We wtorek 9 października w Palacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu przez JE Ivána Gyurcsika, Ambasadora Węgier

V útery 9.října v prezidentském paláci ve Warszawie se uskutečnilo slavnostní předání pověřovacích listin prezidentu PR Bronisławowi Komorowskiemu novým velvyslancem Mad'arska JE Ivanem Gyurtsikem

Október 9-én, kedden az Elnöki Palotában Varsóban átadta Magyarország Nagykövete, Gyurcsík Iván Excellenciás úr megbízólevelét Bronisław Komorowski Lengyel Köztársasági Elnöknek.

 

Bez názvu

 

 

 

SCAN001

COEXISTENTIA–SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITTJA

POLITICKÉ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘEDSEDA

 

 

Jeho Excelenci
Dr. Ivánu  G y u r c s í k o v i
mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci
Maďarska v Polské republice
V a r š a v a

 

Vážený pane Velvyslanče,

 

dovolte mi, prosím, abych jménem politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja i jménem svým Vás co nejsrdečněji pozdravil při příležitosti Vaší nástupní audience u prezidenta Polské republiky, Jeho Excelence Bronisława Komorowského  v souvislosti s předáním pověřovacích listin a nástupu do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v Polské republice.

           

Nad touto mimořádnou událostí vyjadřuji upřímnou radost spolu se všemi členy a vedením Hnutí, zvlášť Polské národní sekce a Maďarské národní sekce, jakož i se svými předchůdci – bývalými předsedy našeho Hnutí Stanisławem Gawlikem, Władysławem Niedobou a László Attila Kocsisem, s nimiž jste udržoval v průběhu celého Vašeho diplomatického působení v Praze velmi úzké a vřelé přátelské styky.

 

Často a s vysokým uznáním si vzpomínáme na Vás, na Vaši záslužnou práci ku prospěchu rozvoje vztahů mezi zeměmi Visegrádské skupiny, přátelství jejich národů, což je od  počátků i trvalým cílem našeho Hnutí.

 

Pevně věříme, že také v této vysoce zodpovědné funkci přímého zástupce hlavy státu budete pokračovat ve své záslužné  činnosti s důrazem na prohloubení maďarsko-polského přátelství, navazujíc  na jeho bohaté tradice, počínaje v době našich společných králů, utužené  během maďarské revoluce a boje za svobodu v letech  1848-1849, a dále rozvíjené v pohnutých událostech v Polsku a Maďarsku v roce 1956, v boji proti totalitnímu režimu v našich zemích a vyústěné v současnou plodnou spolupráci v rámci EU.

 

Přeji Vám, Vaše Excelence, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší zodpovědné práci.

 

V naději, že  zachováte přízeň k našemu Hnutí Coexistentia, najdete čas na udržování  kontaktů s námi, prosím, přijměte výraz mé hluboké úcty a upřímného přátelství.

           

V Českém Těšíně dne 9. října 2012

 

 

                                                                                  

 

Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc.

předseda Politického hnutí Coexistentia  - Soužití - Wspólnota  - Együttélés - Spivžittja

 Sídlo Hnutí: 737 01 Český Těšín, Střelniční 28

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------Tłumaczenie na język polski---------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Jego Ekscelencja

Dr Iván Gyurtsik

Ambasador Węgier

W Rzeczpospolitej Polskiej

Warszawa

 

Szanowny Panie Ambasadorze

 

Proszę przyjąć od Ruchu Politycznego Coexistentia – Wspólnota - Együttelés - Soužití - Spivžitja  oraz ode mnie osobiście najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji  przekazania listów uwierzytelniających, Panu Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu i rozpoczęcia misji Ambasadora Węgier w Polsce.

Z okazji tak znaczącej chwili przekazuję niezmierną radość wraz z wszystkimi członkami oraz kierownictwem Ruchu Politycznego, specjalnie  całej Polskiej Sekcji Narodowej oraz Węgierskiej Sekcji Narodowej jakoż moich poprzedników w funkcji prezesów Ruchu Politycznego Stanisław Gawlika, Władysława Niedoby i Laszló Attily Kocsisa, z którymi utrzymywał Pan w okresie swojej misji dyplomatycznej w Pradze bardzo ścisłe i przyjacielskie kontakty.

Nieustannie i z wielkim uznaniem przypominamy sobie Pańską  działalność  służącą do wzbogacenia współpracy wszystkich krajów  Grupy Wyszegradzkiej, przyjaźń między ich narodami, co również jest od samego początku  niezbywalnym celem naszego Ruchu Politycznego.

Jesteśmy przekonani, że w tej  bardzo odpowiedzialnej misjii bezpośredniego przedstawiciela głowy państwa , będzie Jego Ekscelencja kontynuował  swoją  dotychczasową współpracę pogłębiania przyjaźni węgiersko-polskiej, nawiązując do przebogatej tradycji historycznej wspólnych władców, spotęgowane okresem rewolucji w latach 1848 -1849 i dalej kontynuowane w okresie burzliwych zrywów w Polsce i na Węgrzech w 1956 r. przeciw reżimom totalitarnym w naszych krajach a owocujące obecną efektywną współpracą  w ramach UE.

Życząc Jego Ekscelencji dużo zdrowia oraz wiele sukcesów w tak odpowiedzialnej misji wierzę iż nadal możemy liczyć na przychylność wobec naszego Ruchu Politycznego oraz na kontynuację  osobistych kontaktów.

Proszę przyjąć  moje wyrazy głębokiego poważania oraz serdecznej przyjaźni.

 

W Czeskim Cieszynie 09.10.2012 r.

 

                                   Doc. Inż. Alexander Pálffy, C.Sc.

                                   Przewodniczący Ruchu Politycznego

                                   Coexistentia – Wspólnota – Együttélés – Soužití – Spivžitja

                                   Strzelnicza 28

                                   739 01 Czeski Cieszyn

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------List ambasadora Węgier do przewodniczącego Wspólnoty-Coex-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc.

předseda Politického hnutí

Coexistentia  - Soužití - Wspólnota  - Együttélés - Spivžittja

Č e s k ý T ě š í n

 

 

Vážený pane Předsedo,

 

 

upřímně děkuji za Váš srdečný pozdrav z 9. října 2012 při příležitosti mé nástupní audience
u prezidenta Polské republiky Jeho Excelence Bronisława Komorowskiego, v souvislosti
s předáním pověřovacích listin a nástupu do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v Polské republice.

 

Na dobu svého diplomatického působení v České republice, na spoustu výtečných odborných i osobních setkání, na kolegy a přátele vzpomínám v nejlepším. Mezi těmito vzpomínkami na zvlášť důležitém místě jsou setkání a přátelské styky s předsedy Vašeho hnutí, s panem Stanisławem Gawlikem, s panem Władysławem Niedobou, s panem László Attilou Kocsisem a samozřejmě s Vámi, pane Předsedo.

 

Velice děkuji za Vaše slova uznání v souvislosti s mou prací pro rozvoj vztahů a přátelství mezi zeměmi a národy Visegrádské skupiny. Doufám, že v době polského a pak maďarského předsednictví ve Visegrádské skupině budu mít také na místě svého současného působení možnost se o to přičinit.

 

Vážený pane Předsedo, přeji všem členům Vašeho hnutí pevné zdraví a mnoho úspěchů.

 

Ve Varšavě dne 14. října 2012.

 

 

dr. Iván Gyurcsík

 

 

 Magyarország Nagykövete


Ambasador Wegrie


Varsó - Warszawa