Trzyniec / Třinec

www.trinecko.cz

 

Skład Rady Miasta w Trzyńcu (RMT) / Složení Zastupitelstva Města Třinec (ZMT)

 

RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Štěpán Rucki (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Petr Šiška (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Mgr. Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), PhDr. Milada Hejmejová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Jiří Zabystrzan (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Libuše Koppová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Tomáš Buzek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martin Vaňka (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Adolf Bolek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Jan Větech (ČSSD), Martin Sikora (ČSSD), Ing. Miroslav Doseděl, MUDr. Radana Šoltésová (ČSSD), Marek Broda (ČSSD), Mgr. Marian Plucnar (ČSSD), Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (KDU-ČSL), Ing. Miroslav Boublík (KSČM), Ing. Michael Trojka zrezygnował / rezignoval, Petra Kwaczková zrezygnowała / rezignovala, Andrzej Bezecny (KDU-ČSL), mgr Bogusław Kokotek zmarł / zemřel, Mgr. Ladislav Vrátný (TOP 09), Ing. Gustav Pilch (KSČM), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09), inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Alena Kostková (KSČM), inż. Zbigniew Chodura zrezygnował, mgr. Anna Bystrzycka (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), PharmDr Lech Branny (Úsvit přímé demokracie)

 

Obrady RMT / Jednání ZMT

 

Na stronach internetowych www.trinecko.cz Miasto zamieszcza informacje z obrad RMT w języku czeskim. Miasto jest wydawcą gazety „Třinecký zpravodaj“ – bez artykułów w języku polskim (z jednym wyjątkiem). / Na internetových stránkách www.trinecko.cz Město zveřejňuje informace z jednání ZMT v českém jazyce. Město je vydavatelem novin „Třinecký zpravodaj“ – bez článků v polském jazyce (s jedinou výjimkou).

21.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RMT / Zasedání ustavujícího ZMT

9.12.2014 r. – 2. sesja RMT / 2. zasedání ZMT – RMT zobowiązała dotychczasowych przewodniczących komitetów dzielnicowych przedstawić na 4. sesji RMT potwierdzenie lub wniosek składu personalnego komitetów. / ZMT uložilo dosavadním předsedům osadních výborů předložit na 4. zasedání ZMT potvrzení nebo návrh personálního obsazení výborů.

24.2.2015 r. – 3. sesja RMT / 3. zasedání ZMT – RMT zadecydowała przekazać nieinwestycyjne środki finansowe – granty w 2015 roku dla kultury i sportu w wysokości 2 100 000 Kcz. RMT określiła maksymalną liczbę członków komitetów, konkretnie 11 (przewodniczący + członkowie).  / ZMT rozhodlo poskytnout neinvestiční finanční prostředky – granty pro kulturu a sport pro rok 2015 ve výši 2 100 000 Kč. ZMT určilo maximální počet členů výborů, a to 11 (předseda + členové).

28.4.2015 r. – 4. sesja RMT / 4. zasedání ZMT  – RMT wybrała członkami komitetów dzielnicowych Guty – Henryka Lanca, Jana Noska, Oldrzychowice – Annę Petříkową. / ZMT zvolilo za členy osadních výborů Guty – Henryka Lanca, Jana Noska, Oldřichovice – Annu Petříkovou.

15.6.2015 r. – 5. sesja RMT / 5. zasedání ZMT  – RMT wybrała członkiem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Stanislava Kotlára i odwołało z dniem 16.6.2015 r. Z funkcji członka Komitetu Kontrolnego inż Zbigniewa Chodurę. / ZMT zvolilo do funkce člena Výboru pro národnostní menšiny Stanislava Kotlára a odvolalo s účinnosti od 16.6.2015 z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Zbigniewa Choduru.

22.9.2015 r. – 6. sesja RMT / 6. zasedání ZMT

9.11.2015 r. – 7. sesja RMT / 7. zasedání ZMT – RMT powołało komitet dzielnicowy Leszna Dolna, wybrało przewodniczącego komitetu dzielnicowego i określiło maksymalną liczbę członków, a to 5. RMT wybrała przewodniczącą komitetu dzielnicowego Leszna Dolna Agatę Valalíkową, członkami komitetu dzielnicowego Renatę Szkucik, Jana Kostkę, Kazimierza Lipkę, Ing. Ivanu Toroňową. / ZMT zvolilo předsedou osadního výboru Dolní Lištná Agatu Valalíkovou, členy osadního výboru Renatu Szkucik, Jana Kostku, Kazimierze Lipku, Ing. Ivanu Turoňovou. ZMT zřídilo výbor místní části Dolní Lištná, zvolilo předsedu výboru a určilo maximální počet členů, a to 5.

21.12.2015 r. – 8. sesja RMT / 8. zasedání ZMT

23.2.2016 r. – 9. sesja RMT / 9. zasedání ZMT  – RMT zdecydowała m. in. przydzielić indywidualne wsparcie 80 000 Kcz MK PZKO w Oldrzychowicach. / ZMT rozhodlo mj. poskytnout individuální dotaci 80 000 Kč MS PZKO Oldřichovice.

RMT zdecydowała zawrzeć umowę o partnerstwie w projekcie między miastem i MK PZKO w Trzyńcu-Osówkach. / ZMT rozhodlo uzavřít smlouvu o partnerství v projektu mezi městem a MS PZKO Třinec-Osůvky.

15.3.2015 r. 10. sesja RMT – nadzwyczajna / 10. zasedání ZMT – mimořádné

19.4.2016 r. – 11. sesja RMT / 11. zasedání ZMT  – RMT bierze do wiadomości deklarację wójta gminy Goleszów w sprawie wspólnego projektu „Poprawy dostępu do źródeł przyrody i kultury czesko-polskiego pogranicza“. / ZMT vzalo na vědomí deklaraci starosty obce Goleszow týkající se společného projektu „Zlepšení dostupnosti přírodních a kulturních zdrojů česko-polského pohraničí“.

14.6.2016 r. – 12. sesja RMT / 12. zasedání ZMT  – RMT wybrało członkami Komitetu Dzielnicowego dzielnicy Oldrzychowice... RMT bierze do wiadomości rezygnację z dniem 14.6.2016 inż. Michaela Trojki z wszystkich funkcji, w tym członka RMT, wybrała z dniem 15.6.2015 członkiem ZMT inż Wiesława Wanię. / ZMT zvolilo členy Osadního výboru místní částí Oldřichovice Renátu Galuszkovou a JUDr. Janu Kantorovou. / ZMT vzala na vědomí rezignaci Ing. Michaela Trojky ke dni 14.6.2016 ze všech funkcí, včetně člena ZMT, zvolilo od 15.6.2016 členem RMT Ing. Wieslawa Waniu.

28.7.2016 r. 13. sesja RMT – nadzwyczajna / 13. zasedání ZMT – mimořádné – RMT zadecydowała, że maksymalna liczba członków komitetu będzie 11 (przewodniczący i 10 członków). RMT wybrała członków Komitetu Dzielnicowego Trzyniec-Oldrzychowice Renatę Galuszkową i JUDr Janinę Kantor. RMT zadecydowała, że z dniem 15.6.2016 r. zastępców burmistrza będzie dwóch. RMT wybrała członkiem ZMT inż. Wiesława Wanię. / ZMT určilo maximální počet členů výboru, a to 11 (předseda + 10 členů). ZMT zvolilo určené členy Osadního výboru Třinec-Oldřichovice Renátu Galuszkovou a JUDr. Janu Kantorovou. ZMT stanovilo s účinnosti od 15.6.2016 počet místostarostů na dva. ZMT zvolilo členem RMT Ing. Wiesława Waniu.

20.9.2016 r. – 14. sesja RMT / 14. zasedání ZMT – RTM wybrała z dniem 21.9.2016 r. Mgr. Ladislava Vrátného członkiem ZMT. RMT wybrała z dniem 21.9.2016 r. przewodniczącym KMN JUDr. Janinę Kantor. RMT wybrała z dniem 21.9.2016 r. członkiem Komitetu ds. Rozwoju Strategicznego inż. Wiesława Wanię. RMT zobowiązała przewodniczącego KMN, aby na następnej 15. sesji RMT przedłożył skład personalny Komitetu do akceptacji. / ZMT zvolilo s účinnosti od 21.9.2016 členem RMT Mgr. Ladislava Vrátného. ZMT zvolilo s účinnosti od 21.9.2016 předsedou VNM JUDr. Janu Kantorovou. ZMT zvolilo členem Výboru pro strategický rozvoj města od 21.9.2016 Ing. Wiesława Waniu. ZMT uložilo předsedovi VNM předložit personální složení výboru ke schválení na příštím 15. zasedání RMT.

1.11.2016 r. – 15. sesja RMT / 15. zasedání ZMT – RTM wybrała członkiem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Mgr Annę Jeż za mniejszość polską. / ZMT zvolilo do funkce člena Výboru pro národnostní menšiny mgr. Annu Ježovou za polskou menšinu..

13.12.2016 r. – 16. sesja RMT / 16. zasedání ZMT

28.2.2017 r. – 17. sesja RMT / 17. zasedání ZMT  – RMT zdecydowała m. in. przydzielić indywidualne wsparcie 80 000 Kcz dla MK PZKO w Oldrzychowicach, razem z umową o udzieleniu dotacji. / ZMT rozhodlo mj. poskytnout individuální dotaci 80 000 Kč pro MS PZKO Oldřichovice, včetně smlouvy o poskytnutí dotace.

RMT przyjęła rezygnację członków Komitetu Dzielnicowego Trzyniec-Końska, Podlesie Otto Wrzecionka (z dniem 13.12.2016 r.) i Viléma Lazara (z dniem 31.1.2017 r) i wybrało nowych członków – Jana Golonka i Editę Chmielową. / ZMT přijalo rezignaci členů Osadního výboru Třinec-Konská, Podlesí Otty Wrzecionka (z dnem 13.12.2016) a Viléma Lazara (z dnem 31.1.2017) a zvolilo nové členy – Jana Golonka a Editu Chmielovou

25.4.2017 r. – 18. sesja RMT / 18. zasedání ZMT  – RMT uchwaliła listy założycielskie poszczególnych placówek szkolnych. / ZMT schválilo zřizovací listiny jednotlivých školských zařízení.

13.6.2017 r. – 19. sesja RMT / 19. zasedání ZMT  – RMT uchwaliła udzielenie daru pieniężnego m . in. Miejscowemu Kołu PZKO w Nieborach w wysokości 500 000 Kcz z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachu na budynku PZKO w Nieborach. Odwołała z funkcji członka komitetu finansowego Jana Orliczka i Ing. Janę Golasowską i określiła maks. liczbę członków komitetu na 7. / ZMT schválilo poskytnout peněžitý dar m. j. pobočnému spolku Místní skupina PZKO v Neborech ve výši 500 000 Kč za účelem výměny střešního pláště na budově PZKO Nebory. Odvolalo z funkce člena finančního výboru Jana Orliczka a Ing. Janu Golasowskou a určilo max. počet členů výnoru, a to na 7.

12.9.2017 r. – 20. sesja RMT / 20. zasedání ZMT  – RMT powołała komitet dzielnicowy Trzyniec-Kanada i określiła maks. liczbę członków komitetu na 5. Wybrała przewodniczącego i członków komitetu dzielnicowego Trzyniec-Kanada. / ZMT zřídilo osadní výbor Třinec-Kanada a určilo max. počet členů výboru, a to 5. Zvolilo předsedu a členy osadního výboru Třinec-Kanada.

31.10.2017 r. – 21. sesja RMT / 21. zasedání ZMT

12.12.2017 r. – 22. sesja RMT / 22. zasedání ZMT  – RMT wybrała członka komitetu dzielnicowego Trzyniec-Końska-Podlesie, od 1.1.2018. / ZMT zvolilo člena osadního výboru Třinec-Konská-Podlesí od 1.1.2018.

27.2.2018 r. – 23. sesja RMT / 23. zasedání ZMT  – RMT wzięła do wiadomości rezygnację Jana Dudka (z dniem 31.12.2017 r.) z funkcji członka komitetu dzielnicowego Trzyniec-Końska-Podlesie i Jana Noska (z dniem 31.12,.2017 r. ) z funkcji członka komitetu dzielnicowego Trzyniec-Guty i wybrała członka komitetu dzielnicowego Trzyniec-Guty Petra Mikulę. / ZMT vzalo na vědomí rezignaci Jana Dudka (k 31.12.2017) z funkce člena osadního výboru Třinec-Konská-Podlesí a Jana Noska z funkce člena osadního výboru Třinec-Guty a zvolilo Petra Mikulu členem osadního výboru Třinec-Guty.

24.4.2018 r. – 24. sesja RMT / 24. zasedání ZMT  – RMT wzięła do wiadomości rezygnację z dniem 24.4.2018 r. Edity Chmielowej jako członka komitetu dzielnicowego Trzyniec-Końska-Podlesie i wybrała członkiem komitetu inż. Eduarda Turoňa. RMT wybrała członków komiteru dzielnicowego Trzyniec-Leszna Dolna Piotra Josieka i Zuzanę Pilchową. / ZMT vzala na vědomí rezignaci Edity Chmielové z funkce člena osadního výboru Třinec-Konská-Podlesí ke dni 24.4.2018 a zvolila členem výboru Ing. Eduarda Turoně. ZMT zvolilo členy osadního výboru Třinec-Dolní Lištná Petra Josieka a Zuzanu Pilchovou.

12.6.2018 r. – 25. sesja RMT / 25. zasedání ZMT

11.9.2018 r. – 26. sesja RMT / 26. zasedání ZMT  – RMT uchwaliła plan usług socjalnych średnio-okresowy miasta statutowego Trzyńca na kadencję 2018-2022. / ZMT schválilo střednědobý plán sociálních služeb statutárního města Třinec na období 2018-2022.

 

Zarząd Miasta w Trzyńcu (ZMT) / Rada Města Třinec (RMT)

 

RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – burmistrz / starosta, Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / místostarosta, Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL) – zastępca burmistrza / místostarosta – zrezygnował / rezignoval 14.6.2016, Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / místostarosta, Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09) zmarł / zemřel, JUDr Janina Kantorowa (TOP 09), inż. Wiesław  Wania (KDU-ČSL) od 15.6.2016., Ing. Ladislav Vrátný od 21.9.2016.

 

Komitet ds. Finansów RMT / Finanční výbor ZMT

 

Ing. Miroslav Doseděl (ČSSD) – przewodniczący / předseda, członkowie wybrani na 3. sesji RMT / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: inż. Jan Ferenc, Ing. Gustav Pilch, Paweł Sajdok, Ing. Jana Golasowská – odwołana na 19. sesji RMT / odvolána na 19. zasedání ZMT), Jan Orliczek – odwołany na 19. sesji RMT / odvolán na 19. zasedání ZMT, Ing. Jan Lasota, Ing. Milan Sikora, Ing. Ladislav Škvrna

 

Komitet ds. Kontroli RMT / Kontrolní výbor ZMT

 

Ing. Miroslav Boublík (KSČM) – przewodniczący / předseda, członkowie wybraani na 3. sesji RMT / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Kateřina Cubrová, (inż. Zbigniew Chodura – odwołany na 5. sesji RMT / odvolán na 5. zasedání ZMT, Ing. Karel Turoń, Mgr. Lukáš Wojtas, Mgr. Petr Herman, Martin Vaniek, Bc. Bohdan Sikora, Mgr. Ladislav Vrátný. Paweł Sajdok, Mgr. Josef Kwaczek, PharmDr Lech Branny – wybrany na 8 sesji RMT / zvolen na 8. zasedání ZMT

 

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMT / Výbor pro národnostní menšiny ZMT

 

JUDr Janina Kantor od 21.9.2016 – przewodniczący / předseda, Mgr. Bogusław Kokotek zmarł / zemřel, członkowie wybrani na 3. sesji RMT / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Mgr. Věra Sajdok, JUDr Jana Kantorowa, inż. Wiesław Wania, Josef Padych – zrezygnował / rezignoval, na 8. sesji RMT wybrana / na 8. zasedání ZMT zvolena Renata Harvanová, Ladislav Pech, inż. Mariusz Zawadzki, Jan Kaleta, Mária Rosolová, Ing. Georgos Topalidis, Erich Ondraszka, Stanislav Kotlár wybrany na 5. sesji RMT / zvolen na 5. zasedání ZMT, Mgr Anna Jeż wybrana na 15. sesji RMT / zvolen na 15. zasedání ZMT

 

Komitet ds. Rozwoju Strategicznego RMT / Výbor pro strategický rozvoj města ZMT

 

RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), członkowie wybrani na 3. sesji RMT / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Ing. Ivo Žižka, Ing. Michael Trojka zrezygnował / rezignoval,  Ing. Miroslav Boublík, inż. Zbigniew Chodura, PharmDr. Lech Branny, Ing. David Sventek, Mgr. Ivo Kaleta, Ing. Miroslav Doseděl, Radim Kozlovský, Mgr. Ladislav Vrátný, Ing. Wiesław  Wania

 

Komitety Dzielnicowe RMT / Osadni výbory ZMT

 

Trzyniec-Niebory / Třinec-Nebory – Adolf Bocek (przewodniczący / předseda), Trzyniec-Guty / Třinec-Guty – Jan Kaleta (przewodniczący / předseda), Jan Nosek – zrezygnował 31.12.2017 r. / rezignoval 31.12.2017, Petr Mikula (od 1.1.2018 r.), Trzyniec-Karpentna / Třinec-Karpentná – Karel Woznica (przewodniczący / předseda), Trzyniec-Końska, Podlesie / Třinec-Konská Podlesí – Ota Wrzecionka (przewodniczący / předseda) – zrezygnował 13.12.2016 r. / rezignoval 12.12.2016, Ota Wrzecionka (od 1.1.20178 r.), Jan Dudek – zrezygnował 31.12.2017 r. / rezignoval 31.12.2017, Edita Chmielová – zrezygnowała 24.4.2018 r. / rezignovala 24.4.2018, Ing. Eduard Turoň, Trzyniec-Końska, Osówki / Třinec-Konská, Osůvky – Ing. Bedřich Hudzieczek (przewodniczący / předseda), Trzyniec-Leszna Dolna / Třinec-Dolní Lištná – Agata Valalíková (przewodnicząca / předseda), Petr Josiek, Zuzana Pilchová, Trzyniec-Oldrzychowice / Třinec-Oldřichovice – Renata Gałuszka, JUDr. Jana Kantorová, Trzyniec-Kanada / Třinec-Kanada (od 12.9.2017 r.) – Ing. Rudolf Kufa (przewodniczący / předseda), Vladimír Brychta, Jana Fialová, Tadeusz Heczko, Bc. Magdaléna Raszková

 

Stan na dzień 21.9.2018 r. – aktualizacja końcowa

/ Aktualizováno 21.9.2018 – konečná aktualizace