A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom választási programja

a 2017 júniusától – 2019 májusáig terjedő választási időszakra készítve

 

Javaslat a 2017 május 27.-i COEX Kongresszuson való megtárgyalásra

 

1)     Sikeresen befejeződött az Európa Tanács ratifikált Keretszerződésének bevezetése a  Cseh Köztársaság jogrendjébe. Alapvető célunk, hogy a Cseh Köztársaság jogrendjében érvényre juttassuk azokat a változásokat, amelyek a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretszerződés aláirásából eredő kötelezettségekkel és az Európai Charta helyi és kisebbségi nyelveinek védelmével járnak, valamint az ezzel összefüggő mellékes célokat, úgymint a) követni az államigazgatás szerveinek eljárását az európai szerződéseknek a Cseh Köztársaság jogrendjébe történő bevezetése dolgában, b) olyan tevékenységek amelyekkel a helyi önkormányzati szervek európai szerződések bevezetését érintő eljárásait támogatjuk (a helyrajzi elnevezések kétnyelvű táblái, lehetőség a nemzeti kisebbségek nyelvének használatára a a hivatalokban).

2)     A COEX alapelveivel összhangban teljesíteni a COEX alapvető céljait, úgymint

a)     a saját nyelv használatának joga a hivatalos érintkezésben,

b)     az állam által szavatolt anyanyelven való művelődés joga,

c)      a nemzeti kisebbségeket érintő ügyek intézésében való részvétel joga,

d)     a saját nyelven történő információterjesztés joga,

e)     a saját kulturális hagyományok továbbfejlesztésének joga,

f)        a saját kulturális hagyományok és létesítmények megőrzésének joga.

3)     Az 1) és a 2)  pontokkal összefüggő problematikát meg kell tárgyalni a városok és falvak nemzetiségi bizottságainak ülésein, majd engedélyezés végett be kell nyújtani a városi tanácsokhoz és a falusi képviselőtestületekhez. A nemzeti kisebbségi bizottságok hatásköre törvény által megszabott legyen.

4)     Elsőbbséget élvez a csehországi nemzetiségi iskolarendszer megőrzése, főleg a Morvasziléziai Kerület őshonos lengyel nemzetiségi kisebbségének óvodáinál, alapiskoláinál, valamint középiskoláinál (gimnáziumok, szaktanintézetek).

5)     Követeljük hogy az őshonos nemzetiségi kisebbség által lakott területen dolgozzanak ki és léptessék érvénybe a többségi társadalom művelődését segítő programot, mindenekelőtt a  nemzetiségi kisebbség nyelvének és történelmének tanítását.

6)     A levegőszennyeződés korlátozása valamint az életkörnyezet és a Morvasziléziai Kerület tájai  megkárosításának akadályozása ne csak a Kormány és a Kerületi Hivatal feladata legyen, hanem az önkormányzatoké is.

7)     Támogatjuk a családoknak a társadalom alapvető sejtjeként meghatározó helyét javító törvényeket.

8)     Támogatjuk a szaktanintézeteknek, középiskoláknak és főiskoláknak a vállalkozói szférával való együttműködésük megerősítését.

9)     Támogatjuk a vasúti hálózat korszerűsítését, mindenekelőtt a villamosított hálózat arányának növelését, valamint a gyorsforgalmi utak és az elkerülőutak építésének meggyorsítását.

10) Támogatjuk  a vállalkozói szféra fejlődését a tőke szabad mozgása lehetőségének felhasználásával az Európai Unió és a Schengeni Övezet keretén belül, valamint a határokon átnyúló együttműködést a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között.

11) Támogatjuk az Odra folyó hajózhatóságát a Cseh Köztársaság határáig és az ezzel kapcsolatos előkészületben lévő nemzetekfeletti Věřňovice-Gorzyczki Logisztikai Centrumot. Mindez nagyszámú újonnan létrehozott munkahely keletkezését feltételezi, úgy az ostrava-karvinái régióban mint Lengyelországban, ahol a tervezet a Nyugati-szubrégió kormányprogramjának főtémáját jelenti, éppúgy mint  Jastrzębie város és Gorzyce község esetében.

12) Támogatjuk  a) a közműszolgáltatások kihasználásának javítását a falvakban b) a csatornahálózat és a szennyvíztisztító állomások kiépítésének megoldását a kisebb falvakban, c) jól működő, minőségi és rövid időn belül elérhető kerületi, magán és állami egészségügyi berendezések hálózatának kialakítását, d) alap megteremtését a helyi emlékek felújításához – kiskápolnák, keresztek, műszaki emlékek, jelentős fák.

13) Követeljük a rendőrségi szervezetek leegyszerűsítését, hogy a terepen operatív tevékenységre felhasználható rendőrök száma ne csökkenjen.

14) A helyi önkormányzatok pénzével nagyobb mértékben lehessen bebiztosítani a nemzeti kisebbségek társadalmi szervezetei grantjainak pénzelését a kultúra, sport és a turizmus területén.

15) A COEX képviselőinek a városokban és falvakban bebiztosítjuk a politikai szervizt, többek között a www.coexistentia.cz honlapon és a „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ újságon keresztül (amelyet a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaság ad ki), valamint  meghívjuk a COEX képviselőit a gyűlésekre és a tematikus találkozókra és résztveszünk a falvakban rendezett gyűléseken.

16) Együttműködünk majd a Cseh Köztársaság nemzeti kisebbségeinek társadalmi szervezeteivel, résztveszünk a nemzeti kisebbségek jelentős évfordulóinak és történelmi személyiségeinek tiszteletére rendezett emlékünnepségeken és gondozni fogjuk a történelmi emlékhelyeket.