchu jest programowe forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX

2)       Popierać integrację europejską, w tym wprowadzenie jednolitej waluty europejskiej, odp: przewodniczący COEX

3)       Celem statutowym ruchu jest prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, postulat na oznakowanie budynków urzędów państwowych i samorządowych dwujęzycznymi czesko-polskimi tablicami we wszystkich gminach, które spełniają warunek ustawy, zadanie stałe, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

4)       Celem statutowym ruchu jest prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, postulat na instalację tablic wjazdowych – znaków drogowych, oznakowanie ulic i placów publicznych również w języku polskim we wszystkich gminach, które spełniają warunek ustawy, zadanie stałe, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

5)       Postulować instalację dwujęzycznych czesko-polskich tablic na przystankach kolejowych i autobusowych w gminach, które spełniają warunek ustawy, zadanie stałe, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

6)       Celem statutowym ruchu jest prawo do wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, wspieranie i rozwój polskiego szkolnictwa narodowościowego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawskośląskim, zadanie stałe, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

7)       Proponować w ramach programów nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europoejskiej, odp: zastępca przewodniczącego COEX

8)       Prawo do wykształcenia w języku ojczystym, wspierać kształcenie w językach mniejszości narodowych oprócz autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawskośląskim, odp: przewodniczący COEX

9)       Celem statutowym ruchu jest prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,zadanie stałe, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

10)    Celem statutowym ruchu jest prawo do szerzenia informacji we własnym języku, zadanie stałe, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

11)    Celem statutowym ruchu jest prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, zadanie stałe, odp: zastępcy przewodniczących COEX (przewodniczący sekcji narodowych)

12)    Celem statutowym ruchu jest prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków, zadanie stałe, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

13)    Troszczyć się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i działalność osobistości mniejszości narodowych na obszarze Republiki Czeskiej, szczególnie tych, które przypominają umęczonych  zamordowanych współobywateli z okresu drugiej wojny światowej, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

14)    Poszczególne cele statutowe COEX pełnić za pośrednictwem sekcji narodowych, sekcje narodowe uściślą poszczególne zadania na warunki poszczególnych mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, odp: zastępcy przewodniczących COEX (przewodniczący sekcji narodowych)

15)    Forsować instalację dwujęzycznych czesko-polskich tablic topograficznych na terenie Śląska Cieszyńskiego, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

16)    Przeprowadzić ocenę wyników Spisu Powszechnego 2011, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

17)    Šledzić implementację Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

18)    Šledzić omawianie petycji w organach Unii Europejskiej opracowanej i przesłanej organom Unii Europejskiej, odp: przewodniczący COEX

19)    Napisać list Ústavu paměti národa Slovenské republiky w sprawie udzielenia pełnej rehabilitacji hrabiemu Jánosu Esterházy, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej

20)    Śledzić reakcję na stanowisko Polskiej Sekcji Narodowej, przekazane pełnomocnikowi rządu ds. praw człowieka Republiki Czeskiej, Monice Šimůnkowej, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

21)    Wstawiać się za zmianą ustawy wyborczej, przede wszystkim do wyborów komunalnych i wojewódzkich, przez usunięcie 5% progu wyborczego i ponowne wprowadzenie ordynacji wyborczej, jaka obowiązywała w wyborach komunalnych w latach 1990, 1994 a 1998, odp: przewodniczący COEX

22)    Wziąć udział w wyborach wojewódzkich 2012, odp: první místopředseda COE

23)    W wyborach senackich popierać tych kandydatów, którzy w swoim programie mają punkt nt. ochrony mniejszości narodowych, odp: przewodniczący COEX

24)    Forsować nowelizację ustawy o działalności partii politycznych i ruchów politycznych, zwłaszcza wypuścić artykuł o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln Kcz, odp: przewodniczący COEX

25)    Forsować zmianę ustawy o obywatelstwie Republiki Czeskiej tak, aby umożliwiła bez sankcji podwójne obywatelstwo, odp: przewodniczący COEX

Program COEX w zakresie medialnym

26)    Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. – w działalności wydawniczej i przy organizacji konferencji, odp: zastępca przewodnicząceo COEX – przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej

27)    Zorganizować spotkanie z redaktorami naczelnymi gazet mniejszości narodowych w celu uzgodnienia możliwości publikowania artykułów o działalności ruchu, przesyłać artykuły z działalności ruchu i o realizacji jego celów przede wszystkim dla „Głosu Ludu – gazeta Polaków w RC“, miesięcznika „Zwrot“, dwumiesięcznika „Prágai Tükör“, odp: przewodniczący COEX

28)    Informować gazety większościowe o działalności ruchu – Czeska Agencja Prasowa, dzienniki ogólnopaństwowe „Lidové noviny“, „MF Dnes“, „Právo“, gazety regionalne „Moravskoslezský deník“, „Horizont“, „Hutník“ i pisma urzędów gminnych, odp: przewodniczący COEX

29)    Korzystać z możliwości informować o działalności ruchu na łamach gazety „WTZ“ i na www.coexistentia.cz, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX

Program COEX w zakresie organizacyjnym

30)    Przeprowadzić ocenę działalności COEX za okres 2009-2011 v zakresie programowym, medialnym i organizacyjnym, odp: przewodniczący COEX, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

31)    Na podstawie nowelizacji statutu COEX ustalić liczbę zastępców przewodniczących COEX na 3, liczbę członków Rady Wykonawczej na 9 (5 – Polska Sekcja Narodowa, 4 – Węgierska Sekcja Narodowa) i zebrania Rady Wykonawczej zwoływać raz na miesiąc, odp: przewodniczący COEX

32)    Do działalności Rady Wykonawczej COEX włączyć Ukraińsko-Rusińską Sekcję Narodową, po czym następnie zwiększyć liczbę członków Rady Wykonawczej o 2, odp: przewodniczący COEX

33)    Ustalić termin XIII Kongresu COEX na maj 2013 i ustalić miejsce obrad w Wędryni lub Olbrachcicach, odp: przewodniczący COEX

34)    Opracować plan zebrań Rady Republikowej COEX – 2-razy rocznie (wiosna – Województwo Morawskośląskie, wrzesień – Praga), następne zebrania Rady Republikowej zwołać 24.9.2011 (sobota) w Pradze i 28.4.2012 (sobota) w Olbrachcicach lub Wędryni, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

35)    Brać udział w zebraniach grup gminnych i obwodowych COEX, zadanie stałe, odp: zastępcy przewodniczącego COEX (przewodniczący sekcji narodowych)

36)    Zapewiać serwis polityczny dla członków przedstawicielstw miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich COEX (razem 42 radnych), przeprowadzić wstępne przygotowanie do wyborów komunalnych w roku 2014, zadanie stałe, odp: zastępca przewodniczącego COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

37)    Utrzymywać kontakt z członkami, prowadzić ewidencję grup gminnych i obwodowych, pełnić pozostałe zadania wynikające ze statutu, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX, sekretarz Rady Wykonawczej COEX

 

Opracowali : Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc –  przewodniczący COEX,

Josef Przywara –  pierwszy wiceprzewodniczący COEX