Informacja prasowa z obrad XIV Kongresu i Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA, Jabłonków, 16.5.2015 r.

XIV Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŻITTJA (dalej COEX) odbył się w sobotę 16.5.2015 r. w Domu PZKO w Jabłonkowie. Przed zagajeniem obrad plenarnych, z programem kulturalnym wystąpił dziecięcy zespół folklorystyczny “Rozmarynek”, działający pod kierownictwem Krystyny Mruzek przy PSP im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie. Sprawozdanie z działalności COEX przedstawił jego przewodniczący, Józef Przywara. Działalność sekcji polskiej omówił Karol Madzia, sekcji węgierskiej Arpád Kosár. Z gości obecnych na Kongresie wystąpili Stanisław Jakus, wiceburmistrz Jabłonkowa i Karel Fiedler, poseł Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.

Kongres wybrał nowe władze COEX – przewodniczącego COEX, Józefa Przywarę, pierwszego wiceprzewodniczącego, Róberta Andrása Komjathy, 24-osobową Radę Republikową w składzie: Helena Bubik, Judit Černakowa-Illés, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, Eugeniusz Kiedroń, Jolana Kónyowa, László Attila Kocsis, Róbert András Komjathy, Arpád Kosár, László Labancz, Karol Madzia, Karel Matisz, Władysław Niedoba, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Eduard Szabó, Ernö Soós, Józef Toboła, Tadeusz Toman, Paweł Wania, 3-osobową Komisję Rewizyjną w składzie: Lajos Balla, László Derian, Jadwiga Karolczyk i 3-osobowy Sąd Rozjemczy w składzie: András Dojcsan, Józef Pietrus, Tadeusz Kornuta. Przyjęto program wyborczy na okres 06/2015-05/2017 i priorytety programowe na kadencję wyborczą 06/2015-05/2017.

Na zebraniu Rady Republikowej COEX, które odbyło się po zakończeniu Kongresu wybrano 12-osobową Radę Wykonawczą COEX w składzie Zoltán Domonkos, Władysław Drong, István Fucsik, Stanisław Gawlik, László Attila Kocsis, Róbert András Komjathy, Arpád Kosár, Karol Madzia, Władysław Niedoba, Józef Przywara, Józef Toboła, Tadeusz Toman. Sekretarzem Rady Wykonawczej COEX wybrano Zoltána Domonkosa. Rada Republikowa COEX zaakceptowała regulamin obrad sekcji narodowych – polskiej i węgierskiej.

Tisková zpráva z jednání XIV. Kongresu a Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA, Jablunkov, 16.5.2015

XIV. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŻITTJA (dále COEX) se konal v sobotu 16.5.2015 v Domě PZKO v Jablunkově. Před zahájením plenárního jednání vystoupil dětský folklorní soubor “Rozmarynek”, který působí pod vedením Krystyny Mruzek při PZŠ Henryka Sienkiewicze v Jablunkově. Zprávu z činnosti COEX přednesl jeho předseda, Josef Przywara. O činnosti polské sekce referoval Karel Madzia, o činnosti sekce maďarské Arpád Kosár. Z hostů přítomných na Kongrese vystoupili Stanislav Jakus, místostarosta Jablunkova a Karel Fiedler, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Kongres zvolil nové vedení COEX – předsedu COEX Josefa Przywaru, prvního místopředsedu COEX Róberta Andráse Komjatyho, 24člennou Republikovou radu ve složení: Helena Bubiková, Judita Černaková-Illésová, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Ing. János Fajd, István Fucsik, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Ing. Bohuslav Kaleta CSc, JUDr. Evžen Kiedroń, Jolana Kónyová, PhDr. Ladislav Kocsis, Robert András Komjathy, Ing. Arpád Kosár, László Labancz, Karel Madzia, MUDr. Karel Matisz, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Eduard Szabó, Dr. Ernö Soós, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Pavel Wania, 3člennou Revizní komisi ve složení: Ludovít Balla, Ladislav Derian, Jadwiga Karolczyk a 3člennou Smírčí komisi ve složení: András Dojcsan, Józef Pietrus, Tadeusz Kornuta. Byl schválen volební program na období 06/2015-05/2017 a programové priority na volební období 06/2015-05/2017.

První schůze Republikové rady COEX, která se konala po ukončení jednání Kongresu zvolila 12člennou Výkonnou radu COEX ve složení: Zoltán Domonkos, Władysław Drong, István Fucsik, Stanislav Gawlik, Ladislav Kocsis, Róbert András Komjathy, Arpád Kosár, Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Josef Przywara, Josef Tobola, Tadeusz Toman. Tajemníkem Výkonné rady COEX byl zvolen Zoltán Domonkos. Republiková rada COEX schválila jednací řády národních sekcí – polské a maďarské.