Zpráva o činnosti Maďarské národní sekce

politického hnutí COEXISTENTIA, předkládaná jeho předsedou

Dr. László Attilou Kocsisem na zasedání Republikové rady, konané v Praze dne 29. září 2012

 

Vážení členové Republikové rady, vážení hosté, milí přátelé!

            Zpráva o činnosti Maďarské národní sekce, která byla vypracována pro zasedání Republikové rady konané v Albrechticích dne 12. května tohoto roku, nebyla tehdy projednána a schválena, protože pro malou účast jejích členů Republiková rada nebyla usnášeníschopná. Nyní bych si dovolil Vám předložit tuto zprávu v pozměněné formě – po doplnění a další její aktualizaci k dnešnímu dni.             

            V hodnoceném období členové naší sekce úspěšně pokračovali v práci na realizaci linie Hnutí, vytyčené XII. Kongresem, v intencích Programu COEX, jeho priorit a plánu práce MNS. Byla uskutečněna řada důležitých akcí, z nichž bych uvedl alespoň tyto:

            Na podzim jsme byli svědky nevybíravých útoků zahraničních i domácích sdělovacích prostředků namířených proti vládní politice v Maďarsku, jež se v podstatě dotýkaly celé země i celého maďarského národa. Ty kulminovaly na přelomu roku, kdy se zesílila i kritika ze strany politiků Rady Evropy a některých členských států Evropské unie. Maďarská národní sekce zaujala k nim zásadní stanovisko a vypracovala návrh dokumentu, který byl i dalšími organizacemi Maďarů v České republice přijat  a vydán 23. ledna t.r. pod názvem: „Společné prohlášení: Zastáváme se Maďarska“. V dokumentu MNS COEX, Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarská obchodní komora, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Pražský misijní sbor Reformované církve a společnost Artúra Görgeyho vyjádřily své politování nad tím, že v hodnocení  nové maďarské Ústavy a následních stěžejních zákonů se odráží ideová a politická rozštěpenost, která se vytvořila ve vrcholných orgánech Evropské unie – v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, jakož i v některých členských zemích EU v důsledku neustálého stranicko-politického zápolení.  Je v něm konstatováno, že se jedná o ústavu demokratickou a odpovídající evropským hodnotám. Obsahuje vícero ustanovení, jež by mohly být příkladem pro všechny státy EU, jako např. uznání kolektivních práv menšin, přesto se o tom kritici ani nezmiňují. Mají však výhrady, které v podobných případech u jiných členských zemí EU opomíjí, například zavedení bankovní daně. Navíc mlčí i tehdy, kdy by kritika byla oprávněná a žádoucí, jako v případě právních norem založených na principu kolektivní viny, nebo když v ústavě příslušného státu státotvorným činitelem  je označen pouze většinový národ, a tak je národním menšinám žijícím na jeho území  toto práva upíráno. 

Společné prohlášení bylo prostřednictvím Velvyslanectví Maďarska v Praze zasláno příslušným maďarským orgánům – ministerstvu zahraničních věcí, úřadu vlády a parlamentu. Zveřejnila ho Maďarská tisková kancelář – MTI a bylo také umístěno na webových stránkách Felvidék Ma, provozovaných na Slovensku.

            Další naší významnou událostí s mezinárodním dosahem byla vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí úmrtí hraběte Jánose Esterházyho, která se konala 8. března na Motolském hřbitově v Praze. Na jejím organizování se na výzvu  MNS podíleli i další maďarské organizace. Po položení věnců u obnoveného památníku obětí komunismu, kde jsou uloženy i tělesné pozůstatky našeho martyra a kde se nachází od listopadu minulého roku i jeho pamětní deska, ocenil předseda MNS zásluhy Jánose Esterházyho a poděkoval přítomné předsedkyni Konfederace politických vězňů ČR paní Naděždě Kavalírové za přičinění o umístění pamětní desky. Se slavnostními projevy vystoupili pak předseda COEX pan Doc. Ing. Sándor Pálffy, CSc., předseda PNS pan Karel Madzia, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR pan František Šedivý a zástupkyně Strany maďarské koalice paní Vilma Ladányi. Po pietním aktu na hřbitově se pokračovalo v uctění památky Jánose Esterházyho besedou v nedalekém hotelu, kdy pronesli hodnotné projevy paní předsedkyně Kavalírová, pan velvyslanec Dr. Szőke a  předseda Světového svazu Maďarů pan Miklós Patrubány, jakož i velmi emotivní vzpomínku na Esterházyho jeho spoluvězeň pan Jan Janků, v jehož náručí náš martyr umíral.  Tato akce měla velmi dobrou odezvu i v cizině, podrobná zpráva o ní se dostala i na webové stránky Velvyslanectví Maďarska a internetového portálu Szövetség a Közös Célokért – Sdružení pro společné cíle působící na Slovensku.

            Na to navazuje i další událost dalekosáhlého významu: „Pražská petice“ s požadavkem na rehabilitaci Jánose Esterházyho. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že „Jeho humanistickou osobnost historického formátu již zřetelně hodným způsobem uznalo Polsko, jehož hlava státu, mezitím na jaře roku 2009 tragicky zesnulý Lech Kaczyński, ocenil Jánose Esterházyho posmrtně uděleným vyznamenáním Polonia Restituta, uznaje tím jeho vynikající humanitární, životy zachraňující skutky“. Petici podepsali statutární zástupci Světového svazu Maďarů, zástupci MNS, PNS a obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. PhDr. László Attila Kocsis, Karel Madzia, Ing. Tadeusz Toman, Ing.Dr. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba, Wladyslaw Drong, Ing. Józef Tobola, dále bez uvedení společenských organizací, jimiž předsedají: MUDr. Mária Dědinová (Sdružení maďarských lékařů v ČR), Ing. István György Palágyi, DrSc. (Společnost Artura Görgeyho) a další. Dokument adresovaný předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové, byl předán v Poslanecké sněmovně 8. března panem předsedou Miklósem Patrubányem za doprovodu předsedy Pražské organizace MNS pana Dr. Ernő Soóse, předsedy Habeas Corpus, o.z. pana Ing. Jiřího Plicky a dalších. K petici, která byla umístěna na internetu, se později připojilo více než 1500 příznivců Jánose Esterházyho z různých zemí světa.

             Na tuto Pražskou petici došla v srpnu odpověď od Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v níž se uvádí, že k právní rehabilitaci české soudy nejsou příslušné, jelikož Esterházy byl souzen Národním soudem v Bratislavě.  Co se týče jiné rehabilitace, k tomu zatím chybí dostatek podkladů a proto by bylo třeba vést další diskuse a zejména historický a vědecký výzkum k objasnění širších historických souvislosti působení jmenovaného. Podle místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga by vhodnou platformou pro takovou diskusi mohla být Visegrádská skupina, s čímž souhlasí i Petiční výbor. Na tuto skutečnost se můžeme, podle našeho mínění, dívat s určitým mírným optimizmem.

            V souladu se Stanovami COEX, schválenými na posledním kongresu, MNS v hodnoceném období vyvíjel značné úsilí, aby s podporou maďarských občanských sdružení prosazovala ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod. V současné době  se zaměřujeme zejména na požadavek legislativní úpravy státního občanství, aby občané v ČR i SR mohli získat dvojí občanství, obdobně jako v Maďarsku – bez ztráty původního občanství. Vyjádřili jsme nevůli kvůli zbavení slovenského státního občanství těch osob, kteří v poslední době získali občanství maďarské. Poukázali jsme na to, že je to v rozporu i se samotnou Ústavou SR, která vysloveně stanoví, že nikdo nemůže být zbaven občanství SR bez jeho vůle a souhlasu. Proto jsme vyzvali Maďary v Česku pocházející v převážné většině ze Slovenska, aby se podle možnosti zúčastnili veřejného shromáždění a pochodu pro dvojí občanství, které se konalo tento měsíc v Košicích.

            MNS přikládá velkou důležitost práce s mladou generací. Vhodná příležitost k seznámení studentů s cíli našeho Hnutí se naskytla při setkání bývalých i současných členů vysokoškolského Studentského kroužku Ady Endre Diákkör konaného v Praze v dubnu t.r. při příležitosti 55. výročí jeho založení. O prohloubení spolupráce mezi COEX/MNS a AED jednal na něm s účastníky předseda MNS, který v letech 1962-64 byl sám funkcionářem AED. K důležitým aktivitám MNS patří účast naší delegace  na X. kongresu Svazu Maďarů žijících v českých zemích, konaného 24. května, vystoupení předsedy MNS na něm s konkrétními návrhy na užší spolupráci mezi jednotlivými maďarskými organizacemi v ČR. Týká se to zejména potřeby vytvoření společného koordinačního fóra, jakož i posílení jejich součinnosti se zahraničními organizacemi, aby se tak, se společnými silami  čelilo nebezpečí asimilace maďarské komunity v Česku. V této souvislosti nutno podotknout, že výsledky posledního sčítání lidu jsou pro nás v tomto směru alarmující. V roce 2011 totiž jen pouhých 9 tisíc českých občanů hlásilo k maďarské národnosti, což znamená, že za dvacet let od změny režimu, přes demokratizační proces, se náš celkový počet snížil na polovinu. S hořkostí musíme konstatovat, že nebyly dosti účinné ani naše snažení, různé výzvy, abychom se při sčítání lidu hlásili ke své národnosti, protože jejich výsledky do značné míry ovlivní na řadu let pozici našeho společenství.  Bohužel, obdobná je, podle nás, i situace u polské komunity. Proto Vás tímto  vyzýváme ke společnému hledání cesty z této neutěšené situace.

dalších akcí bych si dovolil uvést účast na kladení věnců v Praze  při příležitosti výročí maďarské revoluce v březnu 1848, na vzpomínkové akci na počest maďarských věrozvěstů působících v XIX. století v severočeské obci Libiš, na zahájení činnosti místní organizace Svazu Maďarů v novém sídle v Lovosicích v dubnu, na 3. Festivalu folklórních souborů  tamtéž v červnu, kde vedle maďarských skupin úspěšně vystupoval i polský lidový taneční soubor z Chotěbuzi, dále účast na uctění památky padlých maďarských vojáků za druhé světové války, kteří ve Zlaté Koruně u Krumlova zachraňovali život místního obyvatelstva před ustupujícími německými fašistickými vojsky. Rovněž byly úspěšné akce k různým výročím předních maďarských historických osobností, jako např. Artura Görgeyho, prvního maďarského moderního chemika, který působil na Karlově univerzitě, a byl vojevůdcem v boji za svobodu v letech 1848-1849. Spolu s občanským sdružením, které nese jeho jméno, jsme mu 19. května odhalili v Praze pamětní tabuli. Je to jediným pomníkem v Česku, který symbolizuje naši úctu k jeho osobě. Mnozí členové MNS byli jedním ze zakladatelů Společnosti Artura Görgeyho, a skromně přispěli do veřejné sbírky na zhotovení tohoto památníku. Na odborném semináři, který následoval po odhalení busty, vystoupil s referátem předseda MNS. V hodnoceném období jsme bohužel  zaznamenali i velmi smutné události. V dubnu došlo k jednomu z nejtěžších železničních neštěstí v historii Polska. V této souvislosti předseda MNS zaslal jménem všech členů sekce  upřímnou soustrast předsedovi PNS. Další velkou ránou pro nás bylo úmrtí našeho dlouholetého a velmi aktivního člena, Ing. Rudolfa Gaála. Předseda MNS vyjádřil pozůstalé rodině hlubokou účast a byla zajištěna také účast  na pohřbu za sekci, který se konal dne 5. května.

            Převládají však, naštěstí, dobré zprávy, k nimiž bezesporu patří i jmenování jednoho ze zakladatelů našeho Hnutí a bývalého rady Velvyslanectví Maďarska v Praze pana Dr. Ivána Gyurcsíka mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Maďarska v Polské republice. Tento měsíc se již ujal svého úřadu. V blahopřejném dopisu je vyjádřeno přesvědčení o pokračování v našich nadmíru dobrých vztazích.

            K personální změně došlo i na Velvyslanectví Maďarska v Praze. Pan velvyslanec Dr. László  Szőke v květnu ukončil svou misi v České republice a stal se vedoucím zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Při loučení poděkoval předsedovi MNS za velmi dobrou a přátelskou spolupráci a požádal o tlumočení jeho pozdravů a poděkování též Polské národní sekci, což činím touto cestou. Nástup nového, již designovaného velvyslance pana Tibora Pethőa se očekává v průběhu října t.r. Koncem června končilo služební vyslání též  zástupkyni ředitele Maďarského Institutu v Praze paní Ing. Ilony Harsányiové, které byl doma svěřen důležitý úsek řízení maďarsko-českých školských styků a studijních pobytů. Za dlouholetou velmi dobrou spolupráci jí MNS poděkovala dopisem, který byl jmenované  předán na rozlučkovém setkání za účasti celého vedení sekce dne 27.6.

            Již tradičně i letos se MNS ujal významné úkoly hlavního organizátora oslav k uctění památky zakladatele a prvního krále Uherského státu Svatého Štěpána. Ústřední oslavy jsme uspořádali v Praze v den našeho národního svátku - 20. srpna za účinné spolupráce Sdružení maďarských lékařů v ČR, Česko-maďarské obchodní komory a Maďarského Institutu. Přijal na ně naše pozvání i Chargé d´Affaires ad interim maďarského velvyslanectví pan Dr. István Buczkó, který přednesl slavnostní projev. Akci s velkým úspěchem moderoval místopředseda MNS pan PhDr. Péter Balla.

            V posledním týdnu srpna se konal třídenní vlastivědný  vzdělávací tábor, který jsme uspořádali v gesci Svazu Maďarů v Koutech u Humpolce. Zúčastnili se ho desítky členů MNS. Byl velmi úspěšný, účastníci i přednášející z Maďarska nám děkovali za vzornou organizaci a všestrannou péči.

Všechny akce vyžadovaly od nás nejen houževnatou organizační práci a mnoho času, ale i peněžité výdaje spojené s rozesíláním stovek pozvánek, s nákupem věnců, kytek, s pohoštěním, s vysokými náklady na cestovné (do Libiše, do Lovosic, do Českého Krumlova, do Zlaté Koruny, do Kout, atd.). Na krytí výdajů jsme museli letos již dvakrát vybrat od členů MNS dobrovolné příspěvky.

Žel, velké pracovní, časové a hlavně finanční zatížení některých našich funkcionářů při realizaci uvedených akcí vedlo k tomu, že již nestačili plnit své povinnosti vyplývající z členství v ústředních orgánech Hnutí. Uvědomujeme si neudržitelný stav zapříčiněný naší  nedostatečnou účastí na zasedáních Výkonné rady a Republikové rady. Tento problém by se měl do budoucna podle nás řešit tak, že se schůze Výkonné rady a Republikové rady budou konat střídavě v moravskoslezském kraji  a v Praze, aby finanční náklady cestovného, které se letos značně zdražilo, nezatěžovaly hlavně členy MNS žijící převážně v Praze a ve středočeském kraji. 

V této souvislosti s  povděkem přijímáme stanovisko PNS, které ve svém dopisu uvádí její předseda pan Karel Madzia ze dne 29.6., a sice, že souhlasí s našim návrhem, aby na jednání ústředních orgánů maďarskou sekci prezentovali členové pouze z Moravy a Slezska, pokud se jednání koná v Moravskoslezském kraji, respektive z Prahy a Středočeského kraje, pokud se jedná v Praze – za předpokladu, že účastníci jednání bodu předběžně informováni o řešené problematice. Bude však třeba, aby nadcházející kongres, který se bude konat pravděpodobně v květnu příštího roku ve Vendryni, řešil otázku, zda nesnížit počet členů Republikové rady a Výkonné rady, aby byla možnost přijímat usnesení.  Dále doporučujeme, aby za člena republikových orgánů Hnutí byli na předkongresových konventech MNS i PNS nominováni  přednostně ti, u nichž se předpokládá, že nebudou mít zábrany vydávat se na dlouhé a nákladné cesty na schůze  do různých, i mnoha set kilometrů vzdálených částí republiky.

Vážení Pánové, závěrem mi dovolte, abych svou zprávu o činnosti shrnul konstatováním, že se v hodnoceném období Maďarská národní sekce dobře zhostila prakticky všech na ní kladených úkolů – až na kritizovanou nedostatečnou účast na zasedáních republikových orgánů Hnutí. Přijetím navrhovaných opatření však i tento nedostatek může být odstraněn.  Děkuji všem, kteří měli na dobrých výsledcích  podíl a přeji mnoho dalších úspěchů v práci celého Hnutí!

Dr.L.A.Kocsis, místopředseda COEX a předseda MNS