Decyzja prezydenta republiki nr 85/2018 Dz. U. / Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.

 

W Dzienniku Ustaw ukazała się decyzja prezydenta republiki, Miloša Zemana, potwierdzona podpisem premiera rządu w dymisji, Andreja Babiša, z 23.5.2018 r., o ogłoszeniu wyborów do Senatu Perlamentu Republiki Czeskiej i wyborów do rad gmin i rad obwodów miejskich i dzielnic miejskich miast statutarnych i wyborów do rady miasta głównego Pragi i jego miejskich dzielnic. / Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, potvrzené podpisem premiéra v demisi Andreje Babiše ze dne 23.5.2018 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 

 

Decyzja prezydenta w Dzienniku Ustaw

 

Wybory komunalne odbędą się 5. i 6.10.2018 r. / Komunální volby se budou konat ve dnech 5. a 6.10.2018

 

Praga (23.5.2018 r.) – Wybory komunalne odbędą się 5 i 6 października 2018 r. W tym samym terminie przebiegać będzie również pierwsza tura wyborów senackich. Termin wyborów ogłosił prezydent Milosz Zeman. Jego decyzję musi jeszcze potwierdzić premier rządu w demisji, Andrej Babiš (ANO). Ostateczny termin na nominacje kandydatów w wyborach komunalnych i senackich jest więc z końcem lipca br. / Praha (23.5.2018) – Komunální volby se budou konat 5. a 6 října 2018. Ve stejném termínu proběhne i první kolo senátních voleb. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman. Jeho rozhodnutí musí ještě podepsat i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Pro senátní a komunální volby tak konec lhůty pro nominaci kandidátů je na konci července tr.

 

Terminarz wyborów komunalnych według ustawy nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów / Termíny komunálních voleb podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

7.7.2018 r. – Wybory do przedstawicielstw gmin ogłasza prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Za dzień ogłoszenia wyborów jest uważany dzień, w którym był dystrybuowany dziennik, w którym decyzja o ogłoszeniu wyborów była zamieszczona. / Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se vyhlašuje ve sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kde byla rozeslána částka, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§3, odst. 1)

12.7.2018 r. – Przedstawicielstwo gminy może najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów utworzyć więcej obwodów wyborczych. / Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů (§27, odst. 1)

31.7.2018 r. – Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. / Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§21, odst. 3)

6.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. / Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny (§23, odst. 1)

8.8.2018 r. – Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd registracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 przed dniem wyborów. / Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje výzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 1).

13.8.2018 r. – Partia wyborcza jest zobowiązana wady poprawić. / Volební strana je povinna závady odstranit (§23, odst. 1).

18.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny wystawi 48 dni przed dniem wyborów decyzję o rejestracji. / Registrační úřad vyhotoví rozhodnutí o registraci 48 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 3).

5.9.2018 r. – Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. / Každá volební strana, jejíž kandidátní listiny byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku (§17, odst. 2).

20.9.2018 r. – Wójt ogłosi najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów termin i miejsce wyborów w gminie. / Starosta zveřejní nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb v obci (§29, odst. 1).