Obradował XV Kongres ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA

 

   W sobotę 27.5.2017 r. odradował w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie XV Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS (dalej COEX). Delegaci reprezentowali działające w ramach ruchu politycznego Polską Sekcję Narodową i Węgierską Sekcję Narodową.

   Sprawozdanie z działalności COEX wygłosił przewodniczący Ruchu, Józef Przywara. Omówiono plan pracy na następną dwuletnią kadencję, przyjęto program wyborczy i priorytety programowe COEX. Powołano komisję statutową, która na następny Kongres COEX w 2019 roku przygotuje wnioski zmian do statutu COEX.

   Kongres wybrał nowe kierownictwo COEX – przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego, Radę Republikową, Komisję Rewizyjną i Sąd Rozjemczy. Przewodniczącym COEX został wybrany ponownie Józef Przywara, pierwszym wiceprzewodniczącym COEX Zoltán Domonkos. Rada Republikowa COEX będzie działać w składzie: Helena Bubik, inż. László Derian, Zoltán Domonkos , mgr János Fajd, Władysław Drong, István Fucsik, dr inż. Stanisław Gawlik, Jolana Kónyowa, PhDr László Attila Kocsis, JUDr Eugeniusz Kiedroń, inż. Arpád Kosár, László Labancz, Karel Matisz, Władysław Niedoba, Bogusław Raszka, Józef Przywara, RSDr Ernö Soós, MVDr Eduard Szabó, inż. Józef Tobola, inż. Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyk, Paweł Wania. Wybrano Komisję Rewizyjną COEX w składzie: inż. Bogusław Kaleta CSc., inż. Jadwiga Karolczyk, Róbert Komjathy, i Sąd Rozjemczy COEX w składzie: inż. Lajos Balla, inż. Tadeusz Kornuta, inż. Józef Pietrus.

   Nowa Rada Republikowa, która obradowała zaraz po zakończeniu obrad Kongresu wybrała Radę Wykonawczą COEX w składzie: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, István Fucsik, dr inż. Stanisław Gawlik, PhDr László Attila Kocsis, inż. Arpád Kosár, Władysław Niedoba, Józef Przywara, inż. Tadeusz Toman. Wiceprzewodniczącymi COEX zostali wybrani inż. Arpád Kosár i dr inż. Stanisław Gawlik. Sekretarzem Rady Wykonawczej będzie inż. Tadeusz Toman.

TT                         foto z Kongresu

 

 

Zpráva o činnosti  politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA (dále COEX) přednesená na Kongrese COEX dne 27.5.2017 v Českém Těšíně

 

   Vážení delegáti, dovolte mi, abych Vás seznámil s činnosti Hnutí od minulého Kongresu COEX, který se konal 16.5.2015 v Jablunkově. V hodnoceném období se konaly 4 schůze Republikové rady: 16.5.2015 v Jablunkově, 26.9.2015 v Praze, 14.5.2016 v Petrovicích u Karviné a 24.9.2016 v Českém Těšíně. Jednala rovněž Výkonná rada COEX 26.9.2015 v Praze, 19.2.2016 a 24.9.2016 v Českém Těšíně.

 

   Kongres COEX dne 16.5.2015 zvolil vedení COEX ve složení: Josef Przywara – předseda, Róbert András Komjathy – první místopředseda, Republikovou radu ve složení: Helena Bubik, Judita Černáková-Illésová, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta, Evžen Kiedroń, Jolana Kónyová, Ladislav Kocsis, Róbert András Komjathy, Arpád Kosár, László Labancz, Karel Madzia, který v průběhu volebního období rezignoval, Karel Matisz, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Eduard Szabó, Ernö Soós, Josef Tobola, Tadeusz Toman, Pavel Wania, 3člennou Revizní komisi ve složení: Ludovít Balla, Ladislav Derian, Jadwiga Karolczyk a 3člennou Smírčí komisi ve složení: András Dojcsan, Józef Pietrus, Tadeusz Kornuta. Byl schválen volební program a programové priority na období 06/2015-05/2017.

 

   Ustavující schůze Republikové rady COEX, která se konala po ukončení jednání Kongresu a zvolila 12člennou Výkonnou radu ve složení: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, István Fucsik, Stanislav Gawlik, Ladislav Kocsis, Róbert András Komjathy, Arpád Kosár, Karel Madzia, který v průběhu volebního období rezignoval, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Josef Tobola, Tadeusz Toman. Tajemníkem Výkonné rady byl zvolen Zoltán Domonkos. Republiková rada schválila jednací řády národních sekcí – polské a maďarské.

 

   Jednání Republikové rady COEX dne 26.9.2015 řídil místopředseda Arpád Kosár. Byla projednávána novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb. dopravní řád drah, novelizace zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí a byla přijatá příslušná usnesení. Dále byla sdělena informace o zaslání dopisu ministru Jiřímu Dienstbierovi s požadavkem na označení dvojjazyčnými tabulemi bez jakýchkoliv předběžných podmínek všude tam, kde žije alespoň 10 proc. obyvatel národnostní menšiny. V odpovědi nám bylo sděleno, že náš požadavek je ministrem v podstatě akceptován.

 

   Jednání Republikové rady COEX, které se konalo 14.5.2016 v Petrovicích u Karviné řídil první místopředseda Robert András Komjathy. Bylo projednáváno téma blížících se voleb do krajských zastupitelstev a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Jednání se účastnil kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 73, Jiří Cieńciała. Dále byla projednávána problematika polského národnostního školství, problematika dvojjazyčnosti a historická témata, např. blížícího se stého výročí vypuknutí prvního slezského povstání v 1919 roce. Bylo přijato usnesení, ve kterém Republiková rada podporuje ve volbách do Senátu Parlamentu ČR Jiřího Cieńciału. Republiková rada uložila národním sekcím, aby podporovaly ve volbách do zastupitelstev krajů v rámci jednotlivých volebních stran ty kandidáty, kteří podporují práva národnostních menšin.

 

   Jednání Republikové rady COEX se na žádost Maďarské národní sekce COEX konalo 24.9.2016 v Českém Těšíně, nikoliv jako obvykle v Praze. Vzhledem k tomu, že se jednání nezúčastnili zástupci COEX z Prahy a na schůzi nebyl přítomen dostatečný počet členů Republikové rady, bylo přednesena pouze zpráva předsedy COEX Josefa Przywary o činnosti Hnutí a v rámci plenární diskuse byla projednány otázky navržené Polskou národní sekci COEX, například činnost Sekce regionálních dějin, která působí při Hlavním výboru PZKO, účast na tiskové konferenci Kongresu Poláků v ČR na téma „Vize 2035“ a podobně. 24.9.2017 jednala rovněž Výkonná rada COEX, která byla usnášeníschopná a která přijala usnesení místo Republikové rady.

 

  Po komunálních volbách v 2014 roce, ve kterých jsme získali celkem 41 mandátů, z toho 30 mandátů na kandidátních listinách Hnutí a 11 mandátů na kandidátních listinách sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty naši členové zastupitelstev působí ve Vendryni – 7, Ropici – 6, Milíkově – 5, Hrádku – 3, Bukovci – 3, Třinci – 2, Chotěbuzi – 2, Dolní Lomné – 2, Nýdku – 2, Košařiskách – 2, Albrechticích – 1, Návsí – 1, Třanovicích – 1, Dolní Lutyni – 1, Těrlicku – 1, Petrovicích u Karviné – 1  a Jablunkově – 1. Ve třech obcích naši kandidáti byli zvoleni starosty obcí – ve Vendryni Bohuslav Raszka, v Milíkově Ewa Kawulok, a v Ropici Uršula Waniová.

 

   Pokud se týká krajských voleb, COEX bylo připraveno podepsat koaliční smlouvu s politickou stanou Úsvit-Národní koalice – smlouva byla připravena k podpisu s datem 3.12.2015. Bohužel náš partner neakceptoval bod programu – postupovat společně při prosazování ochrany lidských práv a svobod. Úsvit-Národní koalice prošlo námi neakceptovatelnou programovou transformací, změnilo rovněž název na Úsvit a Blok proti islamizaci. Zásadně jsme nesouhlasili s požadavkem, že podmínkou společné koalice v krajských volbách je podpořit referendum o vystoupení s Evropské unie. Proto jsme ukončili spolupráci s tímto politickým subjektem.
 

   V sobotu 27.6.2015 se konala v Praze mezinárodní vědecká konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“, které se zúčastnili členové vedení CVOEX. Pořadateli konference byli obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. a vzpomínkový výbor Jánose Esterházyho, který působil v rámci COEX. Záštitu nad konferenci přijal Tibor Petö, velvyslanec Maďarska v České republice. První část jednání řídil Peter Balla, druhou – Stanislav Gawlik. Úvodní projev na konferenci přednesl Ladislav Kocsis, předseda vzpomínkového výboru. Referáty na konferenci přednesli m.j. Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, Andrej Toth z Vysoké školy ekonomické v Praze, historici z Maďarska – László Szárka, Imre Molnár, István Janek, a ze Slovenska – Attila Simon a Miklos Duray, polské vědce zastupoval Arkadiusz Adamczyk z Univerzity Jana Kochanowského v Kielcích. Přednášku o osudu Jaksche Wenzela, politika německé menšiny z období první Československé republiky, přednesl Lukáš Novotný ze Západočeské univerzity v Plzni. V rámci konference se konala vernisáž výstavy obrazů s reprodukcemi portrétů Jánose Esterházyho a folklorní vystoupení žáků Základní školy s maďarským vyučovacím jazykem ze slovenské Rožňavy.

 

   Dne 12.11.2015 jsme se zúčastnili v Českém Těšíně konference „Dvojjazyčnost- samozřejmost, ale co takto trojjazyčnost?“ Konferenci uspořádala Koexistencia o.p.s. Hlavní referát přednesl Ladin Ladislav Langner, referát na téma „Používání jazyků národnostních menšin v České republice“ přednesl Dariusz Branny. V diskusi se starostové zvolení za COEX podělili zkušenostmi se zaváděním polsko-české dvojjazyčnosti.

 

   Dne 21.4.2016 se konala ve Vendryni vědecké konference nazvaná „Skanzén, park, hospic… z přinucení nebo z vlastní vůle“, na které hlavní referát přednesl Jarosław Jot Drużycki. Související referáty připravili Tadeusz Toman – „Účast COEX ve volbách“ a Elżbieta Wania na téma polského národnostního školství ve Vendryni. V přestávce účastnici konference zhlédli Pamětní síň obce Vendryně. Pořadatelem konference byla Koexistencia o.p.s. a Místní skupina PZKO Vendryně.

 

   Zmínit je nutno rovněž mezinárodní vědeckou konferenci u příležitosti 500. výročí Reformace „Vliv Reformace na současné křesťanství“, která se konala 9.2.2017 v Návsí. Jejími pořadateli byli Koexistencia o.p.s. a místní sbor Slezské církve evangelické augsburgského vyznání. Záštitu akce přijala starostka obce Návsí, Lenka Husarová. Úvodní referát na konferenci přednesl pastor SCEAV Jan Fojcik. Hlavní přednášky přenesli teologický referent SCEAV Marek Říčan, katolický teolog Józef Budniak a pastor církve kalvínské reformní v Praze Elés Gyorgy. Na závěr jednání shrnul biskup SCEAV Jan Wacławek.

 

   COEX podniklo rovněž kroky, směřující k aktivní účastí v blížících se parlamentních volbách v České republice a zaslalo dopis předsedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi s návrhem na spolupráci a s dotazem na možnosti umístění na volebních kandidátkách KDU-ČSL kandidátů COEX. Odpověď byla téměř okamžitá. KDU-ČSL se vyjádřilo, že má zájem na úzké spolupráci ve volbách. Důkazem toho byla osobní účast na jednání COEX-KDU-ČSL dne 1.2.2017 v Českém Těšíně předsedy KDU-ČSL. Za KDU-ČSL se setkání kromě předsedy Pavla Bělobrádka účastnili Jiří Carbol, senátor a předseda moravskoslezského výboru KDU-ČSL a Bogusław Niemiec, předseda regionálního výboru KDU-ČSL. Předběžně bylo dohodnuto, že Bogusław Niemiec bude za KDU-ČSL nominován v první dvanáctce a COEX navrhne 3 kandidáty, kteří po schválení KDU-ČSL budou uvedení na kandidátní listině v Moravskoslezském kraji. Pokud věci budou mít takový průběh, jako bylo společně dohodnuto, bude následovat společná příprava strategie předvolební kampaně a medializace společné kandidátky ve sdělovacích prostředcích. Mezitím KDU-ČSL podepsalo koaliční smlouvu s hnutím Starostové a nezávislí (STAN), tuto koalici podporuje další desítka regionálních stran a hnutí. Pavel Bělobrádek prohlásil, že KDU-ČSL chce společně se STAN vytvořit předvolební koalici a v ní se ucházet o přízeň těch nejméně 30 procent voličů, kteří opět nevědí koho volit a kteří pořád věří, že změna může být k lepšímu. Společně nabízí proevropskou, nepopulistickou, konstruktivní a středovou alternativu. Dnes se koná v Praze jednání ústředních orgánů KDU-ČSL, na kterém budou dohodnuty další podrobnosti.

 

   Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho Hnutí, zejména členům Výkonné rady a Republikové rady COEX. Poděkování zasluhují zejména Tadeusz Toman za úsilí při redakci našich novin „WTZ“ a Władysław Drong za spravování naších internetových stránek. Předpokládám, že podrobnější zprávy, tykající se širokého spektra působení našeho Hnutí, přednesou předsedové jednotlivých národních sekcí. Děkuji za pozornost!

Josef Przywara, předseda COEX

 

 Přijatá usnesení na XV. Kongrese politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) dne 27.5.2017 v Českém Těšíně

 

XV. Kongres COEX

1.      schválil program jednání,

2.      vzal na vědomí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise,

3.      vzal na vědomí zprávu předsedy COEX J. Przywary,

4.      vzal na vědomí zprávu předsedy Polské národní sekce COEX Dr. Ing. S. Gawlika,

5.      vzal na vědomí zprávu předsedy Maďarské národní sekce COEX Ing. A. Kosára,

6.      vzal na vědomí zprávu Revizní komise COEX,

7.      vzal na vědomí informaci mandátové komise,

8.      vzal na vědomí přednesené diskusní příspěvky,

9.      schválil volební program COEX připraven na volební období 6/2017-5/2019,

10.  schválil programové priority COEX na volební období 6/2017-5/2019,

11.  schválil podporovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR koalici KDU-ČSL a STAN, za předpokladu umístění na kandidátní listině 2 členů COEX,

12.  zřídil statutární komisi ve složení Z. Domonkos, J. Przywara, JUDr. E. Kiedroń, V. Niedoba, Ing. T. Toman pro přípravu novelizace stanov COEX a předložení novelizace stanov COEX k přijetí na Kongrese COEX v 2019 roce,

13.  zvolil Josefa Przywaru předsedou COEX,

14.  zvolil Zoltána Domonkose prvním místopředsedou COEX,

15.  zvolil Republikovou radu COEX ve složení: Helena Bubiková, Ing. Ladislav Derian, Zoltán Domonkos, Mgr. János Fajd, Władysław Drong, István Fucsik, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Jolana Kónyová, PhDr. Ladislav Kocsis, JUDr. Evžen Kiedroń, Ing. Arpád Kosár, Ladislav Labancz, Karel Matisz, Vladislav Niedoba, Bohuslav Raszka, Josef Przywara, RSDr. Ernö Soós, MVDr. Euard Szabó, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyková, Pavel Wania,

16.  zvolil Revizní komisi COEX ve složení: Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., Ing. Jadwiga Karolczyk, Róbert Komjathy,

17.  zvolil Smírčí komisi COEX ve složení: Ing. Ludovít Balla, Ing. Tadeusz Kornuta, Ing. Josef Pietrus,

18.  zmocnil v nepřítomnosti předsedy COEX zastupováním dle §20, odst. 2 obchodního zákoníku Zoltána Domonkose, v jeho zastoupení Ing. Arpáda Kosára, v jeho zastoupení Dr. Ing. Stanislava Gawlika,

19.  uložil Republikové radě COEX svolat jednání Republikové rady COEX dvakrát ročně, vždy v květnu v Českém Těšíně a v září v Praze.

 

Přijatá usnesení na schůzi Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) dne 27.5.2017 v Českém Těšíně

 

Republiková rada COEX

1.      schválila program jednání,

2.      vzala na vědomí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, složení mandátové komise, volební komise a návrhové komise,

3.      zvolila Výkonnou radu COEX ve složení: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, István Fucsik, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, PhDr. Ladislav Kocsis, Ing. Arpád Kosár, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Ing. Tadeusz Toman,

4.      zvolila Ing. Arpáda Kosára místopředsedou COEX,

5.      zvolila Dr. Ing. Stanislava Gawlika místopředsedou COEX,

6.      zvolila Ing. Tadeusze Tomana tajemníkem Výkonné rady COEX,

7.      vzala na vědomí usnesení Polské národní sekce COEX účastnit se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v rámci koalice KDU-ČSL a STAN,

8.      zmocnila Výkonnou radu COEX, podepsat předvolební smlouvu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s vedením KDU-ČSL v Moravskoslezském kraji,

9.      vzala na vědomí usnesení Maďarské národní sekce COEX k právní rehabilitaci Jánose Esterházyho,

10.  doporučila statutární komisi zvolené na Kongrese COEX, aby ve stanovách COEX zrušila ustanovení týkající se národních sekcí COEX jako volených orgánů a aby stanovy COEX transformovaly národní sekce na odborné komise, kterým předsedá člen Republikové rady COEX a do kterých členy deleguje Výkonná rada COEX,

11.  vzala na vědomí zprávu pokladníka COEX,

12.  schválila návrh pokladníka COEX požadovat po členech zastupitelstev za COEX v obcích dobrovolný příspěvek 100 Kč/ročně pro uhrazení auditorské zprávy,

13.  schválila, aby ústřední orgány COEX jednaly v obcích, kde členy zastupitelstev byli zvoleni kandidáti za COEX,

14.  zmocnila Výkonnou radu COEX, aby anketa, zpracovaná Dr. Ing. Stanislavem Gawlikem, s otázkami týkajícími se dalšího vývoje COEX byla zaslána členům zastupitelstev zvolených za COEX,

15.  uložila Výkonné radě COEX navázat spolupráci s občany ukrajinské národnostní menšiny v ČR,

16.  uložila Výkonné radě COEX aktivně spolupracovat s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s.