Priorytety programowe

ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

na kadencję wyborczą 6/2015 – 5/2017 r.

 

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Umowa Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych

a)       Domagać się wytworzenia przez Rząd Republiki Czeskiej skutecznych środków w celu poprawy implementacji Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych,

b)       reagować na całkowicie zaniedbywane fakty, które powinny być poświęcone opisowi całościowych opracowań, mających rozwiązać problemy i potrzeby w różnych dziedzinach z punktu widzenia mniejszości narodowych,

c)    śledzić, jak administracja Rządu Republiki Czeskiej i jej podporządkowanych stopni administracyjnych, formułują zagadnienia wynikające ze specyfik polskiej mniejszości narodowej, która całościowo zamieszkuje, jako grupa, region Śląska Cieszyńskiego. Dotyczy to, tak gwarancji kształcenia według Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, jak również skutecznego udziału  obywateli polskiej mniejszości narodowej w życiu kulturalnym, socjalnym, gospodarczym oraz publicznym.

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych

a)     Z punktu widzenia ochrony języków regionalnych lub mniejszościowych znowelizować prawodawstwo Republiki Czeskiej tak, aby zobowiązania Republiki Czeskiej, dane ratyfikacją Karty, były dotrzymywane: 1) uznanie języków mniejszościowych jako wyraz bogactwa kulturowego i fakt ten implementować do ustawy o dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym, 2) wspomaganie i wspieranie w użyciu języka regionalnego lub mniejszościowego jest ograniczane instytucjami, które argumentują koniecznością korzystania z języka administracyjnego – do czasu rzeczywistej implementacji do ustaw Republiki Czeskiej, legislatywa daje pierwszeństwo Karcie przed aktualną ustawą, 3) poparcie kształcenia i nauki języków mniejszościowych jest na granicy między potrzebą a stanem momentalnym – jeszcze brakuje wyników pozytywnych, dlatego koniecznością jest ukierunkowywać decyzje administracji na podstawie wyjątków dotyczących liczby uczniów, 4) agentury grantowe powinny dbać na przydzielanie środków finansowych dla szkół wyższych realizujących program nauki i studium języków regionalnych lub mniejszościowych,

b) definiować do języków mniejszościowych lub regionalnych nieterytorialny język węgierski, ponieważ obywatele narodowości węgierskiej byli zawsze uznawaną mniejszością w Czechosłowacji,

c)       powołać organ lub istniejącą legalnie organizację, która forsuje ochronę i rozwój języków regionalnych lub mniejszościowych,

d)      żądać przyjęcia środków do poprawy uświadomienia społeczeństwa większościowego o prawach i obowiązkach wynikających z Karty,

e)       powołać organ kontrolny do realizacji zobowiązań Republiki Czeskiej wynikających z ratyfikacji Karty,

f)     środki masowego przekazu jak telewizja publiczna i radio, lokalna i regionalna prasa zajmują się problematyką Karty w minimalnym stopniu, i tu trzeba zapewnić bardziej intensywny monitoring aktualnych praktyk, prawo na emisję programów z sąsiednich krajów – po wprowadzeniu przekazu cyfrowego nie można realizować bez specjalnej umowy, dlatego trzeba zapewnić warunki do jej podpisania,

g)  wielka aktywność stowarzyszeń mniejszości narodowych nie jest adekwatnie doceniana finansowo – wysokość dotacji nie osiąga nawet wartości minimalnych odsetków z zabranych przez państwo majątków byłych przedwojennych organizacji (Dekrety Benesza nie zezwoliły wznowić działalności przedwojennych polskich organizacji w Republice Czeskiej, a ich majątek zabrano jako „majątek niemiecki“, i po roku 1953 decyzją Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie przekazano gminom), dążyć do wyrównania finansowego wszystkimi możliwymi legalnymi środkami,

h)                  nadal troszczyć się o miejsca pamięci narodowej mających związek z historią i nazwiskami znanych działaczy mniejszości narodowych.

INTEGRACJA EUROPEJSKA

a)      Popieramy bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej tak, aby przyczyniły się do rozwoju regionu,

b)      chcemy mniej regulacji europejskich dotyczących rynku pracy i wolnego przepływu usług,

c)  popieramy wzmocnienie unijnych kompetencji w dziedzinie sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

KSZTAŁCENIE, KULTURA I TURYSTYKA

a)     Popieramy zmiany w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego do samodzielnego myślenia,

b)  wnioskujemy w ramach programu nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

c)       popieramy współpracę z państwami Czwórki Wisegradzkiej w kulturze, sporcie i turystyce.

SĄDOWNICTWO I POLICJA

a)       Popieramy podniesienie jakości procesu legislacyjnego i ustaw bez licznych nieustannych nowelizacji,

b)       zaostrzenie ustawy o konflikcie interesu i zaprowadzenie odstraszających kar za korupcję,

c)       składanie zamówień publicznych na tzw. rynku elektronicznym,

d)       uproszczenie struktur policji tak, aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.

USŁUGI I EKOLOGIA

a)        Za priorytet uważamy oszczędne dysponowanie źródłami przyrody i energii,

b)        zapewnienie podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienie udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym,

c)        nie popieramy prywatyzację przewoźników ogólnopaństwowych za wszelką cenę.

ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZE

a)         Popieramy reformę ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla inicjatywy prywatnej, przede wszystkim dla małych i średnich firm,

b)          wnioskujemy uproszczenie systemu podatkowego i jego stabilność,

c)         preferujemy obniżenie deficytu budżetu państwa i wejście do strefy euro,

d)       jesteśmy za uelastycznieniem rynku pracy, aby zmniejszyć stopę bezrobocia,

e)       działać w kierunku tłumaczenia stosunków handlowych i ograniczania ich negatywnej medializacji.

ROZWÓJ GMIN I MIAST

a)  Koniecznością jest efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej,

b)  większe i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki

bankowe, sektor prywatny),

c) stowarzyszenia obywatelskie mniejszości narodowych uważamy za stowarzyszenia rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, co umożliwi im wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach przygranicznych.

USTAWY WYBORCZE

a)  Domagamy się zmian ustaw wyborczych,

b)  koniecznością jest likwidacja 5-procentowego progu wyborczego i zmiana ordynacji wyborczej przede wszystkim w wyborach do rad gminnych i miejskich.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie programowym

1)    Podstawowym celem politycznym COEX jest forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim praw mniejszości narodowych, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

2)      popierać integrację europejską, odp: przewodniczący COEX,

3)    dbać o to, aby osiągnięte prawa ustawowe były przez organy państwowe i samorządowe przestrzegane – prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo na oznakowanie budynków urzędów państwowych i samorządowych dwujęzycznymi czesko-polskimi tablicami, prawo do instalacji tablic wjazdowych – znaków drogowych, oznakowanie ulic i placów publicznych również w języku polskim, prawo do instalacji dwujęzycznych czesko-polskich tablic na przystankach kolejowych i autobusowych w gminach, do ujednolicenia oficjalnych nazw placówek szkolnych w języku czeskim i polskim dla polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, które spełniają warunek ustawy, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

4)   dbać o to, aby prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, wspieranie i rozwój polskiego szkolnictwa narodowościowego (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim były przestrzegane, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

5)  proponować w ramach programów nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europoejskiej, odp: przewodniczący COEX,

6)  wspierać kształcenie w językach mniejszości narodowych i inne mniejszości oprócz autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim, odp: przewodniczący COEX,

7)   dbać o to, aby prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

8)     dbać o to, aby prawo do szerzenia informacji w języku mniejszości narodowej było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

9)  dbać o to, aby prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych i prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków było przestrzegane, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX,

10)  troszczyć się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i działalność osobistości mniejszości narodowych na obszarze Republiki Czeskiej, szczególnie tych, które przypominają umęczonych i zamordowanych współobywateli z okresu pierwszej wojny światowej, po pierwszej wojnie światowej i okresu drugiej wojny światowej, odp: przewodniczący COEX,

11)  poszczególne cele statutowe COEX pełnić za pośrednictwem sekcji narodowych, sekcje narodowe uściślą poszczególne zadania z uwzlędnieniem warunków poszczególnych mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący sekcji narodowych,

12)      przeprowadzić analizę wyników Spisu Powszechnego 2011 r., odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX,

13)  śledzić implementację Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej, odp: pierwszy zastępca przewodniczącego COEX,

14)      śledzić omawianie petycji w organach Unii Europejskiej opracowanej i przesłanej organom Unii Europejskiej, odp: przewodniczący COEX,

15)    działać w sprawie udzielenia pełnej rehabilitacji hrabiemu Jánosowi Esterházy i w tym celu aktywizować stały organ w ramach COEX – Komitet Pamięci Jánosa Esterházy, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej,

16) wstawiać się za zmianą ustawy wyborczej przede wszystkim do wyborów komunalnych i wojewódzkich, przez usunięcie 5-procentowego progu wyborczego i ponowne wprowadzenie ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach komunalnych w latach 1990, 1994 i 1998 r., odp: przewodniczący COEX,

17)      wziąć udział w wyborach komunalnych 2018 r., odp: przewodniczący COEX,

18)   w wyborach senackich popierać tych kandydatów, którzy w swoim programie mają punkt nt. ochrony mniejszości narodowych, odp: przewodniczący COEX,

19)   w wyborach wojewódzkich i ewentualnych parlamentarnych współpracować z partiami i ruchami politycznymi, które akceptują nasz program wyborczy, odp: przewodniczący COEX,

20)  forsować nowelizację ustawy o partiach i ruchach politycznych, zwłaszcza wypuścić artykuł o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln Kc, odp: przewodniczący COEX.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie medialnym

21) Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. – w działalności wydawniczej i przy organizacji konferencji, odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX,

22)  publikować artykuły z działalności ruchu i realizacji jego celów przede wszystkim w „Głosie Ludu – gazecie Polaków w RC“, miesięczniku „Zwrot“, dwumiesięczniku „Prágai Tükör“, odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX,

23)   informować gazety większościowe o działalności COEX – Czeska Agencja Prasowa, dzienniki ogólnopaństwowe „Lidové noviny“, „MF Dnes“, „Právo“, gazety regionalne „Deník“, „Horizont“, „Hutnik Trzyniecki“ i pisma urzędów gminnych, odp: przewodniczący COEX,

24)   korzystać z możliwości informowania o działalności COEX na łamach gazety „WTZ“ i na www.coexistentia.cz, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX.

Priorytety programowe COEX w zakresie organizacyjnym

25)    Przeprowadzić ocenę działalności COEX za okres 2015-2017 r. w zakresie programowym, medialnym i organizacyjnym, odp: przewodniczący COEX,

26)     na podstawie statutu COEX ustalić liczbę wiceprzewodniczących COEX na 3, liczbę członków Rady Republikowej na 23, Rady Wykonawczej na 11 (6 – Polska Sekcja Narodowa, 4 – Węgierska Sekcja Narodowa, 1 – Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa), Komisji Rewizyjnej na 3 i Sądu Rozjemczego na 3, odp: przewodniczący COEX,

27)      zebrania Rady Wykonawczej zwoływać raz na 3 miesiące, odp: przewodniczący COEX,

28)     do działalności Rady Wykonawczej COEX włączyć Ukraińsko-Rusińską Sekcję Narodową, odp: przewodniczący COEX,

29)      ustalić termin XV Kongresu COEX na maj 2017 r. (sobota) i miejsce obrad w Trzyńcu, odp: przewodniczący COEX,

30)   opracować plan zebrań Rady Republikowej COEX – 2 razy rocznie (maj – Województwo Morawsko-Śląskie, wrzesień – Praga), następne zebrania Rady Republikowej zwołać we wrześniu 2015 r. (sobota) w Pradze i w maju 2016 r. (sobota) w Piotrowicach koło Karwiny, odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX

31)       brać udział w zebraniach grup gminnych i obwodowych COEX, zadanie stałe, odp: pierwszy wiceprzewodniczący COEX,

32)    zapewniać serwis polityczny dla członków rad miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich COEX (razem 41 radnych), przeprowadzić wstępne przygotowanie do wyborów komunalnych w roku 2018, zadanie stałe, odp: wiceprzewodniczący COEX – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej,

33)  utrzymywać kontakt z członkami COEX, prowadzić ewidencję grup gminnych i obwodowych, pełnić pozostałe zadania wynikające ze statutu, zadanie stałe, odp: przewodniczący COEX, sekretarz Rady Wykonawczej COEX.

 

A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom

Programprioritásai

a 2015 júniusától - 2017 májusáig terjedő választási időszakra

 

A NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELME

A Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződés

a)   Követelni hogy a Cseh Köztársaság kormánya alakítson ki hatékony intézkedéseket a Nemzeti Kisebbségek Védelméről Szóló Keretszerződés bevezetésének megjavítása céljából,

b)    reagálni azokra a teljesen mellőzött tényekre, amelyeknél a komplex munkamenetek leírásánál nagy figyelmet kell szentelni, a különböző területeken jelentkező szükségletek és problémák megoldása végett,

c)        követni hogy miképpen fogalmazzák meg a Cseh Köztársaság kormányának hivatali rendszere és ennek alárendelt fokozatai a lengyel nemzeti kisebbség specifikus problematikáját, mely kisebbség kompakt módon nagy csoportként él Těšíni Szilézia régiójában. Mindez érinti úgy a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretszerződés szerinti művelődés bebiztosítását, mint ahogyan a lengyel nemzetiségi kisebbség polgárainak hatékony részvételét a kulturális, szociális és gazdasági életben, valamint a közügyek egyéb irányításában.

A Helyi és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája

a)        A helyi vagy kisebbségi nyelv védelme szempontjából a Cseh Köztársaság jogrendjét ki kell bővíteni olyan legiszlatív intézkedésekkel hogy a Cseh köztársaságnak a Charta ratifikációja által vállalt kötelezettségei be legyenek tartva: 1) a kisebbségi nyelveket a kulturális gazdagság részeként kell elismerni, eképpen beépíteni a kulturális örökségről, az iskolai törvényről és a regionális fejlesztésről szóló törvényekbe, 2) a helyi vagy kisebbségi nyelv használatának támogatását vagy megkönnyítését az intézmények korlátozzák, ezek a hivatalos nyelv használatának szükségeségét hagsúlyozzák – mindaddig amíg mindezt rendesen nem építik be a Cseh Köztársaság  törvényeibe, addig a legiszlatív intézkedés a Chartát részesíti előnyben a meglévő törvénnyel szemben, 3) a kisebbségi nyelvek tanulásának és oktatásának támogatása a szükséges és fenntartható állapot közötti keskeny határon mozog – mindeddig nem jelentkezik pozitív módon, ezért olymódon kell irányítani a hivatali intézkedéseket, hogy összhangban legyenek a tanulók számát érintő kivételek elismerésével, 4) a grantügynökségeknek figyelembe kellene venniük, hogy az eszközök elosztásánál  azok a főiskolák is részesüljenek amelyek a helyi vagy kisebbségi nyelvek kutatásának és oktatásának programját valósítják meg,

b)     a magyar nyelvet nem területhez kötött helyi vagy kisebbségi nyelvként kell meghatározni, mivel a magyar nemzetiségű polgárok mindig Csehszlovákia elismert kisebbségei közé tartoztak,

c)        kinevezni olyan szervet vagy törvényesen létrehozott szervezetet, amely a helyi vagy kisebbségi nyelvek fejlődését és védelmét szem előtt tartja,

d)        követelni olyan intézkedés elfogadását amely a többségi társadalomnál segít javítani a Chartából eredő kötelességek és jogok tudatosítását,

e)        olyan felügyelő szervet kell létrehozni, amely ellenőrzi a Cseh Köztársaság Chartából eredő kötelességeinek teljesítését,

f)     a tömegtájékoztatási eszközök, mint a közjogi televízió és rádió, valamint a helyi és regionális sajtó, csak minimális mértékben foglalkoznak a Charta problematikájával, ebben a tekintetben hozzá kell fogni a meglévő tevékenységek intenzívebb megfigyeléséhez, valamint mivel a szomszédos országokból történő műsorsugárzás vételének joga a digitális sugárzás bevezetése után már nem lehetséges különleges kétoldali megállapodás nélkül, ezért meg kell termteni a feltételeket ilyen megállapodás bebiztosításához,

g)       a kisebbségi egyesületek magasfokú aktivitása nem megfelelő mértékben van értékelve dotációs eszközökkel – a dotációk nagysága a háború előtti egykori lengyel szervezetek államilag elkobozott vagyona utáni minimális kamatnak megfelelő összeget sem éri el ( a Beneš-dekrétumok alapján nem tették lehetővé a Cseh Köztársaságban a háború előtti lengyel szervezetek reaktiválását, ezeknek a a vagyona pedig „német vagyon” címen elkobzásra került, majd 1953 után az Ostravai Kerületi Nemzeti Bizottság határozata szerint átadták az egyes községek kezelésébe), törekedni kell a rendezésre minden lehetséges törvényes eszközzel,

h)       továbbra is gondozni kell a nemzeti kisebbségek történelmével és jelentős személyiségeinek neveivel összefüggő kegyhelyeket.

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

a)        Az Európai Unió alapjaiból származó eszközök hatékonyabb felhasználását úgy kell támogatnunk, hogy azok a régiók hatékonyabb fejlődését szolgálják,

b)        követeljük hogy a munkaerőpiac és a szolgáltatások szabad mozgása terén kevesebb legyen az Európai Uniós szabályozás,

c)     támogassuk az uniós jogkörök megerősítését az igazságügy, a jog és a belső biztonság terén, hogy lehetővé váljon a polgárok biztonságának megfelelő bebiztosítása.

MŰVELŐDÉS, KULTÚRA ÉS IDEGENFORGALOM

a)        Támogassuk az iskolai oktatás megváltoztatását a magolástól az önálló gondolkodásig,

b)      javasoljuk, hogy az alapiskolák tanterveinek keretén belül vegyék tervbe a Cseh köztársaság és az Európai Unió nemzeti kisebbségeinek történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tanterv bevezetését,

c)        támogassuk a Visegrádi Négyek államainak keretén belüli együttműködést a kultúrában, sportban és a turisztikában.

BÍRÓSÁGOK ÉS RENDŐRSÉG

a)        Támogassuk a jogkialakítás jobb minőségűvé tételét és az olyan törvényeket, amelyeket nem kell állandóan novellizálni,

b)        törekedjünk az érdekellentétekről szóló törvény szigorítására és példaértékű büntetések bevezetésére korrupcióért,

c)        vezesük be a közbeszerzési eljárások elbírálásánál az ún. elektronikus piacot,

d)        követeljük a rendőrség olymódon való egyszerűsítését, hogy a terepen operatív tevékenységet végző rendőrök száma ne csökkenjen,

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS EKOLÓGIA

a)        Elsődleges legyen a természeti forrásokkal és energiával történő takarékos bánásmód,

b)        törekedjünk az alapvető közlekedési szolgáltatásrendszer bebiztosítására és a vasúti közlekedés villamosított szakaszai arányának növelésére,

c)        ne támogassuk mindenáron az országos közlekedési vállalatok privatizációját.

VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET

a)        Támogassuk az adótörvények reformját, valamint a kis és közepes vállalkozások feltételeinek egyszerűsítését,

b)        törekedjünk az adórendszer egyszerűsítésére és stabilitására,

c)        helyezzük előnybe az állami költségvetési deficit csökkentését és az eurozónába való belépést,

d)        követeljük a munkaerőpiac megélénkítését, hogy csökkenjen a munkanélküliség mértéke,

e)        hassunk a kereskedelmi kapcsolatok magyarázásának és ezek negatív medializációjának korlátozásának irányába.

A VÁROSOK ÉS KÖZSÉGEK FEJLESZTÉSE

a)        Szükséges az Európai Uniós alapokból származó eszközök felhasználásának hatékonyságát figyelni,

b)        minden hozzáférhető forrás magasabbfokú kihasználása kell (községek, kerület, állam, Európai Uniós alapok, banki kölcsönök, magánszektor),

c)        tartsuk a nemzeti kisebbségek polgári társulásait a Cseh köztársaságtörvényei alapján bejegyzett társulásoknak, mindez lehetővé teszi számukra az Európai Uniós pénzügyi források felhasználását a határmenti tervezeteknél.

VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYEK

a)       Követeljük a választási törvények megváltoztatását,

b)   törekedjünk az 5%-os választási küszöb megszüntetésére és a választási számítások megváltoztatására, főleg a községi és városi képviselőtestületekbe történő választásoknál.
 

A COEX pogramprioritásai a programok területén

1)    A mozgalom alapvető politikai célja az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének betartása és további bovítése, legfőképpen a nemzeti kisebbségek jogai esetében, mindez állandó feladatunk, felelős: a COEX elnöke,

2)        támogatni az európai integrációt, felelős: a COEX elnöke,

3)        követelni hogy az elért alkotmányos jogokat az állami és önkormányzati szervek betartsák – ilyen az anyanyelvhasználat joga a hivatali érintkezés során, az állami és önkormányzati szervek épületei megjelölésének kérvényezése kétnyelvű cseh-lengyel táblákkal, a községekbe bevezető utakat jelölő táblák, közlekedési jelzések kihelyezése lengyel nyelven is, éppúgy mint az utcák és nyilvános térségek esetében, kétnyelvű cseh-lengyel táblák kihelyezése a községi vasúti és autóbusz megállóknál, egységesíteni az iskolák és iskolai létesítmények hivatalos megnevezését cseh és lengyel nyelven az Olzántúli lengyel nemzeti kisebbség számára, azok esetében amelyek megfelelnek a törvény követelményeinek, állandó feladat, felelős: a COEX helyettes elnöke  - a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

4)     követelni, hogy be legyen tartva az anyanyelvi művelődésre való, állam által garantált jog, valamint a lengyel nemzetiségi iskolarendszer támogatása és fejlődése (óvodák, alapiskolák, középiskolák) a Morvasziléziai Kerületben élő autochtón lengyel nemzeti kisebbség számára, állandó feladat, felelős: a COEX helyettes elnöke  - a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

5)        javasolni, hogy az alapiskolák tanterveinek keretén belül vegyék tervbe a Cseh Köztársaság és az Európai Unió nemzeti kisebbségeinek történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tanterv bevezetését,  felelős:a COEX elnöke,

6)        támogatni a nemzetiségek nyelvén történő művelődésre való jogot más kisebbségeknél is -  nemcsak a Morvasziléziai Kerületben élő autochtón lengyel nemzeti kisebbség számára, állandó feladat, felelős: a COEX  elnöke,

7)        követelni, hogy be legyen tartva a részvétel joga a nemzetiségi kisebbséget érintő ügy megoldásánál, állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

8)        követelni, hogy be legyen tartva a nemzetiségi kisebbségek nyelvén történő  információterjesztés,  állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

9)        követelni, hogy be legyen tartva a saját kulturális hagyományok fejlesztésére való jog és a saját kulturális emlékek és helyek megőrzésére való jog, állandó feladat, felelős: a COEX elnöke,

10) gondozni azokat a kegyhelyeket, amelyek a Cseh Köztársaságban a nemzeti kisebbségeket érintő eseményekre és ezek személyiségeinek tevékenykedésére emlékeztetnek, különösen azokat a kegyhelyeket amelyek halálra kínzott és legyilkolt honfitársainkra emlékeztetnek az első világháború idejéből, az utána következő időszakból, valamint a második világháború idejéből, felelős: a COEX elnöke,

11)    a COEX egyes statutáris céljait a nemzeti tagozatok közreműködésével kell elérni – a nemzeti tagozatok pontosítják az egyes feladatokat az egyes csehországi nemzeti kisebbségek feltételei szerint,  felelősek: a COEX helyettes elnökei – az egyes nemzeti tagozatok elnökei,

12)    elvégezni a 2011. évi Népszámlálás eredményeinek elemzését, felelős: a COEX első elnökhelyettese,

13)    figyelemmel kísérni a Nemzeti Kisebbségek Védelmérol Szóló Keretszerződésnek  és a Helyi és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának a Cseh Köztársaság jogrendjébe történő beépítését,   felelős: a COEX első elnökhelyettese,

14)    figyelemmel kísérni a COEX által az Európai Uniós szerveknek előkészített és elküldött petícióknak az Európai Unió szerveiben  történő megtárgyalását, felelős: a COEX elnöke,

15)    hatni gróf Esterházy János teljes rehabilitációja megadásának ügyében, e célból aktivizálni kell a COEX állandó szervét- az Esterházy János Emlékbizottságot, felelős: a COEX helyettes elnöke – a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke,

16)    igyekezni a választási törvény megváltoztatásán, főleg a helyhatósági és kerületi választásoknál, az 5%-os választási küszöb megszüntetéséért és a választási mandátumok kiszámításának újbóli bevezetéséért, mégpedig az 1990, 1994 és 1998. évi helyhatósági választásokon érvényes módszer szerint, felelős: a COEX elnöke,

17)    részt venni a 2014-es helyhatósági választásokon, felelős: a COEX elnöke,

18)    a szenátusi választásokon azokat a jelölteket kell támogatni, akiknek programjában benne van a nemzeti kisebbségek védelmét érintő pont, felelős: a COEX elnöke,

19)    a kerületi és az esetleges parlamenti választásoknál azokkal a politikai pártokkal és mozgalmakkal kell együttműködni, akik egyetértenek a mi választási programunkkal, felelős:a COEX elnöke,

20)    törekedni a politikai pártok és politikai mozgalmak tevékenységéről szóló törvény novellizációjára, mindenekelőtt ki kell engedni belőle azt a meghatározást amely kötelező auditot ír elő azoknak a pártoknak és mozgalmaknak amelyek nem az állami költségvetésből vannak pénzelve és amelyeknek az éves forgalma nem lépi túl az 1 millió Kč-t, felelős: a COEX elnöke,

 

A COEX programprioritásai mediális téren

21)  E gyüttműködni a Koexistencia o.p.s. közhasznú társasággal – kiadói tevékenység terén és szemináriumok szervezésében, felelős: a COEX első elnökhelyettese,

22)    közzétenni a mozgalom tevékenységéről és céljainak teljesítéséről szóló cikkeket, főleg a „Głosu Ludu“, újságban, a „Zwrot“ havilapban, valamint a kéthavonként megjelenő „Prágai Tükör“ magazinban, felelős: a COEX első elnökhelyettese,

23)    tájékoztatni a többségi sajtót a mozgalom tevékenységéről - Česká tisková kancelář, országos napilapok: „Lidové noviny“, „MF Dnes“, „Právo“, regionális sajtó: „Moravskoslezský deník“, „Horizont“, „Třinecký hutník“, valamint a községi hivatalok nyomtatványai, felelős:a COEX elnöke,

24)    felhasználni a mozgalom tevékenységéről való tájékoztatási lehetőséget a „WTZ” újságban és a www.coexistentia.cz honlapon, állandó feladat, felelős:a COEX elnöke,

 

A COEX programprioritásai szervezési téren

25)    Elvégezni a COEX tevékenységének értékelését a 2015-2017 éves időszakban, úgy a programok,  mediális tevékenységek mint a szervezések terén, felelős:a COEX elnöke,

26)  a COEX alapszabályzatának alapján megszabni a COEX elnökhelyetteseinek számát 3 főben, az Országos Tanács tagjainak számát 23 főben, a Végrehajtó Bizottság tagjainak számát 11 főben (6 - Lengyel Nemzeti Tagozat, 4 - Magyar Nemzeti Tagozat, 1 – Ukrán-Ruszin Nemzeti Tagozat), Ellenőrző Bizottság tagjainak számát 3 főben, a Békéltető Bizottság tagjainak számát pedig 3 főben,   felelős:a COEX elnöke,

27)    a Végrehajtó Bizottság ülését háromhavonta egyszer összehívni, felelős:a COEX elnöke,

28)    a Végrehajtó Bizottság tevékenységére rákapcsolni az Ukrán-Ruszin Nemzeti Tagozatot, felelős:a COEX elnöke,

29)    megszabni a COEX XV. Kongresszusának időpontját 2017 májusára (szombati napra), a gyűlés helyszínét Třinecben meghatározni, felelős:a COEX elnöke,

30)    kidolgozni a COEX  Országos Tanácsa gyűléseinek tervét – évente 2-szer (májusban a Morvasziléziai Kerületben, szeptemberben Prágában), az Országos Tanács következő gyűlését 2015 szeptemberében (szombati napon) Prágában kell összehívni, majd 2016 májusában (szombati napon) Petrovice u Karviné községben, felelős:a COEX elso elnökhelyettese,

31)    résztvenni a  COEX helyi és területi csoportjainak gyűlésein, állandó feladat, felelős:a COEX  elnökhelyettese,

32)    politikai szervizt készíteni a COEX jelölőlistáiról a városi és községi képviselőtestületekbe beválasztott tagok számára (összesen 41 képviselőtestületi tag), elvégezni a 2018. évi helyhatósági választások előzetes előkészítését, állandó feladat, felelős:a COEX elso elnökhelyettese – a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke,

33)    kapcsolattartás a tagokkal, a helyi és a területi csoportokról áttekintést kell vezetni, teljesíteni kell az alapszabályzatból adódó többi feladatot, állandó feladat, felelős:a COEX elnöke, a COEX Végrehajtó Bizottságának titkára.

 

Programové priority

politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

na volební období 6/2015 – 5/2017
 

OCHRANA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

a)        Požadovat vytvoření účinných opatření vládou České republiky za účelem zlepšení implementace Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin,

b)     reagovat na zcela opomíjená fakta, která by měla být věnována popisu ucelených postupů, jejichž cílem by mělo být vyřešení problémů a potřeb v různých oblastech z hlediska národních menšin,

c)     sledovat jak administrativa vlády České republiky a její podřízených stupňů formulují specifickou problematiku polské národní menšiny, která uceleně, jako velká skupina, obývá region Těšínského Slezska. Týká se to, jak zajištění vzdělávání podle Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, tak i účinné účasti občanů polské národní menšiny na kulturním, sociálním, hospodářském životě a ostatní správě věcí veřejných.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

a)  Z hlediska ochrany menšinového či regionálního jazyka je nutno doplnit v právním řádu České republiky legislativní opatření tak, aby závazky České republiky dané ratifikací Charty byly dodržovány: 1) uznání menšinových jazyků jako výraz kulturního bohatství, a to implementovat do zákona o kulturním dědictví, školského zákona a zákona o regionálním rozvoji, 2) usnadňování nebo podpora v používání regionálního nebo menšinového jazyka je omezováno institucemi, které operují nutností používaní úředního jazyka – do doby řádné implementace do zákonů České republiky, legislativní opatření upřednostňuje Chartu před stávajícím zákonem, 3) podpora výuky a studia menšinových jazyků je na hraně mezi potřebou a udržitelným stavem – doposud se ještě neprojevila kladně, proto je nutné usměrňovat administrativní rozhodnutí v souladu uznáváním výjimek tykajících se počtů žáků, 4) grantové agentury by měly dbát na přidělování prostředků pro vysoké školy realizující program výzkumu a studia regionálních nebo menšinových jazyků,

b) definovat do menšinových či regionálních jazyků  neteritoriálních maďarštinu, neboť občané maďarské národnosti byli vždy uznávanou menšinou v Československu,

c)  jmenovat orgán nebo legálně ustanovenou organizaci, která prosazuje ochranu a rozvoj regionálních či  menšinových jazyků,

d)  požadovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většinové společnosti o právech a povinnostech vycházejících z aplikace Charty,

e)  ustanovení dozorčího orgánu, jenž kontroluje plnění závazků České republiky daných ratifikací Charty,

f)  hromadné sdělovací prostředky jako veřejnoprávní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk  se problematikou Charty zaobírají v mizivém rozsahu, a v tomto směru je nutno přikročit k intenzivnějšímu monitorování stávajících praktik, právo na příjem vysílání ze sousedních zemí po zavedení digitálního vysílaní není možno bez zvláštní bilaterální dohody realizovat, a proto je nutno vytvořit podmínky k zajištění takovéto dohody,

g)  vysoká aktivita menšinových spolků není adekvátně měřena dotačními prostředky – výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku s odebraného státem majetku bývalých předválečných spolků (na mocí Benešových dekretů nebyla umožněna reaktivace předválečných polských organizací v České republice a jejich majetek byl zabaven jako „majetek německý“ a  po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán  ke správě obcím), usilovat o vypořádání všemi možnými legálními prostředky,

h) nadále pečovat o pietní místa související s historií a jmény významných aktivistů národnostních menšin.

EVROPSKÁ INTEGRACE

a)                  Podporujeme efektivnější využití prostředků z fondů Evropské unie tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionu,

b)                  požadujeme méně evropských regulací týkajících se oblasti pracovního trhu a volného pohybu služeb,

c)                 podporujeme posílení unijních pravomocí v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zabezpečit bezpečnost občanů.

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

a)                  Podporujeme změnu školní výuky od memorování k samostatnému myšlení,

b)                 návrhujeme v rámci osnov základní školy docílit zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

c)                  podporujeme spolupráci v rámci států Visegrádské čtyřky v kultuře, sportu a turistice.

SOUDNICTVÍ A POLICIE

a)                    Podporujeme zkvalitnění legislativního procesu a zákony bez množství neustálých novelizací,

b)                  usilujeme o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci,

c)                    prosazujeme zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště,

d)                   požadujeme zjednodušení policejních struktur tak, aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.

SLUŽBY A EKOLOGIE

a)                  Prioritní je šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi,

b)                  usilujeme o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě,

c)                  nepodporujeme privatizaci celostátních dopravců za každou cenu.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a)                  Podporujeme reformu daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání, především malých a středních firem,

b)                  usilujeme o zjednodušení daňové soustavy a její stabilitu,

c)                  upřednostňujeme snížení deficitu státního rozpočtu a vstup do eurozóny,

d)                  požadujeme vzpružení trhu práce tak, aby se snížila míra nezaměstnanosti,

e)                  působit ve směru vysvětlování obchodních vztahů a omezování jejich negativní medializace.

ROZVOJ OBCÍ A MĚST

a)         Nutností je sledovat efektivitu využití prostředků z fondů Evropské unie,

b)                větší využívání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor),

c)     považujeme občanská sdružení národních menšin za sdružení registrovaná na zakládě zákonů České republiky, což jim umožňuje využívání finančních zdrojů Evropské unie v příhraničních projektech.

VOLEBNÍ ZÁKONY

a)       Požadovat změnu volebních zákonů,

b)        usilujeme o zrušení 5% volebního prahu a změnu volebních výpočtu zejména ve volbách do obecních a městských zastupitelstev.

 

Programové priority COEX v oblasti programové

1)    Základním politickým cílem hnutí je prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv národních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

2)   podporovat evropskou integraci, zodp: předseda COEX,

3) požadovat, aby byly dodržovány státními a samosprávnými orgány dosáhnuta ústavní práva – právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, žádost na označení budov státních a samosprávných orgánů dvojjazyčnými česko-polskými tabulemi, právo na instalaci vjezdových tabulí – dopravních značek, označení ulic a veřejných prostranství také v jazyce polském, právo na instalaci dvojjazyčných česko-polských tabulí na železničních a autobusových zastávkách v obcích, sjednocení oficiálního pojmenování škol a školských zařízení v českém a polském jazyce pro polskou národnostní menšinu na Záolší, které splňují požadavek zákona, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

4)  požadovat, aby bylo dodržováno právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, podpora a rozvoj polského národnostního školství (mateřské školy, základní školy, střední školy) pro autochtonní polskou národnostní menšinu v Moravskoslezském kraji, trvalý úkol, zodp: první místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

5) navrhovat v rámci osnov základní školy zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii, zodp:předseda COEX,

6) podporovat právo na vzdělání v jazycích národních menšin jiných menšin – nejenom autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji, zodp: předseda COEX,

7)  požadovat, aby bylo dodržováno právo účasti na řešení věcí, týkající se národních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

8) požadovat, aby bylo dodržováno právo na šíření informací v jazyce národnostních menšin, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

9) požadovat, aby bylo dodržováno právo na rozvoj vlastních kulturních tradic a právo na zachování vlastních kulturních památek a statků, trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

10)pečovat o pietní místa připomínající události a působení osobností národnostních menšin na území České republiky, zvláště ty které připomínají umučené a povražděné spoluobčany z období první světové války, po ní a druhé světové války, zodp: předseda COEX,

11)jednotlivé statutární cíle COEX plnit prostřednictvím národních sekcí – národní sekce upřesní jednotlivé úkoly na podmínky jednotlivých národnostních menšin v České republice, zodp: místopředsedové COEX – předsedové národních sekcí,

12)  provést analýzu výsledků Sčítání lidu 2011, zodp: první místopředseda COEX,

13) sledovat implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků do právního řádu České republiky, zodp: první místopředseda COEX,

14)    sledovat projednávání petice v orgánech Evropské unie připravené a zaslané COEX orgánům Evropské unie, zodp: předseda COEX,

15) působit ve věci udělení plné rehabilitace hraběti Jánosi Esterházymu, a za tím účelem aktivizovat stálý orgán COEX – Memoriální výbor Jánose Esterházyho, zodp: místopředseda COEX – předseda Maďarské národní sekce,

16)  zasazovat se o změnu volebního zákona, zejména pro komunální a krajské volby, zrušením 5% volebního práhu a opětovným zavedením výpočtu volebních mandátů, který platil v komunálních volbách v letech 1990, 1994 a 1998, zodp: předseda COEX,

17)  účastnit se komunálních voleb 2014, zodp: předseda COEX,

18)    v senátních volbách podporovat ty kandidáty, kteří ve svém programu mají bod týkající se ochrany národnostních menšin, zodp: předseda COEX,

19)  v krajských a případných parlamentních volbách spolupracovat s politickými stranami a hnutími, které souhlasí s naším volebním programem, zodp: předseda COEX,

20)  prosazovat novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, především vypustit ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč,  zodp: předseda COEX.

 

Programové priority COEX v oblasti mediální

21)   Spolupracovat s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. – ve vydavatelské činnosti a při pořádání seminářů, zodp: první místopředseda COEX,

22) zveřejňovat články o činnosti hnutí a plnění jeho cílů zejména v „Głosu Ludu“, měsíčníku „Zwrot“, dvouměsíčníku „Prágai Tükör“, zodp: první místopředseda COEX,

23) informovat většinový tisk o činnosti hnutí – Česká tisková kancelář, celostátní deníky „Lidové noviny“, „MF Dnes“, „Právo“, regionální tisk „Moravskoslezský deník“, „Horizont“, „Třinecký hutník“ a tiskoviny obecních úřadů, zodp: předseda COEX,

24)    využívat možnosti informovat o činnosti hnutí v novinách „WTZ“ a na www.coexistentia.cz. trvalý úkol, zodp: předseda COEX,

Programové priority COEX v oblasti organizační

25)   Provést zhodnocení činnosti COEX za období 2015-2017 v oblasti programové, mediální a organizační, zodp: předseda COEX,

26)   na základě stanov COEX stanovit počet místopředsedů COEX na 3, počet členů Republikové rady na 23, Výkonné rady na 11 (6 – Polská národní sekce, 4 – Maďarská národní sekce, 1 – Ukrajinsko-Rusínská národní sekce), Revizní komise na 3 a Smírčí komise na 3, , zodp: předseda COEX,

27)      schůze Výkonné rady svolávat jednou za tři měsíce, zodp: předseda COEX,

28)      do činnosti Výkonné rady COEX zapojit Ukrajinsko-Rusínskou národní sekci, zodp: předseda COEX,

29)     stanovit termín XV Kongresu COEX na květen 2017 (sobota) a místo jednání určit v Třinci, zodp: předseda COEX,

30)    zpracovat plán schůzí Republikové rady COEX – 2-krát ročně (květen – Moravskoslezský kraj, září – Praha), příští schůzi Republikové rady svolat v září 2015 (sobota) v Praze a v květnu 2016 (sobota) v Petrovicích u Karviné, zodp: první místopředseda COEX,

31)      účastnit se schůzí místních a oblastních skupin COEX, trvalý úkol, zodp: první místopředseda COEX,

32)   připravovat politický servis pro členy městských a obecních zastupitelstev zvolených z kandidátních listin COEX (celkem 41 členů zastupitelstev), provést předběžnou přípravu na komunální volby v roce 2018, trvalý úkol, zodp: místopředseda COEX – předseda Polské národní sekce,

33)  udržovat kontakt se členy, vést přehled místních a oblastních skupin, plnit ostatní úkoly vyplývající ze stanov, trvalý úkol, zodp: předseda COEX, tajemník Výkonné rady COEX.