Tisková zpráva

ze schůze Výkonné rady a Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŻITJA (dále COEX), která se konala v Praze, Vocelova 3 (Dům národnostních menšin) dne 26.9.2015

 

    Schůze Výkonné rady COEX byla zahájena 60 minut později, oproti původnímu plánu, z důvodu zpoždění vlaku. Jednání řídil místopředseda COEX, Ing. Arpád Kosár. Zapisovatelem byl zvolen Ing. Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu PhDr. Ladislav Kocsis. Byla projednána příprava navazující schůze Republikové rady COEX, program jednání a personální obsazení jednotlivých komisí. Pokladník Władysław Drong předložil zprávu o finanční situaci COEX. V příruční pokladně je 3024,- Kč, na bankovním účtu je 682,84 Kč. Bylo přijato následující usnesení: a) Výkonná rada COEX bere na vědomí zprávu pokladníka a tuto předkládá Revizní komisi COEX, b) Výkonná rada COEX bere na vědomí program jednání Republikové rady COEX, který připravil tajemník Výkonné rady COEX, c) Výkonná rada COEX bere na vědomí zprávu o novelizaci vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah a navrhuje tuto projednat na schůzi Republikové rady COEX, d) Výkonná rada COEX bere na vědomí novelizaci zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí a navrhuje tuto projednat na schůzi Republikové rady COEX, e) Výkonná rada COEX navrhuje projednat na schůzi Republikové rady COEX problematiku zákazů svatebních obřadů v jazyce národnostní menšiny (v jazyce polském), f) Výkonná rada COEX navrhuje projednat na schůzi Republikové rady COEX problematiku znevážení státního symbolu Polské republiky hákovým křížem na veřejnoprávním českém internetovém portále, g) Výkonná rada COEX ukládá tajemníkovi Výkonné rady COEX svolat příští schůzí Výkonné rady COEX v lednu 2016 r.

    Jednání Republikové rady COEX řídil také místopředseda COEX, Ing. Arpád Kosár. Zapisovatelem byl zvolen MVDr. Eduard Szabó, ověřovatelem zápisu Ing. Tadeusz Toman, do mandátové komise Mgr. Jan Fajd, do návrhové komise Vladislav Niedoba. Zprávu o činnosti COEX přednesl v zastoupení předsedy COEX místopředseda COEX, Ing. Arpád Kosár – příloha. Následovaly zprávy národních sekcí COEX. Informaci o činnosti Polské národní sekce COEX sdělil Ing. Tadeusz Toman. Hlavním úkolem sekce je prosazování ochrany národnostních menšin a spolupráce se členy zastupitelstev za COEX v jednotlivých městech a obcích – COEX v posledních komunálních volbách získalo 41 mandátů. Byl zaslán dopis ministru Jiřímu Dienstbierovi s požadavkem na označení dvojjazyčnými tabulemi bez jakýchkoliv předběžných podmínek všude tam, kde žije alespoň 10% obyvatel národnostní menšiny. Byl projednán požadavek na svatební obřady v jazyce národnostní menšiny, protože rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR tyto nejsou povoleny. Polská národní sekce se ohradila proti umístění hákového kříže na polské národní vlajce na veřejnoprávních internetových stránkách. Akce Polské národní sekce COEX je průběžně zveřejňována v periodickém zpravodaji „WTZ“. Ukrajinsko-Rusínská národní sekce COEX se zaměřuje na organizování kulturních akcí. Maďarská národní sekce COEX si pravidelně si připomíná významné svátky a významné osobnosti vztahující se k maďarství. Ke schválení bylo navrženo společné stanovisko k ukrajinské krizi – prohlášení-výzva mírového řešení. Nutné je, aby prohlášení iniciovala Ukrajinská národní sekce COEX. Informaci o přípravě COEX na krajské volby v 2016 roce sdělil Vladislav Niedoba. Polská národní sekce COEX se připravuje na volby společně se stranou Úsvit přímé demokracie. Informaci o činnosti Koexistencia o.p.s. přednesl Ing. Tadeusz Toman – příloha.

    V plenární diskusi JUDr. Evžen Kiedroń, člen Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy při Radě vlády České republiky, předal k projednání informaci o novelizaci vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah a informaci o novelizaci zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. K informaci o možnosti zápisů v obecních kronikách v jazyce národnostní menšiny Dr. Ing. Stanislav Gawlik upozorňuje, že Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo kultury ČR přehazují odpovědnost jedno na druhé, považují novelizací za zbytečnou a chtějí svalit zodpovědnost na obce, a tam bývá různě. Proto COEX navrhuje kompromis – doplnit zákon o odstavec a text, že v obcích, kde polská národnostní menšina má více jak 10% občanů, je povinnosti uvádět dvojjazyčně ty informace, které se týkají polské národnostní menšiny a které tato polská národnostní menšina přednáší. V diskusi bylo zdůrazněno, že důležitý je také obsah zápisů, který často není z pohledu polské národnostní menšiny objektivní. K znevážení polské státní vlajky na Internetu Vladislav Niedoba sdělil, že tuto záležitost projednával s krajským místo-hejtmanem Svatomírem Recmanem, který přislíbil situaci řešit, avšak dosud nám výsledek nesdělil. Proběhla diskuse ke zprávě o činnosti Koexistancie o.p.s. PhDr. Ladislav Kocsis sdělil, že zpráva byla stručná a konkrétní. Na mezinárodní vědeckou konferenci „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ jsme dostali velmi pozitivní ohlasy. Problémy však zůstávají s finančním doúčtováním. Byla také projednána mezinárodní situace spojená s uprchlickou krizí v Evropské unii.

    Republiková rada COEX přijala usnesení následujícího znění: a) Republiková rada COEX bere na vědomí zprávu předsedy COEX, b) Republiková rada COEX bere na vědomí zprávu Maďarské národní sekce COEX, c) Republiková rada COEX bere na vědomí informaci Polské národní sekce COEX, d) Republiková rada COEX ukládá Revizní komisi COEX předat zprávu o kontrole, e) Republiková rada COEX podporuje, aby novelizace vyhlášky č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah umožňovala dvojjazyčné označení železničních stanic (česko-polsky) a polská hlášení na stanicích a ve vlacích na území s autochtonním polským obyvatelstvem – na Těšínském Slezsku, f) Republiková rada COEX navrhuje, aby novelizace zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí obsahovala zápis, že v obcích, ve kterých polská národnostní menšina má více jak 10% občanů, se musí dvojjazyčně v kronikách uvádět informace které se týkají polské národnostní menšiny a které polská národnostní menšina přednáší, g) Republiková rada COEX nesouhlasí se zákazem svatebních obřadů v jazyce národnostní menšiny a zmocňuje Polskou národní sekci COEX, aby činila další kroky, h) Republiková rada COEX nesouhlasí se znevážením státního symbolu Polské republiky hákovým křížem na veřejnoprávním českém internetovém portále a zmocňuje Polskou národní sekci COEX, aby činila další kroky, i) Republiková rada COEX ukládá tajemníkovi Výkonné rady COEX svolat příští schůzí Republikové rady COEX v květnu 2016 r. dle usnesení Kongresu COEX.

 

Zpráva předsedy politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) na schůzi Republikové rady COEX dne 26.9.2015

 

    Vážené Dámy, Vážení Pánové, Přátelé, dovolte mi, abych na úvod dnešního jednání Republikové rady COEX přednesl zprávu o činnosti našeho Hnutí za období od XIV Kongresu COEX, který se konal v Jablunkově 16.5.2015 do dnešního dne. Omezím se na krátkou informaci, abych umožnil přednést rozsáhlejší zprávy předsedům jednotlivých národních sekcí. Některé naše aktivity jsou navíc uvedeny v posledním 70. čísle našich novin „WTZ“. Naše hnutí vyvíjí činnost v souladu se stanovami a schválenými programovými prioritami na jablunkovském Kongresu, zejména těmi, které obsahují problematiku ochrany národnostních menšin v České republice. Po posledních komunálních volbách z 2014 roku aktivně spolupracujeme s našimi členy zastupitelstev, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEX, případně z listin sdružení COEX s nezávislými kandidáty. Úspěšní jsme byli v 17 městech a obcích a získali celkem 41 mandátů. Naši členové zastupitelstev působí ve svých obcích v zájmu polské národnostní menšiny, a to jako zvolení členové obecních a městských rad, členové výborů pro národnostní menšiny, komisí či jako řadoví členové zastupitelstev. Ve funkci starosty obce působí ve Vendryni Bohuslav Raszka, v Ropici Uršula Waniová. Nedávno bohužel zemřel náš starosta Obce Milíkov Karel Klimek, kterého zastoupila ve funkci Eva Kawuloková, rovněž z listiny COEX.

    Zaslali jsme dopis ministru pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti České republiky Jiřímu Dienstbierovi, ve kterém jsme navrhovali změnu zákona tak, aby zavádění dvojjazyčných nápisů bylo na Těšínském Slezsku, kde žije autochtonní polská menšina, bylo umožněno ex offo, bez jakýchkoliv předběžných podmínek. Ve svém dopise pan ministr náš návrh v podstatě neodmítl a navrhuje, aby byl přednesen v Radě vlády pro národnostní menšiny. Existují také jiné závažné problémy, na které bychom také měli upozornit – například mediálně známa aféra se zákazem svatebních obřadů, včetně církevních, v jazyce polském, či znevážení polského státního symbolu hákovým křížem na jednom veřejnoprávním českém portále. Navrhuji tyto i jiné otázky prodiskutovat a schválit příslušné usnesení. Gratulovali jsme také nově zvolenému polskému prezidentovi, Andrzeju Dudovi.

    Aktivně pracovala Maďarská národní sekce COEX, zejména její Výbor pro přípravu mezinárodního vědeckého semináře „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“, který se konal 27.6.2015 v Praze. Záštitu nad konferencí převzal velvyslanec Maďarska v Praze pan Tibor Pető. Seminář byl velmi úspěšný, jeho program je zveřejněn v posledním čísle „WTZ“. Aktivity Ukrajinské národní sekce COEX se soustřeďují na kulturní oblast v rámci akcí pořádaných Sdružením Ukrajinců a příznivců Ukrajiny.

    Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním členům našeho Hnutí, zejména členům Výkonné rady a Republikové rady COEX, za úsilí, které vkládají pro úspěšnou činnost našeho Hnutí.  Děkuji za pozornost!

Josef Przywara, předseda COEX

Róbert András Komjáthy, první místopředseda COEX

 

Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. přednesená na schůzi Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) dne 26.9.2015

 

    Vážení členové Republikové rady COEX, dovolte mi, abych Vás informoval o aktivitách obecně prospěšné společnosti Koexistencia v letošním 2015 roce. Koexistencia o.p.s. působí ve složení, jaké je registrováno u Krajského soudu v Ostravě. Předsedou 6členné správní rady je Zoltán Domonkos, členy jsou Stanislav Gawlik, Tadeusz Kornuta, Karel Madzia, Vladislav Niedoba a Pavel Wania. Předsedou 3členné dozorčí rady je Bohuslav Kaleta, členy jsou Arpád Kosár a Josef Pietrus. Usnesením Krajského soudu byl v letošním roce proveden výmaz dosavadního člena dozorčí rady Alexandra Pálffyho ke dni 10.5.2014, kdy zemřel a současně se byl zapsán jako člen dozorčí rady Arpád Kosár ke dni 2.7.2015.

    Správní rada a dozorčí rada jednaly v letošním roce 4x – v Českém Těšíně 4.6.2015, Bystřici 15.7.2015, Praze 18.8.2015 a Českém Těšíně 20.8.2015. Byla připomenuta památka zemřelých členů Koexistencia o.p.s. Wiesława Sikory a Alexandra Pálffyho. V období od 30.6.2015 do 31.8.2015 z důvodu dlouhodobého pobytu v Maďarsku Zoltán Domonkos požádal o zproštění z plnění povinnosti předsedy správní rady, v tomto období jeho povinnosti jsem plnil osobně. V roce 2015 byly splněny tyto úkoly: 1) byla zpracována zpráva dozorčí rady za předcházející období od 7.2.2014 do 26.3.2015, zpracoval 26.3.2015 předseda dozorčí rady Bohuslav Kaleta, 2) přiznání k dani z příjmu právnických osob bylo podáno 11.2.2015 na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Českém Těšíně, 3) kladně byla zhodnocena vědecká konference z 22.11.2014 s výstavou u příležitosti 100. výročí vzniku polských hasičských sborů na Zaolší, 4) výsledkem rekonstrukce událostí u příležitosti 100. výročí příchodu Polských legií do Návsí z 23.12.2014 je film zveřejněn na www.coexistentia.cz, 5) byly vydány 3jazyčně stanovy COEX, pro delegáty Kongresu COEX byly vydány stanovy COEX v jazyce českém, a také programové priority s volebním programem COEX, 6) byly vydány 3 čísla novin členů COEX „WTZ“: 68 (1/2015) + 69 (4/2015) + 70 (9/2015), 7) byla vydána vázaná publikace – výsledky sčítání lidu z 2011 roku (pouze v jazyce polském) na komerčním základě, texty jsou zveřejněny na www.coexistentia.cz, 8) mezinárodní vědecký seminář „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“ byl uspořádán 27.6.2015 v Praze za spolupráce s Memoriálním výborem paměti Jánose Esterházyho.

    Dosud nebyly splněné tyto úkoly: nebyl vydán stručný zdvořilostní polsko-maďarsko-český slovník, nebyla vydána publikace o činnosti členů zastupitelstev obcí a měst za COEX, na níž finanční prostředky jsou zajištěny – úkoly byly přesunuty na 2016 rok, nebyl zpracován plán vydavatelské činnosti a přednáškové činnosti. Na říjen 2015 je plánováno uspořádání semináře „A což takhle trojjazyčnost“, trvalým dlouhodobým úkolem je vydávání novin členů COEX „WTZ“.

    Na jednáních po termínu mezinárodní vědecké konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ jsme prioritně řešili proplácení výdajů konference, jelikož do dnešního dne na účet Koexistencia o.p.s. nedošly finanční prostředky, které byly potvrzené předsedou Memoriálního výboru Jánose Esterházyho COEX, Ladislavem Kocsisem.

    Děkuji za pozornost.

Tadeusz Toman, ředitel Koexistencia o.p.s.

 

Komunikat prasowy

z zebrania Rady Wykonawczej i Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŻITJA (dalej COEX), które odbyło się w Pradze, Vocelova 3 (Dom Mniejszości Narodowych) w dniu 26.9.2015 r.

(tłumaczenie na język polski)

 

    Zebranie Rady Republikowej COEX zagajono o 60 minut później wobec planu z powodu spóźnienia pociągu. Obrady prowadził zastępca przewodniczącego COEX, inż. Arpád Kosár. Protokolantem wybrano inż. Tadeusza Tomana, weryfikatorem protokołu PhDr. László Attilę Kocsisa. Omówiono przygotowanie nawiązującego zebrania Rady Republikowej, program obrad i skład personalny poszczególnych komisji. Kasjer, Władysław Drong, przedstawił sprawozdanie o sytuacji finansowej COEX. W kasie podręcznej jest 3024,- CZK, na koncie bankowym 684,84 CZK. Przyjęto następującą uchwałę: a) Rada Wykonawcza COEX bierze do wiadomości sprawozdanie kasjera i to przekazuje Komisji Rewizyjnej COEX, b) Rada Wykonawcza COEX bierze do wiadomości program obrad Rady Republikowej COEX, który przygotował sekretarz Rady Wykonawczej COEX, c) Rada Wykonawcza COEX bierze do wiadomości sprawozdanie o nowelizacji ogłoszenia nr 173/1995 Dz. U., przepisy dotyczące korzystania z kolei i wnioskuje omówić je na zebraniu Rady Republikowej COEX, d) Rada Wykonawcza COEX bierze do wiadomości sprawozdanie o nowelizacji ustawy nr 132/2006 Dz. U., o kronikach gminnych i wnioskuje omówić je na zebraniu Rady Republikowej COEX, e) Rada Wykonawcza COEX wnioskuje omówić na zebraniu Rady Republikowej COEX problematykę zakazu obrzędów ślubnych w języku mniejszości narodowych (w języku polskim), f) Rada Wykonawcza COEX wnioskuje omówić na zebraniu Rady Republikowej COEX problematykę zbezczeszczenia symbolu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej swastyką na publicznym czeskim portalu internetowym, g) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje sekretarza Rady Wykonawczej COEX, aby zwołał następne zebranie Rady Wykonawczej COEX w styczniu 2016 r.

    Obrady Rady Republikowej COEX prowadził również inż. Arpád Kosár. Protokolantem wybrano MVDr. Eduarda Szabóa, weryfikatorem protokołu inż. Tadeusza Tomana, do komisji mandatowej mgr Jana Fajda, do komisji wnioskodawczej pana Władysława Niedobę. Sprawozdanie z działalności COEX przedstawił w zastępstwie przewodniczącego COEX zastępca przewodniczącego COEX, inż. Arpád Kosár, – załącznik. Postępowały krok po kroku sprawozdania sekcji narodowych COEX. Informację z działalności Polskiej Sekcji Narodowej COEX przedstawił inż. Tadeusz Toman. Głównym zadaniem sekcji jest forsowanie ochrony mniejszości narodowych i współpraca z członkami rad za COEX w poszczególnych miastach i gminach – COEX w ostatnich wyborach komunalnych uzyskała 41 mandatów.  Przekazano list ministrowi Jiřemu Dienstbierowi z postulatem oznakowania tablicami dwujęzycznymi bez jakichkolwiek warunków wstępnych wszędzie tam, gdzie żyje co najmniej 10% obywateli mniejszości narodowej. Omówiono wymagania na obrzędy ślubne w języku mniejszości narodowej, ponieważ te decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RC nie są dozwolone Polska Sekcja Narodowa COEX protestuje przeciw zamieszczaniu na publicznych stronach internetowych swastyki na polskiej fladze państwowej. Działania Polskiej Sekcji Narodowej COEX są regularnie zamieszczane w informatorze okresowym „WTZ“. Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa COEX nastawiła się na organizowanie akcji kulturalnych. Węgierska Sekcja Narodowa COEX regularnie przypomina sobie wybitne święta i wybitne osobistości mające związek z węgierskością. Wnioskowano uchwalić wspólne stanowisko dotyczące kryzysu ukraińskiego – oświadczenie-apel o pokojowe rozwiązanie kryzysu. Konieczne jest, aby oświadczenie inicjowała Ukraińska Sekcja Narodowa COEX. Informację na temat przygotowania COEX do wyborów wojewódzkich w 2016 roku przedstawił pan Władysław Niedoba. Polska Sekcja Narodowa COEX przygotowuje się do wyborów wspólnie z partią Úsvit přímé demokracie. Informację na temat działalności Koexistencia o. p. p. przedstawił inż. Tadeusz Toman – załącznik.

    W dyskusji plenarnej JUDr Eugeniusz Kiedroń, członek Komitetu ds. Współpracy z Organami Samorządu Terytorialnego przy Radzie Rządu Republiki Czeskiej, przekazał do omówienia informację na temat nowelizacji ogłoszenia nr 173/1995 Dz. U., przepisy dotyczące korzystania z kolei i nowelizacji ustawy nr 132/2006 Dz. U., o kronikach gminnych. W sprawie możliwości zapisu w kronikach gminnych w języku mniejszości narodowej dr inż. Stanisław Gawlik zwraca uwagę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC i Ministerstwo Kultury RC przerzucają odpowiedzialność jedno na drugie. Uważają nowelizację za zbędną i chcą zwalić odpowiedzialność na gminy, a tam bywa różnie. Dlatego COEX wnioskuje kompromis – uzupełnić ustawę o ustęp i tekst, że w gminach, gdzie polska mniejszość narodowa ma więcej niż 10% obywateli jest obowiązkiem zapisywać dwujęzycznie te informacje które dotyczą polskiej mniejszości narodowej i które polska mniejszość narodowa przedstawia. W dyskusji podkreślono, że ważna jest też treść zapisów, które często z punktu widzenia polskiej mniejszości narodowej nie są obiektywne. W sprawie zbezczeszczenia polskiej flagi państwowej w internecie Władysław Niedoba powiedział, że sprawę tę omówił z wicehetmanem wojewódzkim Svatomírem Recmanem, który obiecał przyjrzeć się sprawie, ale do dnia dzisiejszego wyniku nam nie przekazał. W dyskusji do sprawozdania Koexistencia o. p. p. PhDr. László Attila Kocsis powiedział, że sprawozdanie było krótkie i rzeczowe. Na międzynarodową konferencję naukową „Przywrócić honor Jánosowi Esterházyemu“ były bardzo pozytywne odzewy. Omówiono również sytuację międzynarodową związaną z napływem uciekinierów do państw Unii Europejskiej. Rada Republikowa COEX przyjęła uchwałę następującej treści: a) Rada Republikowa  COEX bierze do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego COEX, b) Rada Republikowa COEX bierze do wiadomości sprawozdanie Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, c) Rada Republikowa  COEX bierze do wiadomości informację Polskiej Sekcji Narodowej COEX, d) Rada Republikowa COEX zobowiązuje Komisję  Rewizyjną COEX, aby przekazała sprawozdanie o kontroli, e) Rada Republikowa COEX popiera, aby nowelizacja ogłoszenia nr 173/1995 Dz. U., przepisy dotyczące korzystania z kolei, umożliwiała dwujęzyczne (czesko-polskie) oznakowanie stacji kolejowych i polskie komunikaty na stacjach kolejowych i w pociągach na terenie zamieszkałym przez autochtoniczną ludność polską – ma Śląsku Cieszyńskim, f) Rada Republikowa  COEX wnioskuje, aby nowelizacja ustawy nr 132/2006 Dz. U., o kronikach gminnych zawierała zapis, że w gminach, w których polska mniejszość narodowa ma więcej jak 10% obywateli, aby obowiązkiem było przedstawiać w kronikach gminnych informacje, które dotyczą polskiej mniejszości narodowej i są przez polską mniejszość narodową przedstawiane, dwujęzycznie, g) Rada Republikowa  COEX nie zgadza się z zakazem obrzędów ślubnych w języku mniejszości narodowej i upoważnia Polską Sekcję Narodową COEX, aby poczyniła dalsze kroki, h) Rada Republikowa COEX nie zgadza się ze zbezczeszczeniem na publicznym czeskim portalu internetowym symbolu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej swastyką i upoważnia Polską Sekcję Narodową COEX, aby poczyniła dalsze kroki, g) Rada Republikowa COEX zobowiązuje sekretarza Rady Wykonawczej COEX, aby zwołał następne zebranie Rady Republikowej COEX w maju 2016 r. według uchwały Kongresu COEX.

 

Sprawozdanie przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przedstawione na zebraniu Rady Republikowej COEX w dniu 26.9.2015 r.

(tłumaczenie na język polski)

 

    Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Przyjaciele. Pozwólcie, abym zagajając dzisiejsze obrady Rady Republikowej COEX, przedstawił sprawozdanie z działalności naszego Ruchu za okres od XIV Kongresu COEX, który odbył się w Jabłonkowie 16.5.2015 r., do dnia dzisiejszego. Ograniczę się do krótkiej informacji, abym umożliwił przedstawić obszerniejsze sprawozdania przewodniczącym poszczególnych sekcji narodowych. Niektóre nasze działania są dodatkowo przedstawione w ostatnim 70. numerze naszej gazety „WTZ“. Nasz Ruch wykazuje działalność zgodnie ze statutem i priorytetami programowymi uchwalonymi przez jabłonkowski Kongres, przede wszystkim tymi, które zawierają problematykę ochrony mniejszości narodowych w Republice Czeskiej. Po ostatnich wyborach komunalnych w 2014 roku aktywnie współpracujemy z naszymi członkami rad gminnych i miast, którzy byli wybrani z list kandydackich COEX, ewentualnie z list stowarzyszeń COEX z kandydatami niezależnymi. Skuteczni byliśmy w 17 miastach i gminach i uzyskaliśmy razem 41 mandatów. Nasi członkowie rad działają w swoich gminach w interesie polskiej mniejszości narodowej, i to jednak jako wybrani członkowie zarządów gmin i miast, członkowie komitetów do spraw mniejszości narodowych, komisji, czy też jako szeregowi członkowie rad. W funkcji wójta działają Bogusław Raszka w Wędryni, Uršula Wania w Ropicy. Niedawno niestety zmarł nasz wójt Gminy Milików Karol Klimek, którego zastąpiła w funkcji Ewa Kawulok, również z listy COEX.

    Przesłaliśmy list ministrowi rady rządu do spraw prawodawstwa, praw człowieka i równych szans Republiki Czeskiej Jiřemu Dienstrbierowi, w którym wnioskowaliśmy zmianę ustawy tak, aby wprowadzanie dwujęzycznych napisów na Śląsku Cieszyńskim, gdzie żyje autochtoniczna polska mniejszość narodowa, było możliwe ex offo, bez jakichkolwiek warunków wstępnych. W swoim liście pan minister nasz wniosek w istocie nie odrzucił i wnioskuje, aby był złożony w Radzie Rządu do spraw Mniejszości Narodowych. Istnieją również inne poważne problemy, na które powinniśmy zwrócić uwagę – na przykład medialnie znana afera z zakazem obrzędów ślubnych, w tym kościelnych, w języku polskim, czy zbezczeszczenie na jednym z publicznych czeskich portali internetowych polskiego symbolu państwowego swastyką. Dlatego wnioskuję te i inne tematy przedyskutować i przyjąć odpowiednie uchwały. Gratulacje przesłaliśmy również nowo wybranemu polskiemu prezydentowi, Andrzejowi Dudzie.

    Aktywnie działała Węgierska Sekcja Narodowa COEX, zwłaszcza jej Komitet ds. Przygotowania Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przywrócić Honor Jánosowi Esterházyemu“, która odbyła się 27.6.2015 r. w Pradze. Patronat nad konferencją objął ambasador Węgier w Pradze pan Tibor Petö. Konferencja była bardzo udana, jej program jest zamieszczony w ostatnim numerze „WTZ“. Działania Ukraińsko-Rusińskiej Sekcji Narodowej COEX koncentrują się na kulturę w ramach imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Ukraińców i Sympatyków Ukrainy.

    Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim aktywnym członkom naszego Ruchu, zwłaszcza członkom Rady Wykonawczej i Rady Republikowej COEX za wysiłki, które wkładają w celu skutecznej działalności naszego Ruchu. Dziękuję za uwagę.

Józef Przywara, przewodniczący COEX

Róbert András Komjathy, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

 

Informacja z działalności Koexistencia o.p.p. przedstawiona na zebraniu Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) w dniu 26.9.2015 r.

(tłumaczenie na język polski)

 

    Szanowni Członkowie Rady Republikowej COEX, pozwólcie, abym poinformował Państwa o działalności organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.p. w bieżącym 2015 roku. Koexistencia o.p.p. działa w składzie zarejestrowanym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie. Przewodniczącym 6osobowego zarządu jest Zoltán Domonkos, członkami zarządu są Stanisław Gawlik, Tadeusz Kornuta, Karol Madzia, Władysław Niedoba i Paweł Wania. Przewodniczącym 3osobowej rady nadzorczej jest Bogusław Kaleta, członkami rady nadzorczej są Arpád Kosár i Józef Pietrus. W bieżącym roku uchwałą Sądu Wojewódzkiego wykreślono dotychczasowego członka rady nadzorczej Sándora Pálffyego z dniem 10.5.2014 r., kiedy zmarł i jednocześnie zarejestrowano członka rady nadzorczej Arpáda Kosára z dniem 2.7.2015 r.

    Zarząd i rada nadzorcza obradowały w bieżącym roku cztery razy – 4.6.2015 r. w Czeskim Cieszynie, 15.7.2015 r. w Bystrzycy, 18.8.2015 r. w Pradze i 20.8.2015 r. w Czeskim Cieszynie. Wspomniano pamięć zmarłych członków Koexistencia o.p.p Wiesława Sikorę i Sándora Pálffyego. W okresie od 30.6.2015 do 31.8.2015 r., ze względu na długoterminowy pobyt na Węgrzech, Zoltán Domonkos żądał o zwolnienie z obowiązku przewodniczącego zarządu, w tym okresie przejąłem jego obowiązki osobiście. W 2015 roku zrealizowano następujące zadania: 1) opracowano sprawozdanie rady nadzorczej za poprzedni okres od 7.2.2014 do 26.3.2015 r., opracował 26.3.2015 r. przewodniczący rady nadzorczej Bogusław Kaleta, 2) sprawozdanie finansowe o dochodach osób prawnych było przekazane 11.2.2015 r. Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Sląskiego, zakład terenowy w Czeskim Cieszynie, 3) pozytywnie oceniono konferencję naukową z 22.11.2014 r. i wystawę z okazji 100. rocznicy powstania polskich straży pożarnych na Zaolziu, 4) wynikiem rekonstrukcji wydarzeń z okazji 100. rocznicy wkroczenia Legionów Polskich do Nawsia z 23.12.2014 r. jest film zamieszczony na www.coexistentia.cz, 5) wydano 3języcznie statut COEX, dla delegatów Kongresu COEX wydano statut COEX w języku czeskim, a także priorytety programowe z programem wyborczym COEX, 6) wydano 3 numery gazety członków COEX „WTZ“: 68 (1/2015) + 69 (4/2015) + 70 (9/2015), 7) wydano publikację oprawianą – wyniki spisu powszechnego z 2011 roku (tylko w języku polskim) na gruncie komercyjnym, teksty są zamieszczone na www.coexistentia.cz, 8) międzynarodową konferencję naukową „Oddać Honor Jánosowi Esterházyemu“ zorganizowano we współpracy z Komitetem Wspomnieniowym Jánosa Esterházyego 27.6.2015 r. w Pradze.

    Na razie nie są spełnione następujące zadania: nie wydano zwięzłego grzecznościowego słownika polsko-węgiersko-czeskiego, nie wydano oprawianą publikację o działalności członków rad gmin i miast za COEX, na które środki finansowe są zapewnione – zadania były przesunięte na 2016 rok, nie opracowano plan działalności wydawniczej i działalności prelekcyjnej. Na październik 2015 roku zaplanowano zorganizowanie konferencji „A co tak trójjęzyczność“. Stałym długookresowym zadaniem jest wydawanie gazety członków COEX „WTZ“.  

     Podczas obrad po terminie międzynarodowej konferencji naukowej „Oddać Honor Jánosowi Esterházyemu“ priorytetowo decydowaliśmy o uregulowaniu wydatków związanych z konferencją, ponieważ do dnia dzisiejszego na konto Koexistencia o.p.p. nie wpłynęły środki finansowe, potwierdzone przez przewodniczącego Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego COEX, Lászlo Attilę Kocsisa.

    Dziękuję za uwagę.

Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.p.