SEONa tej stronie bÍdziemy prezentowaś materia≥y,
które z przyczyn filozoficznych nie zosta≥y wydrukowane
w gazetach finansowanych przez paŮstwo czeskie.
cenzura.html