Projev Leo Žídka

Vaše Excelence pane velvyslanče Maďarské republiky, vážení představitelé Spolku a Pamětního výboru Jánose Esterházyho, politického hnutí Coexistentia,
 vážení duchovní otcové, vzácní hosté a účastníci pietní akce na motolském hřbitově u pamětní desky hraběte Jánose Esterházyho, dámy a pánové,

     dovolte, abych úvodem poděkoval za pozvání na tuto akci a srdečně i bratrsky vás pozdravil jako zástupce Konfederace politických vězňů České republiky.
 Jsem rád, že se nevidíme poprvé a že si můžeme říct pár slov, která svědčí o tom, že se mohou ve shodě scházet lidé s lidmi a národy s národy, a přitom si i přes jazykové bariéry dobře rozumět.

 Co nás spojuje? Je to určitě společné utrpení, které provázelo mnohé vaše i naše bojovníky proti zlu a nenávisti totalitních režimů.

Spojuje nás také vděčnost a úcta k těm, kteří pro své postoje položili i své životy a zasloužili se tak i o naši svobodu a mírové soužití. Jedním z nich je také hrabě János Esterházy, jehož pamětní deska se nachází společně s českými odpůrci násilí na Památníku obětí komunismu na tomto hřbitově.

Spojuje nás rovněž naše přesvědčení, že je v zájmu nás všech stavět mosty mezi  národy a s úctou a snášenlivostí vytvářet bratrskou jednotu. Každé jiné řešení by nás mohlo bolestně zasáhnout a narušit pokojný život celé naší planety.
Právě na tomto místě máme možnost si uvědomit tento morální apel a nezklamat ty, kteří o to usilovali již před námi, a kterým nyní přejeme spravedlivou odměnu.
      A vám – představitelům maďarského národa - a všem lidem dobré vůle přejeme úspěšné dosažení vašeho cíle - blahořečení hraběte Jánose Esterházyho. Určitě se za to na nebesích přimlouvá i náš nedávno zemřelý politický vězeň a velký skaut Jan Janků, který o něj pečoval v posledních hodinách jeho života na Mírově.

            Věčné odpočinutí dej jim, Pane. Ať odpočívají v pokoji.

 

   Leo Žídek

Praha, 9. března 2019 
Przemówienie Stanisława Gawlika--Coexistentia-Wspólnota

Szanowni Państwo, Panie i Panowie,

Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę  na tej uroczystości wspomnieniowej wystąpić w imieniu działaczy Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA- EGYUTTÉLES oraz polskich członków Komitetu Pamięci Jánosa Esterházy.

Postawy i działania Jánosa Esterházy zawsze będą przypominać nam konieczność zachowania zasad i wartości, które są ważniejsze niż ludzkie życie. Bo jako dziecko, matka Polka, hrabina Tarnowska, zaszczepiła w nim znaczenie pojęć najwyższej  rangi „Bóg-Honor-Ojczyzna”. A to, co nauczył się za swoich młodych lat, było jego życiowym credo na całe życie.

Chciałbym przypomnieć, że w II. wojnie światowej wielu Polaków ocalił i uratował przed więzieniami i śmiercią jakie chcieli im zgotować niemieccy naziści. Za swoje czyny uhonorował go polski prezydent Lech Kaczyński. Pośmiertnie przyznał mu najwyższe polskie odznaczenie państwowe, który przekazał jego córce Alicji Esterhazy-Malfatti. Ponadto Jánosowi Esterházy Warszawie zbudowano pomnik i rondo noszące jego imię.

Jesteśmy także dumni, że uroczystość konsekracji, rozpoczynająca akt beatyfikacji, odbędzie się w Polsce, w Krakowie.

Te związki Węgrów i  Polaków znajdują odzwierciedlenie nie tylko w okresie historycznym, związanym z życiem i działalnością naszego wspólnego bohatera Jánosa Esterházy, ale nawet teraz, gdy Polacy i Węgrzy we wspólnej Europie zabiegają o realizację wartości ludzkich i chrześcijańskich.

Imię i działania Jánosa Esterházy zawsze będą wielkim przesłaniem w naszych codziennych działaniach.

Cześć Jego Pamięci!

Vážení přítomní, Dámy a Pánové,

je mi velkou ctí, že mohu dnes vystoupit jménem činitelů Polské národní sekce politického hnuti COEXISTENTIA–WSPÓLNOTA-EGYUTTÉLES a polských členů Memorálního výboru Jánose Esterházyho.

Postoje a činy Janose Esterházy nám vždy budou připomínat nutnost uchování zásad a hodnot, které jsou důležitější než lidský život. Proto, že už v dětství, jeho matka, Polka, hraběnka Tarnowska mu vštepovala nadřazený význam pojmů Bůh-Čest-Vlast. A to, co si odnesl ze svých mladých let, to bylo jeho životní krédo po celý život.                           

Chci připomenout, že i řada Poláků v období II. světové války, byla ním zachráněna a ušetřena postupného žaláře a i smrti od německých nacistů. Za jeho činy mu polský prezident Lech Kaczyński udělil In memoriam nejvyšší polské státní vyznamenání, které předal jeho dceři hraběnce Alice Esterházy-Malfatti. Taktéž byl János Esterházy poctěn tím, že mu byl ve Warszawie postaven pomník a rondo, které nese jeho jméno.

Jsme hrdí na to, že konsekrační obřad, iniciující jeho blahořečení, se uskuteční v Polsku, v Krakowie.

Tyto svazky maďarského a polského národa se promítají nejen v historickém období, týkajícím se života našeho společného hrdiny, ale i v současnosti, kdy Poláci a Maďaři ve společné Evropě usilují o prosazování lidských a křesťanských hodnot.

Jméno a činy Jánose Esterházyho nám budou vždy velkým posláním v naší každodenní činnosti. 

Čest jeho památce!

Pomnik
János Esterházy
J.E. Ambasador Węgier w Pradze dr Miklós Boros oraz charge da fer Ambasady Węgier w Pradze Laslo Attila Kocsis przewodniczący Towarzystwa Wartości Ludzkich i Chrześcijańskich im. Janosa Esterházy'ego,
Stanisław Gawlik
Składanie kwiatów
Wspólne zdjęcie