Piotrowice koło Karwiny: Rada Gminy żądania MK PZKO w Piotrowicach nie zaakceptowała

Rada Gminy w Piotrowicach koło Karwiny poczas obrad 29.6.2015 r. wzięła do wiadomości żądanie Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach z 16.6.2015 r. omówienia wniosku o włączenie Domu PZKO do akcji “Rekonstrukcja budynku nr 147 – Gminne Centrum Kultury” i nie akceptuje włączenia do planu rekonstrukcji budynku nr 147 budynku PZKO w zakresie wnioskowanym przez Miejscowe Koło PZKO.

Załączniki: żądanie, dokumentacja fotograficzna

Petrovice u Karviné: Zastupitelstvo obce žádost MS PZKO Petrovice neschválilo

Zastupitelstvo obce Petrovice u Karviné na jednání dne 29.6.2015 bere na vědomí žádost Místní skupiny PZKO Petrovice ze dne 16.6.2015 o projednání návrhu na zařazení rekonstrukce klubovny Místní skupiny PZKO do akce “Rekonstrukce objektu č. p. 147 – Kulturní centrum obce” a neschvaluje zařazení rekonstrukce budovy PZKO v rozsahu požadovaném Místní skupinou PZKO do akce rekonstrukce objektu č. p. 147.

Přílohy: žádost, fotodokumentace

Žádost podle § 16, odst. 2, písm. f), g) zákona č. 128/2000 Sb.

Žádost Zastupitelstvu obce Petrovice u Karviné o projednání návrhu na zařazení rekonstrukce klubovny MK PZKO do akce “Rekonstrukce objektu č. p. 147 – Kulturní centrum obce”

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce Petrovice u Karviné, dovolte mi, abych Vás jménem naší MS PZKO požádal o projednání možnosti provedení stavebních úprav objektu naší klubovny.

Objekt byl vybudován v roce 1976 svépomocně členy MS. Budova nemá č. p. a je vedena jako stavba občanského vybavení. Je přístavena k objektu č. p. 147 (tzv. Restaurace Krutki). Po celou dobu existence je budova jen běžně udržována (výměna kotle ÚT na TÚV, výměna podlahy, výměna oken). Stavba je ve stavu, kdy není reprezentativní v rámci svého účelu užívání. Obvodové zdivo objektu je poškozeno vodou. Nad terénem je to způsobeno vlhkostí vzlínající ze země (špatná hydroizolace). V místě napojení na objekt tzv. Restaurace Krutki je to způsobeno špatným odvodem déšťových vod z objektu tzv. Restaurace Krutki a jejich stékání na zdivo řešené stavby. Sociální zařízení (WC) a kuchyně již nejsou vyhovující. Během celé doby užívání nebyla provedena renovace těchto částí, byla provedena jen běžná údržba. Bývalá kotelna a sklad jsou rovněž nevyhovující pro další využití. Při výstavbě objektu ani během jejího provozu nebyly tyto místnosti zcela dokončeny. Chybí omítky, nejsou provedeny podhledy apod. Stávající stav objektu je patrný z přiložené fotodokumentace.

Objekt je celoročně využíván pro činnost PZKO, dalších organizací i soukromých osob. Ve stávajícím stavu již stavba není důstojným stánkem kulturního života. Po provedení stavebních úprav objektu a jeho propojení s objektem č. p. 147 – kulturním centrem vznikne kompletní společenské a kulturní centrum a zároveň vznikne důstojná klubovna naší organizace.

Předpokládané stavební úpravy jsou patrné z přiložených náčrtků. Dále by se jednalo o úpravy topení, vody a odpadů. Hydroizolace a zateplnení fasády je součástí rekonstrukce objektu č. p. 147.

Odhadované náklady činí cca 1.300 tis. Kč.

V Petrovicích u Karviné, 15.6.2015

Předseda MS PZKO

Zastupitel

Návrh stavebních úprav klubovny MK PZKO Petrovice

Vnitřní dispozice jsou patrné z výkresové části.

V 2. NP je navržen vstup a chodba, ze které je přístupný sál, sociální zařízení (WC pro muže a ženy), malá kuchyňka s kuchyňským výtahem, schodiště do 1. NP, chobba spojující budovu PZKO a rekonstruovaný objekt kulturního centra a šatna.

V 1. NP je navrženo posezení, kancelář, sklad, kuchyně a kuchyňským výtahem, sociální zařízení (WC pro personál), chodba a šatna s odpočinkovou místnosti pro personál. Do kuchyně a kanceláře je samostatný vstup.

V rámci stavebních úprav, nové dispoizice bude provedeno vybourání nových otvorů (dveřních) v nosných zdech. Veškeré úpravy budou v dalším stupni PD konzultovány se statikem.

Nově zpracované plochy, chodníky ani parkovací stání nebudou řešeny v rámci stavebních úprav. Kapacita objektu zůstává stávající.

Vzduchotechnika – Sál a posezení u schodiště bude větráno přirozeně okny. V kuchyni a sociálním zařízení bude zajištěno větrání pomoci potrubních rozvodů VZT či samostatných ventilátorů. Podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.

Elektroinstalace – V rámci stavebních úprav budou provedeny nové rozvody elektroinstalace. Navrhovanými změnami nedojde k výraznému navýšení instalovaného výkonu objektu.

Zdravotechnika – V rámci stavebních úprav budou provedeny nové rozvody ZDT. Rovněž bude provedena úprava odkanalizování. Splaškové vody budou svedeny, napojeny na nově navrhovanou žumpu či ČOV u rekonstruovaného objektu kulturního centra. Déšťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem. Zdrojem TÚV bude zásobník umístěný v kuchyni v 1. NP. Voda bude ohřívaná pomoci plynového kotle umístěného rovněž v kuchyni v 1. NP.

Vytápění – Objekt bude vytápěn pomoci plynového kotle umístěného v kuchyni v 1. NP. Přesný návrh bude řešen v dalším stupni PD a bude zohledňovat výpočet tepelných ztrát a technické řešení objektu.

Předpoklad nákladů:

Plochy s nepatrnými stavebními úpravami: 125 m2, cena Kč/m2: 3.000,- Kč, cena celkem: 375.000,- Kč

Plochy s velkými stavebními úpravami, změnami: 88 m2, cena Kč/m2: 10.000,- Kč, cena celkem 880.000,- Kč

Přípojka kanalizace: 30.000,- Kč

Celková orientační cena díla bez DPH: 1.285 000,- Kč