STANOVY

Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty

 

Čl. I.

Název, sídlo, právní forma a působnost

 

1. Spolek nese název: Spolek Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty (dále jen Spolek).

2. V maďarském jazyce název zní: Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért.

3. Sídlem Spolku je Praha 11, Kunínova 1723/9, byt č. 14, PSČ 149 00

4. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Působnost Spolku je na území České republiky, přičemž spolupracuje se všemi subjekty, které mají obdobné cíle, a to včetně zahraničních subjektů.

 

Čl. II.

Charakter, poslání, cíle a úkoly

 

1. Spolek  je dobrovolnou a otevřenou neziskovou organizací založenou na demokratických principech s posláním  sdružovat občany, které spojuje  zájem    o dějiny a současnost Maďarů žijících v České republice a o maďarsko-českou vzájemnost.

 

2. Cílem Spolku je podpora uchování národní identity Maďarů žijících v České republice a rozvoje jejich duchovních hodnot a vzdělanosti.

 

3. Za tím účelem

a) organizuje různé kulturní, vzdělávací a vzpomínkové akce, přednáškovou a osvětovou činnost,

b) provádí, respektive podporuje vědecký výzkum zaměřený na významné historické události a na působení význačných osobností maďarského národa, kteří se dostali do styku  s českou společností, s českým veřejným životem,

c) v rámci činnosti uvedené v předchozím bodu se předně zaměřuje na historický a  vědecký výzkum k objasnění širších historických souvislostí působení Jánose Esterházyho, jehož výsledky  by mohly sloužit příslušným orgánům v České republice jako věrohodný podklad pro objektivní posouzení otázky rehabilitace Jánose Esterházyho,  

d) pořádá semináře a konference, včetně mezinárodních, k výsledkům vědeckých výzkumů a informuje o nich  zainteresované orgány, organizace a instituce, i širokou veřejnost,

e) organizuje publikační činnost, spolupracuje s hromadnými sdělovacími prostředky

 

 

Čl. III.

Členství, práva a povinnosti členů

 

1.      Členství ve Spolku je dobrovolné.

2.      Členem Spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se Stanovami Spolku.

3.      Zakládajícím členem  Spolku je každá osoba zapsaná v listině přítomných ustavující členské schůze a nehlasovala proti přijetí těchto Stanov Společnosti.

4.      Členství u ostatních osob vzniká dnem, kdy Předsednictvo Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky.

5.      Čestné členství uděluje Předsednictvo Spolku. Čestný člen nemá hlasovací právo a je osvobozen od placení členských příspěvků.

6.      Členství ve Spolku zaniká

a) na vlastní žádost člena,

b) vyloučením na návrh Předsednictva Spolku schváleného členskou schůzí,

c) v případě neplacení členských příspěvků po dobu dvou roků po sobě jdoucích,

  d) v důsledku úmrtí člena,

  e) společně se zánikem Spolku,

  f)  o ukončení čestného členství rozhoduje členská schůze na návrh Předsednictva Spolku.

 

7.    Člen je oprávněn zejména:

 - účastnit se veškeré činnosti Spolku,

- volit a být volen do všech orgánů Spolku,

- svobodně vznášet své návrhy a připomínky týkající se práce Spolku,

- podílet se v plné výši na veškerých výhodách, které Spolek získá pro své členy,

- čestný člen Spolku má veškerá práva řádného člena s výjimkou práva hlasovacího a volebního.

 

8.    Člen je povinen:

a)  realizovat úkoly a programové zaměření Spolku, dodržovat Stanovy a usnesení členských schůzí a Předsednictva Spolku,

b)  oznamovat veškeré personální změny, nezbytné pro vedení členské evidence,

c)  pravidelně jednou ročně platit členské příspěvky ve výši určované členskou schůzí.

 

Čl. IV.

Organizační struktura

 

Orgány Spolku:

                   Členská schůze,

                   Předsednictvo Spolku,

                   Kontrolor

 

A/ Členská schůze:

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku, může se uskutečnit, je-li přítomno alespoň 50% členů sdružení. Termín konání členské schůze se ohlásí členům nejpozději 21 dnů předem. Pokud řádně svolaná členská schůze není usnášení schopná, druhý termín schůze je stanoven po uplynutí 30 minut, bez ohledu na počet přítomných členů.

2. Členská schůze se svolává dle potřeb, nejméně však 1 x za kalendářní rok. Je svolávána Předsednictvem Spolku nebo na písemnou žádost 1/3 řádných členů Spolku, nebo na písemnou žádost Kontrolora.

3. Členská schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů, kromě změny Stanov            a rozhodnutí o dobrovolném zániku Spolku.

4. Členská schůze:

a) volí a odvolává předsedu, místopředsedu, pokladníka a další členy Předsednictva a Kontrolora Spolku,

b) stanoví výši členských příspěvků,

c) schvaluje plán činnosti a hospodaření Spolku,

d) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Spolku, zprávu Kontrolora,

e) schvaluje změny Stanov a rozhodnutí o dobrovolném zániku Spolku – tato

    rozhodnutí musí být přijímány 2/3 většinou přítomných členů.

 

B/ Předsednictvo Spolku:

1.      Předsednictvo Spolku je nejvyšším výkonným orgánem, který řídí činnost Spolku v období mezi členskými schůzemi.

2.      Skládá se  nejméně ze sedmi a nejvíce z devíti osob: předsedy, místopředsedy, pokladníka a členů.

3.      Je voleno členskou schůzí na dobu tří let většinou hlasů přítomných.

4.      Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrť roku. Svolává ho a jeho jednání řídí předseda. 

5.      Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje jednoduchou většinou přítomných členů.

 

C/ Kontrolor:

1.      Kontrolor je volen stejným způsobem jako Předsednictvo Spolku.

2.      Kontrolor má právo přístupu ke všem materiálům a informacím za účelem řádného provedení kontroly hospodářských a finančních záležitostí Spolku.

3.      Zprávu o své činnosti předkládá nejméně jednou ročně na členské schůzi Spolku.

 

 

Čl. V.

Statutární orgán

 

1.  Statutárním orgánem Spolku je jeho předseda, který zastupuje Spolek navenek ve všech věcech. Za Spolek jedná samostatně.

 

Čl. VI.

Majetkové a hospodářské záležitosti

 

1.      Základním zdrojem finančních prostředků pro činnost Spolku jsou členské příspěvky.

2.      Dalším zdrojem příjmů Spolku jsou:

dotace jiných organizací případně soukromých osob, dary, zisky z organizovaných akcí.

3.      Hospodaření Spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a Stanovami Spolku.

4.      Finanční prostředky Spolku mohou být používány výlučně na statutárně-programovou činnost.

5.      Za hospodaření Spolku odpovídá Předsednictvo, které každoročně předkládá členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření.

6.      Členové Spolku neručí za závazky Spolku.

 

Čl. VII.

Zánik Spolku

 

1.      Spolek zaniká, rozhodne-li o tom na členské schůzi více než 2/3 všech přítomných členů Spolku, kteří zároveň rozhodnou o způsobu likvidace jeho majetku.

 

V Praze dne 23. února 2018.

                                                                                  PhDr. Ladislav Kocsis, předseda Spolku