A Magyar Nemzeti Tagozat a COEX XIII. Kongresszusának

előkészületei jegyében

 

         Ez év kezdetétől fogva az MNT a COEX XIII. kongresszusának előkészületeiben él. A februári és az azt követő elnökségi üléseken egy sor szervezési intézkedést foganatosított, előzetesen kiértékelte a Tagozatnak az utolsó kongresszus óta eltelt időszakban kifejtett munkáját és felvázolta jövőbeli tevékenységének irányvonalait.

         Az eltelt két éves időszak átfogó értékelését az április 13-án megtartandó tisztújító közgyűlés végzi majd el, azonban a folyamatosan végzett részleges értékelések alapján már most megállapíthattuk, hogy tagságunk sikeresen teljesítette a Mozgalomnak a XII. kongresszuson kitűzött irányvonalát, a COEX Programja, prioritásai és az MNT éves munkatervei szerint.

Fő és állandó feladatunk erősíteni a csehországi magyarok nemzeti önazonosságtudatát. Sajnos, minden igyekezetünk, kampányolásunk, buzdításunk, felhívásunk ellenére a 2011-es népszámláláskor magyar nemzetiségéhez csak 9 ezer cseh állampolgár jelentkezett. A statisztikai adatok szerint az utóbbi húsz év alatt létszámunk a felére csökkent. Ezért konkrét javaslatokat tettünk az egyes magyar szervezetek szorosabb együttműködésére, mindenekelőtt egy közös koordináló szerv létrehozására, hogy így, közös erővel tudjunk ellenállni a közösségünket fenyegető asszimilálás veszélyének.

         Mindig felszólaltunk, ha a  magyarokat bántódás érte bárhol a világon vagy támadták anyaországunkat. Így volt ez 2011 derekán is, amikor felerősödött a külföldi hírközlő szervek és az Európai Unió egyes politikusainak bírálata az új magyar alkotmánnyal kapcsolatban. Az MNT elvi álláspontot foglalt hozzá és egy dokumentumot dolgozott ki, melyet a csehországi magyarok többi szervezetei is elfogadtak és 2012. január 23-án adtunk ki „Közös nyilatkozat: Kiállás Magyarország mellett” címen.

További nemzetközi horderejű rendezvényünk volt az Esterházy János halálának 55. évfordulója alkalmából Prágában megtartott emléknap, melyen a COEX, a csehországi magyar polgári társulások mellett olyan személyiségek is részt vettek, mint a Csehországi Politikai Foglyok Konföderációjának elnöke, Esterházy volt fogolytársa, Magyarország  nagykövete, a Magyarok Világszövetségének elnöke, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának képviselője.

Ehhez fűződik egy másik jelentős esemény is: Esterházy János rehabilitálását kérő petíció átadása a Cseh Köztársaság Parlamentje Képviselőházának 2012. március 8-án. A petícióhoz, melyet a Magyarok Világszövetségének, a COEX, a Koexistencia Kht., a Habeas Corpus p.t. vezető képviselői és magánszemélyek írtak alá, nyilvánosságra hozása után csatlakozott több mint 1.500 személy a világ különböző országából.  A Képviselőház Petíciós Bizottságának válaszából kitűnik, hogy  Esterházy jogi rehabilitálásával a Képviselőház nem foglalkozhat, mert őt a pozsonyi bíróság ítélte el, másfajta rehabilitálásához meg további vitára lenne szükség, főleg történelmi és tudományos kutatást kellene végezni ténykedésének szélesebb körű történelmi összefüggései feltárására. A cseh külügyminiszter megítélése szerint járható út lehetne, ha az ügyben a Visegrádi Csoport politikai vitát folytatna, amivel a Petíciós Bizottság egyetért.

Ezekre való tekintettel is az MNT karöltve a Lengyel Nemzeti Tagozattal az idén ősszel egy nemzetközi szemináriumot szándékozik rendezni Prágában „Visszaadni becsületét Esterházy Jánosnak” címmel. Előkészületeivel az MNT mellett jó tíz évvel ezelőtt létrehozott munkacsoport foglalkozik, melynek célja vértanúnk rehabilitálásának az elősegítése. A XIII. Kongresszuson javaslatot teszünk az MNT eme csoportjának átalakítására az egész Mozgalom állandó bizottságává   „Esterházy János Emlékbizottság” elnevezéssel.

Az előttünk álló új és igényes feladatok szükségessé teszik bővíteni és megfiatalítani sorainkat, beleértve az MNT vezetőségét. Újévi köszöntőjében Tagozatunk elnöke felhívással fordult tagjainkhoz, hogy az év folyamán mindenki legalább egy új tagot szerezzen. Egyidejűleg lemondott tisztségéről azzal az indoklással, hogy a Mozgalomban vezető posztokat fennállása óta, immár 23 éven át lát el, és a vezetést fokozatosan fiatalabbaknak kellene átvenni. Utódát még a kongresszus előtt, az MNT áprilisi tisztújító közgyűlésén választják majd meg.

 

Dr. Kocsis L.A.

 

 

Maďarská národní sekce ve znamení příprav na XIII. Kongres COEX

 

         Od počátku roku žije MNS intenzivními přípravami na nadcházející kongres Hnutí. Na  únorovém zasedání Grémia a na následných schůzích Předsednictva byla přijata řada organizačních opatření, bylo provedeno předběžné hodnocení práce sekce za období od posledního kongresu  a byly nastíněny další směry její činnosti.

          Celkové hodnocení za uplynulé dvouleté období provede konvent 13. dubna tr., ale na základě dílčích průběžných hodnocení jsme mohli konstatovat již nyní, že členové naší sekce úspěšně realizovali linii Hnutí, vytyčené XII. Kongresem, podle Programu COEX, jeho priorit a ročních plánů práce MNS.

         Našim hlavním a trvalým úkolem bylo napomáhat uchování a posílení národní identity Maďarů v České republice. Bohužel, přes naše  snažení, různé kampaně, povzbuzování a výzvy,  při sčítání lidu v roce  2011 se k maďarské národnosti hlásilo pouhých 9 tisíc  českých občanů. Podle statistických údajů za posledních dvacet let se nᚠcelkový počet snížil na polovinu. Proto jsme předložili konkrétní návrhy na užší spolupráci s jednotlivými maďarskými organizacemi, především na vytvoření společného koordinačního fóra, abychom  tak se společnými silami čelili nebezpečí asimilace naší komunity.  

Ozvali jsme se pokaždé, když se ubližovalo Maďarům kdekoliv ve světě nebo se útočilo na naši mateřskou zemi. Tak tomu bylo i na přelomu roku 2011, kdy se zesílila  kritika zahraničních sdělovacích prostředků i některých politiků  Evropské unie v souvislosti s novou maďarské ústavou. MNS zaujala k nim zásadní stanovisko a vypracovala  dokument, který byl i ostatními organizacemi Maďarů v ČR přijat  a vydán 23. ledna 2012 pod názvem: „Společné prohlášení: Zastáváme se Maďarska“.

         Další naší významnou akcí  s mezinárodním dosahem byla vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí úmrtí Jánose Esterházyho, která se konala  v Praze. Zúčastnili se jí vedle zástupců COEX, maďarských občanských sdružení v ČR i předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR,  bývalý český spoluvězeň Esterházyho, velvyslanec Maďarska, předseda Světového svazu Maďarů, zástupkyně Strany maďarské koalice ze Slovenska.       

Na to navazuje i další událost dalekosáhlého významu: předání petice   Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 8. března 2012. obsahující  požadavek na  rehabilitaci Jánose Esterházyho. Podepsali ji statutární zástupci Světového svazu Maďarů,  COEX, Koexistencia o.p.s., Habeas Corpus, o.z. a další, a po zveřejnění se k ní připojilo více než 1.500 osob z různých zemí světa. Z odpovědi Petičního výboru PSP ČR je patrno, že s právní rehabilitací Esterházyho se Poslanecká sněmovna nemůže zabývat, protože ho odsoudil bratislavský soud  a k jiné rehabilitaci by  bylo třeba vést další diskuse a zejména historický a vědecký výzkum k objasnění širších historických souvislosti jeho působení. Průchodnou cestou  by podle ministra zahraničí ČR mohla být  politická diskuse v rámci Visegrádské skupiny, s čímž  Petiční výbor souhlasí.

S přihlédnutím i k této skutečnosti MNS spolu s Polskou národní sekcí hodlá na podzim t.r. uspořádat v Praze mezinárodní seminář s názvem: „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“. Jeho přípravou za zabývá  pracovní skupina MNS vytvořená před více než deseti lety za účelem prosazení rehabilitace našeho martyra. Na XIII. Kongresu navrhneme přetvořit tuto skupinu MNS na stálý orgán celého Hnutí – na „Memoriální výbor Jánose Esterházyho“.

Nové a náročné úkoly, které nás čekají, vyžadují rozšířit a omlazovat naše řady, včetně vedení sekce. V novoročním pozdravu se předseda MNS obrátil na  členy sekce s výzvou, aby v průběhu roku každý z nás získal alespoň jednoho nového člena.   Zároveň   podal demisi s odůvodněním, že  ve vrcholných funkcích Hnutí je již od jeho založení před 23 lety, a řízení by měli postupně převzít mladší. Jeho nástupce bude zvolen ještě před kongresem - na  dubnovém konventu MNS.

 

Dr. L.A.Kocsis