Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

 

Právní předpisy

Ministerstvo obrany poskytuje účelové dotace na zabezpečení péče o válečné hroby na základě:

a)      zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,

b)      usnesení vlády České republiky č. 427/1999 Sb. o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí.

Poskytování dotací se řídí:

a)      zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),

b)      vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku.

V letech 2008-2010 jsou dotace na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovány v rámci podprogramu ISPROFIN č. 107 440 „Zachování a obnova historických tradic“. Možnost poskytování účelové dotace se vztahuje na všechny válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti dle §4  odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Žádost o státní účelovou dotaci

Základní podmínkou poskytnutí dotace je předložení  „Žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“ a investičního záměru k realizaci dotace.

Požadovaný minimální obsah investičního záměru:

1)      Zdůvodnění nezbytnosti akce.

2)      Technická zpráva v členění:

a)      základní údaje o válečném hrobu (charakteristika, historie, dislokace apod.),

b)     popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry,

c)      popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce,

d)     kontrolní rozpočet realizace akce.

3)      Majetkoprávní vztahy doložené výpisem z katastru nemovitosti a snímkem pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu (lze nahradit situačním náčrtkem). V případech, kdy žadatel o dotaci není současně vlastníkem nemovitosti (pozemku nebo objektu), na které je válečný hrob umístěn, je nutno doložit písemný souhlas vlastníka nemovitosti k realizaci akce.

4)      Závazné stanovisko (rozhodnutí) příslušného orgánu státní památkové péče k realizaci akce v případech, kdy válečný hrob je evidován jako kulturní nemovitá památka.

5)      Souhlasné stanovisko územně příslušného odboru životního prostředí k realizaci akce v případech, kdy jsou součástí realizace akce týkající se životního prostředí (např. sadové nebo parkové úpravy).

6)      Vyjádření Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 k realizaci akce v případech, kdy se jedná o válečný hrob vztahující se k prusko-rakouské válce r. 1866, Adresa: Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465, budova Muzea Východních Čech, Hradec Králové, kontaktní pracovníci: Ing. Josef Komárek, tel. 602 163 755, Ing. Radek Teichman, tel. 605 205 331, RNDr. Tomáš Kaláb, tel. 602 859 593.

7)      Dokumenty týkající se součinnosti se stavebním úřadem. Stavební povolení je poskytovatelem dotace požadováno nejpozději před vydáním rozhodnutí o přiznání dotace a vlastním přidělením prostředků dotace.

8)      Fotodokumentace (postačující je i černobílá fotokopie),

9)      Formuláře programového financování (vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku).

Poskytovatel dotace je oprávněn v případě potřeby požadovat po žadateli další upřesňující podklady a stanoviska. Žádost předkládá vlastník válečného hrobu. U statutárních měst je předkladatelem žádosti statutární město, u Hlavního města Prahy je předkladatelem žádosti Hlavní město Praha.

Žádosti se předkládají průběžně, písemně v jednom výtisku (formát A4, nevázané) na adresu: Odbor mimorezortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany, Náměstní Svobody 471, Praha-Dejvice, 160 01, kontakt: Ing. Stanislav Görner, tel.: 973 214 207.

Finanční spoluúčast Ministerstva obrany ČR na realizaci akce

Dotace Ministerstva obrany na realizaci akce je max. 80 % z celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci akce. Ve zvlášť odůvodněných případech může na základě žádosti a po doporučení komise rozhodnout o vyšší spoluúčasti Ministerstva obrany na realizaci akce ministryně obrany. Minimální výše poskytované dotace je 50,0 tis. Kč. Náklady na drobné opravy a údržbu hradí vlastníci z vlastních zdrojů. Dotace jsou poskytovány především na stavební část realizace akce. Případné náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace, restauratorská zpráva apod.) se financují přednostně z vlastních zdrojů, v rámci finanční spoluúčastí žadatele.

Upřesňující informace:

a)      O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby (dále jen komise).

b)      Žádost o dotaci je komisí posuzována ve dvou po sobě následujících letech.

c)      Jednání komise organizuje a řídí ředitelka odboru mimorezortní sekce personální Ministerstva obrany. Termín jednání komise k posouzení žádostí je volen tak, aby rozpis dotací jednotlivým žadatelům byl zpracován do návrhu státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva obrany, na příslušný rozpočtový rok.

d)      Žádosti o dotace doručené do 31. ledna jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce.

e)      Posouzení žádosti s návrhem na poskytnutí dotace na příslušný rok je zveřejněno na internetových stránkách Ministerstva obrany. Zveřejnění zabezpečí odbor mimoresortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany do konce kalendářního roku, který předchází roku poskytnutí dotace.

f)        Nerealizované žádosti ani připojená dokumentace se nevracejí.

g)      Případným neposkytnutím dotace ve dvou po sobě následujících letech od podání žádosti není dotčeno právo uplatnit novou žádost na stejnou akci s aktualizovanou dokumentaci.

h)      Pokud je obsahem žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby (obsahem plánované realizace akce) jiná změna válečného hrobu, než jeho údržba a úprava (odst. 2 § 3 zákona č. 122/2006 Sb.) je rozhodnutí o přiznání dotace (při poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Ministerstva obrany) současně písemným souhlasem Ministerstva obrany s provedením požadované změny.

Kritéria pro hodnocení a výběr žádosti k poskytnutí dotací na zabezpečení péče o válečné hroby

K zajištění objektivity při posuzování dotací jsou stanovena kritéria k vyhodnocení potřebnosti a proveditelnosti akce. Na základě bodového ohodnocení je stanoveno pořadí, v jakém jsou žádosti projednávany Meziresortní koordinační komisi pro válečné hroby. Do výběrového řízení nejsou přijaty žádosti o dotaci na péči o válečné hroby, které:

a)      nejsou předloženy ve stanoveném termínu,

b)      nejsou zpracovány úplně a správně (včetně požadované dokumentace),

c)      předloží žadatel, u kterého bylo v období předcházejícího nebo běžného roku zjištěno porušení rozpočtové kázně způsobené nedostatky v hospodaření s finančními prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby,

d)      předloží žadatel, který v předchozím roce nevyúčtoval prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na péči o válečné hroby úplně, správně a včas.

Jestliže je předložená žádost neúplná nebo obsahuje chybné údaje, může příslušný orgán vyzvat žadatele k odstranění nedostatků a stanovit mu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, je žádost z výběrového dotačního řízení vyloučena.

Výučtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

K vyučtování dotace a finančnímu vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování dotace je příjemce povinen předložit

1)      vyplněný formulář „Vyučtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby“,

2)      dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce dle § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb.,

3)      zápis o předání a převzetí stavby, díla, prací apod. (po ukončení realizace akce),

4)      doklady o součinnosti se stavebním úřadem (např. ohlášení stavebnímu úřadu a jeho případné stanovisko, kolaudační rozhodnutí s doložkou z právní účinnosti vydané v termínu stanoveném pro ukončení realizace akce).

Kontrola využití prostředků poskytnutých dotací

Kontrolu využití prostředků poskytnutých dotací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), provádí za poskytovatele zaměstnanci odboru mimoresortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany. Cílem kontrol je prověřit využití prostředků poskytnuté dotace se zaměřením na dodržování právních předpisů a průkaznost hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Ředitel odboru mimoresortní spolupráce sekce personální Ministerstva obrany, jako věcně příslušný interní správce programu ISPROFIN a předseda Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby, je zmocněn schvalovat úpravy obsahu formulářů „Žádosti o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“ a „Vyučtování dotace za zabezpečení péče o válečné hroby“ a obsahu invenstičního záměru v návaznosti na změny norem a podmínek týkajících se poskytování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby. „Postup při poskytování a vyučtování dotací na zabezpečení péče o válečné hroby“ nabyl účinnosti dnem 1. června 2007 a vztahuje se na všechny žádosti o dotace doručené po tomto termínu.