Maďarská národní sekce ve znamení příprav na XIII. Kongres COEX

 

         Od počátku roku žije MNS intenzivními přípravami na nadcházející kongres Hnutí. Na  únorovém zasedání Grémia a na následných schůzích Předsednictva byla přijata řada organizačních opatření, bylo provedeno předběžné hodnocení práce sekce za období od posledního kongresu  a byly nastíněny další směry její činnosti.

          Celkové hodnocení za uplynulé dvouleté období provede konvent 13. dubna tr., ale na základě dílčích průběžných hodnocení jsme mohli konstatovat již nyní, že členové naší sekce úspěšně realizovali linii Hnutí, vytyčené XII. Kongresem, podle Programu COEX, jeho priorit a ročních plánů práce MNS.

         Našim hlavním a trvalým úkolem bylo napomáhat uchování a posílení národní identity Maďarů v České republice. Bohužel, přes naše  snažení, různé kampaně, povzbuzování a výzvy,  při sčítání lidu v roce  2011 se k maďarské národnosti hlásilo pouhých 9 tisíc  českých občanů. Podle statistických údajů za posledních dvacet let se náš celkový počet snížil na polovinu. Proto jsme předložili konkrétní návrhy na užší spolupráci s jednotlivými maďarskými organizacemi, především na vytvoření společného koordinačního fóra, abychom  tak se společnými silami čelili nebezpečí asimilace naší komunity.   

Ozvali jsme se pokaždé, když se ubližovalo Maďarům kdekoliv ve světě nebo se útočilo na naši mateřskou zemi. Tak tomu bylo i na přelomu roku 2011, kdy se zesílila  kritika zahraničních sdělovacích prostředků i některých politiků  Evropské unie v souvislosti s novou maďarské ústavou. MNS zaujala k nim zásadní stanovisko a vypracovala  dokument, který byl i ostatními organizacemi Maďarů v ČR přijat  a vydán 23. ledna 2012 pod názvem: „Společné prohlášení: Zastáváme se Maďarska“.

         Další naší významnou akcí  s mezinárodním dosahem byla vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí úmrtí Jánose Esterházyho, která se konala  v Praze. Zúčastnili se jí vedle zástupců COEX, maďarských občanských sdružení v ČR i předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR,  bývalý český spoluvězeň Esterházyho, velvyslanec Maďarska, předseda Světového svazu Maďarů, zástupkyně Strany maďarské koalice ze Slovenska.       

Na to navazuje i další událost dalekosáhlého významu: předání petice   Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 8. března 2012. obsahující  požadavek na  rehabilitaci Jánose Esterházyho. Podepsali ji statutární zástupci Světového svazu Maďarů,  COEX, Koexistencia o.p.s., Habeas Corpus, o.z. a další, a po zveřejnění se k ní připojilo více než 1.500 osob z různých zemí světa. Z odpovědi Petičního výboru PSP ČR je patrno, že s právní rehabilitací Esterházyho se Poslanecká sněmovna nemůže zabývat, protože ho odsoudil bratislavský soud  a k jiné rehabilitaci by  bylo třeba vést další diskuse a zejména historický a vědecký výzkum k objasnění širších historických souvislosti jeho působení. Průchodnou cestou  by podle ministra zahraničí ČR mohla být  politická diskuse v rámci Visegrádské skupiny, s čímž  Petiční výbor souhlasí.

S přihlédnutím i k této skutečnosti MNS spolu s Polskou národní sekcí hodlá na podzim t.r. uspořádat v Praze mezinárodní seminář s názvem: „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“. Jeho přípravou za zabývá  pracovní skupina MNS vytvořená před více než deseti lety za účelem prosazení rehabilitace našeho martyra. Na XIII. Kongresu navrhneme přetvořit tuto skupinu MNS na stálý orgán celého Hnutí – na „Memoriální výbor Jánose Esterházyho“.

Nové a náročné úkoly, které nás čekají, vyžadují rozšířit a omlazovat naše řady, včetně vedení sekce. V novoročním pozdravu se předseda MNS obrátil na  členy sekce s výzvou, aby v průběhu roku každý z nás získal alespoň jednoho nového člena.   Zároveň   podal demisi s odůvodněním, že  ve vrcholných funkcích Hnutí je již od jeho založení před 23 lety, a řízení by měli postupně převzít mladší. Jeho nástupce bude zvolen ještě před kongresem - na  dubnovém konventu MNS.

 

Dr. L.A.Kocsis